MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı Görüş Ve Önerilerim

1.Maddenin  1. Fıkrasınnın “ yurt genelinde “ ifadesinin getirilmesi yerinde olacaktı.Fıkra “ Bu Yönetmeliğin amacı, eğitim-öğretim hizmetlerinin yurt genelinde  etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için öğretmenliğe yapılacak atamalar ile öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” Şeklinde değiştirilmesi gerekir

 

  Taslağın tanımlar başlığının 4. Maddesinde Atama’nın tanımı yapılmamıştır bu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir. Taslağın en çarpıcı yanı atama ve yer değiştirme işlerinden sorumlu bir kurum, komisyon tanımlanmamasıdır. Atamayı, yer değiştirmeyi kim yapacak, yetki kimin belirsizdir.Bu eksik giderilmeden yönetmelik  resmileşirse atama ve yer değiştirmelerde  büyük mağduriyetler yaşanacak ve dava konusu olabilecektir. 06.05.2010 tarihli  27573 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan eski  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme  Yönetmeliğinde bulunan fakat taslakta yer alamayan Kurullar ve Komisyonların tanımları ve görevleri çıkacak resmi yönetmelikte belirlenmelidir.

 Taslakta, Atama şartlarının belirlendiği 5. Maddenin  f bendinin çıkacak yönetmelikten çıkartılması gerekiyor. Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda aranacak yaş sınırlaması eşitlik ilkesine aykırı olup öğretmen olma özgürlüğüne engel teşkil etmektedir.

 Taslak Yönetmeliğe dayanak olan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 73. Maddesindeki becayiş hakkı getirilmelidir.Bunun için 4. Maddeye “Becayiş: Öğretmenlerin kendi istekleri ile karşılıklı yer değiştirmeyi,” şeklinde bir bent eklenmeli.Bunun yanı sıra Yönetmeliğe becayiş atama usul ve esaslarının belirlendiği yeni bir bölüm ve maddeleri eklenmelidir.Öğretmenlerin yer değiştirmelerine yeni bir çözüm olarak uygulanabilecek becayiş hakkı kesinlikle yönetmelikle beraber öğretmenlere hak olarak tanınmalıdır.

  Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri Öğretmenliğe atanacak şartların belirlendiği 15 (1) maddesine “Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri Öğretmenliği sınavına girmiş olmak “ hükmü getirilmelidir.

   Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri Öğretmenliğe geçiş için uygulanacak sınavın başvuru tarih,esas usul ve tarihi üçüncü bölümde yer alacak maddede belirlenmelidir .

  Duyuru ve başvurular için belirlenmiş madde 16(1) hükmü “Her Yıl Bakanlıkça belirlenen atama ve yer değiştirme takvimine göre  fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri öğretmenliklerine atama yapılmak üzere Bakanlıkca, Türkiye  genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, alanlar itibarıyla boş bulunan norm kadro sayıları, başvuruda bulunacaklarda aranacak şartlar, tercih sayıları ve diğer hususlar belirtilir.” Şeklinde değiştirilmeli.

 

Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri Öğretmenlerinin atamaları için 17. Madde 2.fıkrası “Öğretmen ihtiyacı birinci fıkraya göre yapılan atamalarla karşılanamayan fen liseleri ile sosyal bilimler liselerinin boş bulunan öğretmen kadrolarına, bu eğitim kurumlarına ilk defa atanmak üzere başvuruda bulunanlar, tercihleri de dikkate Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri Öğretmenliği sınavı  puanı üstünlüğüne göre Bakanlıkça  atanır.” Şeklinde değiştirilmeli.Ayrıca aynı maddenin 3. fıkrasındaki  “Hizmet puanlarının “ kelimesi “Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri Öğretmenliği sınavı “ şeklinde değiştirilmelidir.Bu değişiklikler ile Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerine sadece hizmet süresi çok olan öğretmenlerden ziyade eşitlik ilkesi ile  Türkiye genelinde  genç öğretmenlerin de objektif bir sınav ile seçilebilmesi sağlanmış olacak.

 

  Yönetmelik taslağının 4. Bölümündeki  Spor Liselerinin Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi için uygulama sınavının yanı sıra alan bilgisini ölçecek yazılı sınav şartı aranmalı ve birlikte değerlendirilerek öğretmenlerin bu liselere seçilirken objektif değerlendirmeye tabi olmasını sağlayacaktır.Ayrıca Değerlendirme ve uygulama sınavı komisyonlarında ilgili liseye öğretmen seçimi için ilgili alanda üniversitelerde halen görev yapan alanlarında uzman kişilerin olması ölçme ve değerlendirme krıterlerine uygun olacaktır.

 

  Hizmet Bölgeleri, Hizmet Alanları ve Hizmet Puanlarının belirlenmesi eksik kalmıştır.Hizmet bölgelerinin 3’e ayrılması yerine şartlarına göre çok daha fazla bölgeye ayrılması gerekir.Hizmet alanlarına göre hizmet puanları çok daha fazla teşvik edici hale getirilmelidir.

