2012 Kpss Tarih Soru Ve Cevapları
2012 Kpss Tarih VE Soru Ve Cevapları  

2012 Kpss Tarih VE Soru Ve Cevapları  

1. Eski Türk devletlerinde hükümdara,yönetme yetkisini Tanrı tarafından verildiğine

inanılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten öncekurulan Türk devletlerinde bu yetkiye

verilen addır?

A) Telkin

B) Toy

C) Kut

D) Balbal

E) Şad
MEBPERSONEL.COM

2. Batman’daki Malabadi Köprüsü ve Mardin’dekiHatuniye Medresesi, aşağıdakiTürk devletlerinden hangisinin egemenliği

dönemine aittir?

A) Danişmentliler

B) Saltuklular

C) Anadolu Selçukluları

D) Artuklular

E) Mengücekliler

  


3. Satuk Buğra Han, amcası OğulcakKadir Han devletin başındayken

İslamiyet’i benimsemiş, amcasındansonra hükümdar olunca da İslamiyet’iresmi dinolarak kabul etmiştir.

Bu bilgiye Karahanlılarda,

I. Devleti yönetme yetkisinin hanedanaait olduğu,

II. İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasınınhızlandığı,

III. Arapçanın resmi dil olarak kabul edildiği

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisinin, OsmanlıDevleti’nde ticareti geliştirmek ve ticaretyollarında güvenliği sağlamak amacıyla

yapıldığı savunulamaz?

A) Derbentler

B) Kervansaraylar

C) Bedestenler

D) Menziller

E) Dârülkuralar

5. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı tımarsistemine göre dirlik sahibinin görevlerindenbiri değildir?

A) Kapıkulu askerlerine ulufe dağıtmak

B) Savaş zamanı cebelü denilen askerleriyleorduya katılmak

C) Dirliğindeki vergileri toplamak

D) Bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamak

E) Bölgesinde üretimi arttıracak tedbirleralmak

6. I. Şer’i hukuk kuralları

II. Eskir Türk gelenekleri

III. Fethedilen bölgelerde daha önceki

uygulamalarOsmanlı Devleti’nin hukuk sisteminde yukarıdakilerdenhangileri etkin olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi, İttihat ve TerakkiPartisi’nin milli ekonomi oluşturmaçabaları arasında gösterilemez?

A) Yabancı şirketlere belirli sayıda Türk çalıştırmazorunluluğu

B) Tarıma destek amacıyla Ziraat Bankasınınkurulması

C) Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi

D) Halkın yerli malı kullanmaya teşvik edilmesi

E) Kapitülasyonları 1914’te tek taraflı kaldırmagirişiminde bulunulması

8. Osmanlı Devleti’nde 23 Aralık 1876tarihinde Kanunuesasi’nin ilan edilmesiyle

başlayan dönemle ilgili olarakaşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anayasal düzene geçildiği

B) Padişaha karşı sorumlu bir hükümetinkurulduğu

C) Devletin teokratik yapısının sonra erdiği

D) Parlamentolu siyasi hayatın başladığı

E) Halkın, yönetime kısıtlı olarak katıldığıWWW.MEBPERSONEL.COM

9. Osmanlı Devleti’nde

I. askeri eğitim sisteminde yenileşmeler

II. bürokraside düzenlemeler

III. Enderun mektebinin kurulması çalışmaları

Uygulamalarından hangilerinin, modernleşmeye

yönelik olduğu savunulabilir?

A) I ve II

B) Yalnız II

C) I, II ve III

D) Yalnız I

E) Yalnız III

10. 8-9 Temmuz 1919 gecesi askerlik görevindenistifa eden Mustafa Kemal Paşaaşağıdaki savaşlardan hangisindensonra milli iradenin isteğiyle yenidenaskeri görevi üstlenmiştir?

A) Birinci İnönü

B) İkinci İnönü

C) Kütahya – Eskişehir

D) Sakarya

E) Büyük Taarruz

11. Kuvayımilliye birlikleriyle ilgili olarakaşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Düşman ilerleyişini yavaşlattığı

B) Bölgesel mahiyette olduğu

C) Bazı yerel isyanların bastırılmasındaetkili olduğu

D) Doğu cephesinde etkin rol oynadığı

E) İşgallere karşı halkın tepkisi sonucuoluştuğu

12. Sovyet Rusya Türkiye’ye 1920 yılındaher türkü silah ve malzeme yardımındabulunmuş, bu yardım 1921 yılında büyükoranda artarak devam etmiştir.Sovyet Rusya’nın yardımının artmasındaaşağıdakilerden hangisinin etkili olduğusavunulabilir?

A) Kuvayımilliye birliklerinin oluşturulmasının

B) Misakımilli’nin kabul edilmesinin

C) Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesinin

D) TBMM’nin açılmasının

E) TBMM ordusunun askeri başarılarının

13 . Mustafa Kemal Paşa’nın MondrosAteşkes Anlaşması’ndan sonraİstanbul’a gelerek düşüncelerini yaymakiçin Fethi Bey’le birlikte çıkardığıgazete aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasvir-i Efkâr

B) Minber

C) Yenigün

D) Hakimiyet-i Milliye

E) İkdam

14. Mustafa Kemal Paşa ve TemsilcilerKurulunun, Sivas Kongresi’nden sonra

İstanbul Hükümetine karşı kazandığı ilksiyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mebusan Meclisinin açılması

B) Misakı milli’nin ilan edilmesi

C) Saltanat Şûrasının toplanması

D) Amasya Görüşmelerinin yapılması

E) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması

15. Aşağıdakilerden hangisi, ErzurumKongresi’nin toplanmasının nedenlerindenbiri değildir?

A) Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesiolasılığı

B) İstanbul’un, Anlaşma Devletleri tarafındanresmen işgal edilmesi

C) Pontus Rum Devleti kurulması amacıylagirişilen faaliyetler

D) Erzurum ve Trobzon’da kurulan cemiyetlerinbirleştirilmek istenmesi

E) Anlaşma Devletlerinin Osmanlı

Devleti’nin kimi bölgelerini işgal etmesi

16. 1921 tarihli Teşkilat-ı EsasiyeKanunu’nda ilk değişiklikle aşağıdakilerdenhangisi gerçekleştirilmiştir?

A) İstiklal Marşı’nın kabulü

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Cumhuriyetin ilanı

D) Saltanatın Kaldırılması

E) Lozan Antlaşması’nın onaylanması1

17. Atatürk, “Bir toplum aynı amaca, bütün

kadınlar ve erkekleriyle beraber yürümezseilerlemesi ve medeniyetleşmesinebilimsel olarak imkân yoktur.” demiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk’ün busözü doğrultusunda gerçekleştirildiği

savunulabilir?

A) Halifeliğin kaldırılması

B) Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesi

C) Medeni Kanunu’un kabul edilmesi

D) Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması

E) Saltanatın kaldırılması

18. Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Beş YıllıkSanayi Planının hazırlanmasında teknik

ve ekonomik desteği aşağıdaki devletlerinhangisinden almıştır?

A) Amerika Birleşik Devletleri

B) İtalya

C) İngiltere

D) Fransa

E) Sovyetler Birliği

19. Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924günü TBMM’de kabul edilen kanunlarkapsamında değildir?

A) Halifeliğin kaldırılması

B) Osmanlı hanedan üyelerinin Türkiye

sınırları dışına çıkarılması

C) Şeyhülislamlık makamının lağvedilmesi

D) Şer’iye ve Evkaf Bakanlığının kaldırılması

E) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

20. Aşağıdakilerden hangisinin, ekonomikilişkilerdeki karışıklıkları önlemek amacıylayapıldığı savunulamaz?

A) Ölçü sisteminin değiştirilmesi

B) Hafta tatilinin Cuma gününden Pazargününe alınması

C) Soyadı kanununun çıkarılması

D) Kılık ve kıyafet alanındaki düzenlemelerinyapılması

E) Miladi takvimin kabul edilmesi

21. TBMM’nin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerdenhangisine kanıt olarak gösterilemez?

A) Devlet rejiminin adının konulduğuna

B) Milli egemenliğin güçlendirildiğine

C) Kişisel egemenliğin sona erdiğine

D) Demokrasiye geçiş için adım atıldığına

E) Tüm yetkilerin TBMM’de toplandığına

22. Aşağıdakilerden hangisinin dilde sadeleştirmeyeetkisi olduğu savunulamaz?

A) İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe

Kullanılması Hakkında Kanun çıkarılması

B) Türk Ceza Kanunu’nun çıkarılması

C) Türkçe bilim terimlerinin hazırlanması

D) Türk Dil Kurumunun kurulması

E) Harf inkılabının yapılması

23. 1294 Anayasası’nın 88. Maddesi“Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizinvatandaşlık bakımından herkese Türk

denir.” şeklindedir.

Bu madde Atatürk’ün

I. Milliyetçilik,

II. Laiklik

III. Halkçılık

İlkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?

A) Yalnız I

B) I, II ve III

C) I ve II

D) II ve III

E) I ve III

24. Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk alfabesinin

kabul edilmesinden sonra okuryazar

oranını artırmaya yöneliktir?

A) Türk Ocaklarının kurulması

B) Öğretimin Birleştirilmesi Yasası’nın kabul

edilmesi

C) Azınlık ve yabancı okullarının denetim

altına alınması

D) Millet mekteplerinin açılması

E) Ankara Hukuk Mektebinin açılması

25. Mustafa Kemal Paşa’nın Nutuk’unda,

I. TBMM’nin açılması

II. Halifeliğin kaldırılması

III. Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması

Olaylarından hangileri yer almaktadır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) Yalnız III

D) Yalnız II

E) I, II ve III

26. Aşağıdakilerden hangisinin, AtatürkDönemi’nde Türkiye ile İngiltere arasındaki

ilişkilerin gelişmesine katkısı olduğusavunulamaz?

A) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması

B) Türkiye’nin Sadabat Paktına üye olması

C) Almanya’nın yayılmacı politika izlemesi

D) Musul’un Ankara Antlaşması ile Irak’a

bırakılması

E) Türkiye’nin Briand-Kellogg Paktına katılması

27. 1923-1930 yılları arasında Türk dış politikasının

başlıca faaliyet alanını aşağıdakilerdenhangisi oluşturmuştur?

A) Bölgesel paktlar oluşturmak

B) Boğazları denetim altına almak

C) Lozan Antlaşması’ndan kalan sorunlarınıgidermek

D) Milletler Cemiyetine üye olmak

E) Hatay sorununu çözmek

28. Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünde,Milletler Cemiyeti devreye

girmemiştir?

A) Etabli

B) Musul

C) Bozkurt-Lotus

D) Hatay

E) Yabancı okullar

29. Atatürk Dönemi’nin son başbakanı aşağıdakilerdenhangisidir?

A) Rauf Orbay

B) Fethi Okyar

C) Şükrü Saraçoğlu

D) İsmet İnönü

E) Celal Bayar

30. İkinci Dünya Savaşı öncesinde,

I. İtalya,

II. Fransa,

III. Avusturya

Devletlerinden hangilerinin yayılmacı politikası,Türkiye’nin boğazlar sorununu

gündeme getirmesine neden olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III


2012 Kpss Eğitim Bilimleri Soru Ve Cevapları 7 Temmuz 2012 için tıklayınız 

2012 Kpss Genel Yetenek Soru Ve Cevapları 7 Temmuz 2012 için tıklayınız 


Sizlerde yorum kısmında aklına gelen soruları paylaşabilirsiniz


www.mebpersonel.com
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
önemi yok 2 yıl önce

bu sorular tam olarak sınavdan sonra hemen nasıl burda yayınlanabiliyor?? bunu düşündünüz mü hiç soruarın doğru ve yanlışlıklarıdan önece bunu tartışın isterseniz

Misafir Avatar
önemi yok 2 yıl önce

bu sorular tam olarak sınavdan sonra hemen nasıl burda yayınlanabiliyor?? bunu düşündünüz mü hiç soruarın doğru ve yanlışlıklarıdan önece bunu tartışın isterseniz

Misafir Avatar
fatıh efe 2 yıl önce

1921 anayasasının yaptıgı tek değişiklik ve en once olanı da zaten saltanatın kaldırılmasıdır arkadaslar

Misafir Avatar
derbeder 2 yıl önce

ya bu soruların cevabı yanlış.evet 6.soru kesinlikle 1ve 2 coğrafya cevap kaplıca olmalı

Misafir Avatar
farketmez @zeki 2 yıl önce

yav sadabatın ingiltere ile ne ilgisi var,musulu bıraktık tamam aleyhimize ama aynı zamanda da hakkari,musul petrolleri %25 i,sonuçta bi antlaşma ile verildi , bu da yakınlaşma olduğunun göstergesidir.sadabatla ne ilgisi var orda doğu sınrımız

Misafir Avatar
u.b. 2 yıl önce

gerçekten yanlış cevaplar var, dikkate alınmamalı

Misafir Avatar
.. 2 yıl önce

yanlış cvblar var burada insanları neden yanlış bilgiler veriyorsunuz

Misafir Avatar
darbe 2 yıl önce

6. sorunun cevabıda 1 ve 2 olacak..

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
İçişleri Bakanlığı bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik elektronik, endüstri mühendisliği,...

Haberi Oku