banner406
banner396
28 Mayıs 2014 Çarşamba 00:05
İmam hatip okulları öğretmenleri seminer çalışmaları

 EK - 1

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ, ARAPÇA VE İMAM HATİP LİSELERİ ÖĞRETMENLERİ "HAZİRAN 2014 MESLEKİ ÇALIŞMA" PROGRAMI

A. ETKİNLİĞİN DAYANAĞI: İlköğretim Kurumları ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

B. ETKİNLİĞİN ADI: İmam Hatip Liselerinde görev yapan tüm öğretmenler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Temel Dini Bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Hayatı ve Arapça öğretmenleri Haziran 2014 Mesleki Çalışmaları

C. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI:

1. Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği arttırmak,

2. Alan bilgisi ve öğretimi konusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak,

3. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterlerinde öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak,

4. Derslerin işlenişinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek,

5. Eğitim-öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek,

D. ETKİNLİĞİN SÜRESİ

. Mesleki çalışmaların süresi 40 saattir. Çalışma takvimi Ek-2, 3, 4 ve 5'teki tablolarda verilmiştir.

E. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

. İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça ve İmam Hatip Liseleri tüm öğretmenleri

F. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

1. Mesleki çalışmaların etkin ve verimli uygulanması için ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürlerigereken tedbirler alacak, çalışmaların yapılacağı okullar veya salonlar öğretmenlere zamanında ilan edilecektir.

2. Mesleki çalışmalar, Ek-2, 3 ve 4'de belirtilen çalışma takvimine uygun olarak bütün il ve ilçelerde, belirlenen okullarda ya da uygun ortamlarda komisyonlar/çalışma grupları halinde gerçekleştirilecektir.

3. Yıl sonu öğretmenler kurulu toplantıları mesleki çalışmaların saatleri dışında planlanacaktır.

4. İl merkezlerindeki ve ilçelerdeki çalışma grupları en fazla 25 öğretmenden oluşacaktır. Öğretmen sayısı 25'i aşınca yeni grup/gruplar oluşturulacak ve öğretmenler gruplara eşit olarak ayrılacaklardır.

5. Ek-2 ve 3'te verilen konular çerçevesinde tablodaki her bir ders, konu başlıkları dikkate alınarak tek tek müzakere edilecektir. Gerektiğinde dersler ve seminerler için belirlenen günlerde değişiklik yapılabilecektir.

6. Her komisyon/çalışma grubu kendi içinden bir başkan ve bir raportör seçecektir. Raportörler, çalışma toplantılarında tartışılan ve müzakere edilen konuların ana fikrini veya toplantı sonuçları ile temel sorunları ve çözüm önerilerini maddeler halinde kayda geçerek rapor edecektir. Görüşler ve öneriler yazılırken zümre toplantılarında olduğu gibi öğretmenlerin isimleri belirtilmeyecek sadece müzakerelerin neticesi yazılacaktır.

7. Komisyonlar / çalışma gruplarındaki müzakere sonuçları rapor haline getirilirken her bir ders için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki başlıklar altında toplanacaktır:

a. Dersin Öğretim Programı ve Kazanımlarıyla İlgili Görüşler

b. Dersin Öğretiminde Uygulanan Öğretim Yöntem ve Teknikleriyle İlgili Görüşler

c. Ders Kitapları ve Öğretim Materyalleri İle İlgili Görüşler

d. Okul İçi ve Dışı Sosyal- Kültürel Etkinliklerle İlgili Görüşler

e. Sınıf Yönetimi, Öğrencilerle İletişim ve Akademik Başarının Arttırılmasıyla İlgili Görüşler

f. Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Görüşler

g. Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İle İlgili Görüşler

8. İmam Hatip Liselerinde okutulan kültür dersleri ek 4'teki tabloda belirtildiği gibi konu eksenli olarak çalışılacaktır. (Örneğin sözel derslerin tamamı konu eksenli olarak haftada beş gün ele alınacaktır.) Ayrıca kültür dersleri öğretmenleri Ek-5'te belirtilen seminerlerin ilk gününe katılacaklardır.

9. Komisyonların /çalışma gruplarının müzakere raporları, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde en son şekli verilerek tek bir word dosyasında İl Milli Eğitim Müdürlüklerine (din öğretiminden sorumlu birimlere) elektronik ortamda gönderilecektir.

10. Komisyonlardan gelen mesleki çalışma raporları illerdeki din öğretiminden sorumlu birimlerce İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarda Ek-5'te belirtilen serbest etkinlikler günlerinde çalışılarak birleştirilecek ve tek bir rapor haline getirilecektir. Komisyon / çalışma gruplarının raporları birleştirilirken her bir dersin raporu yukarıda belirtilen başlıklar altında bir araya getirilecek, tekrarlar alınmayacak ve farklılıklar korunacaktır.

11. İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki din öğretiminden sorumlu birimler söz konusu raporları il adı verilen tek bir klasörde toplayacak ve dogm_eoosgdb@meb.gov.tr adresinden Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderecektir. Gönderilen klasörde Ek-2, Ek-3 ve Ek-4'te belirtilen mesleki çalışmaların raporları üç ayrı word dosyası olacak şekilde birleştirilecektir.

12. Ek-5'te belirtilen seminerlerin planlanmasında üniversiteler (Eğitim Fakülteleri ve İlahiyat Fakülteleri), müftülükler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılabilecektir.

13. İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki din öğretiminden sorumlu birimler haziran ayı mesleki çalışma programı ve komisyon raporlarının değerlendirmesini yaparak 2014-2015 öğretim yılı için eğitimin verimliliğini ve niteliğini arttırmaya yönelik çalışmalar planlayacak, tedbirler alacaktır.

EK - 2

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça) BİRİNCİ HAFTA

A. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ VE HER BİR DERS İÇİN MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR

1. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi

2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması

3. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı, paylaşımı ve bu materyallerin değerlendirilmesi

4. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi

5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, Öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar

6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi

7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar, başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v.s.) ile öğrencilerin istifade edeceği yardımcı kaynakların (Kitap, dergi, makale, CD, internet v.s.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi

B. HAFTALIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

BİRİNCİ HAFTA MESLEKİ ÇALIŞMA TAKVİMİ
Tarih Çalışma Saati Çalışma Süresi Dersler
16.06.2014 Pazartesi 4 09.00-13.00 Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Hayatı
17.06.2014 Salı 4 09.00-13.00 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
18.06.2014 Çarşamba 4 09.00-13.00 Kur'an-ı Kerim
19.06.2014 Perşembe 4 09.00-13.00 Arapça
20.06.2014 Cuma 4 09.00-13.00 Temel Dini Bilgiler

EK - 3

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI BİRİNCİ HAFTA

A. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ VE HER DERS İÇİN MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR

1. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi

2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması

3. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı, paylaşımı ve bu materyallerin değerlendirilmesi

4. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi

5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, Öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar

6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi

7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar, başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v.s.) ile öğrencilerin istifade edeceği yardımcı kaynakların (Kitap, dergi, makale, CD, internet v.s.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.

BİRİNCİ HAFTA MESLEKİ ÇALIŞMA TAKVİMİ
Tarih Çalışma Saati Çalışma Süresi Dersler
16.06.2014 Pazartesi 4 09.00-13.00 Kur'an-ı Kerim &Tefsir
17.06.2014 Salı 4 09.00-13.00 Temel Dini Bilgiler & Fıkıh & Hitabet ve Mesleki Uygulama
18.06.2014 Çarşamba 4 09.00-13.00 Siyer & Hadis & İslam Tarihi
19.06.2014 Perşembe 4 09.00-13.00 Arapça
20.06.2014 Cuma 4 09.00-13.00 Kelam & Dinler Tarihi

EK - 4

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KÜLTÜR DERSLERİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI BİRİNCİ HAFTA

B. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ VE HER DERS İÇİN MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR

İmam Hatip Liseleri Kültür Dersleri; Sözel Dersler, Sayısal Dersler, Yabancı Dil, Spor ve Sanat Dersleri olarak dört kategoride ele alınacaktır. Bu derslerle ilgili Mesleki Çalışmalar aşağıdaki tabloda belirtilen konular çerçevesinde günlere taksim edilecektir. Farklı dersler tek tek görüşülerek aynı konu ekseninde müzakere edilecek ve sonuçlar dersin adı belirtilerek kısaca rapora yansıtılacaktır.

1. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Derslerin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi

2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması

3. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı, paylaşımı ve bu materyallerin değerlendirilmesi

4. Sosyal Kültürel Etkinlikler: Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi

5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, Öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar

6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi

7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar, başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v.s.) ile öğrencilerin istifade edeceği yardımcı kaynakların (Kitap, dergi, makale, CD, internet v.s.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.

BİRİNCİ HAFTA MESLEKİ ÇALIŞMA TAKVİMİ
Tarih Çalışma Saati Çalışma Süresi Dersler
16.06.2014 Pazartesi 4 09.00-13.00 Öğretim Programları ve Kazanımları
17.06.2014 Salı 4 09.00-13.00 Öğretim Yöntem - Teknikleri ve Materyal Kullanımı
18.06.2014 Çarşamba 4 09.00-13.00 Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı
19.06.2014 Perşembe 4 09.00-13.00 Sosyal Kültürel Etkinlikler
20.06.2014 Cuma 4 09.00-13.00 Ölçme Değerlendirme ve Mesleki Gelişim

EK - 5

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ, ARAPÇA VE İMAM HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİ İKİNCİ HAFTA

A. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ VE UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Mesleki Gelişim Seminerleri, aşağıda belirtilen çalışma takvimine uygun olarak tüm il ve ilçelerde, uygun görülen salonlarda herhangi bir aksamaya mahal vermeden gerçekleştirilecektir.

2. Mesleki Gelişim Semineri aşağıda verilen program çerçevesinde planlanacak ve uygulanacaktır. Gerektiğinde günlerde değişiklik yapılabilecektir.

3. Seminerlerin organizasyonu, salonların düzeni ve fiziki ortamı katılımcı öğretmenlerimizi memnun edecek şekilde tanzim edilecektir.

4. Seminerlerde eğitim görevlisi olarak alanında uzman ve özgün çalışmaları olan öğretmenlerden yararlanıldığı gibi üniversiteler (Eğitim Fakülteleri ve İlahiyat Fakülteleri), müftülükler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılacaktır.

5. İmam Hatip Liseleri kültür dersleri öğretmenleri Ek-5'te belirtilen seminerlerin ilk gününe katılacaklardır. Katılımcı öğretmenlerin sayısına göre bu seminerler birkaç güne yayılabilecek veya farklı salonlarda gruplar halinde gerçekleştirilebilecektir.

İKİNCİ HAFTA MESLEKİ ÇALIŞMA TAKVİMİ
Tarih Çalışma Saati Çalışma Süresi Çalışma Konuları
23.06.2014 Pazartesi 4 09.00-13.00 Eğitimde Etkili İletişim ve Sınıf Yönetimi
Eğitimde İdeal Öğretmen ve Rehberlik
24.06.2014 Salı 4 09.00-13.00 Din Öğretiminde Materyal Hazırlama ve Geliştirme
Kur'an-ı Kerim Öğretimi (Metotlar, sorunlar ve öneriler)
25.06.2014 Çarşamba 4 09.00-13.00 Serbest Etkinlikler (Okullarda) İmam Hatip Liselerinde Eğitimin Niteliğini Arttıracak Tedbirler (Okulun tüm öğretmenleri katılacaktır.)
26.06.2014 Perşembe 4 09.00-13.00 Serbest Etkinlikler (Okullarda)
27.06.2014 Cuma 4 09.00-13.00 Serbest Etkinlikler (Okullarda)

Kaynak: www.memurlar.net

Son Güncelleme: 28.05.2014 00:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.