banner235
banner172
Atanamayan öğretmenlerle ilgili konuları yazılarımızda dile getirmemizden bu yana, sosyal medyada bu konu ile ilgili önemli etkileşimler yaşandı. Bu etkileşimler sayesinde değişik branşlarla ilgili hem bilgilendik, hem yaşanan sorunları birinci ağızdan öğrenmiş olduk.
 
Bu bağlamda, “Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneğinin” kendi alanlarında önemli çalışmalar yaptığını, bu çalışmalar sonucunda hazırlanan, “Bilişim Teknolojileri Dersinin ve Öğretmenlerinin Durumu” başlıklı raporun, özellikle, sorunları ve çözüm önerilerini detaylı bir şekilde irdelediğini, ortaya koyduğunu ifade edebiliriz.
 
Rapora göre; 1998 yılında üniversitelerin eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması sonucunda “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE)” bölümleri kurulmuş ilk mezunlar 2002 yılında verilmiştir. Bölümler halen 50 üniversitede eğitim-öğretime devam etmektedir. Bölümün amaçları arasında;
•İlk ve orta öğretim kurumları için, temel mesleki bilgi ve becerileri kazanmış bilgisayar öğretmenleri yetiştirmek,
•Öğrenci kitlesinin eğitim düzeyine ve eğitim içeriğine uygun öğretim materyali ve eğitim yazılımı tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme alanlarında donanımlı bilgisayar destekli öğretim uzmanları yetiştirmek yer almaktadır.
 
İhtiyacın büyüklüğü eğitim fakültelerinde bölüm sayısının hızla artmasında, benzer öğretmenlik bölümlerinin açılmasında ve öğrenciler tarafından hayli yüksek puanlarla tercih edilmesinde büyük rol oynamıştır.
 Bölüm mezunları Bilişim Teknolojileri(BT) Öğretmeni olarak sadece ortaokul ve ortaöğretim okullarına atanır ve BT Derslerini verir. Teknik Liselere atanıp alanın atölye derslerini veremezler. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün açıklamalarına göre 14 bin civarında öğretmen görev yapmaktadır.
 
Milli Eğitim Bakanlığı okullarda bilgisayar bilen öğretmen sayısını arttırmak amacıyla 1990’lı yıllarda üniversitelerle işbirliğine giderek formatör/koordinatör (BİTEFO) adı altında öğretmenler yetiştirmeye başlamış ve sağladığı alt-yapının ve bilgisayar derslerinin sorumluluğunu bu kişilere verme yoluna gitmiştir. Bu sistemde kısa süreli eğitimlerle farklı alanlardan öğretmenlere sertifika verilmiş, formatörlerden diğer öğretmenlere bilgisayar öğretmeleri ve öğrendikleri bilgilerle teknolojiyi programlara uydurmaları beklenmiştir.
 
Sağlanan olanakları etkili kullanacak ve kullandıracak insan gücüne olan acil gereksinimin sebebiyle geçici çözüm olarak ortaya atılmış olan bu formatör öğretmenlik kavramı zamanla daha da benimsenmiş BÖTE bölümlerinden 2002 yılında mezun verilmeye başlanması bile durumu değiştirememiştir. Bölüm mezunları da formatörlükle ilgili yönergeye tabii olmuşlardır.
 
Ayrıca bu sistemde farklı  alanlardan kurslarla yetiştirilip görevlendirilen formatör/koordinatör öğretmenler ile bölüm mezunu öğretmenler arasında sık sık problem yaşanmış, bu işin eğitimini almış öğretmenler ile alanda yetişmiş öğretmenler karşı-karşıya bırakılmış, alan dışı görevlendirilen öğretmenlerin kendi branş derslerinde sıkıntı yaşamaları söz konusu olmuş yine de formatör öğretmen yetiştirilmeye ve görevlendirilmeye devam edilmiştir.
 
Hem bilgisayar derslerinde hem de diğer derslerin bilgisayar destekli işlenmesinde BT sınıflarının etkili kullanılması için formatör öğretmenlerin yanı-sıra Bakanlar Kurulu’nun 2004/7894 nolu “Bilgisayar Öğreticiliği Görevlerinde Kısmi Zamanlı Geçici Personel İstihdamı İle Bu Personele Ödenecek Ücretlere İlişkin Karar”ı  gereği bilgisayar öğreticisi alımları da yapılmıştır. İngilizce öğreticisi görevlendirmelerinde öğretmenlik şartı aranırken meslek yüksekokullarının Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Operatörlüğü gibi çok sayıda bölüm mezunlarında öğretmenlik şartı aranmamış bu büyük projelerin ve Bilgisayar/BT derslerinin gelecekleri alan öğretmenlerinin varlığında dahi bu kişilerin ellerine bırakılmıştır.
 
Alanla ilgili sorunlar, formatörlük, ücretli öğretmenlik ve bilgisayar öğreticiliği kavramlarının da alana dahil edilmesiyle artarak büyümüştür.
 
Dernek, Kaliteli bir Bilişim Teknolojileri (BT) Eğitiminden ya da bilişim teknolojilerinin etkili bir şekilde eğitimde kullanılmasından bahsedebilmesi için aşağıdaki önerileri sıralamıştır.
•"Temel Bilişim Teknolojileri" dersi, bilgi/internet/medya okur yazarlığını içerecek şekilde 5.ve 6.sınıflarda zorunlu hale getirilmelidir
•Seçmeli ders sayısı arttırılmalı, "Grafik, Programcılık, Web Tasarımı, Masaüstü Yayıncılık, Donanım" gibi öğrencilerin ilgilerine yönelik seçmeli dersler hazırlanarak seçmeli ders sayısı arttırılmalı BT alanına ilişkin dersler tüm sınıflarda okutulabilmelidir.
•Medya Okur Yazarlığı gibi bazı dersler Bilişim Teknolojileri Dersi kapsamında Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerince okutulmalıdır.
•Öğretim programları farklı okul şartlarına ve öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini dikkate alabilecek şekilde basamak basamak geliştirilmeli ve sürekli güncellenmelidir..
•Ders-dışı Eğitim (egzersiz) Yönetmeliği güncellenmeli ve Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerince yürütülebilecek, web sitesi, elektronik dergi, afiş, eğitsel yazılım, belgesel video, grafik, hazırlama benzeri  ders süresince yapılması mümkün olmayan eğitsel çalışmalara yer verilmelidir.
•Etkili ve verimli bir eğitim öğretim süreci için sınıf mevcutları 25’i aşmamalıdır. Teknoloji ve Tasarım dersinde olduğu gibi 25'den fazla mevcudu olan sınıflar bölünebilmeli. Öğretmen normu da bu şartları sağlayabilecek okullarda aynı şekilde arttırılmalıdır. Okul yönetimlerini bu konuda teşvik edici önlemler alınmalıdır. Fiziki imkânları uygun olan okullarda birden fazla BT sınıfı oluşturulabilmelidir.
•Öğretmen normunun dersin seçilmesinden bağımsız olarak belirlenmesi düzenlenmelidir.
•Dersin notla değerlendirmesi geri getirilmeli ya da tüm derslerde kaldırılmalıdır.
