banner406
19 Mart 2017 Pazar 10:16
YÖK, bazı disiplin cezalarını Resmi Gazeteden açıkladı

19 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Prof. Dr. Nevin Yörük'ün Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olduğu dönemle ilgili Kurulumuz Başkanlığının talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda hazırlanan 01.07.2016 tarihli soruşturma raporunda;

1 - "Mevzuata aykırı ve kişilerin lehine olarak gerçekleştirdiğiniz eylemler ile 2014 yılında birçok öğrencinin hak etmediği halde tezli yüksek lisans programı diploması alarak mezun olmasını sağlamak" suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-ı maddesinde belirtilen ''...kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak'' disiplin suçu kapsamında "Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası" ile cezalandırılması,

2 - "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06.09.2012 tarih ve 5834-39038 sayılı yazısı ile ''üniversitenin bulunduğu il dışında açılan yüksek lisans/doktora programlarına öğrenci kabul edilemeyeceği"nin üniversite rektörlüklerine bildirilmesine ve şehir dışında program açılmaya devam edilmesi hususunda uyarılara rağmen verilen emir ve görevlere riayet etmemek" suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-n maddesinde ifade edilen; "Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak" disiplin fiili uyarınca "Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiş olup, Yüksek Disiplin Kurulunun 18.10.2016 tarihli toplantısında alınan 2016/51 sayılı karar ile söz konusu tekliflerin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

Prof. Dr. Nevin Yörük'ün tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden, söz konusu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

2422/1-1

Kurulumuz talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Personel Dairesi eski Başkanı Abdurrahman Elçi hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-ı maddesinde yer alan; "Görevin yerine getirilmesinde (...) kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak" fiili kapsamında 3 ayrı "Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 10.11.2016 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2016/53 sayılı karar ile;

- Cemile Feryal Battal'ın atama ve yükseltilmeler ile ilgili şartlar ve teamüllere uyulmadan atanmasına ilişkin evrakı hazırlamak suretiyle, 657 sayılı DMK'nın 125/D-ı maddesi uyarınca "Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin kabulüne ve cezanın 2 Yıl Süre ile uygulanmasına,

- Resul Aydın'ın atama ve yükseltilmeler ile ilgili teamüllere uyulmadan Şube Müdürlüğü kadrosuna sınavsız atayarak görevde yükselme şartlarına tabi olan Şube Müdürü unvanını kazanmasını sağlamak suretiyle, 657 sayılı DMK'nın 125/D-ı maddesi uyarınca "Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, fiilin işlendiği tarih itibariyle disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğradığından reddine,

- Sevim Tepeli'nin atama ve yükseltilmeler ile ilgili şartlar ve teamüllere uyulmadan atanmasına ilişkin evrakı hazırlamak suretiyle, 657 sayılı DMK'nın 125/D-ı maddesi uyarınca "Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin kabulüne ve cezanın 2 Yıl Süre ile uygulanmasına karar verilmiştir.

Abdurrahman Elçi'nin Üniversitede dosyasında mevcut bilinen adresine ve mernis adresine tebligat yapılamamış, elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 10.11.2016 tarihli toplantısında alınan 2016/53 sayılı kararla; Abdurrahman Elçi'nin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-ı maddesinde yer alan; "Görevin yerine getirilmesinde (...) kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak" fiili kapsamında 2 ayrı "Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası" ile cezalandırılmasına karar verildiği ve söz konusu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

2423/1/1-1

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Burak Göktepe'in göreve başladığı 25.02.2015 tarihinden itibaren görev yerine izin almaksızın gelmediği, izinsiz yurt dışına çıktığı, göreve başladığı tarihten itibaren inşaat mühendisliği bölümünde eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunmadığı, 13.05.2015 tarihinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan Dış Ekonomik İlişkiler toplantısına katıldığı ve toplantı sonuç raporunda Arnavutluk İş Dünyası temsilcileri arasında Kürüm Holding Enerji ve İnşaat Genel Genel Müdürü olarak görünmek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125.maddesinin E bendinin (d) alt bendinde yeralan "Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelememek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Üniversitesince hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda; "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklif, Yüksek Disiplin Kurulunun 19.01.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2017/8 sayılı karar ile "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Doç. Dr. Ahmet Burak Göktepe'in Üniversitedeki görevine gelmemesi nedeniyle Üniversitede ve dosyasında mevcut bilinen adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulunun 19.01.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/8 sayılı kararla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125.maddesinin E bendinin (d) alt bendi uyarınca "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, aynı Kanunun 126. maddesi uyarınca kabulüne karar verildiği ve söz konusu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

2423/2/1-1

Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Arşiv ve İstatistik Müdürlüğünde Memur olarak görev yapan Yahya Uyar'ın 23.12.2014 tarihinde almış olduğu 30 günlük istirahat raporunun bittiği 22.01.2015 tarihinde göreve başlaması gerekirken 13.02.2015 tarihine kadar izinsiz ve mazeretsiz olarak 23 gün göreve gelmemek suretiyle "Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Hacettepe Üniversitesince Yahya Uyar hakkında yapılan soruşturma sonucunda "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklif Yüksek Disiplin Kurulunun 19.01.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2017/29 sayılı karar ile "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin reddine karar verilmiştir.

Ancak, Yahya Uyar'ın görevine gelmemesi nedeniyle Üniversite de ve dosyasında mevcut bilinen adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 19.01.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/29 sayılı kararla; Yahya Uyar hakkında 20.02.2016 tarihli Rektörlük onayı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94.maddesi uyarınca müstafi sayma işlemi gerçekleştirilmiş olması nedeniyle aynı tarihler esas alınarak anılan Kanunun 125.maddesinin E bendinin (d) alt bendi uyarınca "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin işlem yapılamayacağından Üniversite teklifinin aynı Kanunun 126. maddesinin 2. fıkrası uyarınca reddine oy birliği ile karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

2423/3/1-1

Gazi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında hizmetli kadrosunda görev yapan Serkan Boyraz'ın, 12.01.2015 tarihinde almış olduğu 26 günlük yıllık izninin bitiminden itibaren göreve gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) fıkrasında belirtilen " Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Gazi Üniversitesi Rektörlüğünce hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda adı geçenin "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklif Yüksek Disiplin Kurulu'nun 19.01.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2017/30 sayılı karar ile "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin reddine karar verilmiştir.

Ancak, Serkan Boyraz'ın üniversitesinden ayrılmış olması nedeniyle bilinen en son adreslerine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 19.01.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/30 sayılı kararla; Serkan Boyraz'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) alt bendi uyarınca "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, aynı Kanunun 126.maddesi uyarınca reddine karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

2423/4/1-1

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Atölyeler bölümünde görev yapan Taner Karahan'ın 06.-08 Mayıs 2015 tarihleri arasında (3 gün), 11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında (5 gün), 18 Mayıs 2015 tarihinde (1 gün), 20-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında (3 gün), 25-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında (5 gün), 01-03 Haziran 2015 tarihleri arasında (3 gün), 29 Haziran-03 Temmuz 2015 tarihleri arasında (5 iş günü), 06-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında (8 iş günü), 20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında (5 iş günü), 27 Temmuz-14 Ağustos 2015 tarihleri arasında (15 iş günü), 31 Ağustos-04 Eylül 2015 tarihleri arasında (5 iş günü), 07-11 Eylül 2015 tarihleri arasında (5 iş günü) mazeretsiz olarak görevine gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) fıkrasında belirtilen "Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Üniversitesince hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklif Yüksek Disiplin Kurulunun 19.01.2017 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2017/31 sayılı karar ile "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Ancak, Taner Karahan'ın görevine gelmemesi nedeniyle Üniversite de ve dosyasında mevcut bilinen adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 19.01.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/31 sayılı kararla; Taner Karahan'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) alt bendi uyarınca "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Üniversite teklifinin, adı geçene isnat edilen fiil sübuta erdiğinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126.maddesinin 2.fıkrası uyarınca kabulüne karar verildiği ve söz konusu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Anahtar Kelimeler:
YÖKDİSİPLİNResmi Gazete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.