banner396
06 Şubat 2014 Perşembe 09:50
Ders kitabı ihtiyacının modüle girilmesi
 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kitabı İhtiyacının Kitap Seçim Modülüne Girilmesi
T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı:76198665/825.03/445176 - 30/01/2014

Konu: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kitabı İhtiyacının Kitap Seçim Modülüne Girilmesi

............... VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü) İlgi: Ocak 2014 tarihli ve 2676 sayılı Tebliğler Dergisi.

İlgi Tebliğler Dergisi'nde duyurulan 09/01/2014 tarihli, 76198665/115/119783 sayılı ve 2014/1 nolu Genelgede, resmi-özel bütün okul/kurumların 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ders kitabı ihtiyacının Kitap Seçim Modülüne girileceği ve veri girişine ilişkin iş ve işlemlerin "Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı"nda ayrıntılı olarak açıklanacağı belirtilmiştir.

Okul/kurumların kitap ihtiyaçlarını girebilmeleri için 03/02/2014 tarihinde açılacak olan Kitap Seçim Modülü, 28/02/2014 tarihinde kapatılacak ve ilave ihtiyaç veya fazlalıkların girilmesi için 22-30 Eylül 2014 tarihleri arasında sadece il milli eğitim müdürlüklerinin kullanımına açılacaktır. Bu nedenle resmi ve özel bütün okul/kurumların kitap ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak Kitap Seçim Modülüne girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, özel ilk ve ortaöğretim okul/kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders kitapları da 2014-2015 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere Bakanlığımızca ücretsiz olarak verilecektir. Ücretsiz verilmek üzere satın alınacak veya baskısı yapılacak ders kitabı miktarı, Kitap Seçim Modülünde okul/kurumlardan alınan verilere göre belirlenecek, il/ilçe ve okul bazında dağıtım planlarında da bu veriler esas alınacaktır.

2014-2015 eğitim-öğretim yılı için ihtiyaç olarak girilecek ders kitapları listesi Kitap

Seçim Modülünde veri girişine hazırlanmıştır. Kitapların isim listesine, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://dhgm.meb.gov.tr/ adresinde "Duyurular" bölümünde de yer verilmektedir.

Kitapların, okulların açılması ile birlikte öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sunulması ve bir gecikmeye meydan verilmemesi için sürecin çok iyi planlanması ve yürütülmesi gerekmektedir.

Özellikle ortaöğretime geçişe esas 8. sınıflar 1. Dönem Ortak Sınavlarının en geç Kasım ayı sonunda yapılıyor olması ders kitaplarına zamanında sahip olamayan öğrenciler açısından mağduriyet yaratmaktadır.

Bu mağduriyetin yaşanmaması için kitap ihtiyacını Kitap Seçim Modülüne giren okul/kurum yöneticilerinden Bakanlığımızın ilgili birim amirlerine kadar bütün yetkili ve ilgililere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.

2014-2015 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacının karşılanmasında aksaklık ve sıkıntı yaşanmaması için ihtiyaç miktarı Kitap Seçim Modülüne girilirken, 09/01/2014 tarihli, 76198665/115/119783 sayılı ve 2014/1 nolu Genelgede, belirtilen "Açıklamalar" ve her ders kitabı için konulan "Özel Açıklamalar" ile birlikte aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir:

1. Tüm uyarılara rağmen takım kitaplarda Ders Kitabı sayısı ile Öğrenci Çalışma

Kitabı sayısı eşit olarak girilmemekte veya bunlardan birisi unutulmakta ve bu durum planlamada ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. Geçmiş yıllarda eksik veya fazlalıkların önemli ölçüde bu durumdan kaynaklandığı görülmüştür. Veri girişinde konuya gerekli hassasiyet gösterilecek, bu eşitlik veri girişi sırasında mutlaka sağlanacaktır.

Öğrenci çantalarının hafifletilmesi amacıyla Ders Kitabı ile Öğrenci Çalışma Kitabının birleştirilerek birinci ve ikinci yarıyılda okutulmak üzere 2 kitap halinde basılması uygulamasına, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında da devam edilecektir.

Kitap Seçim Modülüne ihtiyaç girilirken takım kitaplarda, Ders Kitabı ile Öğrenci Çalışma Kitabı veya Ders ve Öğrenci Çalışma 1. Kitap ile Ders ve Öğrenci Çalışma 2. Kitap eşit sayıda ve öğrenci ile dersi okutan öğretmen sayısı toplamına, Öğretmen Kılavuz Kitabı ise dersi okutan öğretmen sayısına eşit olacaktır.

2. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan

ilkokullarda hangi sınıfın Hayat Bilgisi kitabına ihtiyaç gösterileceği hususunda tereddüde düşülmesi halinde Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden bilgi alınacaktır.

3. İlköğretimde tamamı Bakanlık yayını ve eğitim aracı olan; Görsel Sanatlar,

Teknoloji ve Tasarım, Düşünme Eğitimi Öğretmen Kılavuz kitaplarından ellerinde kullanılabilir durumda 2013 baskısı bulunan okullar, adı geçen kitaplara yeniden ihtiyaç göstermeyecektir. Görsel Sanatlar dersinin öğretim programında değişiklik yapıldığından Görsel Sanatlar Öğretmen 1-8 Kılavuz kitabına 1. ve 5. sınıflar için ihtiyaç gösterilmeyecektir.

4. Tebliğler Dergisi'nde Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri başlığı altında yer almasına

ve Kitap Seçim Modülüne de açıklama konulmasına rağmen her yıl Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde okutulan bazı ders kitaplarına diğer genel ve mesleki teknik liseler tarafından ihtiyaç gösterildiği görülmektedir. Bu nedenle, her kitapla ilgili "Açıklamalar" mutlaka okunacak ve kitabın hangi okul türüne ait olduğu görülerek ihtiyaç gösterilecektir. Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri kitaplarına sadece adı geçen okullar ile bu okulların programını uygulayan okullar tarafından ihtiyaç gösterilecektir.

5. Her kitaba ait "Açıklamalar" bölümünde "Program değişikliği, "Alanında henüz kitap yok" gibi ibareler bulunan kitaplar hazırlanarak incelenip Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edildiği veya uygun bulunduğu takdirde gönderilebilecektir. İnceleme ve kabulü yetişmeyen kitaplar gönderilmeyecektir.

6. İmam Hatip Ortaokullarında zorunlu, diğer ortaokullarda seçmeli olan Arapça derslerinde; 5. sınıflarda Arapça 4 kitabı, 6. sınıflarda Arapça 5 kitabı, 7. sınıflarda ise Arapça 6 kitabı okutulacağından bu kitaplara okutulacağı sınıfların kitapları arasında yer verilmiştir. İhtiyaç girilirken bu duruma dikkat edilecektir.

7. Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi, Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi ile

Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin 62 Alan ve 226 Dalına ait Haftalık Ders Çizelgelerinde Talim ve Terbiye Kurulunun 23/01/2014 tarihli ve 2 sayılı Kararı; Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Haftalık Ders Çizelgelerinde ise Talim ve Terbiye Kurulunun 27/01/2014 tarihli ve 6 sayılı Kararı ile değişiklik yapılmıştır. Bu Kararlarla, zorunlu ve seçmeli bazı derslerin okutulabilecekleri sınıflar ve ders saatleri sayılarında değişiklikler meydana gelmiştir. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim okul/kurumlarının haftalık ders çizelgelerinde yapılan değişiklikler http://megep.meb.gov.tr adresinde 2014-2015 öğretim yılında uygulanacak haftalık ders çizelgeleri linki altında, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim okul/kurumlarının haftalık ders çizelgelerinde yapılan değişiklikler ise http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde Haftalık Ders Çizelgeleri linki altında yayımlanmıştır. Haftalık ders çizelgelerinde yapılan değişiklikler incelenerek okulların kitap ihtiyaçları bu değişiklikler doğrultusunda belirlenecek ve Kitap Seçim Modülüne girilecektir.

8. Okul/kurumlar kitap ihtiyaçlarını Kitap Seçim Modülüne girerken okutulacak seçmeli dersleri iyi planlamaları ve kitap ihtiyaçlarını bu planlama doğrultusunda belirlemeleri gerekmektedir. Kitap ihtiyacı girildikten sonra seçmeli derslerde değişiklik yapmak kitap fazlalığı ve kitap ihtiyacı oluşmasına neden olmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için gerekli tedbirler okul/kurum yöneticilerince alınacaktır.

9. Okul öncesi öğrencileri tarafından kullanılmak üzere Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen Pamuk Şekerim 1 ve Pamuk Şekerim 2 eğitim araçlarına Kitap Seçim Modülünde yer verilmiştir. Bu eğitim araçlarına ilköğretimde "OKUL ÖNCESİ" butonu tıklanarak Bağımsız Anaokulları ile bünyelerinde Anasınıfı ve Uygulama Sınıfı bulunan ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumları ihtiyaç gösterecektir.

10. Ortaokullarda okutulacak seçmeli derslere ait kitap seçimleri, Temel Eğitim Genel

Müdürlüğünce bildirilecek açıklamalar çerçevesinde tespit edilip Kitap Seçim Modülüne girilecektir.

11. Bilindiği üzere Ortaöğretimde Yabancı Dil Öğretim Programları değiştirilmiş ve

Talim ve Terbiye Kurulunun 24/08/2011 tarihli 118 sayılı Kararı ile İngilizce, 119 sayılı

Kararı ile Almanca ve 120 sayılı Kararı ile Fransızca Öğretim Programı kabul edilmiş ve

2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Bu alana yönelik ders kitapları seviyelere göre hazırlandığından kitap isimlerinde sınıf belirtilmemiştir. Bu nedenle yabancı dil için bildirilecek ders kitabı ihtiyacı daha da önem kazanmaktadır.

İhtiyaç bildirilen kitapların baskı ve dağıtımları okullar açılmadan önce yapıldığından

kitap fazlalığına meydan verilmemesi bakımından gerekli tedbirler okul/kurum müdürlerince alınacaktır. Yabancı dil kitaplarına ihtiyaç bildirmede tereddüde düşülmesi halinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden bilgi alınacaktır.

12. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda "Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" MEGEP kapsamında modüler program uygulandığından Kitap Seçim Modülünde genel bilgi ders kitabı isimlerine yer verilmiş olup bu listede bulunan kitaplara ihtiyaç girilecektir.

13. Kitap ihtiyacının MEBBİS ortamına girilmesi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin dokümanlar Kitap Seçim Modülünün "Okutulan Kitap Güncelleme/Ekleme" ekranındaki "Kitap Seçim Modülü Kılavuzu" linkindeki dosyada bulunmaktadır. Bu link tıklanarak dosyada bulunan "Kullanım Kılavuzu" ve "Yazı" okunacak ve veri girişi bu dokümanlarda da yer alan aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır:

13.1. Kitap Seçim Modülü açılınca "Sol menü" de yer alan "Kitap İhtiyaç Belirleme" düğmesine tıklanarak "Kitap İhtiyaç Belirleme Ekranı" gelecektir.

13.2. "Kitap İhtiyaç Belirleme Ekranı"nda 2014-2015 eğitim-öğretim yılında

okutulacak ders kitaplarının isimleri ilköğretimde "SINIFLAR" ve "DİĞER", ortaöğretimde ise "ALFABETİK GRUPLAR" halinde listelenmiştir.

13.3. "Kitap İhtiyaç Belirleme Ekranı"nda kayıt eklemek için "Yeni kayıt" düğmesi

seçilecektir. Gelen ekranda kitabın ilköğretim okul/kurumları için sınıfına göre 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8 veya "DİĞER" seçeneği, ortaöğretim okul/kurumları için A-D, E-İ, K-R, S-Z alfabetik gruplarından kitabın adına uygun seçenek tıklanacaktır.

13.4. Okutulacak kitabın adı, gelen listeden seçilecek ve kitaba ilişkin "Açıklamalar"

dikkatle okunarak ihtiyaç duyulan kitap sayısı ilgili kutucuğa girilecektir.

13.5. İhtiyaç duyulan kitap sayısı ilgili kutucuğa girildikten sonra mutlaka "Üst menü" de yer alan "Kaydet" düğmesine tıklanacaktır.

13.6. 13.3, 13.4 ve 13.5'inci maddedeki işlemler, okul/kurumun ihtiyaç duyduğu her bir kitap için ayrı ayrı uygulanacaktır.

13.7. İlköğretim DİĞER bölümünde; Müzik 1-3, 4-5 ve 6-8 Öğretmen Kılavuz Kitapları, Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı ve Kılavuz Kitabı 6-8, Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Program Uygulama ve Öğretmen Kılavuz Kitabı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar için), Düşünce Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı 6-8, Görsel Sanatlar Öğretmen Kılavuz Kitabı 1-8, Hukuk ve Adalet Ders Kitabı, Zeka Oyunları Öğretim Materyali ve Medya Okur Yazarlığı Öğretim Materyali bulunmaktadır. Bu kitaplara ihtiyaç girmek için "DİĞER" bölümü tıklanacaktır.