•BT Öğretmenlerinin 4-5 yıllık lisans eğitimi ile kazandıkları uzmanlıkları tanınmalı, bu öğretmenler üç-beş aylık eğitimlerle yetiştirilen ya da kişisel gelişimlerle deneyim kazanmış kişilerle bir tutulmamalıdır. "Öğretici" adı altında BT Öğretmenliği vasfı taşımayan, lisans mezunu bile olmayan kişilere dersler ve öğrenciler emanet edilmemelidir.
•BT Derslerinin ve öğretmenlerin zedelenen itibarları geri kazandırılmalıdır.
•BT öğretmenleri Formatörlük gibi belirsiz ve geniş görev tanımlarından, kimi zaman zorunlu olan görevlendirmelerden kurtarılmalı, her ilde farklı uygulamaların önüne geçilmeli, makul çalışma saatleri ve şartları düzenlenmeli, birden fazla okulda görevlendirilmelerden kaçınılmalıdır.
•Farklı alanlardan formatörlük görevlendirilmesi yapılsa dahi dersler sadece Bilişim Teknolojisi Öğretmenlerince yürütülmelidir. İllerin inisiyatifinde formatör öğretmen yetiştirilmesine son verilmelidir.
•TTKB gibi Bakanlık birimlerinde BT alan uzmanlarına yer verilmelidir.
•Ders materyallerinin, okullarda yaşanılan problemlerin çözümlerinin paylaşılabileceği bir portal oluşturulmalı. Bu portalda özellikle teknik sorunlarla ilgili yardım alınabilecek yetkili kişilerle iletişim sağlanmalıdır.
•Okullardaki BT sınıflarının önceliğinin BT dersleri olduğu vurgulanmalıdır. Diğer derslerin BT araçlarıyla zenginleştirilerek işlenebilecek olmasının BT eğitimi yerine geçebileceği kanısı düzeltilmelidir.
•Derse girmeyerek teknik işlerle yükümlü olmak isteyen öğretmenlere ve öğretmenlerin derslerini değil teknik işleri önemsemesini yeğleyen hatta bunlara yönelik zorlayıcı yaklaşımlarda bulunan yöneticilere yönelik tedbirler alınmalıdır.
•Sınıflara yansıtıcı (projeksiyon) ve bilgisayar tedarik etmenin çok ötesinde olan bilişimin eğitimdeki yerini kavratacak etkili örnekler ve tanıtımlar hazırlanmalı, bu tanıtımlar kişilerin inisiyatifince değil tüm BT öğretmenlerince bir program dahilinde öğretmenlere aktarılmalıdır.
•Sınıflarda öğrencilerin bilgisayarla birebir etkileşimini gerektiren uygulamalar hızla eğitimdeki yerini alırken bunu destekleyecek şekilde BT sınıflarında geliştirmelere gidilmelidir.
•Özel kurum ve kuruluşlarda verilen BT Eğitimlerinin kalitesi yükseltilmeli ve çalışan eğitimcilerin şartları iyileştirilmelidir.
•Yapılan genel ve çok fazla sayıda kişinin katıldığı sınavlarda (Sertifika Sınavları, Açıköğretim Bilgi Teknolojisi Dersi Sınavları vb) sorular amaca hizmet etmeli, işin önemini vurgulamalı, kaliteli hazırlanmalı ve sürekli güncel ve farklı program sürümlerinde geçerli olmalıdır.
•Röntgen ışınlarına maruz kalan kişilerde olduğu gibi radyasyon - yıpranma vb tazminatların ödenmesi, çalışma sürelerinin kısaltılması gibi öneriler değerlendirilmelidir.
 
Son 3 yılda yapılan atama sayılarına bakıldığında; yüzlerle ifade edilen sayıları görürüz. BT öğretmenliğinin önemi ve alandaki resmi öğretmen açığı göz önüne alındığında, atama sayısının en az 4 bin civarında olması gereklidir. MEB, her alanda olduğu gibi, BT öğretmenliği alanında da formatör, ücretli öğretmen, bilgisayar öğreticisi çalıştırmaktan vazgeçerek, kadrolu atama yapmalıdır.
 
*http://www.bte.org.tr/durum_raporu.html 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
Bilişim Öğretmeni 1 yıl önce

bilişim öğretmenlerinin mağduriyetleri sona ersin!

Misafir Avatar
FİZİKÇİ HÜSNÜ 2 yıl önce

yokmu biz fizikcilerin hakkini savunacak bi babayigit? 1000 atama istiyoruz bizde

Misafir Avatar
eski bilgisayarlar 2 yıl önce

bu dersin okutulması için sağlanan bilgisayarlar çok eskimiş ki artık format dahi yemiyor...

Misafir Avatar
Yazıklar olsun ülkeme 2 yıl önce

teknik egitim fakultesi bilgisayar ogretmeniyim. Meslek lisesi ogretmeniyim. Ulkemizde mesleki egitime onem verilmedigini yine gordum. Bilisim Teknolojileri Ogretmenligi deyince kimse teknik ogretmenleri dusunmuyor, kimse bizim magduriyetimizi konusmuyor. El birligiyle oldurdunuz bu ülkede mesleki egitimi. Teknik Egitim Fakultesinin egitimin ne kadar agir oldugunu bilen bilir. Cektigimiz cilelerle kaldik sadece, unutulduk.

Misafir Avatar
Yazıklar olsun ülkeme 2 yıl önce

teknik egitim fakultesi bilgisayar ogretmeniyim. Meslek lisesi ogretmeniyim. Ulkemizde mesleki egitime onem verilmedigini yine gordum. Bilisim Teknolojileri Ogretmenligi deyince kimse teknik ogretmenleri dusunmuyor, kimse bizim magduriyetimizi konusmuyor. El birligiyle oldurdunuz bu ülkede mesleki egitimi. Teknik Egitim Fakultesinin egitimin ne kadar agir oldugunu bilen bilir. Cektigimiz cilelerle kaldik sadece, unutulduk.

Misafir Avatar
adem köse 2 yıl önce

bu araştırmayı yayınladığınız için teşekkürler.umarım dikkate alınır da biz de atanırız.

Misafir Avatar
yan gel yat 2 yıl önce

biz resim öğretmeni olarak atölye isteriz yok denir.ama bilişimciler rahat sınıfları özel çoğu yerde klima birde ders saatiniz arttı.şükredin.

Misafir Avatar
mehmet cantürk 2 yıl önce

ahmaklar doldurmuş öğretmenlikleri böte mezunuyum ve şu an türkiye çapinda bir yazilim firmasinda çalişiyorum hbys alaninda ve öğretmenlikten fazla kazaniyorum ama ben mesleğimi yapmak istiyorum

Misafir Avatar
Bahar Akın @CEMAL CENK 2 yıl önce

fazla ihtiyaç yok mu siz gündemi pek takip etmiyorsunuz herhalde cemal bey

Misafir Avatar
Herkez kendine baksın 2 yıl önce

diğer branş hocalarının biz bilişim öğretmenlerini çekememeleri nedendir bilinmez. bizler ki eğitim fakültesine en yüksek puan ile kazanan kişileriz.

Misafir Avatar
bayan bilişim 2 yıl önce

ayy bayılıyorum böyle tırmalıyorlar,çirkefleşiyorlar ya bilişim öğretmenlerine karşı :d ne kadar çok insanın uzanamadığı ciğer olmuşuzda haberimiz yokmuş :d

Misafir Avatar
bt 2 yıl önce

bilişim en 2-3 bin arsı alım olur tahminim

Misafir Avatar
sorununuz ne bilişimle? 2 yıl önce

ya sinir oldum biraz bilgisi olan bilgisayar öğretmenliği yaparmış ne yamyamsınız ya her hangi bir lisans bölümünden mezun adamda matematik türkçe tarih cografya beden resim sosyal bilgiler sınıf hepsini yapar almasınlar o zaman

Misafir Avatar
zorunuza giden bilişimci 2 yıl önce

bazıları ağ kurma öğrenmiş yazık sevindirik olacak taaa buralara yazmış :d öğrenci şunuda biliyo bunuda biliyo hatta öğrenci ağ kurmayıda biliyo :d ya osmalıda da vardı sizlerden onlarda fen ilimlerine karşı çıkmıştı:d

Misafir Avatar
nevşehir bilişim 2 yıl önce

bizler teknik servis olmak istesek yada daha bilişimle alakalı daha farklı bir bölümde yer almak istesek onun üzerine eğitim alırdık. bizler öğretmeniz ve işimizi yapmak istiyoruz sadece kendi geleceğimiz için değil aynı zamanda ülkemizin geleceği için...

Misafir Avatar
teknik bilişimci 2 yıl önce

birde herkeste bir bilgisayardan anlama ve bu bt derslerine girme hevesi var. keşke bilişimci olsaydınız. ama pardon bölümü kazanmanız mümkün değildi dimi ozaman :)

Misafir Avatar
teknik bilişimci 2 yıl önce

bende bilişimci kadar bilgisayar bilirim demekle olmuyor. bana görede dershanelerdeki ana branşçılarda mebtekilerin tozunu attırır..

Misafir Avatar
en yüksek puan 2 yıl önce

eğitim fakültelerine en yüksek puanlarla bilişim öğretmenleri girdi ...

Misafir Avatar
en yüksek puan 2 yıl önce

eğitim fakültelerine en yüksek puanlarla bilişim öğretmenleri girdi ...

Misafir Avatar
ali temel @bekir köse 2 yıl önce

zaten ağ bile kuramıyorlar ben kendim kuruyorum öğrt. artık bütün öğrt bilişimden anlıyor .sizin branş artık önemini yitirdi. idarenin verdiği işleri zaten yapmazsınız benim görevim değildiye .eğzersiz olunca sazan gibi hemen cuupp yok öylebedva yatmaca baranşşş

Misafir Avatar
bt @elif nur öztürk 2 yıl önce

okuyup da okumadım demek nasıl bimallıktır

Misafir Avatar
elif seda 2 yıl önce

cogu ogrencı üniversıtede lısede bılgısayardan sınava gırmıyorlar ana branslarda okullarda o kadar cok acık varkı...

Misafir Avatar
elif seda 2 yıl önce

artık herkes bılgısayardan bırseyler bılıyo 5 6 yasındakı cocukların bıle ellerın detablet var. devlet bıraz bılgısayar bılgısı olanı rahatlıkla ucretlkı calıstrbılır. bırde dıger pogretmenelre bakalım brans ogretmenelrı senelerrdır atama beklıyor. bı fızık bır kımyayı herkes yapamaz. demek ıstedıgım bıraz tarafsız bakalım anlayıslı olalım herkes atama beklıyor ış bulmak kolay degıl

Misafir Avatar
elif seda 2 yıl önce

arkadaslar lutfen bıraz tarafsız olalım. devlet 5 6 sene once bılısımden 60 lara düşen puanlarla cok buyuk alım yaptı.bir cok kadrıyu doldurdu

Misafir Avatar
Recep 2 yıl önce

tebrik ederiz sonunda gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı :)

Misafir Avatar
seda altın 2 yıl önce

atama branşalrını etkilemek için açıldığını düşündüğüm için branşın hakkında konuşmak yerine ,şu günlerde bazı branşların ön plana çıkartılması ne derce doğru sayın editör

Misafir Avatar
mehmet tenen 2 yıl önce

bilişimçiler eğer yetenekli olsalar özel sektörde çalışırlardı. yada kendi iş yerlerini bir şekilde açarlardı. format atmayla ,projeksiyon kurma ile vs bu bilişimci olunmuyor.bun bütün öğrt yapıyorlar.yukarıda sayılan iyileştirmelerin olması zaten mebde mümkün değil. bakanlık eğer bilişimci alacaksa bağımsız firmalarca yapılan uygulama sınavını gecenler öğrt olarak işe alınmalı.zaten uygulama sınavını gecen mebde kendisi çalışmaz

Misafir Avatar
bekir köse 2 yıl önce

ağ kurmak,tabletlere bakmak bilişim öğretmenlerinin görevi değildir .becekriksiz okul yönetiminin görevidir onlarda bilişim öğretmenlerine yıkmaya çalışıyorlar.biz bu görevleri yapmaya mecbur değiliz kafanıza sokun.

Misafir Avatar
aykut akkaya 2 yıl önce

bilişim öğretmenleri teknik elaman değildir bunu anlamaz kafanıza sokun artık,

Misafir Avatar
yusuf bilir 2 yıl önce

arkadaşlar tahriklere kapılmayalım,bizi çekemiyorlar kontejjanımızda artınca iyice gıcık oldular hiç tınlamayın he deyin geçin.

