banner406
banner396
14 Mayıs 2013 Salı 08:24
Görevde yükselme yönetmelik taslağı!
 Devlet Personel Başkanlığı, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"ini değiştirmek üzere harekete geçti. Yönetmeliğin bu kez bütünüyle değiştirilmesi planlanıyor.
 
Aşağıda değişikliğin gerekçesi ve değişiklik taslağının tam metni bulunmaktadır.
 
 
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ HAZIRLADIĞI TASLAĞIN GEREKÇESİ
 
Bakanlar Kurulunun 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Kararı ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" yürürlüğe konulmuş ve söz konusu Yönetmelik kapsamındaki kadro/pozisyonlara görevde yükselme ve unvan değişikliği mahiyetindeki atamalara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Ancak, gerek uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi gerek değişen koşullara uyarlanması ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler ve mevzuatta meydana gelen değişiklikler çerçevesinde, görevde yükselme ve unvan değiştirmeye ilişkin usul ve esasların yeniden ele alınması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.,
 

Yukarıda bahsedilen ihtiyaca binaen,

1- Görevde yükselme ve unvan değiştirme sınavlarının ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilmesi öngörülmüş; böylece kurumların sınav yapma külfeti ortadan kaldırılmıştır. Bununla birlikte, isteyen kurumların kendi eğitim ve sınavlarını ayrıca yapabilmesine imkân tanınmıştır.

2- Görevde yükselmeye ilişkin kadro/pozisyonlar yönetici kadroları ile sınırlanmış; bu görevlere atanacaklar için yazılı sınavın yanı sıra objektif kriterler çerçevesinde yapılacak liyakat görüşmesi usulü getirilmiştir. Görevde yükselme ve unvan değiştirmede öğrenim düzeyi, hizmet süreleri, yabancı dil bilgisi düzeyi ve disiplin durumu da nitelik puanı olarak değerlendirmeye katılmıştır. Böylece, görevde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalarda yalnızca yazılı sınav ölçütü esas alınmayacak; ilgili personelin söz konusu görevi yerine getirebilme kabiliyeti ve kişisel nitelikleri de ölçülecektir. Görevde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalar için öngörülen yöntemin çeşitlendirilmesi suretiyle atamalarda liyakat ve hakkaniyetin daha iyi sağlanacağı düşünülmektedir.

3- Görevde yükselmeye ilişkin göreve hazırlama eğitiminin yazılı ve sözlü sınavdan sonra, atanmadan önce verilmesi öngörülmüş; böylece atanma durumunda olmayan personelin de zorunlu olarak eğitime tabi tutulması uygulamasına son verilmiştir. Ayrıca, eğitimlerin uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilebilmesine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

4- Görevde yükselmeye sadece belirli alt görevlerde bulunanların başvurabilmelerine ilişkin husus ortadan kaldırılmış; böylece unvanı ne olursa olsun şartları taşıyan tüm personelin eşit şartlarda yarışabilmelerine fırsat tanınmıştır.

5- Unvan değiştirme sadece mesleki veya teknik öğrenime ilişkin kadro/pozisyonlara atanma olarak değil, görevde yükselme mahiyetinde olmayan her türlü kadro/pozisyon değişikliği olarak yeniden ele alınmış; unvan değiştirmede merkezi sınav şartı öngörülmüştür.

6- Kapsam dışındaki kadrolardan kapsam içindeki kadrolara atanmada suiistimalin önlenmesine dönük olarak, kapsam dışındaki kadrolarda iki yıl görev yapma şartı öngörülmüştür. Ayrıca, vekâleten veya görevlendirme suretiyle yürütülen görevlere en geç bir yıl içinde asaleten atama yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Böylece ilgili kamu personeli ile kamu görevlileri sendikalarının yoğun eleştirilerine konu olan bir sorun çözülmeye çalışılmış; kurumlarda eşitlik, hakkaniyet, kariyer ve liyakat ilkelerinin daha etkin bir şekilde hayata geçirilmesi amaçlanmıştır.

7- Genel Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan uygulanabilecek şekilde ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup kurum ve kuruluşların kendi özel yönetmeliklerini çıkarmaları hususu ortadan kaldırılmıştır. Atamalara ilişkin bazı özel şartlara duyuruda yer verilmesi usulü getirilmiş olmakla birlikte, muhtemel hatalar veya suiistimallere karşı duyuruların Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanması şartı getirilmiştir.

8- Naklen atamaların liyakat ve hakkaniyet çerçevesinde yapılması amacına dönük olarak bu hususta düzenlemeler getirilmiştir.

9- İlgili personelin duyuru sırasında değil, başarı sıralaması belirlendikten sonra il veya birim tercihi yapmaları hususu getirilerek mevcut uygulamalarda ortaya çıkan sorunlar giderilmeye çalışılmıştır.


KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ PERSONELİN GÖREVDE YÜKSELME VEYA UNVAN DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİK (TASLAKTIR)

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, stratejik insan kaynaklan planlaması esas alınarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurları ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi personelin görevde yükselme veya unvan değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

a) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan kadrolarda,

b) İl özel idareleri ve belediyelere, il özel idareleri ve belediyelerin bağlı kuruluşlarına, bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara ait memur kadrolarında,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan hükümler gereği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olan kadro veya pozisyonlarda,

ç) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında

istihdam edilen personelden müdür veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme veya unvan değiştirme suretiyle atanacaklar hakkında uygulanır.

(2) Bu fıkrada yer alan görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bu görevler şunlardır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59'uncu maddesinde belirtilen istisnai memurluklar,

b) Kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevler ile bunların yardımcılıkları,

c) Başmüdür, işletme, müessese, fabrika, kombina ve meydan müdürlüklerine, taşra teşkilatı bölge ve il müdürü ile doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşlarının müdür kadroları ve bunların yardımcılıkları, ilçe müdürü kadroları,

ç) 15/2/2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik" kapsamında yer alan kadrolar,

ç) İl özel idareleri ve belediyelere, il özel idareleri ve belediyelerin bağlı kuruluşlarına, bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara ait müdür kadroları.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Alt görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından daha alt düzeyde olan kadro/pozisyonları,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı düzeyde olan kadro/pozisyonları,

c) Başkanlık: Devlet Personel Başkanlığını,

ç) Birim: Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapısında yer alan hizmet birimleri ile hizmet birimlerinin altında teşkilatlanmış bulunan her bir hiyerarşik kademeyi,

ç) Görevde yükselme: Liyakat ve kariyer ilkeleri ile mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde, üst görevlere yapılacak atamaları,

d) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

e) Komisyon: Görevde yükselme veya unvan değiştirmeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere kurumlarca oluşturulacak liyakat değerlendirme komisyonunu,

f) Liyakat görüşmesi: Görevde yükselmeye tabi görevlere atanacakların Komisyon tarafından tabi tutulacakları ve liyakat ölçütleri çerçevesinde değerlendirilecekleri sözlü sınavı,

ğ) Merkezi sınav: Görevde yükselme veya unvan değiştirme suretiyle atanacaklar için ÖSYM tarafından merkezi olarak yılda en az bir kez gerçekleştirilecek olan görevde yükselme ve unvan değiştirme sınavını,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ı) Unvan değiştirme: Bir kadro/pozisyondan görevde yükselme mahiyetinde olmayan başka unvanlı bir kadro/pozisyona atanmayı,

ğ) Uzaktan eğitim: Eğitim ve öğretim amaçlı bilginin zamandan ve mekândan bağımsız olarak çeşitli iletişim araçlarıyla eğitilenlerin bulunduğu mekâna ulaştırılması şeklindeki eğitim modelini,

j) Üst görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından daha üst düzeyde olan kadro/pozisyonları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme veya Unvan Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Hükümler

Öğrenim şartı

MADDE 5- (1) Kurum ve kuruluşlar, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmek için aranacak öğrenim düzeyi, hizmetin ve görev yapılacak birimin gerektirdiği durumlarda belirli fakülte, okul veya bölüm mezunu ve/veya hizmetin yerine getirilebilmesi için gerekli belgelere sahip olma gibi şartlarını duyuruda belirtir. Atanılacak görevle ilgisi bulunmayan okul, fakülte ya da bölüm mezunu olma şartı getirilemez; atanılacak görevin gerektirdiği özel durumlar hariç olmak üzere okul, fakülte ya da bölüm sınırlaması konulamaz.

(2) 10'uncu maddenin birinci fıkrasının;

a) (a) ve (b) bentlerinde yer alan görevler için en az dört yıllık yüksek öğrenim,

b) (c) bendinde yer alan görevlere atanacaklar için en az iki yıllık yüksek öğrenim,

c) En az orta öğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevler için ilgili fakülte, okul veya bölüm

mezunu olmak şartı aranır.

(3) İlgili personelin daha alt düzeydeki öğrenimlerine ilişkin kadro/pozisyonlara atanmaları mümkündür.

Hizmet süresi şartı

MADDE 6- (1) Görevde yükselme ve unvan değiştirme sınavına tabi olan görevlere atanacaklarda, belirli derecelerdeki kadrolar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68'inci maddesinin (B) bendinde yer alan hizmet süresi şartı aranır.

(2) Kurumlar, duyuruda bu hizmet sürelerinin kurumda, belirli birimlerde ya da unvanlarda geçirilmiş olmasına veya halen belirli birimlerde ya da unvanlarda görev yapanların başvurabilmelerine ilişkin şartlar getiremez.

Sınav şartı

MADDE 7- (1) Görevde yükselme veya unvan değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda ilgili personelin ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi sınava girmeleri şarttır.

(2) Sınavın yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar ÖSYM ve Başkanlık arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Liyakat şartı

MADDE 8- (1) İlgili personelin 10'uncu maddede yer verilen görevlere atanabilmeleri için Komisyon tarafından meslekî ve yönetici yetkinliği ile hizmete ilişkin nitelikleri açısından değerlendirilmeleri esastır.

Göreve hazırlama eğitimi

MADDE 9- (1) Görevde yükselme suretiyle atanmaya hak kazananlar göreve başlatılmadan önce, atanmaya hak kazananlara ilişkin listenin kesinleştiği tarihten itibaren iki ay içinde, atanılacak görevin niteliklerine ilişkin konularda 30 saatten az olmamak üzere hizmet içi eğitime tabi tutulurlar. Eğitimlerin uzaktan verilmesi durumu hariç, eğitim süresince yıllık izin verilemez. Aylıksız izinde ya da yıllık izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan veya görevden uzaklaştırılmış bulunan personelden, iki ay içinde bahsedilen hizmet içi eğitime tabi tutulamayan veya eğitimleri tamamlanamayanların, söz konusu izinlerinin bitimini veya göreve iadelerini müteakip on iş günü içinde hizmet içi eğitimleri başlatılır. Söz konusu eğitimleri tamamlamayanların atamaları yapılmaz.

(2) Eğitimler, gerekli teknolojik altyapının sağlanması kaydıyla uzaktan eğitim yoluyla da gerçekleştirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görevde Yükselmeye İlişkin Usul ve Esaslar

Görevde yükselmeye tabi görevler

MADDE 10- (1) Görevde yükselmeye tabi görevler şunlardır:

a) Şube müdürü, müdür ve aynı düzeydeki diğer yönetici kadroları,

b) Müdür yardımcısı ve aynı düzeydeki diğer yönetici kadro/pozisyonları,

c) Şef, teknik şef, amir, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi, amir yardımcısı ve aynı düzeydeki diğer yönetici kadro/pozisyonları.

Duyuru ve başvuru

MADDE 11- (1) Duyurularda, atanılacak kadro/pozisyonun unvanı, derecesi, sayısı, ili, birimi, öğrenim şartı, hizmet süresi şartı, merkezi sınav puanı ile bu Yönetmeliğe aykırı olmayan diğer başvuru şartlarına yer verilir. Görevin gerektirdiği özel durumlar hariç olmak üzere, duyuruda ilgili personelin bir kısmının lehine ya da aleyhine olacak şekilde özel şartlar getirilemez. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

(2) Duyurular, Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanmak üzere bahsedilen Başkanlığa gönderilir. Başkanlık, kendisine intikalinden itibaren beş iş günü içinde duyuruları yayımlar ya da düzeltilmek üzere ilgili kuruma iade eder. Kurumlar, beş iş günü içinde gerekli düzeltmeleri yaparak duyuruyu Başkanlığa iletir. Duyurular Başkanlığın resmi internet sitesinde yayımlanmasını müteakip kurumların resmi internet sayfasında da yayımlanır.

(3) Merkezi sınavdan kurumlarca istenilen puana sahip olanlardan ilan edilen kadro/pozisyonlar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla mevzuatla aranan diğer şartları taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilirler. Ancak, başvuru süresinin son günü itibarıyla aday memur statüsünde veya deneme süresi içinde bulunanlar başvuruda bulunamazlar.

(4) Duyuruda belirli sayıda kadro/pozisyon kontenjanı dâhilinde diğer kurumların personelinin başvuruda bulunabilmelerine imkân sağlanabilir. Başvurusu kabul edilen diğer kurumların personeli, uzaktan eğitimyoluyla verilmesi durumu hariç kurumsal yazılı sınav öncesi uygulanan eğitim programı, kurumsal yazılı sınav, liyakat görüşmesi ve uzaktan eğitim yoluyla verilmesi durumu hariç göreve hazırlama eğitimi süresince, başvuruda bulundukları kurumda görevlendirilirler. Söz konusu personel, başvuruda bulundukları kadro/pozisyona ilişkin başarı sıralaması listesinin kesinleştiği tarihe kadar kendi kurumundaki duyuru da dâhil olmak üzere herhangi bir duyuru için başvuruda bulunamazlar.

(5) İlgili personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro/pozisyonlardan sadece biri için başvuruda bulunabilirler.

(6) İlan edilen kadro/pozisyonlara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar, bu kadro/pozisyonlar için başvuruda bulunamazlar.

(7) Aylıksız ya da yıllık izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan veya görevden uzaklaştırılmış bulunanların başvuruda bulunmaları mümkündür.

(8) Kamu kurum ve kuruluşları, boş bir kadro/pozisyona vekâleten ya da görevlendirme suretiyle atama yapmalarını müteakip, söz konusu unvanlı kadro/pozisyon için en kısa sürede duyuru yaparak en geç bir yıl içinde bu kadro/pozisyona başarı sırasına göre asaleten atama yapmak için gerekli işlemleri yürütmek zorundadır.

(9) Kurumların personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular, başvuru süresinin tamamlanmasından itibaren on iş günü içinde söz konusu birimlerce duyuruda belirtilen şartlar çerçevesinde incelenerek aranan şartları taşıyanlardan ilan edilen kadro/pozisyon sayısının, kurumsal yazılı sınav uygulayan kurumlar için on katı; kurumsal yazılı sınav uygulamayan kurumlar içinse dört katı kadarının belirleneceği aday listesi açıklanır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamına listede yer verilir. Belirtilen listeye karşı beş iş günü içinde Komisyona itiraz edilebilir. Komisyonun, itirazları on iş günü içinde sonuçlandırması esastır.

Kurumsal yazılı sınav

MADDE 12- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca görevde yükselme suretiyle atanacaklar için ayrıca bir kurumsal yazılı sınav düzenlenmesi mümkündür. Bu sınavın atanılacak görevin niteliklerine ilişkin konularda olması ve liyakat görüşmesinden önce yapılması esastır.

(2) Görevde yükselme sınavı sonucuna göre başvuru hakkına sahip olanlardan duyuruda belirtilen kadro/pozisyon sayısının on katı kadar personel, aday listesinin kesinleşmesini müteakip en erken on iş günü ve en geç yirmi iş günü sonra kurumsal yazılı sınava tabi tutulurlar. Kurumların bu fıkrada yer alan süreler içinde yazılı sınav konularına ilişkin olarak eğitim programı düzenlemesi mümkündür. Kurumsal yazılı sınav öncesi uygulanacak eğitim programının en az otuz saat olması esastır. İlgili personel kanunen verilmesi zorunlu olan izinler hariç eğitim süresinin en az yarısı kadar süreyle eğitimlere iştirak etmedikçe kurumsal yazılı sınava giremezler. Eğitimlerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesi durumunda devam zorunluluğu aranmaz.

(3) Sınav soruları, klasik veya test usulüne göre Komisyon tarafından hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanması ve cevaplarının değerlendirilmesi için gerektiğinde öğretim üyelerinden veya konusunda uzman kamu görevlilerinden yararlanılabilir. Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak Komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet edilir.

(4) Yazılı sınav, personel işlerinden sorumlu birimler tarafından Komisyonun gözetim ve denetimi altında yapılır. Personel işlerinden sorumlu birimler tarafından salon başkanı ve yeterli sayıda gözetmen görevlendirilir.

(5) Soru kâğıtları mühürlü zarflar içinde bir tutanakla, Komisyon başkanına veya Komisyon başkanının uygun göreceği Komisyon üyesine tevdi edilir. Yazılı sınavda, kurum mührüyle mühürlenmiş olarak isim yeri kapatılabilen özel cevap kâğıtları kullanılır.

(6) Sınav başlamadan adayların kimlikleri bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanına teslim edilen sorular, komisyon başkanı tarafından gözetmenler ile adaylar arasından seçilecek iki kişi önünde yine bir tutanakla salon başkanına teslim edilir. Teslim alman soru zarflarının adaylar önünde açıldığı ve zarfların içinden numaralan dikkate alınarak kaç soru kâğıdı çıktığı ve sınavın başlama saati hususunda ayrı bir tutanak düzenlenir.

(7) Sınav sonunda adaylardan toplanan soru ve cevap kâğıtları ile adaylara dağıtılmayan soru kâğıtları ve tutanaklar, salon başkanı tarafından, gizli ve kişiye özel bir zarf içine konularak zarf kapatılıp mühürlendikten sonra sınavın saat kaçta bittiği, sınava kaç adayın katıldığı, adaylardan toplanan soru kâğıtları ile dağıtılmayan soru kâğıtlarının kaç adet olduğu gözetmenler ile adaylar arasından seçilecek iki kişi önünde diğer bir tutanakla tespit olunur ve zarf bu tutanakla birlikte Komisyon başkanına teslim edilir. Sınav kâğıtlarındaki isim yerleri, kâğıtların okunmasından sonra Komisyon huzurunda açılır.

(8) Komisyon cevap kâğıtlarını değerlendirerek sınav sonuçlarını en geç yirmi iş günü içinde bir tutanakla personel işlerinden sorumlu birime teslim eder. Personel işlerinden sorumlu birim, teslim almasından sonraki bir iş günü içinde sonuçlan ilan eder ve beş iş günü içinde ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(9) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektikleri tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenerek bunların sınavları geçersiz sayılır.

(10) Komisyon sınava ilişkin usulsüzlük iddialarını resen veya sınav tarihinden sonraki beş iş günü içinde personel işleriyle ilgili birime yazılı olarak yapılacak itirazlar sonucu inceleyerek itirazlar için öngörülen sürenin bitiminden sonraki beş iş günü içinde karara bağlar. Sınav sorularının çalınmış olduğunun anlaşılması, sınav öncesinde, sırasında veya sonrasında sınav usul ve esaslarının eşitlik ve hakkaniyeti zedeleyecek şekilde ihlal edilmesi gibi durumlarda sınav iptal edilir ve iptal tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde yeni sınav düzenlenir.

(11) Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar personel liyakat görüşmesine alınmaya hak kazanırlar.

(12) Kurum ve kuruluşlar, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için sınav tarihinden en az iki ay önce Komisyonu bilgilendirir. Komisyon, sınav konularına ilişkin notların sınav tarihinden en az on iş günü Önce ilgili personele verilmesini sağlar.

(13) Komisyon, sınav sonuçlarını sınav yapan kurumdan kendisine intikal ettiği tarihten itibaren bir iş günü içinde personel işlerinden sorumlu birime teslim eder. Personel işlerinden sorumlu birim teslim almasından sonraki bir iş günü içinde sonuçlan ilan eder ve beş iş günü içinde ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(14) Kurumsal yazılı sınavlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabileceği gibi, ÖSYM, Milli EğitimBakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Bu durumda sınava ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ile sınav yapacak kurum arasında düzenlenecek protokolle belirlenir.

