banner406
banner396
Kamu personeli aylık sistemi, zaman içerisinde yapılan düzenlemeler ile karmaşık bir hal almıştır. Bu durum, bir yandan kamu personelinin aylık unsurlarında çeşitliliklere yol açarken, diğer yandan ise özlük haklarının hesaplanmasında önemli farklılıklara ve zorluklara neden olmuştur.

657 SAYILI KANUNA TABİ PERSONELİN GENEL MAAŞ UNSURLARI;
1) GÖSTERGE AYLIĞI
9) TEMSİL TAZMİNATI
19) AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ
2) EK GÖSTERGE. AYLIĞI
10) GÖREV TAZMİNATI
- EŞ İÇİN
3) TABAN AYLIĞI
11) EMNİYET UÇUŞ TAZMİNATI
- ÇOCUK İÇİN
4) KIDEM AYLIĞI
12) VEKALET ÜCRETİ
20) EK TAZMİNAT
5) TAZMİNATLAR
13) TAYIN BEDEL İ
-MAKTU
- ÖZEL HİZMET TAZMİNATI
14) NÖBET ÜCRETİ
- GÖSTERGE
- EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI
15) FAZLA ÇALI ŞMA ÜCRETİ ;
21) DİĞER ÖDEMELER
- DİN HİZMETLERİ TAZMİNATI
- NİSPİ
- EK DERS ÜCRETİ
- EMNİYET HİZM. TAZMİNATI
-MAKTU
- İKRAMİYE
- MÜLKİ İD. AM. ÖZEL HİZ. TAZ
- SAAT BAŞI
- YÖNETİM KUR. UY. ÜCRETİ
- DENETİM TAZMİNATI
16) LOJMAN TAZMİNATI
- HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ
- ADALET HİZM. TAZMİNATI
17) YABANCI DİL TAZMİNATI
- KARAPARA AK. YÖN. Ü CRET
- DİĞER TAZMİNATLAR
18) KURUMSAL ÖDEMELER
- ÇOCUK MAH. ÖDENEĞİ
7) YAN ÖDEME AYLIĞI
-EK ÖDEME
- İL ÖZEL İDARE ÖDENEĞİ
- İŞ GÜÇLÜĞÜ ZAMMI
- TAZMİNAT
- ORMAN / TAPU ARAZ İ ÖD.
- İŞ RİSKİ ZAMMI
- TEŞVİK
- DİĞER
- TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMMI
- EK ÖZEL H İ ZM. TAZMİNATI
 
- MALİ SORUMLULUK ZAMMI
- DÖNER SERMAYE ÖDEMES İ
 
8) MAKAM TAZMİNATI
- DİĞER
 657 SAYILI KANUNA TABİ MEMURLARIN MAAŞ UNSURLARI
GÖSTERGE AYLIĞI
> Aylık gösterge ile aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır. Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasında esas teşkil eden "Aylık Gösterge Tablosu", 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi ile düzenlenmiştir.
EK GÖSTERGE AYLIĞI
> Ek gösterge ile aylık katsayısının çarpımı suretiyle bulunmaktadır. Ek göstergeler, 657 sayılı Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde, kapsama tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin hizmet sınıfları, kadro unvanları, öğrenim durumları ve aylık alınan derecelerine göre düzenlenmiştir. Personelin tamamı ek göstergeden faydalanamamaktadır.
TABAN AYLIĞI
> 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin l inci maddesinde düzenlenen ve aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olan personele ödenen taban aylığı, taban aylık göstergesi (1.000) ile taban aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunmaktadır.
KIDEM AYLIĞI
> Her bir hizmet yılı için (en fazla 25 yıl) 20 gösterge rakamı ile aylık katsayısının çarpımından oluşmaktadır.
YAN ÖDEME AYLIĞI
Yan ödeme puanı ile yan ödeme katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır. 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi gereğince ödenmesi öngörülen zamların kimlere ne miktarda ödeneceği ve diğer hususlar ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine yılda bir defa Maliye Bakanlığınca hazırlanmakta ve Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmaktadır.
Anılan Kanuna göre ödenmesi gereken zamlar:
> İş Güçlüğü Zammı,
> İş Riski Zammı,
> Mali Sorumluluk Zammı,
> Temininde Güçlük Zammı.
TAZMİNAT
En yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil) esas olan gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara (9500 x 40100), Kararnamede gösterilen oranların uygulanması suretiyle hesaplanmaktadır. Tazminat oranları, ödeme usul ve esasları ile diğer hususlar kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine yılda bir defa Maliye Bakanlığınca hazırlanmakta ve Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmaktadır.
Tazminatlar şunlardır:
> Özel Hizmet Tazminatı,
> Eğitim Öğretim Tazminatı,
> Din Hizmetleri Tazminatı,
> Emniyet Hizmetleri Tazminatı,
> Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı,
> Denetim Tazminatı,
> Adalet Hizmetleri Tazminatı,
> Diğer Tazminatlar.
MAKAM TAZMİNATI
> Makam tazminatı göstergesi ile aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunan miktardır. Makam tazminatı, 657 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesinde düzenlenmiş olup, hangi kadro unvanlarına atananlara makam tazminatı ödeneceği ve bu ödemeye esas olacak gösterge rakamları anılan Kanuna ekli IV sayılı cetvelde belirlenmiştir.
> Makam tazminatı almaya müstahak görevlerde iki yıl süre ile çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara da her ay T.C. Emekli Sandığınca makam tazminatı ödenmektedir.
TEMSİL TAZMİNATI
> Temsil tazminat göstergesi ile aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır. Bu tazminat, 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, makam veya yüksek hakimlik tazminatı göstergeleri 7000 ve üzeri kadrolarda bulunanlara BKK ile tespit edilen gösterge rakamları üzerinden temsil tazminatı ödenmektedir.
> 2000/457 sayılı BKK'da 7.000 ve daha yüksek gösterge rakamı üzerinden Makam / Yüksek Hakimlik Tazminatı ödenen kadrolarda bulunanlara temsil tazminatı verilmesi öngörülmüştür. Anılan Kanun ve Kararnamede temsil tazminatından faydalanacaklara hangi gösterge üzerinden ödeme yapılacağı, hangi maaş unsurlarının temsil tazminatından mahsup edileceği ve ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ
> Aile yardımı ödeneği, aile yardımı ödeneği gösterge rakamı ile aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır. 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesinde düzenlenen aile yardımı ödeneği, evli bulunan Devlet memurlarına ödenmekte olup, eş ve çocuk yardımından oluşmaktadır.
LOJMAN TAZMİNATI
> 375 sayılı KHK'nin l inci maddesinde düzenlenen lojman tazminatı, ilgili personelin ek göstergelerine bağlı olarak farklı miktarlardadır. (2005 yılı Bütçe Kanunu ile lojman tazminatı ödemesi durdurulmuştur.)
YABANCI DİL TAZMİNATI
> 375 sayılı KHK'nin 2 nci maddesinde düzenlenen yabancı dil tazminatı, yabancı dil seviye tespit sınavı (KPDS) sonucunda 70 ve daha fazla puan alanlara, başarı durumuna göre (A, B, C düzeyi) Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenmektedir.
YABANCI DİL TAZMİNATI
> 375 sayılı KHK'nin 2 nci maddesinde düzenlenen yabancı dil tazminatı, yabancı dil seviye tespit sınavı (KPDS) sonucunda 70 ve daha fazla puan alanlara, başarı durumuna göre (A, B, C düzeyi) Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenmektedir.

EK DERS ÜCRETİ
> 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi gereğince kendilerine ek ders görevi verilenlere bir ders saati ücreti olarak belirlenen gösterge rakamıyla aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak miktarda ek ders ücreti ödenmektedir.
> Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kurumların açtıkları hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde görev yapan öğretmen ve diğer görevlilere, haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında ders ve faaliyetlerin ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla (Müdür ve Müdür Yardımcıları ile bazı faaliyetler hariç) belli bir saate kadar ek ders ücreti ödenmektedir. Hangi eğitim ve öğretim kurumlarında ücretle okutulabilecek ders saati, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili kurumların teklifi üzerine BKK ile tespit edilmektedir.

GELİR VERGİSİ
11.000 TL'ye kadar
% 15
27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası
% 20
60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL'nin
27.000 TL'si için 4.850 TL), fazlası
% 27
60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, (ücret gelirlerinde
97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL), fazlası
% 35
oranında vergilendirilir.

                 Yukarıda açıklama getirdiğim maaş kalemlerini kontrol etmek isteyen devlet memurları kurumuna başvurarak bordro dökümü isteyiniz. Derece/Kademe,Ek gösterge,Öğrenim bilgilerinizi ve Hizmet yılınızı bordro dökümünden kontrol ediniz. E-Bordro alamayan öğretmen arkadaşlarımız KBS modülünden emekli sicil ve kurum sicil numarasını düzelttirebilirler.

 www.mebpersonel.com / UĞUR YAĞLIDERE

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Nalan burcu 2014-04-19 22:57:45

uzman öğretmenlik ücret farkı ne kadar 2 nin 3 ü derece ve kademesinde uzman öğretmenin maaşı ortalama ne kadar teşekkürler

Avatar
Uğur YAĞLIDERE @Nalan burcu 2014-04-19 23:56:19

2.223.20
yukarıdaki hesaplama sendikasız ve aile yardımı olmaksızın hesaplanmıştır. hesaplanan maaş sınıf öğretmenine aittir.sizin sendikanız varmı? branşınız nedir? aile ve ya çocuk yardımı alıyor musunuz?

Avatar
Uğur YAĞLIDERE 2014-04-20 01:06:11

2.223.20 bu maaş uzman olmayan aile yardımı ve sendikasız ilkokul öğretmenine aittir. derece ve kademesi 2/2.
uzman olduğunu düşünürsek 100 ile 120 tl arasında fark olur.