banner374
12 Nisan 2013 Cuma 08:41
Eğitime Zehir Gibi Eleştiri!
 Te­rör ör­gü­tüy­le giz­li yü­rü­tü­len gö­rüş­me­le­re göz­ler çev­ri­lir­ken, eği­tim­le il­gi­li asıl so­run­lar da us­ta­lık­la giz­le­ni­yor. Ömer Din­çe­r’­in eği­tim­de yap­tı­ğı tah­ri­ba­tı Na­bi Av­cı­’nın, mev­cut kad­roy­la çö­ze­me­ye­ce­ği de or­ta­da…


Okul­lar­da “ser­best kı­ya­fe­t” adı al­tın­da kız­la­rın tür­ban­lı, ka­ra çar­şaf­lı, er­kek­le­rin sa­kal­lı, kra­vat­sız ola­rak ders­le­re gir­me­le­ri özen­di­ri­li­yor. Bu tür ey­lem­le­ri Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın üst dü­zey ba­zı bü­rok­rat­la­rı da el al­tın­dan des­tek­li­yor ola­cak ki, hü­kü­me­te ya­kın sen­di­ka­lar bu­nun ön­cü­lü­ğü­nü ya­pı­yor. Öğ­ret­men­ler ara­sın­da­ki hu­zur bo­zul­du. Nö­bet­çi olan öğ­ret­men kı­lık-kı­ya­fet yö­net­me­li­ği­ne ay­kı­rı ha­re­ket eden­ler­le il­gi­li tu­ta­nak dü­zen­le­yin­ce okul­da kav­ga­lar ya­şa­nır ha­le gel­di.

Okul­lar­da ne­ler olu­yor?

Ömer Din­çer, il­köğ­re­tim mü­fet­tiş­li­ği­ni kal­dı­rıp on­la­rın isim­le­ri­ni “il de­net­çi­si­” yap­tı. Sa­yı­la­rı da 2 bin 900 ci­va­rın­da… Ken­di­le­ri­ne bü­yük gö­rev­ler ve­ri­len de­net­çi­ler bu is­me alı­şa­ma­dı. Tüm Eği­tim Mü­fet­tiş­le­ri Der­ne­ği (Tem-DER), Mü­fet­tiş­ler Der­ne­ği, Tüm Eği­tim Mü­fet­tiş­le­ri ve Eği­tim­ci­ler Sen­di­ka­sı (TEM­SE) es­ki isim­le­ri­ni al­mak, öz­lük hak­la­rıy­la il­gi­li ka­yıp­la­rın gi­de­ril­me­si için ça­ba gös­ter­se de, ba­kan­lık­ta on­la­rı an­la­yan da, din­le­yen de yok… Tıp­kı, bu­lun­duk­la­rı yer­de 8 yı­lı­nı dol­du­ran şu­be mü­dür­le­ri­nin bek­le­di­ği yö­net­me­lik çık­ma­dı­ğı gi­bi…

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın uy­gu­la­ma­la­rın­dan ra­hat­sız olan ba­zı bü­rok­rat­lar­la, ba­kan­lık­ta ko­nuş­tu­ğum­da, eği­tim-öğ­re­tim ala­nın­da­ki gi­di­şa­tın çok kö­tü ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di­ler. Bun­lar­dan ba­zı­la­rı­nı sı­ra­la­ya­lım:

Müf­re­dat de­ğiş­ti­ril­me­diği için ortaokul 1. sınıfa yani 5. sınıfta cid­di sı­kın­tı­lar ya­şa­nı­yor. 5. sı­nıf­ta­ki ders saa­ti sa­yı­sı ar­tı­rıl­dı an­cak bu­na gö­re müf­re­dat­ta dü­zen­le­me ol­mu­yor. Ba­zı ders­ler­de müf­re­dat yet­mi­yor, ba­zı­la­rın­da faz­la ge­li­yor.

- Norm kad­ro do­la­yı­sıy­la öğ­ret­men­le­rin sı­kın­tı­sı ar­ta­rak de­vam edi­yor. Da­ha ön­ce
il­köğ­re­tim olan, şim­di il­ko­ku­la dö­nü­şen okul­lar­da branş öğ­ret­men­le­ri, il­köğ­re­tim­den or­ta­oku­la dö­nü­şen­ler­de ise sı­nıf öğ­ret­men­le­ri norm faz­la­sı du­ru­ma düş­tü. Ken­di eği­tim böl­ge­sin­de gi­de­bi­le­ce­ği okul ol­ma­dı­ğı için fark­lı yer­le­re gön­de­ri­li­yor.

- 5. sı­nıf­lar­da norm faz­la­sı olu­şun­ca, öğ­ret­men­ler asıl bran­şı dı­şın­da ma­te­ma­tik, in­gi­liz­ce gi­bi ders­ler­de gö­rev­len­di­ril­di. Öğ­ret­men­le­rin bil­gi­le­ri­nin, öğ­ren­ci­le­rin çok ge­ri­sin­de kal­dı­ğı an­la­şıl­dı. Bu alan­da cid­di so­run­lar de­vam edi­yor.


