banner406
banner396
01 Aralık 2015 Salı 09:45
Danıştay'dan Şok Karar!
 Danıştay 2. Daire Başkanlığı
2015/…….. E. , 2015/……. K.

İncelenmeksizin ret, 6528 sayılı Yasa, ilçe milli eğitim müdürü, kesin ve yürütülmesi gerekli işlem

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2015/……..

Karar No : 2015/……

Temyiz İsteminde Bulunan ( Davacı ) :

Vekili :

Karşı Taraf : - ANKARA

Vekili : ( Aynı yerde )

İsteğin Özeti : ……….. 1. İdare Mahkemesi'nce verilen …/…./2014 günlü, E:2014/…., K:2014/…. sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava, ……….. İli, ……….. İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan davacının, 6528 sayılı Yasa gereğince ………. İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine Eğitim Uzmanı unvanıyla atanmasına ilişkin 14/03/2014 günlü, 1096268 sayılı işlem ile söz konusu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütmek üzere ……….. ……………'ın görevlendirilmesine dair 09/05/2014 günlü, …….. sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin …./…./2014 günlü, E:2014/…., K:2014/….. sayılı kararıyla; davacının görevinin kanun niteliğini taşıyan hukuki bir düzenleme ile sona erdiği, bu nedenle, davalı yönetimce kurulmuş idari davaya konu olabilecek bir işlemin varlığından söz edilmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle 14/03/2014 günlü, …….. sayılı işlemin iptali istemiyle ilgili olarak davanın incelenmeksizin reddine hükmedilmiş; öte yandan, ……. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanma şartlarını taşıyan şahsın, idarenin takdir yetkisi çerçevesinde bahse konu görevi yürütmek üzere görevlendirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle 09/05/2014 günlü, ………. sayılı işlemin iptali istemi yönünden ise davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, eğitim uzmanı unvanıyla atanmasına dair işlemin dayanağı olan yasal düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinde; "idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları" idari dava türleri arasında sayılmış, "Dilekçeler üzerine ilk inceleme" başlıklı 14. maddesinin (3-d) bendinde; dava dilekçesinin, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gerekli bir işlem olup olmadığı yönünden inceleneceği belirtilmiş, 15. maddesinin (1-b) bendinde ise; davaya konu edilen işlemin idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gerekli bir işlem niteliğinde bulunmaması durumunda davanın reddedileceği hükme bağlanmıştır.

İdari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gerekli işlemler, öğreti ve içtihatta idari makam ve mercilerin kamu gücüne dayanarak idare işlevine (idare hukuku alanına) ilişkin olarak yaptıkları ve ilgililer hakkında çeşitli hak ve/veya yükümlülükler doğurmak suretiyle hukuk düzeninde değişiklik yapan, başka bir anlatımla ilgililerin hukukunu etkileyen irade açıklamaları olarak tanımlanmaktadır.

652 sayılı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye, 14/03/2014 günlü, 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6528 sayılı Yasa’nın 25. maddesi ile eklenen geçici 10. maddenin 3. fıkrasında, Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Millî Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların görevlerinin bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ereceği, bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadrolarında bulunanların ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına, Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarında bulunanların ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına, diğerleri ile geçici 3. maddeye istinaden şahsa bağlı Şube Müdürü kadrolarında bulunanların ise ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı kadrolarına, hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacakları, ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen kadroların herhangi bir sebeple boşalması hâlinde bu kadroların hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, ……….. İli, ………….. İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan davacının, 6528 sayılı Yasa'nın yukarıda yer alan hükmü uyarınca 14/03/2014 günlü, …………. sayılı Bakanlık Onayı ile …………. İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine Eğitim Uzmanı unvanıyla atandığı, ……… ……………..'ın ise söz konusu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütmek üzere 09/05/2014 günlü, …………………. sayılı işlemle görevlendirildiği, bunun üzerine görülmekte olan davayı açtığı anlaşılmıştır.

Öte yandan, 14/03/2014 günlü, ……………… sayılı işlemin dayanağını oluşturan ve (14/03/2014 günlü, 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren) 6528 sayılı Yasa’nın 25. maddesi ile 652 sayılı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 10. maddenin 3. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “...Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve...” ibaresi ile “...bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Millî Eğitim Müdürü kadrolarında...” ibaresi ve ikinci cümlesinde yer alan “Bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına,...”, “...ve İl Müdürü...” , “...ve İl Müdürü....” ile “..., diğerleri ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar ise ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı kadrolarına,...” ibareleri Anayasa Mahkemesi'nin (24/07/2015 günlü, 29424 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan) 13/07/2015 günlü, E:2014/88, K:2015/68 sayılı kararıyla Anayasa'nın 2. maddesine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Buna göre, dava konusu olayda, 6528 sayılı Yasa’nın 25. maddesi ile 652 sayılı KHK'ya eklenen geçici 10. maddenin 3. fıkrasında yer alan ( ancak, Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen ) emredici hükmü uygulamaya koyan ve bağlı yetki içerisinde tesis edildiği anlaşılan 14/03/2014 günlü işlemin, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gerekli bir işlem olduğu sonucuna varıldığından, aksi düşünce ile verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Diğer yandan, temyize konu Mahkeme kararının, "……………… İli, ……………….. İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan davacının, 6528 sayılı Yasa gereğince ……………. İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine Eğitim Uzmanı unvanıyla atanmasına ilişkin 14/03/2014 günlü, ………………… sayılı işlemin iptali isteminin incelenmeksizin reddine" dair kısmı yukarıda belirtilen gerekçe ile bozulduğundan, söz konusu işlemin esası hakkında verilecek hükmün, …………….. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine ……………  ………….'ın görevlendirilmesine ilişkin 09/05/2014 günlü, ………………… sayılı işlem hakkındaki hükmü de etkileyecek olması nedeniyle, anılan kararın, bahse konu (09/05/2014 günlü, ……………. sayılı) işlemle ilgili olarak davanın reddine yönelik kısmının da bozulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, ……………. 1. İdare Mahkemesi'nce verilen …/…/2014 günlü, E:2014/…., K:2014/…. sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 21/10/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Son Güncelleme: 01.12.2015 09:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.