banner406
banner396
11 Ağustos 2015 Salı 01:15
Özel okullarla ilgili sorular ve cevapları
 Özel Okul Açma İle İlgili Sorular
Özel okullarla ile ilgili şikayetler nereye nasıl yapılır?
Özel okullarla ilgili şikayetler ilçe/il milli eğitim müdürlükleri ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne yapılır. Şikayetlerin dilekçe/e-posta ile yapılması, dilekçeyle ve e-posta şikayeti yapan şahsın adı ve soyadı ile adresinin bulunması gerekir.
Özel okul açma şartları ve açılış prosedürleri nelerdir?
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen ve Yönetmelik ekinde yer alan "Özel Öğretim Kurumu Açacaklar İçin Başvuru Formu (EK:1) in doldurularak, formda belirtilen bilgi ve belgelerle, kurum açılacak yerin bulunduğu ilçe milli eğitim müdürlüğüne müracaatta bulunulur. Aynı Yönetmeliğin 6 ıncı maddesi gereğince düzenlenecek rapor ve belgelere göre inceleme yapılarak uygun bulunanlara Bakanlıkça Kurum Açma İzni İle İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenir.
Özel okullara yönelik teşvikler var mı? Varsa bu teşviklerden yararlanmak isteyenler başvurularını nereye ve nasıl yapmalıdır.?
Özel Okullara yönelik teşvikler, 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar) ile 20 Haziran 2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümleri kapsamında uygulanmaktadır. Teşvik Belgesi müracaatları, valilik uygun görüş yazısı ile Ekonomi Bakanlığına yapılması gerekmektedir.

Ülkemizde bulunan özel okul türleri nelerdir?
Okulöncesi, ilkokul, ortaokul, Genel Lise, Anadolu lisesi, Fen lisesi, Çeşitli Meslek ve Teknik liseleri (sağlık, güzel sanatlar) ile azınlık okulları (ilkokul,ortaokul ve lise) Yabancı Okullar ile uluslar arası okullar özel eğitim okulları gibi türler bulunmaktadır.
Öğrenciler Ve Eğitim İle İlgili Sorular

Özel okullarda öğrenciler için kayıt şartları nelerdir?
Her özel okulun genel kayıt şartlarının yanında, özel kayıt şartları da vardır. Öğrenciler kayıt olmak istediği özel okulun genel ve özel kayıt şartlarını okul müdürlüklerinden öğrenebilirler.
Özel okullarda öğrenim gören öğrenciler için devlet desteği veya burs imkanları var mı? Başarılı ancak dar gelirli çocuklar özel okullarda öğrenim görebilirler mi?
Özel okullarda öğrenim gören öğrenciler için (Organize Sanayi Bölgelerindeki Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri hariç) devlet desteği yoktur. Başarılı ancak dar gelirli çocukların özel okullarda öğrenim görebilmesi için, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine göre özel okulların en az kontenjanın %3 oranında ücretsiz öğrenci okutma zorunluluğu vardır. Her ders yılı veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen öğrenciler bu isteklerini kayıt sırasında, "Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu"nu (EK-7) doldurarak okula/kuruma başvurur. Okullarda, ücretsiz okumak için yapılan başvuruları değerlendirmek amacıyla Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Ücretsiz okuyacak öğrenciler Değerlendirme Kurulunca belirlenir.
Özel Anadolu Lisesinde öğrenim gören bir öğrenci Devlet Anadolu Lisesine nakil yaptırabilir mi? Özel okuldaki öğrencilerin nakilleri ve kayıtları hakkında kısa bir bilgi verir misiniz?
Özel Anadolu Lisesinde öğrenim gören bir öğrenci Devlet Anadolu lisesine nakil yaptırabilmesi için; Anadolu Lisesi nakil yönetmenliğindeki şartları taşıması gerekmektedir. (SBS'ye girme, en az okulun taban puanına sahip olması vb.) Özel okullardaki öğrencilerin başka özel okullara nakilleri durumunda, nakil olunacak özel okulun şartlarını taşımaları halinde mümkündür.
Özel okullarda uygulanan farklı ücret tarifeleri tespit edilmektedir?
Özel okullarda uygulanan fiyat tarifeleri 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12. maddesi çerçevesinde MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 53/1 incı maddesine göre tespit edilir.
Özel okullarda uygulanan eğitim programları devlet okulları ile aynı mıdır?
Özel okullar resmi okullar için Bakanlıkça onaylanan programları uygulamakla yükümlüdürler. Bununla birlikte 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununun 6. maddesi gereği Bakanlıkça onaylanmak şartıyla farklı programlarda uygulayabilirler.
Yurt dışında özel okulda öğrenim gören birisi Türkiye'de herhangi bir özel bir okula kayıt yaptırabilir mi?
Yurt dışında özel okulda öğrenim gören bir öğrenci Türkiye'ye döndükten sonra herhangi bir resmi veya özel bir okula kayıt yaptırabilmesi için; o ülkenin eğitim müşavirliğince veya il milli eğitim müdürlüklerinde bulunan denklik komisyonlarınca öğrenim gördüğü yıllara ait Türkiye'de ki denkliğini yaptırması gerekmektedir.
TC vatandaşı olmayan öğrenciler özel okullarda öğrenim görebilir mi?
TC vatandaşı olmayan öğrenciler özel okullarda 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun madde 13/6 ncı fıkrası "Bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, o okulda okuyan T.C. uyruklu öğrenci sayısının %30 unu aşamaz" hükmüne göre öğrenim görebilirler.
Fatih Projesi kapsamında dağıtılacak tablet bilgisayarlardan özel okullarda öğrenim gören öğrencilere faydalanacak mı?
Yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde mümkün görülmemektedir.
Özel okullarda öğrenim gören öğrencilere de kitap dağıtımı yapılmakta mıdır?
Yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde mümkün görülmemektedir.
Yurt dışında öğrenimine devam etmek isteyen özel okul öğrencileri için hangi belgeler düzenlenir? Bu belgeler nasıl onaylanır?
Yurt dışında öğrenimine devam etmek isteyen özel okul öğrencileri yalnızca öğrenim belgeleri (öğrenci belgesi, öğrenim belgesi, diploma vb.) devam ettikleri okullarının Genel Müdürlüğümüze bağlı bir özel öğretim kurumu olduğuna dair onayı, Genel Müdürlüğümüze gelerek bizzat yaptırırlar.
Özel akşam liselerinde öğrenim gören öğrenciler en fazla kaç gün devamsızlık yapabilirler?
Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde var olan devamsızlık süresi kadar devamsızlık yapabilirler.
Özel Okullarda Çalışan Öğretmen Ve İdareciler İle İlgili Sorular

Kimler özel okullarda yönetici ve müdür olabilir? Emekli öğretmenler de özel okullarda idarecilik veya öğretmenlik yapabilirler mi?
Milli Eğitim Bakanlığı Özel öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Yöneticilerin nitelikleri başlıklı 30 uncu maddesinde koşullar belirlenmiştir.
Kurumlara müdür ve müdür yardımcısı olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
Milletlerarası kurumlar ile yabancı okullarda görevlendirilecekler hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Okul öncesi eğitim kurumlarında; görev yapacağı okulda öğretmenlik yapma koşullarını taşımak ve resmi veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak; bu şartları taşıyan öğretmen bulunmaması halinde ilkokul ve ortaokullarda öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp resmi veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak.
İlkokul, ortaokul, özel eğitim ve ortaöğretim okullarında; görev yapacağı okulda öğretmenlik yapma koşullarını taşımak ve resmi veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak.
Özel okullarda öğretmen, usta öğretici, ve uzman eğitici olma şartları nelerdir? Fen edebiyat fakültelerinden mezun olanlar özel okullarda öğretmen olarak görev alabilirler mi?
Özel öğretim kurumlarında görev alacak personelin görevlendirme işlemlerinde, öğretmenlerin nitelik ve şartlarının belirlendiği Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı kararı ve eki "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge" doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.
Özel okullarda 1 yıldan fazla çalışan öğretmenlerin stajları kalkar mı?
Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Eğitim Personelinin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırıldığından özel öğretim kurumlarında görev alan eğitim personeli adaylık işlemine tabi tutulmadığından adaylıkları kalkmaz.
Özel okullarda belli bir süre çalışan bir öğretmen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi bir kamu okuluna atanabilir mi?
Özel öğretim kurumlarında belli bir süre eğitim personeli olarak görev yapmış olmak resmi okullara atanma hakkı sağlamaz.
Özel okullarda çalışan idareci, öğretmen ve diğer personelin sosyal güvenceleri nasıl sağlanmaktadır?
Milli Eğitim Bakanlığı Özel öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Özlük Hakları başlıklı 42 maddesinde açıklandığı üzere Kurumlarda görev yapan eğitim personeli ile diğer personel, Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, sosyal güvenlik ve özlük hakları yönünden, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine tabidir.
Özel okullarda çalışan bir öğretmen maaşını alamadığında nereye başvurması gerekir?
Eğitim personeli ile çalıştığı kurum yetkilileri arasında düzenlenen iş sözleşmesinin şartları arasında belirtildiği üzere yetkili iş mahkemesine dava açması gerekir.
Felsefe Grubu ve Sosyoloji mezunları özel okullarda rehber öğretmen olarak görevlendirilebilir mi?
Felsefe Grubu ve Sosyoloji mezunları özel okullarda rehber öğretmen olarak görev alamazlar.
Özel Okullarda yabancı uyruklu öğretmen ve idareci çalıştırma şartları nelerdir?
Yabancı okullar ile uluslar arası okullar hariç özel okullarda yabancı uyruklu idareci görev yapamaz. Yabancı uyruklu eğitim personelinin çalıştırma şartları 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre çalıştırılmaktadır.
Yabancı uyruklu personel çalıştırılması durumunda ön izin ve çalışma izni nasıl alınır?
Yabancı uyruklu eğitim personeline ön izin belgesi düzenlenmesine ilişkin işlemler Milli Eğitim Bakanlığı Özel öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde belirtilmiştir.
Yabancı uyruklu eğitim personeline ön izin belgesi düzenlenmesinde:

