banner406
banner396
07 Aralık 2015 Pazartesi 08:39
2016 şubat atamaları Felsefe öğretmenliği branş analizi
MEBPERSONEL

 Milli Eğitim Bakanlığı bilindiği gibi 2016 yılının Şubat ayında 30 bin öğretmen ataması gerçekleştirecek. Gerçekleştirilecek bu atamalar kapsamında Mebpersonel.com olarak günlerdir branş analizleri yapmaya devam ediyoruz. Bugün ise sıra Felsefe öğretmenleri'nde.

 Felsefe, bize göre Eylül ayında yapılan atamalarda en çok hakkı yenen branşlardan bir tanesi olarak başı çekmeye aday. Öte yandan verilen 200 civarı bir kontenjan hem bekleyenler için hem norm açığı için yetmiyor.

 Umuyoruz ve tahmin ediyoruz ki 30 bin kontenjanın en az %2'lik kısmı felsefe öğretmenlerine ayrılır. Peki felsefe öğretmenleri ne istiyor, ne bekliyor; talepleri nedir?


 Felsefe Grubu Derslerine Yönelik Önemli Bazı Tespitler ve Felsefe Grubu Öğretmen Adaylarının Talepleri
 Ülkemizde halen atama bekleyen yaklaşık 30 000’e yakın Felsefe Grubu öğretmen adayı ile halihazırda okumakta olan ve birkaç yıl içinde bu 30 000 adaya eklenecek on binlerce aday bulunmaktadır. İşsizlik, bir ülke için önemli bir sorun olmakla birlikte, elbette hiçbir ülke, eğitim sistemini sadece işsizlik sorunu bağlamında şekillendirmek zorunda değildir. Atanmamış Felsefe Grubu Öğretmenleri olmak, üniversitelerin Fen ve Edebiyat Fakülteleri ve ülkemiz için can alıcı bir sorun olmakla birlikte, atanmamış olmamız, atanmayan Felsefe Grubu Öğretmenleri olarak tek kaygımız değildir.
İlkin, bilindiği üzere, eğitim sistemimizi şekillendiren şey, ağırlıklı olarak YGS ve LYS sınavlarıdır.   Bütün Orta Öğretim süreci, hem eğitim kurumları, hem eğitim kadroları, hem öğrenciler ve hem de aileler açısından bu sınavlar merkeze alınarak şekillendirilmektedir. Durum bu olduğundan, Orta Öğretim sürecinde ilk ve en önemli sorunlardan biri, okullarda okutulan branşlara ve derslere bu bağlamda yaklaşılmasının elzemliğidir. Ülkemizde halihazırda Anadolu Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri en önemli iki lise türüdür ve bu yüzden YGS ve LYS sınavlarında bu iki okul türü belirleyici olmaktadır. Buna rağmen, sadece Sosyal Bilimler Liseleri’nde Felsefe Grubu dersleri zorunludur. Üstelik Sosyal Bilimler Liseleri sayıca Anadolu Liseleri’nden çok azdırlar. Buna karşılık, sınavlarda önemli ölçüde belirleyici olan Anadolu Liseleri’nde sadece Felsefe zorunlu; Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri ise seçmelidir. Sayıca çok fazla olan Anadolu Liseleri’nden mezun olup da sınavlara giren aday sayısının ezici çoğunluğu, sınavlarda Felsefe dersine ek olarak,  Sosyoloji,  Psikoloji ve  Mantık  derslerinden  sorulan  çok  sayıda  soruyu  çözmek  zorundadır.    

 Hal böyle olunca, bu derslerin seçmeli olması, ayrıca okul idarecileri tarafından bu derslerin seçilmemesi, bu dersleri atıl durumuna sokmakta, ama sınavlarda soru çözmek zorunda olan öğrenciler açısından hem bir soruna hem de adaletsizliğe yol açmaktadır. 

İkinci olarak, Felsefe ve Felsefe Grubu dersleri (Sosyoloji, Psikoloji, Mantık, hatta başka birçok gelişmiş ülkede Demokrasi ve İnsan Hakları için açılan dersler), ele aldıkları sorunlar ve yöntemleri gereği, eğitime tabi gençlerin hem yeteneklerinin gelişmesinde hem de yeteneklerini toplum için ürüne dönüştürme konusunda vazgeçilmez bir yere sahiptir. Bilindiği gibi, bir ülkenin gücü kurumlarının gücünden gelir ve kurumların gücü de insanların yeteneklerinden yararlanılmasından… Gençlerimizin potansiyel olarak hayli güçlü olan yeteneklerini tespit etmek, geliştirmek, onlara ülkemiz ve halkımız açısında üretime ve enerjiye dönüştürmek konusunda kaçınılmaz olan Sosyal Disiplinlerdir ve Sosyal Disiplinler içinde de en önemli alanlar Felsefe ve Felsefenin alt birimleridir. Zira felsefe hem Sosyal Disiplinlerin sorunlarıyla doğrudan ilgileniyor, hem de Fen Disiplinlerinin mantık ve yöntemlerine katkıda bulunuyor. Dolayısıyla felsefe, bugün gelişmiş bütün ülkelerde sadece sosyal bilimler açısından değil, aynı zamanda fen bilimlerinin gelişmesi açısından da eğitimin merkezine alınıyor. 
Üçüncü olarak,  bu durumda, atama bekleyen yaklaşık 30 000 ile kısa süre sonra mezun olup bu sayıya eklenecek on binlerce gencimizin, hem bilgi, beceri ve enerjilerini kullanıp topluma katkıda bulunma imkanı ortadan kalkmış, hem söz konusu gençlerimizin sürekli bu sorun etrafından dolaşarak, zamanlarını bu sorunun çözümü için harcayarak kendilerine ve toplumlarına yabancılaşmaları hızlanmış olur ve hem de onların kendi yetenek ve becerilerinin kullanmalarının önü açılmadığı için Orta Öğretim düzeyindeki eğitim alan gençlere gerek sosyal gerekse fen bilimleri alanlarıyla daha doğru ve sıkı bağ kurmalarının olanağı düşmüş olur. Bizler Felsefe Grubu Öğretmenleri olarak bu sorunun çözümünün, kurumların daha iyi hizmet üretmesine, böylece toplumun daha iyi hizmet almasına son derece önemli katkıda bulunacağına gönülden inanıyoruz. Bu vesileyle hem bizler hem ülkemiz için adeta kangren olmuş olan sorunun çözümü için biz, aşağıda imzası bulunanlar, şu 5 öneride bulunuyoruz:Felsefe Grubu Derslerinin Zorunlu Olması

Felsefe grubu derslerinin öğrencinin kendini ve içinde yaşadığı toplumu daha iyi tanıması, doğru düşünmeyi, felsefi ve bilimsel bir bakış açısı kazanması açısından önemli olduğu düşüncesinden hareketle, felsefe grubu dersleri olan Psikoloji, Sosyoloji, Mantık, Demokrasi ve İnsan Hakları derslerinin zorunlu hale getirilmesi gereklidir.
Bu dersler seçmeli olarak 12. sınıfa konulmuştur, ancak bu uygulama hem yetersizdir, hem de okul idarecilerinin keyfi müdahalelerine açık olduğundan, son dersi gereksiz hale getirmektedir. Üstelik felsefe gurubu dersleriyle yeterince tanışmamış olan 12.sınıf öğrencilerinin bu konularla ilk kez bu düzeyde karşılaşmalarına uygun değildir. Bu sorunun çözümü için 9. Sınıfta Mantık ile Demokrasi ve İnsan Hakları dersleri, 10.Sınıfta Psikoloji dersi ve 11.Sınıfta Sosyoloji dersi konulmalı ve bu derslerin tümü, tüm lise türlerinde zorunlu hale getirilmesi son derece önemlidir. 

Liselerde Her Sınıfa Felsefe Dersinin Konulması 

Liselerde sadece 11. sınıfta iki saat okutulan Felsefe Dersi öğrencinin eleştirel bir bakış açısı kazanması felsefe kavramlarını, felsefe dilini, tarihini, felsefi problemleri kavrayabilmesi için yeterli değildir. Bu dersin 9. sınıfta Felsefi Kavramlar, 10. ve 11. sınıfta Felsefede Problem Alanları ve Felsefe Tarihi, 12. sınıfta Felsefi Metinler olarak lise ders programlarında yer alması gerekmektedir.

İlköğretimde “Çocuklarla Felsefe” Derslerinin Konulması ve Bu Dersin Felsefe Grubu Öğretmenleri Tarafından Verilmesi

Ortaokulda yer alan “Düşünme Eğitimi” dersinin adının “Çocuklarla Felsefe” olarak değiştirilmesi ve bu dersin 6. 7. ve 8. Sınıflarda zorunlu hale getirilmesi ve dersin Felsefe Grubu Öğretmenleri tarafından verilmesi, hem dersin amacına ulaşmasına, hem de sorunun çözümüne katkıda bulunacaktır. Özel okullarda uygulama tercih ediliyor, fakat devlet okullarında felsefe öğretmeni istihdam edilemediğinden, sorun devlet okullarında daha vahim hale gelmektedir.     

Vatandaşlık ve Demokrasi Dersinin Felsefe Öğretmenleri Tarafından Verilmesi

İlköğretimde yer alan Vatandaşlık ve Demokrasi Dersinin yalnızca Felsefe öğretmenleri tarafından verilmesi ve ilköğretimde Felsefe Öğretmenlerinin istihdam edilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması önemlidir. Ayrıca bu dersin, Ortaokul 8. Sınıftan kaldırılmasına dair kararın durdurulmasının sağlanması önemli bir hizmet olacaktır. Dersin İlköğretim 4. Sınıfta açılma kararı, elbette bir kazançtır, ancak 8. sınıftan alınıp 4. sınıfa konulması sorunludur; oysa hem 8. sınıfta, hem de yaş düzeyine uygun hale getirilmiş bir müfredatla 4. sınıfta okutulması son derece yararlı olacaktır. 

Mezun Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Atanması

Saygılarımızla,
Felsefe Grubu Öğretmenleri

 Felsefe grubu derslerine girecek öğretmen atamalarının yapılmamasının ya da çok az sayıda yapılmasının önemli bir sorun oluşturduğu, işsiz felsefe öğretmenlerinin sayısının durmadan artmasından açıktır. Sosyoloji ve Felsefe Grubu mezunlarında çok fazla yığılma vardır. İki branş aynı alana atandığı için atamalarda mağduriyet yaşanmaktadır.2015 yılı ÖSYM verilerine göre üniversitelerin Felsefe Grubu Öğretmenliği (Felsefe+Sosyoloji) bölümlerine yerleşen aday sayısı 19.253'tür. Yani 19.253 kişi sadece bu yıl üniversiteye kayıt yaptırmıştır. Şu an 1-2-3 ve 4. sınıflarda okuyan öğrenci sayısı ortalama 75.000 kişidir. 2014 yılında 85,13 taban puanı ile 160 kontenjan verilen bölüm, 2015 Eylül atamasında da 209 kontenjan verilerek 85,5 taban puanı ile kapatan en yüksek bölümlerden biri olmuştur. 75 bin okuyan ve 30 bine yakın biriken mezun ile toplamda 100 bin adaya verilen kontenjan sayısı sadece 209'dur. Yukarıda dile getirilen önlemlerin alınması, hem bu adaletsizliğin giderileceğinden, hem de ülkemizin eğitimini çok daha verimli hale getireceğinden hiçbir kuşku duymuyoruz.  #ŞubattaFelsefeye2000atama    www.mebpersonel.com

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
FELSEFE 2015-12-16 08:27:06

şubatta en az 2500 atama i̇sti̇yoruzz

Avatar
Felsefe 2015-12-11 14:22:41

Şubatta felsefeye en az 2500 atama istiyoruz lütfen artik felsefe ye gereken değeri verin açın önümüzü subatta 2500 atama bizimdir !!!!!

Avatar
Felsefe 2015-12-12 23:35:47

yeter artık bizi de görün her atamada olduğu gibi yine ağlayacak miyiz Allah aşkını bu haksızlıği duzeltin en az 2000 atama verin bize de

Avatar
sosyolog 2015-12-13 01:00:36

çok güzel tespitler teşekkürler lakin ben hükumetin konuyla ilgileneceğini zannetmiyorum. felsefe kongresinde felsefenin önemli olduğunu söyledi ama çok bir şey değişmez gibi. kurcalamaya devam arkanızdayız

Avatar
felsefe 2015-12-13 12:54:24

adil bir dağilim istiyoruzzzz

Avatar
Felsefe 2015-12-10 19:01:49

Atanabilecek miyiz subatta yine hayal kırıklığı mi yaşayacağız yine gözyaşımiz mi akacak ?keşke bu kadar umutsuz mutsuz olmasaydım.bugün felsefeye en az 1000 kadro verilse ne olur kim ne kaybeder? Aksine bizler ailelerimiz öğrencilerimız kazanıriz.Allah korkusu olan felsefe grubu öğretmenliğine yapılan haksızlıği ŞUBATTA telafi eder.

Avatar
Felsefe grubu 2015-12-16 16:31:01

Yapılan analiz çok doğru...Bu sorunun çözümü için yapılan öneri de çok doğru..geriye kalan tek iş siyasi iradenin düzenleme yapması...Birçok branş bir şekilde bir atama yılında olsa da hayallerine kavuştu.600-700-1000 alım yapmak hiç zor değil...Tabiki norm kadro meselesi var...siz alım yapıp zorunlu dersleri yaparsanız ya da hayatın kendisi olma yolunda okulları daha nitelikli hale getirmek istiyorsaniz 3 ay staj gibi bir zaman diliminde biz felsefe grubu olarak tüm işlevselliğimızı ortaya koymaya hazırız. ..rehberlik biriminde okul projelerinde kurslarda ve aklınıza gelebilecek tüm modern eğitim işlerinde felsefe disiplinine sosyoloji bilimine felsefe grubuna ihtiyacınız oldugü zaten kendi eğitim programında ya da gelişmiş ülke ya da gelişmekte olan ülkelerin başarılı eğitim programlarında ne kadar önemli oldugü açık bir şekilde görülmektedir. ..Tüm bunlar bizim hakkımız olan atanma isteğimizin nedenleri...Hiç branş zaten böyle bir hak açıklaması yapmak zorunda değil. Ancak 2010 yılından beri yapılan tüm atama toplamı atadiginiz öğretmen sayısı içinde %1.3 olmasi çok büyük bir haksizliktir. ...Biz gerekenleri söyledik yine atama sayılarımız 600 ün altında kalırsa sokakta eylem yapma ta sa taş silah alıp sokakları savaş alanına çevirme gibi bir hakka sahip değiliz. ..En büyük tepkimiz hakkın en büyüğü olan Allah katıdır. . Biz Rabbimizin huzurunda hakkımızı helal etmiyecrgeyiz şahsen ben böyle düşünüyorum. ...İnsaAllah bu sefer sesimizi duyup bir kerede olsa felsefe grubuna 700 leri 1000 leri çok gormezsiniz. ...

Avatar
Felsefeci 2015-12-19 21:53:47

Arkadaşlar bize yine az kadro verilecek galiba.ihtiyaç sayısı 500 lu birşeydi galiba. Sorunlarımız belli ilgilenen kimse yok.yine boşa gidecek Emeklerimiz. Ne yapsak bilmiyorum. Kimse bizi onemsemiyor.işimiz Allaha kaldı.