Meb Personeli:
Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 Yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağını düşündüğüm bilgi birikim ve paylaşımlarımı sizlere sunmak istedim.2004 yılında uygulanmaya konulan yeni müfredat çalışmalarında ve programın birçok boyutunda görev aldım. Uygulama da Eğitim Araştırma ve Geliştirme ve Başkanlığı tarafından Türkiye genelinden seçilen 3 yöneticiden biri olarak görev yaptım. Bugün yapılmak istenen çalışmaların bir kısmı Oğünlerde de yapılmaya çalışıldı. Bazı konular da başarılı olundu, bazılarında ise maalesef başarılı olunmadı. Sizlere alanlar da görev yapan okul yöneticisi olarak karşılaştığımız sorunları ve çözüm önerilerini sunmaya çalışacağım.1-Öğrenci Merkezli Eğitim uygulaması yarım bırakılmıştır. 

Çözüm; Proje tekrar canlandırılmalıdır. Görev alan ve yapan öğretmenlerden görüşler alınmalıdır. Raporları tekrar incelenmelidir.2-Programlar hazırlanırken öğrenci görüşleri alınmamıştır. 

Çözüm; Tarafınızdan veya yetki vereceğiniz kuruluşlar tarafından öğrenci görüşleri alınmalı ve kamuoyuna sunulmalıdır. Bu konu da; Yüksek lisans veya doktora yapan öğrencilere destek olunmalıdır.3-Programlar, 2004 de yeni diye ortaya konulan yapılandırmacı yaklaşımla uyumlu değildir. Sarmallık ilkesi gözetilmemektedir. Zümreler arası işbirlikleri, programlar arası geçişler ve kazanımlar konusunda yeniden bir değerlendirme yapılmalıdır.

Çözüm; Bakanlığımıza bu konuda yeniden bir komisyon kurulması, bu komisyonlara sivil toplum örgütleri ve Üniversitelerin de görüşlerinin alınarak, yeniden programların değerlendirilmesi yapılmalıdır. Ders grupları arasında keskin çizgiler oluşmayacak şekilde esneklikler sağlanmalıdır.4-Ders anlatım metodunda etkileşimli tahta ile büyük bir değişim yaşanacaktır. Kalıcı öğrenme kaygıları oluşmaktadır. Yeni teknolojik materyal kullanımı, yapılandırmacı yaklaşımla nasıl bir sonuç vereceği bilinmemektedir.

Çözüm; Etkileşimli tahta veya teknolojik materyalleri kullanarak ders işlenişiyle ortaya çıkan dünya örnekleri ve veriler paylaşılmalıdır. Yapılandırmacı yaklaşımı savunan Üniversite görevlilerinin görüşleri ve çözüm önerileri kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Etkinlik temelli yapının etkileşimli tahtayla sınıflar da hapsedilmesinin önüne geçilmelidir. 5-Ölçme ve değerlendirme okullarımız da birlik sağlamaktan doğal olarak uzaktır. Çevre şartları ve öğrenci hazır bulunuşlukları farklılık göstermektedir. Okular da yapılan ölçme kriterleri yeterli değildir. Okulların fiziksel şartları ve imkânları farklılık göstermektedir. Bir okulda her türlü optik okuyucu, test materyalleri bulunurken, hatta analiz sonuçları çıkarılırken, diğer okular da fotokopi kâğıdı sıkıntısı çekilmektedir. Ölçme birliği sağlanamazken nasıl değerlendirme birliği sağlanacaktır.

Çözüm; Okullarda ölçme birimlerinin kurulmasıdır. Bu sağlanamadığında, en azından eğitim bölgelerinde kurulmalıdır.6-Öğretmenlerimizin ölçme ve değerlendirme ortak tavırları bulunmamaktadır. Aynı okulda veya aynı şartlardaki okullar da dersler arasında, öğretmenler arasında uçurumlar oluşmaktadır. Öğretmenler arasında ölçme konusunda farklılıklar gittikçe de artmaktadır.

Çözüm; Programların ölçme ve değerlendirme boyutu sık sık öğretmenler ile paylaşılmalıdır. Sorun olan ölçme ve değerlendirme örnekleri kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Bakanlığımızın üst öğrenimlere geçişlerde uygulayacağı yöntem ve kriterler kamuoyuna şimdiden açıklanmalıdır. Öğrencilerimiz bir üst öğrenime 3-4 yıl öncesinden hazırlanmaktadır.7-Toplam kalite yönetiminde, yasal düzenlemeler eksik bulunmaktadır. Yönetimlere herkesin katılımı isteniyorsa, eksiklerin paylaşımı da ortak olmalıdır. Her defasında okul müdürüne sorumlu tutmak yerine, Yönetime katılanların hepsi sorumlu tutulmalıdır. 