(15) İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar en geç on iş günü içinde karara bağlanır ve sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir. Yazılısınavların kurum tarafından yapılması halinde itirazlar ilgili Komisyona yapılır. Yazılı sınavların başka bir kuruma yaptırılması halinde ise itirazlara ilişkin hususlar ilgili kurumla sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.

(16) Kurumsal sınavlara ilişkin diğer hususlara bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, kurum ve kuruluşlarca çıkarılacak sınav yönergelerinde yer verilmesi mümkündür.

Liyakat görüşmesi ve liyakat puanı

MADDE 13- (1) Görevde yükselme sınavı sonucuna göre başvuru hakkına sahip olanlardan duyuruda belirtilen kadro/pozisyon sayısının dört katı kadar personel, aday listesinin kesinleşmesinden sonraki on iş günü içinde liyakat görüşmesine alınırlar. Kurumsal yazılı sınav yapan kurum ve kuruluşlarda ise, söz konusu sınav sonuçlarının kesinleşmesinden sonraki on iş günü içinde ilgili personel liyakat görüşmesine alınırlar.

(2) İlgili personel, liyakat görüşmesine kabul edilenlere ilişkin listenin kesinleşmesinden sonraki yirmi iş günü içinde 8'inci madde çerçevesinde Komisyon tarafından görüşmeye alınır. Personel, Komisyonun her bir üyesi tarafından bu Yönetmeliğin eki Personel Liyakat Ölçütleri esas alınarak değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak ilgili personelin liyakat puanı tespit edilir. Liyakat görüşmesine katılma hakkı kazanan personel sayısının 200'den fazla olması durumu hariç, görüşmelerin yirmi iş günü içinde tamamlanması esastır.

(3) Liyakat puanlan görüşmelerin tamamlanmasını müteakip üç iş günü içinde ilan edilir. Belirtilen puanlara karşı beş iş günü içinde Komisyona itirazda bulunulabilir. İtirazlar Komisyon tarafından on iş günü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 14- (1) Başarı puanı sıralamasına göre boş kadro/pozisyon sayısı kadar atama yapılması esastır. Başarı puanı, bu Yönetmeliğin eki Başarı Puanı Hesap Tablosu esas alınarak tespit edilir. Başarı puanlarının eşitliği hâlinde sırasıyla;

a) Merkezi sınav puanı yüksek olanlara,

b) Kurumsal yazılı sınav yapan kurumlar için kurumsal sınav puanı yüksek olanlara,

c) Değerlendirme puanı yüksek olanlara,

ç) Nitelik puanı yüksek olanlara,

ç) Göreve başladıktan sonra muvazzaf askerlikte geçirilen süreler dâhil, kurumda geçen fiili hizmet süresi fazla olanlara,

d) 6'ncı maddeye göre hesaplanan hizmet süresi fazla olanlara,

e) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara

öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenir ve Komisyon tarafından ilan

edilir.

(2) Komisyon tarafından ilan edilen başarı sıralaması listesine karşı ilgililer beş iş günü içinde itiraz edebilirler. Komisyonun, itirazları on iş günü içinde sonuçlandırması esastır.

Duyurulan kadro/pozisyonların farklı birim ya da illerde bulunması halinde, birinci fıkrada belirtilen sıralamaya göre, beş iş günü içinde atanmaya hak kazanan personelden bu kadro/pozisyonlara ilişkin birimlerin ya da illerin tercih sıralamasını yapmaları istenir. İlgililerce yapılacak tercih sayısının, farklı birim ve/veya illerin sayısı kadar olması esastır.

Atamalar, 9'uncu maddede öngörülen eğitimlerin tamamlanmasını müteakip on iş günü içinde gerçekleştirilir. Kurumsal yazılı sınav öngörülen görevler için 9'uncu madde hükümleri uygulanmaz. Bunlar, atanmaya hak kazananlara ilişkin listenin kesinleştiği tarihten itibaren on iş günü içinde atanırlar.

Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro/pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenlerin atanma hakları sona erer.

Başarı puanları çerçevesinde herhangi bir yedek listesi belirlenmez.

Atanma hakkını elde edenlerden görevden uzaklaştırılmış bulunanların, görevlerine iade edilinceye kadar atamaları yapılamaz.

Kamu kurum ve kuruluşları, atanmaya hak kazanan personel sayısının ilan edilen kadro/pozisyon sayısından daha az olması durumu hariç olmak üzere, ilan ettikleri kadro/pozisyonları bu maddede belirtilen hükümler dışındaki atama şekilleriyle dolduramaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Unvan Değiştirmeye İlişkin Usul ve Esaslar

Unvan değiştirmeye tabi görevler

MADDE 15- (1) Görevde yükselmeye tabi görevler hariç, başka unvanlı bir kadro/pozisyondan atama yapılacak görevlerdir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 16- (1) Unvan değiştirme suretiyle atanmaya ilişkin duyuru ve başvuru usul ve esasları hakkında sekizinci fıkrası hariç olmak üzere 1 l'inci madde hükümleri uygulanır.

Unvan değiştirme suretiyle atanma

MADDE 17- (1) Başarı puanı sıralamasına göre boş kadro/pozisyon sayısı kadar atama yapılması esastır. Kurumların personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular, başvuru süresinin tamamlanmasından itibaren on beş iş günü içinde söz konusu birimlerce duyuruda belirtilen şartlar çerçevesinde incelenerek aranan şartlan taşıyanların bu Yönetmeliğin eki Başarı Puanı Hesap Tablosu esas alınarak başarı puanları tespit edilir. Başarı puanlarının eşitliği hâlinde sırasıyla;

a) Merkezi sınav puanı yüksek olanlara,

b) Nitelik puanı yüksek olanlara,

c) Göreve başladıktan sonra muvazzaf askerlikte geçirilen süreler dâhil, kurumda geçen fiili hizmet süresi fazla olanlara,

ç) 6'ncı maddeye göre hesaplanan hizmet süresi fazla olanlara,

ç) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara

öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenir ve bu fıkrada yer alan süre içinde personel işlerinden sorumlu birimler tarafından ilan edilir.

(2) Duyurulan kadro/pozisyonların farklı birim ya da illerde bulunması halinde, birinci fıkrada belirtilen sıralamaya göre, beş iş günü içinde atanmaya hak kazanan personelden bu kadro/pozisyonlara ilişkin birimlerin ya da illerin tercih sıralamasını yapmaları istenir. İlgililerce yapılacak tercih sayısının, farklı birim ve/veya illerin sayısı kadar olması esastır.

(3) Tercih işlemlerinin tamamlanmasını müteakip on iş günü içinde ilgili personelin tercihleri doğrultusunda atamaları yapılır.

(4) 14'üncü maddenin beş, altı, yedi ve sekizinci fıkralarında yer alan hükümler unvan değiştirme suretiyle atanmalar hakkında da uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Sınavsız atanma

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, tabi oldukları mevzuat uyarınca iki yıl süreyle asaleten görev yapmak suretiyle kazananların haklan saklıdır. Daha önce ihraz edilen görevlere atanmak isteyenler, atanmak istedikleri görev için belirlenen öğrenim ile hizmetin yerine getirilebilmesi için gerekli belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla, boş kadro/pozisyon bulunması, stratejik insan kaynaklan planlaması doğrultusunda aynı göreve ya da daha alt görevlerden birine sınavsız atanabilirler.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunmayan kadro/pozisyonlarda görev yapanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere, birinci fıkrada yer verilen koşullar çerçevesinde sınavsız atanmaları mümkündür.

(3) Diğer personel kanunlarına tabi olarak en az iki yıl görev yapanlar, ihraz ettikleri unvanlara ilişkin bu Yönetmeliğe tabi kadro/pozisyonlara, birinci fıkrada yer verilen koşullar çerçevesinde sınavsız atanabilirler. Bunların ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadro/pozisyon bulunmaması halinde, atanabilecekleri görevler hususunda Başkanlığın görüşüne göre işlem tesis edilir.

Naklen atanma

MADDE 19- (1) Kurumlar, insan kaynakları planlaması çerçevesinde aynı unvanlı görevler arasında veya daha alt unvanlı kadro/pozisyonlara naklen atama yapabilir.

(2) Unvan değiştirme suretiyle yapılacak naklen atamalar kurumların insan kaynakları planlamaları ve hizmet gerekleri çerçevesinde yapılır. Bu şeklide yapılacak atamalar Nisan ve Ekim dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa gerçekleştirilir. Kurumlar unvan değişikliği suretiyle naklen atayacakları kadro/pozisyonları 11'inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde Başkanlığın ve kendi kurumlarının resmi internet sitesinde en son başvuru tarihinden on iş günü önce ilan eder. İlan edilen kadro/pozisyonlara öğrenim durumu ve hizmet süresi gibi nitelikleri uygun olanlar arasından yapılacak atamalarda ilgililerin unvan değiştirmeye tabi görevlere ilişkin başarı puanı sırasına göre atama yapılabilir.

İtirazların sonuca bağlanmasında ek süre

MADDE 20- (1) İlgili kurumun veya Komisyonun, müracaat edenlerin durumuna ilişkin olarak diğer kurumlardan bilgi, belge ya da görüş talep etmesi halinde, bu Yönetmelikte düzenlenen itirazların sonuçlandırılmasına ilişkin süreler yazışma süreleri kadar uzatılabilir.

Engellilerin eğitim ve sınavları

MADDE 21- (1) Kurumlar, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Liyakat değerlendirme komisyonu ve görevleri

MADDE 22- (1) Kurumlarca duyurudan önce görevde yükselme veya unvan değiştirme işlemleri ile mevzuatla belirtilen diğer görevleri yürütmek üzere beş kişiden oluşan liyakat ve değerlendirme komisyonu teşkil edilir.

(2) Komisyon, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel işlerinden sorumlu birim, varsa eğitim birimi temsilcileri ile kurumda en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendikası temsilcisi ile atamaya yetkili amirce kurum içinden veya dışından belirlenecek diğer üyelerden oluşur. Ayrıca, Komisyonun her üyesi için birer yedek üye belirlenir. Komisyonu oluşturan üyeler, değerlendirecekleri personelden, ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Komisyon başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının başvuruda bulunmuş olmaları veya asıl üyelerin bulunmadıkları hallerde, bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Komisyon, en az beş üye ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Komisyon tarafından gerekli görülmesi halinde, oy hakları bulunmaksızın konuyla ilgili yetkililer veya uzmanların bilgisine başvurulabilir.

(5) Taşra teşkilatı bulunan kurumlar, gerekli görmeleri halinde ilgili taşra teşkilatının en üst amiri veya görevlendireceği hiyerarşik olarak kendine en yakın kişinin başkanlığında personel işlerinden sorumlu birim ile varsa eğitim birimi temsilcileri ve taşra teşkilatının en üst amiri tarafından belirlenecek diğer üyelerden teşkil edilecek liyakat ve değerlendirme komisyonları oluşturabilir.

(6) Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Müracaatları kabul edilenlere ilişkin olarak ilan edilen aday listelerine karşı yapılan itirazların sonuçlandırılması,

b) Liyakat görüşmesine alınacak personele ilişkin listeye karşı yapılan itirazların sonuçlandırılması,

c) Liyakat görüşmesinin gerçekleştirilerek ilgili personelin değerlendirilmesi,

ç) Liyakat görüşmesi sonuçlarının ilan edilmesi ve sonuçlara yapılacak itirazların karara bağlanması,

ç) Atanma hakkı kazanan personele ilişkin başarı puanı sıralaması listesinin ilan edilmesi ve bu listeye karşı yapılan itirazların sonuçlanması,

d) Kurumsal yazılı sınav uygulayan kurumlarda, kurumsal yazılı sınav konularını ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ile sınavlara ilişkin diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi,

e) Atamaya yetkili amirce verilecek benzeri görevlerin yerine getirilmesi.

Yetki

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya ve uygulama sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Başkanlık yetkilidir.

(2) Başkanlık resen veya kurumlardan gelecek talepler doğrultusunda merkezi sınav konuları ve/veya göreve hazırlama eğitimi konularında müstakil ya da müşterek eğitim programları düzenleyebilir.

(3) Başkanlık bu Yönetmelik çerçevesinde kurumlarca yürütülecek her türlü işlemi denetlemeye; bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığını herhangi bir şekilde tespit ettiği kurumsal uygulamaların mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin gerekli işlemleri yapmaya yetkilidir.

Mevcut yönetmeliklerin uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelikle getirilen merkezi sınavın ÖSYM tarafından ilk defa gerçekleştirileceği tarihe kadar kurumların kendi özel görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde ve bu yönetmeliklerle atıfta bulunulan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in ilgili maddelerinde yer alan hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

Askerî kurumlarda görev yapan memurlar

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanların görevde yükselme veya unvan değiştirme niteliğindeki atamaları, özel

kanunlarında yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri esas alınarak yapılır.

Vekaleten ya da görevlendirme suretiyle yürütülmekte olan görevler

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Kamu kurum ve kuruluşları, halen vekâleten ya da görevlendirme suretiyle yürütülmekte olan görevlere ilişkin boş kadro/pozisyonlara, bu Yönetmelikle getirilen merkezi sınavın ÖSYM tarafından ilk defa gerçekleştirileceği tarihten sonraki en kısa sürede sınav duyurusuna çıkmak ve en geç bir yıl içinde bu kadro/pozisyonlara başarı sırasına göre asaleten atama yapmak için gerekli işlemleri yürütmek zorundadır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 24- 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" bu Yönetmelikle getirilen merkezi sınavın ÖSYM tarafından ilk defa gerçekleştirildiği tarihte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EK-1: PERSONEL NİTELİK FORMUNİTELİK ÖLÇÜTLERİ (Kurumların personel işleriyle ilgili birimlerince doldurulacaktır.)

Ölçüt Puanı

Adayın Puanı1. Müracaat bitim tarihi itibarıyla öğrenim durumu ( En üst öğrenimdurumu esas alınacaktır.)a) Onlisans

2

b) Uç Yıllık Yüksekokul

3

c) Lisans

4

ç) Yüksek Lisans

6

d) Doktora

8

2. Müracaat bitim tarihi itibarıyla ilgili kurumda geçen fiili hizmet süresinin; (ilgili kurumda göreve başladıktan sonra muvazzaf askerlikte geçirilen süreler dâhil) a) Beş yıla kadar (beş yıl dâhil) her bir yılı için b) Beş yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) her bir yılı için c) On yıldan sonraki her bir yılı için

1 0,50 0.10


3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS); ( Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, değerlendirme sadece bir dil için yapılacak ve görevde yükselme eğitimine son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınan YDS sonuç belgesi dikkate alınacaktır. Türkiye'de ya da uluslar arası geçerliği olan diğer yabancı dil sınavları için bu sınavların ilgili mevzuatınca belirlenen geçerlik süresi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen YDS denklikleri dikkate alınacaktır.)
a) (C) alanlara 
b) (B) alanlara 
c) (A) alanlara


3
4

4. Başvuru bitim tarihi itibarıyla kesinleşmiş bulunan disiplincezalarından ;a) Her uyarma için

-0,5

b) Her kınama için

-1

c) Her aylıktan kesme için

-2

ç) Her kademe ilerlemesinin durdurulması için

-4

NİTELİK PUANI


EK-2: PERSONEL LİYAKAT ÖLÇÜTLERİLİYAKAT ÖLÇÜTLERİ (Komisyon üyelerinin her birince ayrı ayrı doldurularak puanların aritmetik ortalaması alınacaktır.)

