2012 Kpss Genel Kültür Soru Ve Cevapları 7 Temmuz 2012

 2012 Kpss Genel kültür VE Soru Ve Cevapları 

60 Soru  TAMAMLANMIŞTIR Aşağıdadır


GENEL KÜLTÜR TESTİ

2012 Kpss Tarih VE Soru Ve Cevapları 
 

1. Eski Türk devletlerinde hükümdara,yönetme yetkisini Tanrı tarafından verildiğine

inanılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten öncekurulan Türk devletlerinde bu yetkiye

verilen addır?

A) Telkin

B) Toy

C) Kut

D) Balbal

E) Şad
MEBPERSONEL.COM

2. Batman’daki Malabadi Köprüsü ve Mardin’dekiHatuniye Medresesi, aşağıdakiTürk devletlerinden hangisinin egemenliği

dönemine aittir?

A) Danişmentliler

B) Saltuklular

C) Anadolu Selçukluları

D) Artuklular

E) Mengücekliler3. Satuk Buğra Han, amcası OğulcakKadir Han devletin başındayken

İslamiyet’i benimsemiş, amcasındansonra hükümdar olunca da İslamiyet’iresmi dinolarak kabul etmiştir.

Bu bilgiye Karahanlılarda,

I. Devleti yönetme yetkisinin hanedanaait olduğu,

II. İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasınınhızlandığı,

III. Arapçanın resmi dil olarak kabul edildiği

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisinin, OsmanlıDevleti’nde ticareti geliştirmek ve ticaretyollarında güvenliği sağlamak amacıyla

yapıldığı savunulamaz?

A) Derbentler

B) Kervansaraylar

C) Bedestenler

D) Menziller

E) Dârülkuralar

5. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı tımarsistemine göre dirlik sahibinin görevlerindenbiri değildir?

A) Kapıkulu askerlerine ulufe dağıtmak

B) Savaş zamanı cebelü denilen askerleriyleorduya katılmak

C) Dirliğindeki vergileri toplamak

D) Bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamak

E) Bölgesinde üretimi arttıracak tedbirleralmak

6. I. Şer’i hukuk kuralları

II. Eskir Türk gelenekleri

III. Fethedilen bölgelerde daha önceki

uygulamalarOsmanlı Devleti’nin hukuk sisteminde yukarıdakilerdenhangileri etkin olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi, İttihat ve TerakkiPartisi’nin milli ekonomi oluşturmaçabaları arasında gösterilemez?

A) Yabancı şirketlere belirli sayıda Türk çalıştırmazorunluluğu

B) Tarıma destek amacıyla Ziraat Bankasınınkurulması

C) Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi

D) Halkın yerli malı kullanmaya teşvik edilmesi

E) Kapitülasyonları 1914’te tek taraflı kaldırmagirişiminde bulunulması

8. Osmanlı Devleti’nde 23 Aralık 1876tarihinde Kanunuesasi’nin ilan edilmesiyle

başlayan dönemle ilgili olarakaşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anayasal düzene geçildiği

B) Padişaha karşı sorumlu bir hükümetinkurulduğu

C) Devletin teokratik yapısının sonra erdiği

D) Parlamentolu siyasi hayatın başladığı

E) Halkın, yönetime kısıtlı olarak katıldığıWWW.MEBPERSONEL.COM

9. Osmanlı Devleti’nde

I. askeri eğitim sisteminde yenileşmeler

II. bürokraside düzenlemeler

III. Enderun mektebinin kurulması çalışmaları

Uygulamalarından hangilerinin, modernleşmeye

yönelik olduğu savunulabilir?

A) I ve II

B) Yalnız II

C) I, II ve III

D) Yalnız I

E) Yalnız III

10. 8-9 Temmuz 1919 gecesi askerlik görevindenistifa eden Mustafa Kemal Paşaaşağıdaki savaşlardan hangisindensonra milli iradenin isteğiyle yenidenaskeri görevi üstlenmiştir?