Çözüm; Toplam kalite yönetimi, uygulanacaksa her kademe de uygulanmalıdır. Sadece okullarda değil, Bakanlığımızın üst yapısında da uygulanmalıdır. Tüm paydaşların görüşleri alınmalıdır. Ödül yerine bir kriter belirlenmelidir. Bu kriterlere maddi destek sağlanarak, okulların ulaşması istenmelidir.8-Gelişimsel Rehberlik uygulaması yeniden canlandırılmalıdır. Örnekleme yapılan okullardaki sonuçlar değerlendirilmelidir. Rehber öğretmenlerin büro yerine, sınıflarda aktif olmaları sağlanmalıdır. 

Çözüm; Rehberlik saatlerinde rehber öğretmenlerimiz sınıf öğretmenleri ile birlikte etkinlikleri gerçekleştirmelidir. Önleyici, geliştirici, yön verici, sistem desteği sağlayan bir planlama ortaya konmalıdır.9-Öğretmen yeterliliklerinin artırılmasına ve kişisel gelişimlerine destek olunmalıdır. Öğretmenlerimizin mezuniyet sonrası destek sağlanmalıdır. Uygulaması yapılan öğretmen performans yönetim sistemi gözden geçirilmelidir.

Çözüm; Öğretmenlerimizin ve biz yönetici konumunda olanların mezun olduğumuz üniversitelere 5 yılda bir uğrayıp, en az 1 hafta son uygulamalar ve mesleklerindeki gelişmeler hakkında bilgilendirmeler yapılmalıdır. Öğretmenlerimizin görevini yapamayacak durumda rahatsızlanması veya tedavi sürecine girildiğinde mutlaka destek olunmalıdır. Norm sistemi işletilmemelidir. İnsani değerler unutulmamalıdır. Öğretmen, bir makine gibi görülmemelidir.10-Okulların fiziksel şartları yeniden oluşturulmalıdır. Okula yeni başlayan 1.sınıflar da sıralar bulunmamalıdır. Okulların fiziksel onarım tamirat tadilatları zamanında Bakanlığımız tarafından yapılmalıdır.

Çözüm; Okula başlayan 1.sınıf öğrencileri, bugünkü anasınıflarında olduğu gibi sınıf sistemleri düzenlenerek eğitime başlamalıdırlar. Bu uygulama 2.sınıf da da devam edebilmelidir. Okullara ödenekler gönderilmelidir.11-Seçmeli dersler artırılırken, Liseler de öğrencilerin seçmek istediği ve sınava hazırlandığı derslerin saatlerinde sorunlar yaşanmaktadır. Ders saatlerinin 2-4 gibi uygulanması öğrenciyi, okul idaresini sıkıntıya sokmaktadır. Son sınıflarda diğer seçmeli derslere esneklik getirilmelidir.

Çözüm; Liselerde şuan uygulanan 10,11 ve 12 sınıflardaki seçmeli derslerin saatleri 2-4 yerine, 1-2-3-4 gibi saatler olmalıdır. Lise son sınıflarda öğrencilerin diğer seçmeli dersleri seçmeme hakkı verilmelidir. Bu derslerin yerine sınava odaklı seçmeli dersleri seçme imkânı verilmelidir. Kredili sistemde veya açık liselerde uygulanan ve verilen bazı seçmeli dersler liselerde verilmelidir. Böylece seçmeli ders seçenekleri artırılmalıdır. Sanat, spor, kültürel, yönleri destekleyici seçmeli ders grupları oluşturulmalıdır.12-Okullarımız da; Toprak bilim okulu, Astronomi ve uzay istasyonları, gözlem evleri, tarih stantları vb. uygulama eğitim yerleri bulunmamaktadır. Bilgisayar ve teknolojiye boğulan grupları dışarıda nefes almaları sağlanmalıdır.

Çözüm; Okullar da olmasa bile Eğitim bölgelerinde uygulama alanları oluşturulmalıdır. Her ile bir toprak bilim okulu, Gözlem evi, müze, spor tesisi vb. yerler kurulmalıdır.13-Öğretmenlerimizin materyallerini hazırlamaya destek olunmalıdır. Hazırlanan materyallerin saklanması ve sonra ki yıllarda kullanımı sağlanmalıdır.

Çözüm; Öğretmenlerimize okullarda mutlaka üst düzey destek sağlayacak bilgisayar öğretmenleri bulunmalıdır. Okullarımızın bir bölgesinde materyal havuzu bulunmalıdır.14-Performans, proje temelli öğrencilerimizin yaptığı çalışmalarının kayıtlarının tutulması sağlanmalıdır. Öğrenci yaş grubuna uygun çalışmalar değerlendirilmelidir.

Çözüm; İlk 4 den bir üst gruba çıkarken sınıf öğretmenleri, öğrencilerin yaptığı etkinlikleri, gözlemleri bilgisayar ortamında dosyalayarak, ortaokul kısmına vermelidir.15-Okul güvenliği, temizliği, kazalar ve yaralanmalara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Bakanlığımızın destek vermediği bu alanlar da öğretmen ve okul müdürlerini sorumlu tutulamayacağı kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Okul fiziksel mekânlarında öğrencilerin zarar göreceği alanlar kaldırılmalıdır.

Çözüm; Okul aile birlikleri ve okul idaresi para toplamamalıdır. Tüm giderler bütçeden karşılanmalıdır. Tasarruf yapılmaz ve bütçe dışı harcama yapılırsa kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Okullarımıza revir yapılmalıdır. Özelikle ilkokul kısmına hemşire görevlendirilmelidir.16-Okullarda kullanılacak kırtasiye malzemelerinin sağlığa zararlı olanların denetimi yapılmalıdır. Öğrenciler ve veliler kaçak ve zararlı madde içeren malzeme kullanımını önlemeye yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Çözüm; Okul kantin ve çevresindeki kırtasiyeler okullar açılmadan denetlenmelidir.17-Okullarda kantinler kaldırılmalıdır. Kantinlerde satılan ürünlerin oluşturduğu tüketim malzemelerini temizlemek pahalıya mal olmaktadır. Beslenmeyi olumsuz etkilemektedir.

Çözüm; okullarda yerel yönetimler destekli yemekhaneler kurulmalıdır. Öğrencilere Sabah kahvaltı, öğlen yemek verilmelidir. Giderler yerel yönetimler, veliler tarafından karşılanmalıdır.18-Seçmeli ders saatleri program yapmayı zorlaştıracaktır.

Çözüm; Seçmeli dersleri son saatlere yerleştirilerek, dağıtımlar yapılmalıdır. Ek ders yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, sınıf sistemi yerine seçmeli ders saati esas alınmalıdır.19-Sınıf öğretmenliği sistemi değişmelidir.

Çözüm; Liseler ve Ortaokul da özellikle danışman öğretmenlik sistemi yapılmalıdır. Böylece tüm öğretmenlere görev yüklenmiş olacaktır.20-Teneffüs olgusu değişmeli, öğretmenler odası kavramı değişmeli, okul duvarları kalkmalı, öğretmene moral verilerek, güven ortamı sağlanmalı21-Açık lise veya açık ortaokul kaldırılmalıdır. 

Çözüm: İllerimiz de, halk eğitim merkezleri büroları kurulmalıdır. Belirli zamanlarda dersler öğrencilere verilmelidir. Sınavlar kur sistemine bağlı yapılmalıdır. Lise son sınıflar özellikle Anadolu kısmında kredi sayısı ortak dersleri vererek bitirme eğilimi oluşmaya başlamıştır. Liseler dolayısıyla 3 yıla düşmektedir. Bu konuya çözüm üretilmelidir. Bu sene Üniversite birincisi açık lise de çıkarsa kimse şaşırmamalıdır. Okulların ve illerin başarı analizlerinin geçerliliği olmayacaktır. Açık lise kayıtları, devam edecekse bile 15 Ekimden sonra yapılmalıdır. Okullarımız da karşılaştığımız bir takım sorunları ve görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istedim. Bu görüşleri vicdani bir görev olarak kabul ederek yaptım. Üzerinde durulacak birçok daha konu bulunmaktadır. Alınacak çok küçük tedbirlerle daha sağlıklı, başarılı ve güvenli bir eğitim ortamı yakalanacağına inanıyorum. Eleştirilecek elbette birçok konu bulunmaktadır. Kanunu uygulama bizim görevimiz, sizden beklentimiz, bu konular da bizlere destek olunmalıdır. Ahmet Hamdi Demir

Eğitim Yöneticisi

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
selehattin 1 ay önce

ağır çanta kalkmalı onun yerine tablet gelmelidir

Misafir Avatar
YALÇIN 2 yıl önce

alan değişikliği cümlesi midemi bulandiriyor.değişiklik ipttali isteyenlere neden bu hak verilmiyor anlamiyorumn.

Öğretmenlerden şiddet eylemi
İZMİR'in Tire İlçesi'ndeki bir ortaokulda görev yapan resim ve görsel sanatlar öğretmeni 37 yaşındaki...

Haberi Oku