13.8. Seçmeli ders olarak okutulmakta olan "Ortaokullar Temel Dini Bilgiler (İslam

1) ve "Ortaokullar Temel Dini Bilgiler (İslam 2) öğretim materyalleri de, hangi sınıfa yönelik olarak seçilmiş ise o sınıfta okutulacağından kitap listesinde sınıfı "DİĞER" olarak belirtilmiştir. Bu kitaplara ihtiyaç girmek için "DİĞER" bölümü tıklanacaktır.

13.9. Ortaöğretim okul/kurumlarında seçmeli ders olarak okutulan Ortaöğretim Kur'an-ı Kerim, Ortaöğretim Hz. Muhammed'in Hayatı ve Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler seçmeli ders kitaplarına K-R alfabetik grubunda yer verilmiştir.

13.10. Kitap sayıları girildikçe okul için belirlenen kitaplar ve miktarları aynı sayfanın altında liste halinde yer alacaktır.

13.11. Girilmiş olan herhangi bir kayıt ile ilgili düzeltme yapmak veya kayıt silmek

için sayfanın altında oluşan listedeki kitap kodunun başında yer alan "Açık klasör" şeklindeki resim tıklanacak, tekrar bu kitaba ait ekrana dönülerek istenilen işlem yapılabilecektir.

13.12. Girilen her kitap için her defasında "Kaydet" düğmesine basılacaktır. Böylece

kitapların tamamının kaydedildiğinden emin olunacaktır.

13.13. Okul/kurumun ihtiyaç duyduğu kitap çeşidi ve sayısı girildikten sonra sayfanın altında oluşan liste incelenecek, ihtiyaç duyulan kitapların tamamının girilip girilmediği kontrol edilecektir.

13.14. İhtiyaç duyulan bütün kitapların giriş işlemi tamamlanıp kaydedildikten sonra "Üst menü" de yer alan "Yazıcı resmine" tıklanarak girilmiş olan verilerin dökümü alınacak ve alınan liste okul/kurum müdürlüklerince kontrol edilerek onaylanacaktır. Onaylı listenin bir sureti dosyalanacak, bir sureti de il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir. Listelerde yer alan kitap sayıları denetim ve rehberlik sırasında öğrenci ve öğretmen sayıları ile karşılaştırılarak tutarlığı kontrol edilecektir.

13.15. Kitap ihtiyacının giriş işlemi tamamlanıp verilerin dökümü alındıktan sonra ekranın "Sağ üst" köşesinde yer alan "Çıkış düğmesi" tıklanarak "Modül"den çıkılacaktır.

13.16. İnternet bağlantısı olmayan okulların kitap ihtiyaçları, İnternet bağlantısı olan okullardan ve/veya il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden girilecektir.

14. 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel eğitime ihtiyacı olan

öğrencilere yönelik olarak hazırlanan eğitim araçları ile görme engelli öğrenciler için hazırlanan Braille baskılı kitap ihtiyaçları da okul/kurumlar tarafından Kitap Seçim Modülüne girilecektir.

Bu öğrencilerin kitap ihtiyaçlarının resmi ve özel okul/kurumlar tarafından Kitap Seçim Modülüne girilebilmesi için "Özel Eğitim Kitapları İhtiyaç Belirleme" ve "Braille (Kabartma) Baskılı Kitap İhtiyaç Belirleme" ekranları eklenmiştir.

14.1. Resmi ve özel bütün okul/kurumlar "Kitap İhtiyaç Belirleme" ekranına kitap ihtiyacını girdikten sonra özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik olarak hazırlanan eğitim araçları için, "Özel Eğitim Kitapları İhtiyaç Belirleme" ekranına girilecek ve sayfada yer alan özel eğitim kitapları girişi için 13'üncü maddede belirtilen işlem basamakları izlenecektir. "Özel Eğitim Kitapları İhtiyaç Belirleme" ekranına;

14.1.1. Özel eğitim uygulama okulları (merkezleri), özel eğitim iş uygulama okulları

(merkezleri) ve özel eğitim mesleki eğitim okulu (merkezi) ile bu okulların programlarını uygulayan özel eğitim sınıfları bulunan okullar,

14.1.2. İşitme engelliler ilkokulları ile bu kademede işitme engelli öğrenciler için özel eğitim sınıfı açılan okul/kurumlar,

14.1.3. 14.1.1 ve 14.1.2'nci maddelerde sayılan okul/kurumlarla aynı programı

uygulayan özel öğretim okul/kurumları ihtiyaç girecektir.

14.2. "Özel Eğitim Kitapları İhtiyaç Belirleme" ekranına girilecek kitap sayısında

sadece okul/kurumunda özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı esas alınacaktır.

14.3. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin kitap ihtiyacının "Özel Eğitim Kitapları İhtiyaç Belirleme" ekranına girişini müteakip, görme engelli öğrenci ve öğretmenlerinden Braille baskılı kitap ihtiyacı olan resmi ve özel okul/kurumlar, bu ihtiyaçlarını "Braille (Kabartma) Baskılı Kitap İhtiyaç Belirleme" ekranına gireceklerdir.

14.4. "Braille (Kabartma) Baskılı Kitap İhtiyaç Belirleme" ekranına girilecek kitap

sayısında sadece okul/kurumunda Braille (kabartma) baskılı kitap ihtiyacı bulunan görme engelli öğrenci ve öğretmen sayısı esas alınacaktır.

14.5. Görme engelli öğrenci ve öğretmenler için ihtiyaç alınan kitaplardan Braille

baskıları tamamlanan kitaplar gönderilebilecektir.

15. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ilk defa açılması planlanan ilköğretim ve ortaöğretim okullarının kitap ihtiyaçları, okulun bağlı olduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından en yakın okuldan girilecek ve kitaplar teslim alındığında yeni açılan okula verilmesi sağlanacaktır.

16. Kitap seçimi yapan veya yapmayan okul/kurumlar ile tercih edilen kitap sayıları,

il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından sistemin kapatılma tarihinden önce kontrol edilecektir.

17. Kontrol işlemi için Kitap Seçim Modülünün açılış ekranı ile "Kurum Bilgileri"

sayfasındaki "Raporlar" seçeneği tıklanarak kitap seçimi yapmayan veya eksik yapan okul/kurumların listeleri alınacak, seçim yapmaları ve eksiklerini tamamlamaları için gerekli uyarılar zamanında yapılacaktır.

Kitap Seçim Modülü veri girişine kapatıldıktan sonra "Modül"e kitap eklenmesi mümkün olmayacağından, sınıflara ve alfabetik gruplara göre hazırlanan kitap isim listesinin tamamının taranması ve ihtiyaç bildirilmeyen kitap kalmaması sağlanacaktır.

18. Kitap Seçim Modülüne girilen kitap sayılarının eksikliği ve fazlalığı ile veri girişi yapmayan veya eksik yapan okul/kurumlardan okul/kurum müdürleri ve il/ilçe milli eğitim müdürleri sorumlu olacak, konuya ilişkin iş ve işlemler Milli Eğitim Denetçileri ve İl Eğitim Denetmenleri tarafından izlenecektir.

19. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacı, yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde MEBBİS ortamına girilecek, okul/kurum veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince Bakanlığa yazılı veya şifahi olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektir.

20. MEBBİS ortamına bilgi girişi sürecinde karşılaşılan genel sorunlar için Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0312 413 15 51 - 413 19 12 - 413 19 33 telefonlarından bilgi alınabilecektir. Kitapların içerikleri veya okutulacağı sınıflarla ilgili tereddüde düşülmesi halinde gerekli bilgi okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlükten alınacaktır. Ancak Kitap Seçim Modülünde yer almayan kitap isimleri ile MEGEP kapsamında okutulacak modüllerle ilgili bilgi talebinde bulunulmayacaktır.

"Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı"na da konulan yukarıdaki açıklamalar bütün okul/kurum müdürlüklerine duyurularak resmi-özel bütün ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarında 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğrenim görecek öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ders kitabı sayısının doğru ve sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi ve Kitap Seçim Modülüne girilmesi için gerekli her türlü tedbir okul/kurum müdürleri ile il/ilçe milli eğitim müdürleri tarafından alınacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Salih ÇELİK Bakana.

Müsteşar Yardımcısı
Son Güncelleme: 06.02.2014 09:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner389