Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde 16/09/2017 tarihinde değişiklik yapıldı. Yönetmelikte dikkatimi çeken maddelerin başında "Uygun ortamın ve öğretmenin bulunması hâlinde, eğitim bölgesi müdürler kurulunca uygun görülecek ortaöğretim kurumlarında öğrencileri girişimcilik ve üretkenliğe yöneltecek, çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine uygun yeni seçmeli dersler öğretim kapsamına alınabilir. Bu gibi derslerin öğretim programı ve öğretim materyalleri eğitim bölgesindeki zümre öğretmenlerince hazırlanır ve il millî eğitim müdürünün onayıyla uygulamaya konur. İlk defa uygulamaya konulacak öğretim programların bir örneği Bakanlığın ilgili birimine gönderilir."  eklemesi yapılan 10. madde gelmektedir. Yıllardır eğitim sistemimizin ihtiyacı olan bölgesel farkların dikkate alınması ihtiyacı yeni yönetmelikte kendine bu şekilde yer bulmuş olmalı. Malumunuz mevcut sistemde sınavlara hazırlanan öğrencilerin velileri ve öğretmenler, öğrencilerin ders seçimini yine aynı yönetmeliğin "Seçmeli dersler, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir" şeklindeki d bendini pek fazla dikkate almamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı açıkça görülmekteki yaptığı çalışmalarla eğitimi bireyselleştirmeyi ve öğrencilerin bireysel yeteneklerini ön plana çıkartmaya, eğitimde bölgesel faktörlere yer vermeye çalışmaktadır. Bu çalışmalar her ne kadar iyi niyetli olsa da öğrencilerin hayatlarının geri kalanının yapılacak merkezi sınava bağlı olduğu göze önüne alınacak olursa yalnızca yönetmelik değişikliği ile bu sorunu çözmek mümkün olmayacaktır.