Ölçüt Puanı

Adayın Puanı1. Atanma başvurusunda bulunduğu göreve ilişkin bilgi düzeyi

0- 10

2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

0-2

3. Temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu

0-2

4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

0-2

5. Genel kültürü ve genel yeteneği

0-2

6. Mesleğine ilişkin alanlarda yeniliklere ve gelişmelere açıklığı

0-2

7. Yöneticilik becerisi

0-2

S. Takım çalışmasına yatkınlığı

0-2

LİYAKAT PUANI
EK-3: BAŞARI PUANI HESAPLAMA TABLOSUA- Görevde yükselmeye tabi görevlerden kurumsal sınav yapılanlar için başarı puanı:

(Merkezi sınav puanının %30'u) + (Kurumsal yazılı sınav puanının %30'u) + (Nitelik puanı) + (Liyakat puanı)B- Görevde yükselmeye tabi görevlerden kurumsal sınav yapılmayanlar için başarı puanı:

(Merkezi sınav puanının %60'ı) + (Nitelik puanı) + (Liyakat puanı)C- Unvan değiştirmeye tabi görevler için başarı puanı:

(Merkezi sınav puanının %80'i) + (Nitelik puanı)

NİTELİK ÖLÇÜTLERİ (Kurumların personel işleriyle ilgili birimlerince doldurulacaktır.) Ölçüt Puanı Adayın Puanı
1. Müracaat bitim tarihi itibarıyla öğrenim durumu ( En üst öğrenim    
durumu esas alınacaktır.)    
a) Onlisans 2  
b) Uç Yıllık Yüksekokul 3  
c) Lisans 4  
ç) Yüksek Lisans 6  
d) Doktora 8  
2. Müracaat bitim tarihi itibarıyla ilgili kurumda geçen fiili hizmet süresinin; (ilgili kurumda göreve başladıktan sonra muvazzaf askerlikte geçirilen süreler dâhil) a) Beş yıla kadar (beş yıl dâhil) her bir yılı için b) Beş yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) her bir yılı için c) On yıldan sonraki her bir yılı için 1 0,50 0.10  
3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS); ( Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, değerlendirme sadece bir dil için yapılacak ve görevde yükselme eğitimine son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınan YDS sonuç belgesi dikkate alınacaktır. Türkiye'de ya da uluslar arası geçerliği olan diğer yabancı dil sınavları için bu sınavların ilgili mevzuatınca belirlenen geçerlik süresi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen YDS denklikleri dikkate alınacaktır.)
a) (C) alanlara 
b) (B) alanlara 
c) (A) alanlara

3
4
 
4. Başvuru bitim tarihi itibarıyla kesinleşmiş bulunan disiplin    
cezalarından ;    
a) Her uyarma için -0,5  
b) Her kınama için -1  
c) Her aylıktan kesme için -2  
ç) Her kademe ilerlemesinin durdurulması için -4  
NİTELİK PUANI

EK-2: PERSONEL LİYAKAT ÖLÇÜTLERİ

LİYAKAT ÖLÇÜTLERİ (Komisyon üyelerinin her birince ayrı ayrı doldurularak puanların aritmetik ortalaması alınacaktır.) Ölçüt Puanı Adayın Puanı
1. Atanma başvurusunda bulunduğu göreve ilişkin bilgi düzeyi 0- 10  
2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 0-2  
3. Temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 0-2  
4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 0-2  
5. Genel kültürü ve genel yeteneği 0-2  
6. Mesleğine ilişkin alanlarda yeniliklere ve gelişmelere açıklığı 0-2  
7. Yöneticilik becerisi 0-2  
S. Takım çalışmasına yatkınlığı 0-2  
LİYAKAT PUANI  

EK-3: BAŞARI PUANI HESAPLAMA TABLOSU

A- Görevde yükselmeye tabi görevlerden kurumsal sınav yapılanlar için başarı puanı: (Merkezi sınav puanının %30'u) + (Kurumsal yazılı sınav puanının %30'u) + (Nitelik puanı) + (Liyakat puanı)
B- Görevde yükselmeye tabi görevlerden kurumsal sınav yapılmayanlar için başarı puanı: (Merkezi sınav puanının %60'ı) + (Nitelik puanı) + (Liyakat puanı)
C- Unvan değiştirmeye tabi görevler için başarı puanı: (Merkezi sınav puanının %80'i) + (Nitelik puanı)
Son Güncelleme: 14.05.2013 08:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.