banner374
16 Eylül 2012 Pazar 13:30
Liselerde curcuna olacak!..

Liselerde curcuna olacak!..

4+4+4 eğitim sisteminde en çok, çocukların 66 ayda okula başlaması tartışıldı ama asıl sorun orta ve liselerde olacak. Öner “Tüm liselerin tek binada toplanması skandal” diyor.Sev­gi­li okur­la­rım;

Mil­li Eği­tim ca­mi­ası­nın say­gın isim­le­rin­den Yard. Doç. Dr. Sa­kin Öne­r’­le 4+4+4 üze­ri­ne yap­tı­ğı­mız söy­le­şi­yi, bu­gün de sür­dü­rü­yo­ruz.


Sa­kin Öner, ye­ni uy­gu­la­ma­nın or­ta­okul ve li­se öğ­ren­ci­le­ri­ne bü­yük so­run­lar ya­şa­ta­ca­ğı­nı öne sü­rü­yor.


Bu­na ne­den ola­rak da sis­te­min Ba­kan­lık­ça de­ğil, Baş­ba­ka­n’­ın is­te­ği üze­ri­ne ba­zı AK­P’­li mil­let­ve­kil­le­rin­ce ha­zır­lan­mış ol­ma­sı­nı gös­te­ri­yor. Ba­şöğ­ret­men Öner, tüm li­se tür­le­ri­nin tek bi­na­da top­lan­ma­sı­nı ise “cur­cu­na­” ola­rak de­ğer­len­di­ri­yor.


İş­te “cur­cu­na­” ön­ce­si Dr. Sa­kin Öne­r’­in gö­rüş ve uya­rı­la­rı:


UD: Bi­raz da ikin­ci 4’ün, or­ta­okul­la­rın so­run­la­rı üze­rin­de du­ra­lım. Bu ko­nu­da ne­ler dü­şü­nü­yor­su­nuz?


SÖ: İl­ko­kul­lar­da­ki me­kan so­ru­nu or­ta­okul­lar­da da ya­şa­na­cak­tır. Çün­kü hem ye­ni or­ta­okul bi­na­la­rı ya­pıl­ma­mış, hem de ne ka­dar öğ­ren­ci­nin ter­cih ede­ce­ği bi­lin­me­den 700 ci­va­rın­da il­köğ­re­tim oku­lu bi­na­sı, imam-ha­tip or­ta­oku­lu­na çev­ril­miş­tir. Bu okul­la­ra çe­şit­li pro­mos­yon­lar­la ve “i­ki dün­ya­yı da kur­tar­ma­k” vaa­diy­le il­gi­li il­gi­siz ki­şi ve ku­ru­luş­lar­ca öğ­ren­ci bu­lun­ma­ya ça­lı­şıl­ma­sı da ay­rı bir ga­ra­bet­tir.

İl­köğ­re­tim okul­la­rı­nın bi­rin­ci ka­de­me­si­nin 5 yıl­dan 4 yı­la in­di­ril­me­siy­le do­ğan öğ­ret­men faz­la­lı­ğı so­ru­nu, or­ta­okul­la­rın üç yıl­dan dört yı­la çı­ka­rıl­ma­sı ne­de­niy­le “öğ­ret­men az­lı­ğı so­ru­nu­” bi­çi­min­de kar­şı­mı­za çı­ka­cak­tır. Or­ta­okul­lar­da en az 30 bin branş öğ­ret­me­ni­ne ih­ti­yaç do­ğa­cak­tır. Alı­nan 36 bin öğ­ret­me­nin bu ko­nu­da­ki ih­ti­ya­cı kıs­men kar­şı­la­ya­ca­ğı söy­le­ne­bi­lir.


Or­ta­okul­lar­da haf­ta­da 5’in­ci ve 6’n­cı sı­nıf­lar­da 6, 7 ve 8’in­ci sı­nıf­lar­da 37 sa­at ders ya­pıl­ma­sı, ay­rı bir so­run ya­ra­ta­cak­tır. Öğ­ren­ci sa­yı­sı­nın faz­la ol­du­ğu okul­lar­da iki­li eği­ti­me ge­çi­le­cek­tir. Bu da öğ­ren­ci­le­rin sa­at 07.30’da oku­la gi­rip sa­at 19.30’da okul­dan çık­ma­sı de­mek­tir. Bu da eği­ti­mi olum­suz et­ki­le­ye­cek­tir.


UD: Bir de seç­me­li ders­ler ko­nu­su var. İmam-ha­tip or­ta­okul­la­rı­nın ya­nı sı­ra di­ğer or­ta­okul­la­ra da Arap­ça, Ku­ran-ı Ke­rim, Hz. Mu­ham­me­d’­in Ha­ya­tı ve Te­mel Di­ni Bil­gi­ler 2’şer sa­at seç­me­li ders ola­rak ko­nul­du. Bu ders­ler li­se­le­re de ay­nen ko­nul­du. Bun­la­rın se­çi­min­de ve oku­tul­ma­sın­da so­run­lar ya­şa­na­bi­lir mi?