- Okul­lar­da tek tip kı­ya­fet zo­run­lu­lu­ğu kal­dı­rıl­mış­tı. An­cak bu kez Gü­ney­do­ğu­’nun ba­zı ilç­le­rin­de te­rör ör­gü­tü­nün is­te­ğiy­le öğ­ren­ci­le­re te­rör ör­gü­tü­nün giy­di­ği kı­ya­fet­ler giy­di­ri­li­yor. Ba­zı­la­rın­da ör­gü­tü sim­ge­le­yen sa­rı-kır­mı­zı-ye­şil renk­li kı­ya­fet kul­la­nı­lı­yor. Tek tip kı­ya­fe­te ge­çil­me­si ko­nu­sun­da yo­ğun is­tek­ler var. Öğ­ret­men­ler, okul yö­ne­ti­mi, ve­li iş­bir­li­ğiy­le kı­ya­fet ko­nu­sun­da­ki kar­ga­şa­ya son ve­ril­me­si amaç­la­nı­yor.

De­vam­sız­lı­ğın önü alı­na­mı­yor

- Mes­lek li­se­le­rin­de de­vam­sız­lık had saf­ha­ya ulaş­tı. Bu­gün he­men tüm öğ­ren­ci­le­rin de­vam­sız­lı­ğı 18-20 gün ci­va­rın­da… Öğ­ren­ci­nin de­vam­sız­lı­ğı­nı ön­le­ye­cek, mev­cut du­ru­ma da çö­züm ge­ti­ril­me­li.

- Li­se­ler­de de de­vam­sız­lık so­ru­nu ya­şa­nı­yor. Li­se­ler de zo­run­lu eği­tim kap­sa­mı­na alın­dı­ğı için öğ­ren­ci an­cak ba­şa­rı­sız olur­sa sı­nıf­ta ka­lır. De­vam­sız­lık­tan sı­nıf­ta kal­ma ol­ma­ma­sı ge­re­ki­yor. An­cak bu ko­nu­da yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği de ya­pıl­ma­dı. Ba­zı öğ­ren­ci­ler de açık li­se­ye ka­yıt yap­tı­rıp ra­por ala­ma­ma so­ru­nun­dan kur­tu­lu­yor.

- Or­ta­okul­lar­da 8. sı­nıf­ta, li­se­le­rin 12. sı­nı­fın­da de­vam­sız­lık so­ru­nu ya­şa­nı­yor. Okul­lar­da şim­di­den hiç öğ­ren­ci bu­lun­mu­yor. Öğ­ret­men der­se gir­me­den ma­aşı­nı alı­yor an­cak ek ders üc­re­tin­den ya­rar­la­na­mı­yor. Es­ki­den de­vam­sız­lık­lar ma­yıs ayın­dan iti­ba­ren ar­tı­yor­du. Şim­di ise ikin­ci dö­nem­de öğ­ren­ci bir sı­na­va gir­dik­ten son­ra oku­la gel­me­me­ye baş­la­dı.

Kur­sa git­me­yene ser­ti­fi­ka

- İl­ko­ku­la alı­nan ço­cu­ğun ya­şı­na uy­gun prog­ram ya­pıl­ma­dı ve kü­çük yaş­ta il­ko­ku­la baş­la­yan öğ­ren­ci­ler­de cid­di öğ­ren­me sı­kın­tı­sı or­ta­ya çık­tı. Çok sa­yı­da ve­li ço­cuk­la­rı­nı ra­por­la okul­dan al­dı. Öğ­ren­ci kü­çük yaş­ta oku­la alı­na­bi­lir ama bu­na gö­re de eği­tim ve­ril­me­li.

- Özür­lü ço­cuk­la­rın git­ti­ği özel eği­tim ku­rum­la­rın­da, öğ­ren­ci eği­tim al­ma­dan eği­tim alı­yor­muş gi­bi dev­let ta­ra­fın­dan okul sa­hip­le­ri­ne pa­ra öde­ni­yor. Avuç içi oku­ma sis­te­mi­ne ge­çi­le­cek­ti. An­cak bu ani ola­rak dur­du­rul­du.

- Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 2 bin 500 ci­va­rın­da mo­tor­lu sü­rü­cü kurs­la­rı­na da, kur­si­yer gel­me­den gel­miş gi­bi gös­te­ri­yor. Ça­lış­tı­rıl­ma­sı ge­re­ken yer­de kur­si­yer ça­lış­tı­rıl­mı­yor. Özel sağ­lık mes­lek li­se­le­rin­de bu­lun­ma­sı ge­re­ken araç-ge­reç­ler ba­zı okul­lar­da sa­de­ce açı­lış­ta bu­lun­du­ru­lu­yor.

- Mes­lek edin­dir­me kurs­la­rı­nın otur­muş bir mev­zu­atı yok. Ta­kip ve de­ne­ti­mi ye­ter­siz. Kurs ve­ril­me­den ser­ti­fi­ka ve­ri­li­yor ve bun­lar em­sal­le­ri­nin önü­ne ge­çi­yor. Bu kurs­lar ara­cı­lı­ğıy­la İŞ­KU­R’­dan hak­sız ka­zanç el­de edi­li­yor.

Eği­ti­mi pe­ri­şan eden­ler, “a­kıl­lı tah­ta­la­rıy­la­” övü­nü­yor­lar. Kan­dır­ma­yın mil­le­ti. 85 bin tah­ta kul­la­nı­la­mı­yor. O be­ğen­me­di­ği­niz ka­ra tah­ta­ya yi­ne muh­taç­sı­nız…

Saygı ÖZTÜRK
www.saygiozturk.net

banner182
Son Güncelleme: 12.04.2013 08:41
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol