banner406
banner396
17 Mart 2015 Salı 15:55
CTE, 2015 Yılı Eğitim Planı

 T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN

2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI

I. AMAÇ VE KAPSAM

2015 yılı eğitim planı ile, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin; uluslararası standartlara uygun, çağdaş infaz anlayışını benimsemeleri, hukuka ve insan haklarına saygıyı içselleştirmeleri, insan odaklı kamu hizmeti anlayışını geliştirmeleri, kurumlarda yaşanan problemlerin çözümüne katkı sağlamaları, ceza infaz kurumlarının doğası gereği yaşanan olumsuz duygularla doğru şekilde baş edebilmeleri ile hükümlünün, suç davranışının farkına vararak yeniden sosyalleşmesini teşvik etmeleri, üretken, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaları hedeflenmiştir.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeline ilişkin eğitim faaliyetleri kapsamında, 2992 sayılı Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11'inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu hükümleri gereğince ve 26 Kasım 2008 tarih ve 27066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Personeli Uygulama Genelgesinde belirtilen, hizmetlerin verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine göre yürütülebilmesi, bilgi ve teknolojideki değişim ve gelişime paralel değişen ve gelişen ihtiyaçların karşılanabilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Aday Memurları Yetiştirme Yönetmeliği, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hizmet Öncesi Eğitim Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmelikleri doğrultusunda personelin bilgi, beceri ve davranış yönünden yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliklerini artırmak amacıyla Eğitim Merkezleri ile yerinde yapılacak olan eğitimlerin esas ve usullerini belirleyerek, uygulamada birliği sağlamak, yüksek eğitim standardını oluşturmak ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 24'üncü maddesine göre denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli personele, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde hizmet öncesi, aday memurluk, hizmet içi eğitiminin yanı sıra görevleri ile ilgili eğitimlerin uygulanması diğer amaçlarımız arasında yer almaktadır.

II. HEDEF

Eğitimler ile personelin;

a) Genel Müdürlüğümüzün misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler çerçevesinde, uhdelerinde bulunan görevlerin, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine göre yürütülebilmesi, bilgi ve teknolojideki değişim ve gelişime paralel değişen ve gelişen ihtiyaçların karşılanabilmesi için niteliklerinin artırılmasına;

b) Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini benimseyen, psikolojik ve moral düzeyi yüksek, çağdaş, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, görevin gerektirdiği bilgileri kazanmış kişiler olmalarına;

c) Görevlerinin yürütülmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık, tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine uyumlarının sağlanmasına ve niteliklerinin yükseltilmesine,

Çalışılacaktır.

III. GERÇEKLEŞTİRİLECEK EĞİTİM PROGRAMLARI

Gerçekleştirilecek eğitim programlarında eğitim merkezlerinin derslik kapasiteleri nazara alınmış, bu kapsamda;

220 kişi kapasiteli Ankara Eğitim Merkezinde 78 eğitim programında 2717, 225 kişi kapasiteli Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer İstanbul Eğitim Merkezinde 150 eğitim programında 4412, 320 kişi kapasiteli Hüseyin Turgut Erzurum Eğitim Merkezinde 243 eğitim programında 6243, 220 kişi kapasiteli Kahramanmaraş Eğitim Merkezinde 136 eğitim programında 6630, 250 kişi kapasiteli Denizli Eğitim Merkezinde 111 eğitim programında 5755 olmak üzere toplam 25757 değişik unvandaki personele eğitim verilmesi hedeflenmiştir.

Her eğitim merkezi tarafından eğitim yönünden kendisine bağlı ceza infaz kurumlarında, Genel Müdürlüğümüzün belirleyeceği tarihlerde, "Yerinde Eğitim Programı" yapılacaktır. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde bunların dışındaki ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli personelin bilgi, beceri ve motivasyonunu artırmak amacıyla "Yerinde Eğitim Programı" yapılacaktır.

IV. ULUSLARARASI EĞİTİMLER

Ülkemizin uluslararası etkinliğini artırmak, dost ve akraba ülkelerle işbirliğini geliştirmek için talepte bulunan ülkelerin cezaevlerinde görev yapan personele eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

V. DİĞER EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde askeri ceza infaz kurumlarında görevli personele ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verilecektir.

VI. EĞİTİM ŞEKİLLERİ

Plan kapsamında;

a) Aday memurluk eğitimi,

b) Hizmet öncesi eğitimi,

c) Hizmet içi eğitimi,

olmak üzere kurs, seminer, konferans, toplantı, sempozyum, panel, yayın, uzaktan, uygulamalı, iş başında ve özel eğitim ile benzeri şekillerde yapılır.

VII. EĞİTİMİN İÇERİĞİ

a) Aday memurluk eğitimi, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik müdürlüklerine ait kadrolara aday olarak atanan memurların görevleri ile ilgili bilgileri kapsamaktadır.

b) Hizmet öncesi eğitim, Kurumun personel ihtiyacını karşılamak üzere eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin atanacakları göreve ilişkin mesleki bilgi ve becerileri içermektedir.

c) Hizmet içi eğitim kursu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelinin günün koşullarına uygun olarak yetişmeleri, görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazanmaları ve üst göreve hazırlanmaları için gerekli teorik ve uygulamalı bilgileri içermektedir.

d) Hizmet içi eğitim seminer, konferans ve toplantıları; personelin mesleğinin gerektirdiği temel bilgi ve becerileri kazanmalarının yanı sıra çeşitli konularda bilgilendirilmeleri (orantılı güç kullanım, uyuşturucu ve yasak maddelerin tanıtımı gibi), özel eğitim programları, kriz durumlarında nasıl davranacakları ile ilgili (öfke kontrolü ve stresle başa çıkma gibi) bilgi ve becerileri de içermektedir.

VIII. EĞİTİMİN YAPILACAĞI YERLER VE EĞİTİME ALINACAKLAR

a) Her unvandaki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelinin hizmet içi eğitim kurs ve seminerleri, aday memurluk eğitimleri ile hizmet öncesi eğitimlerinin Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilmesi esastır. Ancak ihtiyaç duyulması halinde Eğitim Merkezleri dışında oluşturulacak eğitim ortamlarında da söz konusu eğitimler gerçekleştirilebilecektir. Bu kapsamda; "aday ceza infaz kurumu katibi" ile "aday infaz ve koruma memurlarının" temel ve hazırlayıcı eğitimi ile staj eğitimleri, program ile ders notları Genel Müdürlük tarafından gönderilmek üzere ve Genel Müdürlükten onay alınarak, yapılacaktır. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Yönetme Kurulunun 11/05/2007 tarihli ve 2007/1 sayılı kararı gereğince adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılmakta olan ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli merkez atamalı personelin aday memur eğitimlerinin adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılmayarak Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

b) Ataması adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılan personele yönelik düzenlenecek eğitimlerin tamamı için Örnek-1 ve Örnek-2'deki formlar doldurularak alınacak komisyon Kararından sonra Genel Müdürlükten izin alınacaktır.

c) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeline ihtiyaçları doğrultusunda, Genel Müdürlüğün uygun bulduğu tarih ve yerlerde, hizmet içi eğitim programları düzenlenecektir.

IX. EĞİTİMİN SÜRESİ, ZAMANI VE EĞİTİME KATILACAKLARIN SEÇİMİ

a) Hizmet içi eğitim kursları, 04/05/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği'nin 15'inci maddesi gereğince, sınavlar hariç, altmış saatten az olmamak kaydıyla, altı aydan uzun süreli düzenlenemeyecektir. Ayrıca bu sürelerin belirlenmesinde programın yeri, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, tahsis olunacak ödenek ve diğer programlarla ilişkisi gibi unsurların her biri dikkate alınarak tespit edileceği belirtilmiştir. Diğer eğitimlerin süreleri ise (seminer, konferans, toplantı vs.) eğitimin içeriğine göre belirlenecektir.

b) Hizmet Öncesi Eğitim, 29.07.2002 tarih ve 4769 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hizmet Öncesi Eğitim Yönetmelik'lerinde belirtilen esaslara göre, ek-1'de yer alan "Eğitim Merkezlerinin 2015 Yılı Eğitim Planı"nda belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir.

c) Aday memurluk eğitimleri, atanan personelin göreve başlamasından sonra en kısa süre içinde gerçekleştirilecektir.

X. ADAY MEMURLUK, HİZMET ÖNCESİ ve HİZMET İÇİ EĞİTİMLERDE OKUTULACAK DERSLER

A. Aday Memur Yetiştirme Eğitimi İçin;

a) Temel eğitim konuları

1) Atatürk ilkeleri.

2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

a) Genel Esaslar,

b) Temel Hak ve Ödevler,

c) Cumhuriyetin Temel Organları,

d) Yürütme.

3) Genel olarak Devlet teşkilatı.

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

a) Ödev ve Sorumluluklar,

b) Genel Haklar,

c) Yasaklar,

d) Sicil ve disiplin işleri,

e) Sosyal ve mali haklar,

f) Amir - memur ilişkileri,

g) Müracaat ve şikayetler,

h) Kılık kıyafet,

ı) Yer değiştirme,

i) Beşeri ilişkiler.

5) Yazışma - dosyalama usulleri.

6) Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri.

7) Halkla ilişkiler.

8) Gizlilik ve gizliliğin önemi.

9) İnkılap tarihi.

10) Milli güvenlik bilgileri.

11) Haberleşme.

12) Türkçe dil bilgisi kuralları.

13) İnsan hakları.

b) Hazırlayıcı Eğitim Konuları

Aday memurların kadro ve görevleri göz önünde tutularak aşağıdaki konularda eğitim yapılır:

a) Yargı teşkilatının tanıtılması,

b) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin teşkilat ve görevleri ile ilgili mevzuatı,

c) Bakanlık merkez teşkilatı, görevleri, ilgili mevzuat, meslek etiği,

d) Aday memurun görevi ile ilgili diğer hususlar,

e) Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunun uygun göreceği ilgili diğer konular.

c) Staj dönemi konuları

Yukarıda belirtilen meslek derslerinin yanı sıra kişisel gelişim eğitimine ilişkin konulara da müfredatta yer verilebilecektir.

B. Hizmet Öncesi Eğitim İçin;

İdare memurluğu öğrenciliği hizmet öncesi eğitiminde tablo-3'de, infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği hizmet öncesi eğitiminde tablo-4'de belirtilen dersler hizalarında belirtilen sürelerde okutulacaktır.

Tablo-3

İdare Memuru Öğrenciliği Hizmet Öncesi Eğitimde

Yer Alacak Dersler ve Toplam Ders Saatleri

Sıra Numarası

Dersin Adı

Toplam Ders Saati

1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

4

2

Türkçe Dil Bilgisi ve Resmi Yazışma Kuralları

20

3

Genel Hukuk Bilgisi, Ceza, Ceza Usul Hukuku ve İnfaz Hukuku

32

4

İnsan Hakları

10

5

Bedensel ve Toplu Savunma Sporları

6

6

Meslek Etiği

8

7

Mali Mevzuat

26

8

Toplumsal İlişkiler ve Sosyal Hizmetler

24

9

Ceza İnfaz Kurumu Yönetimi

30

10

Ceza İnfaz Kurumu Güvenliği

28

11

Liderlik ve Ekip Çalışması

10

12

Psikoloji ve Kriminoloji

20

8

13

Yönetim Hukuku,

Adalet Teşkilatı ve Personel Mevzuatı

22

14

UYAP

12

TOPLAM

260

Tablo-4A

Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde Görevlendirilecekler için

İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrenciliği Hizmet Öncesi Eğitimde Yer Alacak

Dersler ve Toplam Ders Saatleri

Sıra Numarası

Dersin Adı

Toplam Ders Saati

1

İnsan Hakları

10

2

Genel Hukuk Bilgisi Ceza, Ceza Usul, İnfaz Hukuku ve Denetimli Serbestlik Kararların İnfazı

26

3

Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Personel Mevzuatı

16

4

Denetimli Serbestlik Sistemi ve Yönetim Yapısı

24

5

Dinamik Güvenlik Uygulamaları ve Hükümlünün Toplum İçinde Takibi

10

6

Psikoloji ve Kriminoloji

20

7

İletişim ve Toplumsal İlişkiler

26

8

Türkçe Dil Bilgisi, Yazılı Anlatım Türleri ve Arşivleme

16

9

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

4

10

Ekip Çalışması

6

11

Orantılı Güç Kullanımı (Bedensel ve Toplu Savunma Sporları)Acil Durumlara Müdahale,Temel İlk Yardım Bilgisi

20

12

Meslek Etiği

12

13

UYAP

10

TOPLAM

200

Tablo-4B

Ceza İnfaz Kurumlarında Görevlendirilecekler için

İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrenciliği Hizmet Öncesi Eğitimde Yer Alacak

Dersler ve Toplam Ders Saatleri

Sıra Numarası

Dersin Adı

Toplam Ders Saati

1

İnsan Hakları

8

2

Meslek Etiği

12

3

Genel Hukuk Bilgisi Ceza, Ceza Usul ve İnfaz Hukuku

24

4

Bakanlık Teşkilatı, Yönetim Hukuku ve Personel Mevzuatı

14

5

İnfaz Kurumları Yönetimi (Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Yönetimi)

24

6

İnfaz Kurumları Güvenliği (Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Güvenliği)

24

7

Psikoloji (14)

Kriminoloji (6)

20

8

Toplumsal İlişkiler, Sosyal Hizmetler, İletişim

20

9

Ekip Çalışması

4

10

Türkçe Dil Bilgisi ve Yazılı Anlatım Türleri ile Resmi Yazışma Kuralları

10

11

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

4

12

Orantılı Güç Kullanımı(Bedensel ve Toplu Savunma Sporları) (20)

Acil Durumlara Müdahale (4)

Temel İlk Yardım Bilgisi (4)

28

13

UYAP

8

TOPLAM

200

C. Hizmet İçi Eğitim İçin;

a) Türkçe dil bilgisi ve kompozisyon,

b) Genel hukuk bilgisi (Anayasa hukuku, idare hukuku, medeni hukuk, medeni usul hukuku, icra ve iflas hukuku, tebligat hukuku hakkında genel bilgiler),

c) Cezaevi idaresi,

d) Cezaevi güvenliği,

e) Bakanlık ve Genel Müdürlük teşkilatı ve Devlet Memurları Kanunu,

f) Ceza ve ceza usul hukuku,

g) İnfaz hukuku,

h) Kriminoloji,

ı) Psikoloji,

i) İşletmecilik,

j) Bedensel ve toplu savunma sporları,

k) İnsan hakları,

l) Meslek etiği.

Kurs programlarına, kursların süresi, niteliği ve yapıldığı yer dikkate alınmak sure-tiyle yukarıda gösterilen derslerden uygun görülenler alınabileceği gibi bu maddelerde gösterilenler dışındaki dersler de, kursa tabi personelin görev özelliğine göre programa dahil edilebilecektir.

XI. ADALET PERSONELİNE YÖNELİK OLARAK DÜZENLENECEK EĞİTİM FAALİYETLERİ

Yıllık eğitim planında belirtilen eğitim faaliyetleri, ilgili birimler ile müştereken gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda;

1) Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli olarak;

Eğitim programları için ihtiyaç duyulan başta eğitici eğitimleri olmak üzere diğer alanlarda destek alınacaktır.

2) Personel Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak; hizmet içi eğitim, seminer, konferans yollarıyla eğitim verilecektir.

3) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak; UYAP eğitimleri için ihtiyaç duyulan eğitici ve materyaller ile ilgili destek alınacaktır.

XII. ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

Derslerin verilmesinde, Bakanlık yetkilileri, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli başmüfettiş ve müfettişler, İç Denetim Birimi Başkanlığında görevli iç denetçiler, hakim ve cumhuriyet savcıları, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli personel, eğitim merkezlerinde görevli öğretim görevlileri ile ihtiyaç duyulan alanlarda diğer kurum ve kuruluşlarda görevli uzmanlardan faydalanılacaktır.

XIII. DEĞERLENDİRME

Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilen hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerin (kurslar ve aday memurluk eğitimleri) sonunda kursiyerlerin bilgi ve beceri düzeyini belirlemek için sınav yapılacaktır.

Hizmet içi eğitim seminerleri, toplantı ve konferansların değerlendirilmesinde, kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeylerini ölçecek ön test, son test ve anketler geliştirilecek, diğer veri toplama araçlarından faydalanılabilecektir. Başarının değerlendirilebilmesi için testler, tamamlama tipi sorularla hazırlanan testler, doğru-yanlış sorularla yapılan testler, doğru yanlış sorular, mülakat, iş performans testleri ve gözlemlere yer verilebilecektir.

XIV.EĞİTİMLERDE SINAV YAPILMASI VE BELGE VERİLMESİ

I- Hizmet içi Eğitimlerde;

04/05/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği'nin 26'ncı maddesine göre, eğitim çalışmaları sonunda, eğitime katılan personele;

a) Eğitim sonunda sınav yapılmışsa, sınavda başarılı olunması halinde "Başarı Bel-gesi",

b) Eğitim sonunda sınav yapılmamışsa "Katılım Belgesi" verilecektir. Belgeler Genel Müdürlükçe düzenlenecektir.

II- Hizmet Öncesi Eğitimlerde;

04/05/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hizmet Öncesi Eğitim Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesine göre, hizmet öncesi eğitim sonunda başarılı olan öğrencilere "Mezuniyet Belgesi" verilecektir. Belgeler Genel Müdürlükçe düzenlenecektir.

XV. EĞİTİM GİDERLERİ

Eğitim programlarında görevlendirilecek Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelinin; gidiş-dönüş yol ücretleri ile yolda geçen sürelere ait günlük geçici görev yollukları bağlı bulundukları kurum bütçesinden; iaşeleri, diğer cari giderleri ve öğretim görevlilerinin ders ücretleri, ilgili ceza infaz kurumları ve eğitim merkezleri bütçesinden; bilgi, beceri ve görgülerini artırmak amacıyla yapılacak hizmet alımları, temsil, ağırlama ve kursiyerler için yapılan sosyal faaliyet giderleri Bütçe Kanunu'nda belirtilen esaslara göre ödenecektir.

Ancak, eğitim programlarının uygulanmasında Başbakanlığın halen yürürlükte bulunan veya yıl içinde çıkarılacak olan tasarruf genelgeleri ile getirilebilecek olan sınırlandırmalar saklıdır.

Son Güncelleme: 17.03.2015 15:59
Anahtar Kelimeler:
CTE2015EğitimPlanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.