A) Birinci İnönü

B) İkinci İnönü

C) Kütahya – Eskişehir

D) Sakarya

E) Büyük Taarruz

11. Kuvayımilliye birlikleriyle ilgili olarakaşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Düşman ilerleyişini yavaşlattığı

B) Bölgesel mahiyette olduğu

C) Bazı yerel isyanların bastırılmasındaetkili olduğu

D) Doğu cephesinde etkin rol oynadığı

E) İşgallere karşı halkın tepkisi sonucuoluştuğu

12. Sovyet Rusya Türkiye’ye 1920 yılındaher türkü silah ve malzeme yardımındabulunmuş, bu yardım 1921 yılında büyükoranda artarak devam etmiştir.Sovyet Rusya’nın yardımının artmasındaaşağıdakilerden hangisinin etkili olduğusavunulabilir?

A) Kuvayımilliye birliklerinin oluşturulmasının

B) Misakımilli’nin kabul edilmesinin

C) Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesinin

D) TBMM’nin açılmasının

E) TBMM ordusunun askeri başarılarının

13 . Mustafa Kemal Paşa’nın MondrosAteşkes Anlaşması’ndan sonraİstanbul’a gelerek düşüncelerini yaymakiçin Fethi Bey’le birlikte çıkardığıgazete aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasvir-i Efkâr

B) Minber

C) Yenigün

D) Hakimiyet-i Milliye

E) İkdam

14. Mustafa Kemal Paşa ve TemsilcilerKurulunun, Sivas Kongresi’nden sonra

İstanbul Hükümetine karşı kazandığı ilksiyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mebusan Meclisinin açılması

B) Misakı milli’nin ilan edilmesi

C) Saltanat Şûrasının toplanması

D) Amasya Görüşmelerinin yapılması

E) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması

15. Aşağıdakilerden hangisi, ErzurumKongresi’nin toplanmasının nedenlerindenbiri değildir?

A) Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesiolasılığı

B) İstanbul’un, Anlaşma Devletleri tarafındanresmen işgal edilmesi

C) Pontus Rum Devleti kurulması amacıylagirişilen faaliyetler

D) Erzurum ve Trobzon’da kurulan cemiyetlerinbirleştirilmek istenmesi

E) Anlaşma Devletlerinin Osmanlı

Devleti’nin kimi bölgelerini işgal etmesi

16. 1921 tarihli Teşkilat-ı EsasiyeKanunu’nda ilk değişiklikle aşağıdakilerdenhangisi gerçekleştirilmiştir?

A) İstiklal Marşı’nın kabulü

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Cumhuriyetin ilanı

D) Saltanatın Kaldırılması

E) Lozan Antlaşması’nın onaylanması1

17. Atatürk, “Bir toplum aynı amaca, bütün

kadınlar ve erkekleriyle beraber yürümezseilerlemesi ve medeniyetleşmesinebilimsel olarak imkân yoktur.” demiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk’ün busözü doğrultusunda gerçekleştirildiği

savunulabilir?

A) Halifeliğin kaldırılması

B) Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesi

C) Medeni Kanunu’un kabul edilmesi

D) Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması

E) Saltanatın kaldırılması

18. Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Beş YıllıkSanayi Planının hazırlanmasında teknik

ve ekonomik desteği aşağıdaki devletlerinhangisinden almıştır?

A) Amerika Birleşik Devletleri

B) İtalya

C) İngiltere

D) Fransa

E) Sovyetler Birliği

19. Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924günü TBMM’de kabul edilen kanunlarkapsamında değildir?

A) Halifeliğin kaldırılması

B) Osmanlı hanedan üyelerinin Türkiye

sınırları dışına çıkarılması

C) Şeyhülislamlık makamının lağvedilmesi

D) Şer’iye ve Evkaf Bakanlığının kaldırılması

E) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

20. Aşağıdakilerden hangisinin, ekonomikilişkilerdeki karışıklıkları önlemek amacıylayapıldığı savunulamaz?

A) Ölçü sisteminin değiştirilmesi

B) Hafta tatilinin Cuma gününden Pazargününe alınması

C) Soyadı kanununun çıkarılması

D) Kılık ve kıyafet alanındaki düzenlemelerinyapılması

E) Miladi takvimin kabul edilmesi

21. TBMM’nin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerdenhangisine kanıt olarak gösterilemez?

A) Devlet rejiminin adının konulduğuna

B) Milli egemenliğin güçlendirildiğine

C) Kişisel egemenliğin sona erdiğine

D) Demokrasiye geçiş için adım atıldığına

E) Tüm yetkilerin TBMM’de toplandığına

22. Aşağıdakilerden hangisinin dilde sadeleştirmeyeetkisi olduğu savunulamaz?

A) İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe

Kullanılması Hakkında Kanun çıkarılması

B) Türk Ceza Kanunu’nun çıkarılması

C) Türkçe bilim terimlerinin hazırlanması

D) Türk Dil Kurumunun kurulması

E) Harf inkılabının yapılması

23. 1294 Anayasası’nın 88. Maddesi“Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizinvatandaşlık bakımından herkese Türk

denir.” şeklindedir.

Bu madde Atatürk’ün

I. Milliyetçilik,

II. Laiklik

III. Halkçılık

İlkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?

A) Yalnız I

B) I, II ve III

C) I ve II

D) II ve III

E) I ve III

24. Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk alfabesinin

kabul edilmesinden sonra okuryazar

oranını artırmaya yöneliktir?

A) Türk Ocaklarının kurulması

B) Öğretimin Birleştirilmesi Yasası’nın kabul

edilmesi

C) Azınlık ve yabancı okullarının denetim

altına alınması

D) Millet mekteplerinin açılması

E) Ankara Hukuk Mektebinin açılması

25. Mustafa Kemal Paşa’nın Nutuk’unda,

I. TBMM’nin açılması

II. Halifeliğin kaldırılması

III. Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması

Olaylarından hangileri yer almaktadır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) Yalnız III

D) Yalnız II

E) I, II ve III

26. Aşağıdakilerden hangisinin, AtatürkDönemi’nde Türkiye ile İngiltere arasındaki

ilişkilerin gelişmesine katkısı olduğusavunulamaz?

A) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması

B) Türkiye’nin Sadabat Paktına üye olması

C) Almanya’nın yayılmacı politika izlemesi

D) Musul’un Ankara Antlaşması ile Irak’a

bırakılması

E) Türkiye’nin Briand-Kellogg Paktına katılması

27. 1923-1930 yılları arasında Türk dış politikasının

başlıca faaliyet alanını aşağıdakilerdenhangisi oluşturmuştur?

A) Bölgesel paktlar oluşturmak

B) Boğazları denetim altına almak

C) Lozan Antlaşması’ndan kalan sorunlarınıgidermek

D) Milletler Cemiyetine üye olmak

E) Hatay sorununu çözmek

28. Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünde,Milletler Cemiyeti devreye

girmemiştir?

A) Etabli

B) Musul

C) Bozkurt-Lotus

D) Hatay

E) Yabancı okullar

29. Atatürk Dönemi’nin son başbakanı aşağıdakilerdenhangisidir?

A) Rauf Orbay

B) Fethi Okyar

C) Şükrü Saraçoğlu

D) İsmet İnönü

E) Celal Bayar

30. İkinci Dünya Savaşı öncesinde,

I. İtalya,

II. Fransa,

III. Avusturya

Devletlerinden hangilerinin yayılmacı politikası,Türkiye’nin boğazlar sorununu

gündeme getirmesine neden olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

31. Türkiye’nin dağlarıyla ilgili aşağıda verilen

bilgilerden hangisi doğrudur?

A) En yüksek zirve kıvrımlı dağlar üzerinedir

B) Dağların yükseltisi doğudan batıya doğru

gidildikçe artmaktadır

C) Karadeniz ve Akdeniz kıyıları boyunca

uzanan sıradağlar kırılmaya oluşmuştur.

D) Ülkenin batısında çok sayıda volkanik

dağ vardır.

E) Güncel buzullar çoğunlukla ülkenin doğusundaki

dağlar üzerindedir.


32. Türkiye’nin jeopolitik önemi üzerinde

aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha

azdır?

A) Eski dünya karaları arasında merkezi bir

konuma sahip olmasının

B) Uluslar arası deniz ulaşımı açısından

önemli bir bölgede bulunmasının

C) Önemli petrol ve doğal gaz yataklarına

sahip ülkelere komşu olmasının

D) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanmasının

ve aynı anda farklı iklim özelliklerinin

görülmesinin

E) Ekonomik ve siyasal bir güç merkezi

olan Avrupa Birliği ülkelerine komşu

olmasının


33. Bursa’nın komşu olduğu illere göre, nüfusunun

fazla olmasında aşağıdakilerden

hangisinin etkisi daha azdır?

A) Turizm olanaklarının ve çeşitliliğinin fazla

olmasının

B) Endüstrinin gelişmiş olmasının

C) Önemli yer altı kaynaklarına sahip olmasının

D) İklim koşullarının elverişli olmasının

E) Tarıma elverişli geniş topraklara sahip

olmasının


34. Türkiye’de nüfusun tarihsel gelişimi ve

sayım dönemlerine göre nüfus hareketleri

göz önüne alındığında aşağıdakilerden

hangisi yanlıştır?

A) Özellikle 1950’den sonra tarım sektöründe

çalışanların oranı sürekli azalmıştır.

B) En düşük nüfus artış hızı 1940-1945 yılları

arasındadır.

C) Yıllık nüfus artış hızının fazla olduğu dönem

1955-1960 yılları arasındadır.

D) Sayım dönemlerine göre kentsel nüfus,

kırsal nüfustan daha fazla olmuştur.

E) Cumhuriyet Dönemi’nde ilk nüfus sayımı

1927 yılında yapılmıştır.


35. I. Gece ve gündüz süresine

II. Yarımada özelliğine

III. Yer şekillerinin çeşitliğine

IV. Orta kuşakta bulunmasına

Türkiye’nin farklı yörelerinde değişik yönlerden

esen meltem rüzgarlarının görülmesi,

yukarıdakilerden hangilerine

bağlanabilir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

36.

Yukarıdaki haritada, Türkiye’de ticaret hacmi

geniş olan bazı liman kenteleri gösterilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu kentler için ortak

bir özellik değildir?

A) Turistak yolcu taşımacılığı gelişmiştir.

B) Kara yolu ağı gelişmiştir.

C) Nitelikli iş gücü fazladır.

D) Üçüncül ekonomik etkinlikler gelişmiştir.

E) Nüfus yoğunlukları fazladır.


37.
Aşağıdaki mesleklere sahip kişilerden

hangisi, farklı bir ekonomik faaliyet grubu

içinde yer alır?

A) İzmir – Ankara arasında bir otobüs firmasında

çalışan şoför

B) Konya’da bir hastanede görev yapan

doktor

C) Mardin’de bir ilköğretim okulunda görev

yapan öğretmen

D) Çubu Ovası’nda buğday tarımı yapan

çiftçi

E) Ilgaz Dağı’ndaki bir otelde çalışan aşçı


38. Aşağıdakilerin hangisinde, yer altı

kaynağının rezerv bakımından zengin

olduğu yer yanlış verilmiştir?

A) Demir – Sivas (Divriği)

B) Krom – Elazığ (Guleman)

C) Barit – Antalya (Alanya)

D) Manganez – Konya (Seydişehir)

E) Bakır – Artvin (mungul)WWW.MEBPERSONEL.COM


39. Türkiye’de tarım sektörünün en önemli

sorunlarından bir işletmelerin parsel

büyüklüğünün giderek küçülmesidir. Bu

sorunun çözümü için küçük arazilerin

toplulaştırma yoluyla birleştirilmesi konusunda

çalışmalar yapılmaktadır.


Bu göre, arazi toplulaştırmasıyla birlikte

aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması

beklenmez?

A) Mülkiyet yapısının değişmesi

B) Tarımsal işlerde zaman kaybının azalması

C) İşletme sayısının artması

D) Tarımsal üretimde artış sağlanması

E) Teknolojiden yararlanmanın artması


40
. I. Maki

II. Bozkır

III. Çayır

IV.Çiçekli bitkiler ve orman


Yukarıda Türkiye’deki bazı bitki tür ve toplulukları

verilmiştir.

Buna göre, bu bitkilerin egemen olduğu

yerlerde doğal koşullara uygunluk

ve üretimdeki verimlilik bakımından

sırasıyla hangi hayvan türlerinin yetiştirilmesi

ve hayvancılık faaliyetlerinin

yapılması beklenir?

I II III IV

A) Koyun sığır Arıcılık Kıl keçisi

B) Kıl keçisi Koyun Sığır Arıcılık

C) Kıl keçisi Koyun Sığır Arıcılık

D) Koyun Kıl keçisi Arıcılık Sığır

E) Arıcılık Koyun Kıl keçisi Sığır


41. Aşağıda verilen termik santrallerde

kullanılan enerji kaynakları göz önüne

alındığında hangisinin, hava kirliliği

üzerindeki etkisinin daha az olması

beklenir?

A) Ambarlı

B) Yatağan

C) Seyitömer

D) Çatalağzı

E) Soma


42. Türkiye’nin kıyı kesimlerindeki ovalarda

tarımsal ürün çeşidinin, iç kesimlerdeki

ovalara göre daha fazla olmasının temel

nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulaşım olanaklarının çeşitli olması

B) Toprak çeşitliliğinin fazla olması

C) İklim koşullarının elverişli olması

D) Pazarlama olanaklarının gelişmiş olması

E) Modern tarım yöntemlerinin kullanılması


43.Türkiye’nin dış ticaret hacminin giderek

büyümesine karşın, dış alımı karşılama

oranı istenilen düzeye ulaşamamıştır.


Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden

hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Dış satımdaki turizm gelirleri payının

artmasının

B) Enerji kaynakları bakımından dışa bağımlılığın

fazla olmasının

C) Dış pazarlarda rekabet güçlüğü yaşanmasının

D) Üretilen ürünlerin çoğunun iç pazarlarda

tüketilmesinin

E) İmalat sanayisinde dışa bağımlılığın

yüksek olmasının


44. Endüstri kuruluşlarının yer seçimini belirleyen

etmenler göz önüne alındığında

Karadeniz’in kıyı kesiminde çay, fındık

ve kâğıt endüstrisinin gelişmesinde

aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha

fazladır?

A) Nitelikli iş gücü

B) Ham madde

C) Ulaşım

D) Enerji

E) Sermaye


45. Türkiye’nin gündeminde olan aşağıdaki

ulaşım projeleri tamamlandığında hangisinin,

yolcu trafiğindeki payının daha

fazla olması beklenir?

A) İstanbul Boğazı geçişini de kapsayan

Marmaray Projesi

B) Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı

Projesi

C) Bakü-Tiflis-Kars Deniz Yolu Hattı Projesi

D) Ankara-Eskişehir-Bursa Yüksek Hızlı

Tren Hattı Projesi

E) Rize-Erzurum arasında Ovit Dağı tünel

geçişi


46. Aşağıdakilerin hangisinde insanların

doğal çevre üzerindeki etkisi daha

azdır?

A) İstanbul Boğazı'nın her iki yakasını birbirine

bağlayan köprülerin yapılması

B) Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü ile

Karagöl'ün tarım alanı oluşturmak amacıyla

kurutulması

C) Yatağan termik Santrali'nde elektrik üretilmesi

D) Doğu Karadeniz yaylalarında arıcılık faaliyetlerinin

yaygın olması

E) inebolu – Abana arasındaki kıyı şeridinde

denizin doldurularak kara yolu yapılması


47.
Türkiye'de bölgeler arasındaki gelişmişlik

farklarını azaltmak için yapılan çalışmalardan

biri de bölgesel kalkınma projeleridir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi,

bu projelerden biri olan Yeşilırmak

Havzası Gelişim Projesi kapsamındaki

illerden değildir?

A) Samsun

B) Yozgat

C) Tokat

D) Amasya

E) Çorum


48.
Türkiye'de turizm etkinlikleri çeşitlenmekte,

bu da turizm gelirlerinin ekonomideki

payını giderek artırmaktadır.


Buna göre, aşağıdaki turizm etkinliklerinden

hangisinin, ülke ekonomisine

yıl boyunca katkı sağlaması beklenir?

A) Deniz turizmi

B) Akarsu turizmi

C) Kış turizmi

D) Kaplıca turizmi

E) Yayla turizmi

49. I. Kanun hükmünde kararname

II. Tüzük

III. Yönetmelik

IV. Genelge

Yukarıdakilerden hangileri, sadece

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir?

A) Yalnız II B) Yalnız I C) I ve II 

D) I, II ve IV E) I, II ve III

50. 1982 Anayasası'na göre, Bakanlar

Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

hangisi yanlıştır?

A) Bakanların, Türkiye Büyük Millet Meclisi

üyeleri arasından atanması zorunlu değildir.

B) Bakanlıkların kurulması ve kaldırılması

kanunla düzenlenir.

C) Bakanların görevine doğrudan doğruya

Başbakan son verilebilir.

D) Bakanlar Kurulu tüzük çıkarabilir.

E) Başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi

üyeleri arasından atanır.

51. 1982 Anayasası'na göre, ara verme

ve tatil sırasında Türkiye Büyük Millet

Meclisinin toplantıya çağrılması

ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

yanlıştır?

A) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunun

istemi üzerine Meclisi toplantıya çağırır.

B) Meclis Başkanı, doğrudan doğruya kendisi

Meclisi toplantıya çağırabilir.

C) Meclis üyelerinin beşte birinin yazılı istemi

üzerinde Meclis Başkanı, Meclisi

toplantıya çağırır.

D) Başbakan, doğrudan doğruya kendisi

Meclisi toplantıya çağırabilir.

E) Cumhurbaşkanı, doğrudan doğruya

kendisi Meclisi toplantıya çağırabilir.

52. 1982 Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanlığına

Türkiye Büyük Millet Meclisi

üyeleri içinden veya dışından aday gösterilebilmesi

için en az kaç milletvekilinin

yazılı teklifi gerekir?

A) 10 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

53. I. Kamu iktisadi teşebbüsleri

II. Ticaret odası

III. Hukuk fakültesi

IV. İl özel idaresi

Yukarıdakilerden hangileri, yönetmelik

yapma yetkisine sahip değildir?

>A) Yalnız II B) Yalnız III C) III ve IV

54. Hukuk kuralları arasında aksine bir

hukuksal işlem yapılması mümkün

olmayan kurallara ne ad verir?

A) Tanımlayıcı kurallar

B) Yorumlayıcı kurallar

C) Emredici kurallar

D) Tamamlayıcı kurallar

E) Yedek kurallar

55. Türk hukukunda olağan hallerde evlenme

yaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadınlar ve erkekler bakımından 17 yaşın

tamamlanması

B) Kadınlar bakımından 17, erkekler bakımından

21 yaşın tamamlanması

C) Kadınlar bakımından 15, erkekler bakımından

17 yaşın tamamlanması

D) Kadınlar ve erkekler yaşının 16 yaşın

tamamlanması

E) Kadınlar bakımından 13, erkekler bakımından

14 yaşın tamamlanması

56. Borçlunun sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki

ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Borçlunun borca aykırı davranışı halinde

özgürlüğünün kısıtlanması mümkün

değildir.