Misafir Avatar
elif nur öztürk @bt 2 yıl önce

yazıyı okumadan geçtim

Misafir Avatar
RECEP BİLİŞİMCİ 2 yıl önce

tebrik ederim çok iyi bir zamanda çok iyi bir noktaya değindiniz...

Misafir Avatar
CEMAL ATA 2 yıl önce

ben cemal ata tüm bilişimciler beni siksin

Misafir Avatar
yusuf bilir 2 yıl önce

cemal ata sen kimsin ya,adam ne güzel yazı yazmış saçma sapan konuşuyorsun .kafan basmıyorsa bilişime bu işlere yorum yazma bari kendini rezil etme.bilişimciler sana papuç bırakmaz..

Misafir Avatar
yusuf karlı @CEMAL ATA 2 yıl önce

yav bu sene 3000 alım olacak inşallah ,hiç bir şeyden haberiniz yok saçma sapan yorum yapıyorsun.sonrada ağlıyorsunuz gençler sanal alemde mahvoluyor diye,senin gibi zihniyetliler yüzünden..

Misafir Avatar
CEMAL ATA 2 yıl önce

doğru söyle o.ç musun ?

Misafir Avatar
sosyal 2 yıl önce

sosyal bilgiler öğretmenlerinin sesini duyan var mııııııııııııııııı?

Misafir Avatar
bilişim 2 yıl önce

yazıyı baştan sona okudum. yanlış ya da gereksiz hiçbir ifadeye rastlamadım. inşallah dikkate alınır. hem biz bu mağduriyetlerden kurtuluruz. hem de geleceğimiz olan öğrencilerimiz için iyi bir karar olur..

Misafir Avatar
@CEMAL ATA 2 yıl önce

senin gibi mallar anca böyle düşünür zaten gerizekalı embesil

Misafir Avatar
bt 2 yıl önce

şu kendini dünyanın en iyi öğretmeni zannedip diğer branş öğretmenlerini yatmakla suçlayanlarla aynı mesleği paylaşmaktan iğreniyorum ama ne yaparsın meb adamlığa değil de kpss10 puanına bakarak adam! alıyor

Misafir Avatar
bilişim öğretmeni adem @CEMAL CENK 2 yıl önce

sen necisin ne işe yararsın da bizim mesleğimize laf atıyorsun okullarda işi yok diye ahkam kesiyorsun her branşda çürük elma olabilir işini layıkıyla yapanlar sana hakkını helal etmesin

Misafir Avatar
sonundaaa 2 yıl önce

yazı için sonsuz teşekkür ederim bt öğretmenlerinin kıymetini anlarlar umarım sonunda..

Misafir Avatar
GERCEKLER 2 yıl önce

sayin editör saydiğiniz kriterler birçoğu uygulanirsa bt öğrt il milli eğitim müdürnden daha rahat olacaklardir. 18 ekders deverlim. rehber öğrt yattiği yetmedi birde bilişmciler çikmasin.

Misafir Avatar
CEMAL ATA 2 yıl önce

sayin editör bilişimciler okulda gercekten bir yapsalardi bakanlik onlari çoktan alirdi. onlar sadece sorunlari teknik servise haber vermeyi bilişimcilk gibi gördüler zaten bt siniflari söküldü demirbaştan düşüldü. artik öğrc. bile bişimcilerin yaptiği işleri yapiyorlar

Misafir Avatar
hasan akdag 2 yıl önce

destekleriniz için teşekkürler,bilişim de can var.

Misafir Avatar
CEMAL CENK 2 yıl önce

bts siniflari eski söküldü.zaten okullarda bilişimciye fazla ihtiyaç yokki herkes uzman olmuş.tamirleri öğrenciler ağlari öğrenciler kuruyor.öğrt vardi.gittide kurtulduk. o ise benim işim değil ben yapmam diyordu. bişimcilere okulda iş yok kusura bakmasinlar

Misafir Avatar
omer butun 2 yıl önce

bunun yanında halkla ılıskıler ogretmenlerı ne olacak

Misafir Avatar
yusuf karlı 2 yıl önce

değerli yazınız için ,bilişim öğretmenleri adına teşekkür ederiz.