banner406
banner396
12 Nisan 2013 Cuma 08:41
Eğitime Zehir Gibi Eleştiri!
 Te­rör ör­gü­tüy­le giz­li yü­rü­tü­len gö­rüş­me­le­re göz­ler çev­ri­lir­ken, eği­tim­le il­gi­li asıl so­run­lar da us­ta­lık­la giz­le­ni­yor. Ömer Din­çe­r’­in eği­tim­de yap­tı­ğı tah­ri­ba­tı Na­bi Av­cı­’nın, mev­cut kad­roy­la çö­ze­me­ye­ce­ği de or­ta­da…


Okul­lar­da “ser­best kı­ya­fe­t” adı al­tın­da kız­la­rın tür­ban­lı, ka­ra çar­şaf­lı, er­kek­le­rin sa­kal­lı, kra­vat­sız ola­rak ders­le­re gir­me­le­ri özen­di­ri­li­yor. Bu tür ey­lem­le­ri Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın üst dü­zey ba­zı bü­rok­rat­la­rı da el al­tın­dan des­tek­li­yor ola­cak ki, hü­kü­me­te ya­kın sen­di­ka­lar bu­nun ön­cü­lü­ğü­nü ya­pı­yor. Öğ­ret­men­ler ara­sın­da­ki hu­zur bo­zul­du. Nö­bet­çi olan öğ­ret­men kı­lık-kı­ya­fet yö­net­me­li­ği­ne ay­kı­rı ha­re­ket eden­ler­le il­gi­li tu­ta­nak dü­zen­le­yin­ce okul­da kav­ga­lar ya­şa­nır ha­le gel­di.

Okul­lar­da ne­ler olu­yor?

Ömer Din­çer, il­köğ­re­tim mü­fet­tiş­li­ği­ni kal­dı­rıp on­la­rın isim­le­ri­ni “il de­net­çi­si­” yap­tı. Sa­yı­la­rı da 2 bin 900 ci­va­rın­da… Ken­di­le­ri­ne bü­yük gö­rev­ler ve­ri­len de­net­çi­ler bu is­me alı­şa­ma­dı. Tüm Eği­tim Mü­fet­tiş­le­ri Der­ne­ği (Tem-DER), Mü­fet­tiş­ler Der­ne­ği, Tüm Eği­tim Mü­fet­tiş­le­ri ve Eği­tim­ci­ler Sen­di­ka­sı (TEM­SE) es­ki isim­le­ri­ni al­mak, öz­lük hak­la­rıy­la il­gi­li ka­yıp­la­rın gi­de­ril­me­si için ça­ba gös­ter­se de, ba­kan­lık­ta on­la­rı an­la­yan da, din­le­yen de yok… Tıp­kı, bu­lun­duk­la­rı yer­de 8 yı­lı­nı dol­du­ran şu­be mü­dür­le­ri­nin bek­le­di­ği yö­net­me­lik çık­ma­dı­ğı gi­bi…

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın uy­gu­la­ma­la­rın­dan ra­hat­sız olan ba­zı bü­rok­rat­lar­la, ba­kan­lık­ta ko­nuş­tu­ğum­da, eği­tim-öğ­re­tim ala­nın­da­ki gi­di­şa­tın çok kö­tü ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di­ler. Bun­lar­dan ba­zı­la­rı­nı sı­ra­la­ya­lım:

Müf­re­dat de­ğiş­ti­ril­me­diği için ortaokul 1. sınıfa yani 5. sınıfta cid­di sı­kın­tı­lar ya­şa­nı­yor. 5. sı­nıf­ta­ki ders saa­ti sa­yı­sı ar­tı­rıl­dı an­cak bu­na gö­re müf­re­dat­ta dü­zen­le­me ol­mu­yor. Ba­zı ders­ler­de müf­re­dat yet­mi­yor, ba­zı­la­rın­da faz­la ge­li­yor.

- Norm kad­ro do­la­yı­sıy­la öğ­ret­men­le­rin sı­kın­tı­sı ar­ta­rak de­vam edi­yor. Da­ha ön­ce
il­köğ­re­tim olan, şim­di il­ko­ku­la dö­nü­şen okul­lar­da branş öğ­ret­men­le­ri, il­köğ­re­tim­den or­ta­oku­la dö­nü­şen­ler­de ise sı­nıf öğ­ret­men­le­ri norm faz­la­sı du­ru­ma düş­tü. Ken­di eği­tim böl­ge­sin­de gi­de­bi­le­ce­ği okul ol­ma­dı­ğı için fark­lı yer­le­re gön­de­ri­li­yor.

- 5. sı­nıf­lar­da norm faz­la­sı olu­şun­ca, öğ­ret­men­ler asıl bran­şı dı­şın­da ma­te­ma­tik, in­gi­liz­ce gi­bi ders­ler­de gö­rev­len­di­ril­di. Öğ­ret­men­le­rin bil­gi­le­ri­nin, öğ­ren­ci­le­rin çok ge­ri­sin­de kal­dı­ğı an­la­şıl­dı. Bu alan­da cid­di so­run­lar de­vam edi­yor.


- Okul­lar­da tek tip kı­ya­fet zo­run­lu­lu­ğu kal­dı­rıl­mış­tı. An­cak bu kez Gü­ney­do­ğu­’nun ba­zı ilç­le­rin­de te­rör ör­gü­tü­nün is­te­ğiy­le öğ­ren­ci­le­re te­rör ör­gü­tü­nün giy­di­ği kı­ya­fet­ler giy­di­ri­li­yor. Ba­zı­la­rın­da ör­gü­tü sim­ge­le­yen sa­rı-kır­mı­zı-ye­şil renk­li kı­ya­fet kul­la­nı­lı­yor. Tek tip kı­ya­fe­te ge­çil­me­si ko­nu­sun­da yo­ğun is­tek­ler var. Öğ­ret­men­ler, okul yö­ne­ti­mi, ve­li iş­bir­li­ğiy­le kı­ya­fet ko­nu­sun­da­ki kar­ga­şa­ya son ve­ril­me­si amaç­la­nı­yor.

De­vam­sız­lı­ğın önü alı­na­mı­yor

- Mes­lek li­se­le­rin­de de­vam­sız­lık had saf­ha­ya ulaş­tı. Bu­gün he­men tüm öğ­ren­ci­le­rin de­vam­sız­lı­ğı 18-20 gün ci­va­rın­da… Öğ­ren­ci­nin de­vam­sız­lı­ğı­nı ön­le­ye­cek, mev­cut du­ru­ma da çö­züm ge­ti­ril­me­li.

- Li­se­ler­de de de­vam­sız­lık so­ru­nu ya­şa­nı­yor. Li­se­ler de zo­run­lu eği­tim kap­sa­mı­na alın­dı­ğı için öğ­ren­ci an­cak ba­şa­rı­sız olur­sa sı­nıf­ta ka­lır. De­vam­sız­lık­tan sı­nıf­ta kal­ma ol­ma­ma­sı ge­re­ki­yor. An­cak bu ko­nu­da yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ği de ya­pıl­ma­dı. Ba­zı öğ­ren­ci­ler de açık li­se­ye ka­yıt yap­tı­rıp ra­por ala­ma­ma so­ru­nun­dan kur­tu­lu­yor.

- Or­ta­okul­lar­da 8. sı­nıf­ta, li­se­le­rin 12. sı­nı­fın­da de­vam­sız­lık so­ru­nu ya­şa­nı­yor. Okul­lar­da şim­di­den hiç öğ­ren­ci bu­lun­mu­yor. Öğ­ret­men der­se gir­me­den ma­aşı­nı alı­yor an­cak ek ders üc­re­tin­den ya­rar­la­na­mı­yor. Es­ki­den de­vam­sız­lık­lar ma­yıs ayın­dan iti­ba­ren ar­tı­yor­du. Şim­di ise ikin­ci dö­nem­de öğ­ren­ci bir sı­na­va gir­dik­ten son­ra oku­la gel­me­me­ye baş­la­dı.

Kur­sa git­me­yene ser­ti­fi­ka

- İl­ko­ku­la alı­nan ço­cu­ğun ya­şı­na uy­gun prog­ram ya­pıl­ma­dı ve kü­çük yaş­ta il­ko­ku­la baş­la­yan öğ­ren­ci­ler­de cid­di öğ­ren­me sı­kın­tı­sı or­ta­ya çık­tı. Çok sa­yı­da ve­li ço­cuk­la­rı­nı ra­por­la okul­dan al­dı. Öğ­ren­ci kü­çük yaş­ta oku­la alı­na­bi­lir ama bu­na gö­re de eği­tim ve­ril­me­li.

- Özür­lü ço­cuk­la­rın git­ti­ği özel eği­tim ku­rum­la­rın­da, öğ­ren­ci eği­tim al­ma­dan eği­tim alı­yor­muş gi­bi dev­let ta­ra­fın­dan okul sa­hip­le­ri­ne pa­ra öde­ni­yor. Avuç içi oku­ma sis­te­mi­ne ge­çi­le­cek­ti. An­cak bu ani ola­rak dur­du­rul­du.

- Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 2 bin 500 ci­va­rın­da mo­tor­lu sü­rü­cü kurs­la­rı­na da, kur­si­yer gel­me­den gel­miş gi­bi gös­te­ri­yor. Ça­lış­tı­rıl­ma­sı ge­re­ken yer­de kur­si­yer ça­lış­tı­rıl­mı­yor. Özel sağ­lık mes­lek li­se­le­rin­de bu­lun­ma­sı ge­re­ken araç-ge­reç­ler ba­zı okul­lar­da sa­de­ce açı­lış­ta bu­lun­du­ru­lu­yor.

- Mes­lek edin­dir­me kurs­la­rı­nın otur­muş bir mev­zu­atı yok. Ta­kip ve de­ne­ti­mi ye­ter­siz. Kurs ve­ril­me­den ser­ti­fi­ka ve­ri­li­yor ve bun­lar em­sal­le­ri­nin önü­ne ge­çi­yor. Bu kurs­lar ara­cı­lı­ğıy­la İŞ­KU­R’­dan hak­sız ka­zanç el­de edi­li­yor.

Eği­ti­mi pe­ri­şan eden­ler, “a­kıl­lı tah­ta­la­rıy­la­” övü­nü­yor­lar. Kan­dır­ma­yın mil­le­ti. 85 bin tah­ta kul­la­nı­la­mı­yor. O be­ğen­me­di­ği­niz ka­ra tah­ta­ya yi­ne muh­taç­sı­nız…

Saygı ÖZTÜRK
www.saygiozturk.net

Son Güncelleme: 12.04.2013 08:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.