B) Borçlunun sorumluluğu mal varlığı sorumluluğudur.

C) Borçlunun borca aykırı davranışı nedeniyle

sorumluluğu ortaya çıkar.

D) Borçlunun mal varlığı sorumluğu sınırsız

olabileceği gibi, durumun niteliğine

göre sınırlıda olabilir.

E) Borçlu, şahıs varlığı ile de koşulları vars a

sorumlu tutulabilir.

57. Aşağıdakilerden hangisi bozulması

kamu düzeninin ihlali anlamına gelmez?

A) Genel ahlak B) Genel sağlık

C) Esenlik D) Güvenlik

E) Genel inanç


s58.
T
ürkiyenin kredi notunu hangi kuruluş düşürdü C: s&p standart and poors

S59: Davos 2012 nerde yapıldı İSTANBUL

S60: 3-
Nato 2012 nerde yapıldı C: chicago(abd)www.mebpersonel.com

Gelişmelerden Anında Haberdar Olmak İçin Facebook Sayfamızı Beğeninin.
Facebook Sayfamızı Beğenmek İçin
Tıklayınız2012 Kpss Eğitim Bilimleri Soru Ve Cevapları 7 Temmuz 2012 için
tıklayınız

2012 Kpss Genel Yetenek Soru Ve Cevapları 7 Temmuz 2012 için tıklayınız


Sizlerde yorum kısmında aklına gelen soruları paylaşabilirsiniz

Soruların  cevaplarını tam olarak bilen arkdaşlarımız  şıklarıyla birlikte destek@mebpersonel.com adresine gönderebilirwww.mebpersonel.com
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
BURCU CAN 2 yıl önce

arkadaşlar nasil yil boyunca deniz turizmi olur yanliş bu cavaplar bende diyorum nie bu kadar ynlişim çikti

Misafir Avatar
nehir @t 2 yıl önce

evet kaplıca turizmi doğru cevap tabii ki

Misafir Avatar
t 2 yıl önce

48. türkiye'de turizm etkinlikleri çeşitlenmekte,bu da turizm gelirlerinin ekonomidekipayını giderek artırmaktadır.


buna göre, aşağıdaki turizm etkinliklerindenhangisinin, ülke ekonomisineyıl boyunca katkı sağlaması beklenir?

a) deniz turizmi

b) akarsu turizmi

c) kış turizmi

d) kaplıca turizmi

e) yayla turizmi
bu sorunun cevabı kaplıcalar değil mi yorum beklıyorum

Misafir Avatar
.. @mehmet 2 yıl önce

ya soruların çoğu yanlış gerçekten, soruların sadece yazılması lazım bence bi işaretleme yapmayın

Misafir Avatar
neslihan 2 yıl önce

kimse moralini bozmasın cvpların çoğu yanlş hem herkes sınavda ne yaptığını biliyor buradaki sorulara bakıp kendi cvplarının doğruluğunu araştırabilir bu yönden buradaki soruların yer alması güzel bence

Misafir Avatar
admin 2 yıl önce

arkadaşlar burdaki cevaplar birebir dogru olacak diy ebişey yok bazıları yanlıs olabılır carsamba gunu oshym acıkladıgında resmı olarka bunun cevabını ogrenecez o yüzden herkesten özür diliyoruz bu konuda kesin

Misafir Avatar
yasemin 2 yıl önce

evet yanlış cevaplar var burada

Misafir Avatar
canan yesil @@yas 2 yıl önce

soruların bir bölümünün cevap anahtarı yanlış ösym açıklama yapmadan güvenmeyin

KPSS Tarih - Cemiyetler
KPSS Tarih - Cemiyetler

Haberi Oku