SÖ: Bu ders­le­rin se­çi­mi ko­nu­sun­da iki yön­lü ma­hal­le bas­kı­sı ola­ca­ğı ve öğ­ren­ci­ler ara­sın­da sür­tüş­me­ye, iki­li­ğe ve öte­ki­leş­tir­me­ye yol aça­ca­ğı en­di­şe­si­ni ta­şı­yo­rum. Kız öğ­ren­ci­le­rin kı­ya­fe­ti ko­nu­sun­da da so­run­lar ya­şa­na­bi­lir. Bir de şu an­da okul­lar­da bu ders­le­ri oku­ta­cak öğ­ret­men­ler yok. Bu du­rum bir çok ila­hi­yat fa­kül­te­si me­zu­nu­nun öğ­ret­men ola­rak atan­ma­sı­na ze­min ha­zır­la­ya­cak­tır.


UD: Li­se­le­re ge­lin­ce, eği­ti­min bu ka­de­me­sin­de ne gi­bi so­run­la­rın ya­şa­na­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor­su­nuz?

SÖ: Li­se ka­de­me­sin­de en önem­li so­run­lar; me­kan ve ders sa­at­le­ri so­ru­nu­dur. Me­kan so­ru­nu­nun iki önem­li se­be­bi var: Bi­rin­ci­si, zo­run­lu eği­ti­min 12 yı­la çı­ka­rı­la­rak li­se eği­ti­mi­nin de zo­run­lu eği­tim kap­sa­mı­na alın­ma­sı. Bu du­rum­da sis­te­me 300 bi­nin üze­rin­de ye­ni öğ­ren­ci ka­tı­la­cak. Bu, yal­nız bu ka­de­me­de sis­te­me 30’ar ki­şi­lik 10 bin sı­nıf, ya­ni 25’er ders­lik­li 400 ye­ni okul ila­ve­si de­mek­tir. İkin­ci­si, ge­nel li­se­le­rin son yıl­lar­da hız­la Ana­do­lu li­se­si­ne dö­nüş­tü­rül­me­si so­nu­cun­da bu tür li­se­le­rin sa­yı­sı­nın azal­ma­sı­dır. Şu an­da İs­tan­bu­l’­da her il­çe­de 2-5 ara­sın­da ge­nel li­se kal­mış­tır. Bu du­rum­da Ana­do­lu, fen, sos­yal bi­lim­ler, öğ­ret­men li­se­le­ri ile Ana­do­lu tek­nik ve mes­lek li­se­le­rin­de­ki öğ­ren­ci­ler 30’ar ki­şi­lik sı­nıf­lar­da okur­ken, ge­nel li­se­ler­de­ki öğ­ren­ci­ler 60-70 ki­şi­lik sı­nıf­lar­da oku­ya­cak­tır. Bu da herkeste bü­yük ra­hat­sız­lık ya­ra­ta­cak­tır.


Li­se­ler­de­ki en önem­li sı­kın­tı, bu yıl art­tı­rı­lan haf­ta­lık ders sa­at­le­rin­de­dir. Haf­ta­lık ders sa­at­le­ri ge­nel li­se­ler, mes­lek li­se­le­ri ve tek­nik li­se­ler­de 30’dan 37’ye; Ana­do­lu mes­lek ve Ana­do­lu tek­nik li­se­le­rin­de 33’ten 37’ye; Ana­do­lu, fen, sos­yal bi­lim­ler, gü­zel sa­nat­lar ve öğ­ret­men li­se­le­rin­de 35’ten 40’a çı­ka­rıl­mış­tır. Ders sa­at­le­ri­nin art­tı­rıl­ma­sı, özel­lik­le iki­li öğ­re­tim ya­pı­lan okul­lar­da bü­yük sı­kın­tı ya­ra­ta­cak­tır. Bu tür okul­lar­da öğ­ren­ci­ler 05.00’te kal­kıp, sa­at 20.30’da ev­le­ri­ne dö­ne­cek­ler­dir. Bu sa­at­le­rin sa­de­ce 9. sı­nıf öğ­ren­ci­le­ri­ne uy­gu­la­nıp, di­ğer sı­nıf­la­ra es­ki sa­at­le­rin uy­gu­la­na­cak ol­ma­sı da, ay­rı bir sı­kın­tı­nın kay­na­ğı ola­cak­tır.


UD: Bu sis­tem­de mes­lek li­se­le­ri ve mes­lek eği­ti­mi ko­nu­sun­da bir dü­zen­le­me ya­pıl­dı mı?