 

  Hizmet puanlarının hesabında “ Öğretmenler için ,zorunlu hizmet yükümlülüğü bittikten sonraki her yıl için görev yaptığı okul için öngörülen hizmet puanının iki katı hesaplanır,bu hesaplama her yıl için 20 hizmet puanından aşağı olamaz” hükmü ile “ Öğretmenlere ,Zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen okullarda yapılan 4. Hizmet yılından sonraki  her yıla o eğitim kurumu için belirlen hizmet puanının  iki katı verilir.” Hükümleri getirilebilir.

 

  Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde herhangi bir hukuki ve insani sorun oluşmaması için sadece zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin başvurabileceği ve tüm açık norm kadroların ilan edileceği il içi ve iller arası yer değiştirme dönemini öngören atama şart ve esaslar getirilmesi çok yerinde bir karar olacaktır.Zorunlu çalışma yükümlüsü olup zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen okullarda çalışan tüm öğretmenler hem il içi hemde illerarası yer değiştirme işlemlerine başvurma hakkına sahip olmalılar.

 

   Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler başlıklı  31.madde  1. Fıkrasındaki  “başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılır.”  Kelimesi çıkartılmalıdır. Hukuki olarak hür iradeye dayalı olarak yer değiştirme sistemi geliştirilmeden zorla ve irade dışında yapılacak yer değiştirme hükümleri yönetmelikten çıkarılmalıdır. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin atamaları tüm tercih hakları tüketildikten sonra öncelik ilçe içinde açık bulunan tüm okullara göre tercih şeklinde  yapılmalı ve bir sene daha zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme isteğini erteleme hakkı verilmelidir.Kendi ilçe içinde açık norm bulunmayınca ve başka ilçelere ataması yapıldığında kesinlikle aynı ilde olmalı ve olası mağduriyetlerin önüne geçilecek hükümler getirilmelidir.

 

 

   Zorunlu Hizmet mağduriyeti giderilmelidir. 1-"Zorunlu Çalışma Süresinden sayılacak süreler" başlıklı Madde 34´e"06/05/2010 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Bağlı bir devlet memuru iken, bu tarihten sonra Kurumlar Arası İlk Atama ile Milli Eğitim Bakanlığı´na geçenlerden, daha önceki kurumunda Milli Eğitim Bakanlığı´nca Zorunlu Hizmet Bölgesi sayılan yerlerde çalışanların çalıştıkları yıl kadar zorunlu hizmetleri düşülür." hükmünün eklenmesi birçok öğretmenin, memurluk süresince ikinci defa  zorunlu hizmet bölgesinde çalışmasının önüne geçecek, böylece bir haksızlık ta ortadan kalkacaktır.

   MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ndeki Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi başlığındaki  rotasyon kabul edilemez bir madde.Zorla yapılacak yer değiştirmelerin her şeklinin hem eğitim sistemine hemde yer değiştirme sistemine zarar vereceğini unutmamak gerekir.Bu yüzden hukuki olarak sağlam olmayan rotasyonun tamamiyle yönetmelikten çıkarılmasını talep ediyoruz.Ayrıca , Rotasyonun uygulanmasında ” il içinde” tabirinin büyükşehirler için ayrı bir tanımı yapılarak birbirlerine uzak ilçelere yapılacak rotasyon işlemlerinin ayrı mağduriyetler getireceği unutulmamalı ve öğretmenler mağdur edilmemelidir.Yönetmelikte zorla yapılacak yer değiştirmelerden ziyade isteğe bağlı teşvik edici yer değiştirme sistemlerine dayanak olacak maddeler getirilmelidir.

 

 

Uygulanması planlanan rotasyonda “MADDE 35: (5) Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı sekiz yıllık görev süresinin hesabında dikkate alınır.”Bu madde pek hukuki değil .Şöyle ki; mebbis sisteminde okuldaki görevler 4+4+4 sistemiyle sıfırlandı ve  okulun hukuki başlangıç süresine göre bir öğretmenin okuldaki görevi başlar öyleyse buna göre birlikte değerlendirilen süreler  hukuki temeli olmayacaktır .Bu hukuki olarak muğlak bir durum olduğundan 8 yılın hesabı, 2012'den dönüşümden sonra başlamalı.

     

  Aile birliği mazereti ne bağlı yer değiştirme başvurularında 36. Maddenin “B” bendindeki “Öğretmenin eşinin de Bakanlıkta görev yapıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacı duyulan yere, atanması suretiyle yapılabilir.” Hükmü sorunludur.Hem illerarası yer değiştirerek başka ile geçen öğretmenin ardından eşinin yanına geçecek öğretmenlerin yer değiştirmelerini engelleyerek illerarası yer değiştirme şartlarını taşıyarak tayin olan öğretmenlerinde kazanılmış haklarını gaspa neden olacaktır.Zorunlu hizmet bölgelerindeki öğretmenler başka bölgelere geçiş hakkı pratikte olmayacaktır.Böylece illerarası yer değiştirme hakkı kısıtlanması ,doğudaki öğretmenlerin doğuda kalmasını batıda öğretmen olanların batıda kalmalarına sebep verecektir. Bakanlığın yakındığı aynı okul veya yerleşim yerlerinde yıllardır çalışan öğretmenler olgusunda bir değişim olmayacak.Evli öğretmenler vermesi gereken hizmetten sonra dahi başka bir ile korkudan tayin isteyemeyecek ve dolayısı ile illerarası yer değiştirmeler tıkanma tehlikesine girecek . Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslak metnindeki Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme şartlarının belirlendiği 36. Maddenin “B” bendi kesinlikle yönetmelikten çıkartılmalıdır.

 

  

   Aile birliğini bozabilecek  maddeler yönetmelikte olmamalı.Aile birliği mazereti ne bağlı yer değiştirme başvurularının belirlendiği 36. Maddenin  ç  bendindeki “Öğretmenin kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,” hükmü pratikte neredeyse  uygulanamayacak maddelerden birisidir.3 yıl kesintisiz sigortalı olma şartı çok ağır bir hükümdür .bakanlığımız Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinde sigortalı eşlerin yanına mazerete bağlı yer değiştirme hakkı olmadığında dahi insiyatifi eline alarak “ son iki yılda toplamda 360 gün sigortalı olma “hükmü ile hak vermişti.Bu şekilde öğretmenlerin hakları elinden alınacak ve sigortalı eşler ile evli olanların aile birlikleri bozulacak ve aile hayatları beklide dağılacak.Hiç bir öğretmenin aile birliği resmi bir madde ile bozulmasına dayanak olmamalı  o yüzden bu hüküm kesinlikle yönetmelikten çıkartılmalıdır.

 

   Aile birliği mazeretlerine bağlı atamaların yapılabilmesi ve aile  bütünlüğü için 36 . maddeye “Öğretmenin eşinin bulunduğu il/ilçeye emrine “hükmü eklenmelidir.

 

   Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başlıklı 37. Maddenin 1. Fıkrasındaki “eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden” kelimesi çıkarılarak “ hastanelerden “ ifadesi getirilmelidir.Ayrıca 2. Bendindeki “ Öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği, aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanında, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde öğretmen ihtiyacı bulunan hizmet alanında yer alan bir eğitim kurumuna yapılabilir.” Hükmü yönetmelikten çıkartılmalıdır çünkü bu hükümlere göre sağlık mazereti olan öğretmenlerin yer değiştirmelerini kısıtlamakta hatta engel bile olacak mahiyettedir.Diğer bir yandan aynı maddedeki “(5) Bakanlık, öğretmenlerin sağlık mazeretinin giderilebileceği ili, hizmet gerekleri ve mazeret çerçevesinde belirleyebilir” muğlak bir hüküm içerdiğinden  kesin açıklayıcı ifadeler içermelidir.

 

 

   Mili Eğitim Bakanlığımızın amacı kendini geliştirmek isteyen öğretmenlerimize yardımcı olmalı bu yüzden yüksek lisans veya doktora yapan öğretmenlere öğrenim mazeretine bağlı yer değiştirme hakkının getirilmesi gerekir. Öğrenim özründen yer değiştirmeye izin vermeyen bakanlığın yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere pozitif ayrımcılık yapmış olması da anlamlıdır. Bu takdiri olumlu bulmakla birlikte, lisansüstü eğitimini sürdürmek isteyen öğretmenlere yer değiştirme hakkı verilmemesini anlamış değiliz.Ööğrenim mazeretine bağlı yer değiştirme hakkını vermemesi büyük bir eksiklik olmuştur ve kendini geliştirmek isteyen öğretmenlerin önüne bir engel teşkil etmektedir.

 

   Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmelere 40. Maddeye  “Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulunması ve gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla kesin kaydını yaptırdığı yıl ile sınırlı olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar istemeleri halinde öncelikle yer değiştirmek istedikleri ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına atanırlar." Hükmü getirilmelidir.

 

 

Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme başvuru tarihi yönetmeliğin 50. Maddesine “Alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır”  hükmü ile  alan değişikliğinin hangi zamanlarda yapılacağına dair kesin tarih vermediği için  bu da atamanın yapılmasında belirsizlikler oluşturur.Bu yüzden alan değişikliği atamalarını belrili bir plan ve program içinde yapılması için net tarih ifadelerinin kullanıldığı bir hüküm 50. Maddeye eklenmesini tavsiye ederiz.Aynı zamanda aynı maddenin “il içinde tercihleri” ifadesi “il içinde ve iller arasında tercihleri” şeklinde değiştirilebilir.

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Harika 2014-10-27 18:11:53

cok iyi bir yazı olmus

Avatar
eda 2014-10-29 06:54:26

i̇ disi tayin isteme suresi 2yiil olsun lutfen.3 yil cok uzun.bunu da dile getirin lutfennnn.l