a) Yabancı okullar ve milletlerarası kurumlarda yönetici olarak görevlendirileceklerde;

1) Alanında lisans mezunu olduğuna dair diploma veya diploma yerine geçen belgenin ve diplomasında alanı belirtilmemiş ise ayrıca alanını gösterir belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri,

2) Ülkelerinde alanında öğretmenlik yapma hakkını kazandığını gösterir "Öğretmenlik Formasyon" belgesinin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örneği,

3) En az iki yıl alanında öğretmenlik yaptığını gösterir resmi makamlarca düzenlenen belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örneği,

4) Pasaport fotokopisi,

b) Öğretmen olarak görevlendirileceklerde;

1) Alanında lisans mezunu olduğuna dair diploma veya diploma yerine geçen belgenin ve diplomasında alanı belirtilmemiş ise ayrıca alanını gösterir belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri,

2) Ülkelerinde alanında öğretmenlik yapma hakkını kazandığını gösterir "Öğretmenlik Formasyon" belgesinin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örneği veya en az iki yıl alanında öğretmenlik yaptığını gösterir resmi makamlarca düzenlenen belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örneği,

3) Pasaport fotokopisi,

c) Uzman öğretici olarak görevlendirileceklerde;

1) Alanında lisans mezunu olduğuna ilişkin belgenin Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örneği,

2) Pasaport fotokopisi,

ç) Usta öğretici olarak görevlendirileceklerde;

1) Alanında lisans mezunu olduğuna ilişkin belge ile Bakanlıkça kabul edilen sertifikasının Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri,

2) Spor ve sanat alanlarında ise, alanında en az orta dereceli okul mezunu olduğuna ilişkin belge ve alanında geçerli sertifikanın Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri,

3) Pasaport fotokopisi istenir.

(2) Ön izin belgesi için istenen belgeler, kurum yetkilisince doğrudan Genel Müdürlüğe gönderilir. Bakanlıkça şartları taşıyanlara ön izin belgesi düzenlenir. Ancak, yabancı uyruklu eğitim personeline ait diploma veya diploma yerine geçen belgeler, Genel Müdürlükçe Yükseköğretim Kuruluna gönderilerek ilgilinin mezun olduğu yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmadığı konusunda bilgi istenir.

(3) Yabancı uyruklu eğitim personelinin diplomasına sahip olduğu yükseköğretim kurumunun, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmadığının bildirilmesi durumunda çalışma izninin iptali için durum kurumuna, valiliğe ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.

(4) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen çalışma izninin bir örneği kurum

müdürlüğünce milli eğitim müdürlüğüne gönderilir. Milli eğitim müdürlüğünce yabancı uyruklu eğitim personeline ait bilgiler Özel Öğretim Kurumları Modülüne işlenir.

Kaynak: www.memurlar.net

Son Güncelleme: 11.08.2015 01:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.