SÖ: Ha­yır. Ma­ale­sef ha­yır! Sa­yın Dün­dar, 4+4+4 eği­tim sis­te­min­de ta­ma­men göz ar­dı edi­len, mes­lek li­se­le­ri ve mes­lek eği­ti­mi­nin du­ru­mu­dur. Ma­li­ye­ti yük­sek ol­du­ğu için ye­ni mes­lek li­se­le­ri açıl­ma­mak­ta, bun­la­rın ye­ri­ne da­ha ucu­za mal olan ti­ca­ret li­se­le­ri ile imam-ha­tip li­se­le­ri açıl­mak­ta­dır. Mev­cut mes­lek li­se­le­ri­nin de ço­ğu­nun tek­no­lo­ji­si es­ki­dir. Ay­rı­ca li­se ve mes­lek li­se­si oku­ya­ma­ya­cak olan­la­rın zo­run­lu eği­tim­le­ri­ni mes­le­ki eği­tim mer­kez­le­rin­de ya­pa­rak ara mes­lek ele­ma­nı ye­tiş­ti­ril­me­si ge­re­kir­ken, bu mer­kez­le­re de ge­rek­li önem ve­ril­me­mek­te­dir. Hal­bu­ki bu mer­kez­ler­de öğ­re­nim gö­re­cek öğ­ren­ci­ler­den li­se­yi oku­mak is­te­yen­le­re de, açık öğ­re­tim li­se­si­ne de­vam hak­kı ve­ril­me­li­dir. Böy­le bir uy­gu­la­ma, hem or­ta­öğ­re­tim­de­ki, hem de yük­se­köğ­re­tim­de­ki tı­kan­ma­yı da bü­yük öl­çü­de ön­le­ye­cek, en az 250-300 bin öğ­ren­ci ör­gün li­se öğ­re­ti­mi­nin dı­şı­na çı­ka­cak­tır.

Sa­yın Ba­ka­n’­ın açık­la­ma­sı­na gö­re önü­müz­de­ki yıl top­lam 9672 li­se­nin ya­rı­sı mes­lek li­se­si­ne dö­nüş­tü­rü­le­cek­miş. Doğ­ru bir dü­şün­ce. Çün­kü, ge­liş­miş ül­ke­ler­de mes­lek eği­ti­mi, aka­de­mik eği­ti­min önün­de ge­li­yor. An­cak biz­de bu­nun na­sıl ve ne­ye gö­re ya­pı­la­ca­ğı meç­hul. Bu de­mek­le ya­pı­la­cak ka­dar ko­lay bir iş de­ğil. Ül­ke ih­ti­yaç­la­rı­na ve mil­li is­tih­dam po­li­ti­ka­sı­na gö­re plan­la­nıp ya­pıl­ma­lı.

UD: Eği­ti­mi­miz­de sık sık sis­tem de­ği­şik­li­ği ya­pıl­ma­sı­nı bir so­run ola­rak gö­rü­yor mu­su­nuz? Ba­kan­lı­ğın önü­müz­de­ki yıl­lar­da da ye­ni de­ği­şik­lik pro­je­le­ri var mı?

SÖ: Ta­bi­i ki, sık sık sis­tem de­ği­şik­li­ği, eği­ti­mi olum­suz et­ki­li­yor. En faz­la de­ği­şik­lik li­se­ye ge­çiş ve li­se ka­de­me­sin­de ya­pıl­dı. Son otuz yıl­da kla­sik fen, mo­dern fen, ba­sa­mak­lı kur, kre­di­li ders geç­me, sü­per li­se, sı­nıf geç­me gi­bi de­ği­şik prog­ram ve sis­tem­ler uy­gu­lan­dı, hep­sin­den de 3-5 yıl­da vaz­ge­çil­di. Çün­kü, bu sis­tem­le­rin hep­si pi­lot uy­gu­la­ma ya­pıl­ma­dan bir­den ha­ya­ta ge­çi­ril­di ve bu yüz­den if­las edip yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­dı. Ba­ka­lım bu sis­te­m ne ka­dar uy­gu­la­na­cak?


Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın pro­je­si bit­mez. Bun­lar­dan bir­ka­çı­nı be­lir­te­yim. Önü­müz­de­ki öğ­re­tim yı­lın­dan son­ra li­se­le­re ge­çiş­te, Se­vi­ye Be­lir­le­me Sı­nav­la­rı (SBS) kal­dı­rı­la­rak ye­ri­ne, ba­kan­lık­ça dü­zen­le­ne­cek sı­nav­lar­la öğ­ren­ci­le­rin 5, 6, 7 ve 8’in­ci sı­nıf­lar­da­ki okul ba­şa­rı­la­rı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­cak. Bi­li­yor­su­nuz SBS’­den ön­ce de OKS, on­dan da ön­ce LGS var­dı.

Bun­lar­dan da önem­li­si şu, bü­tün li­se tür­le­ri tek bi­na­da top­la­na­cak­mış. Ay­nı bi­na­da Ana­do­lu, fen, imam-ha­tip, mes­lek li­se­le­ri bir­lik­te eği­tim ya­pa­cak­lar­mış. Öğ­ren­ci okul de­ğil, bö­lüm se­çe­cek­miş. Ya­ni bü­tün li­se­ler çok prog­ram­lı ha­le ge­le­cek. Böy­le­ce tam bir cur­cu­na ola­cak. Kırk yıl­lık mes­lek ha­ya­tı­mın otuz yı­lı li­se­ler­de yö­ne­ti­ci ola­rak geç­ti, bu­nun na­sıl ola­ca­ğı­na ak­lım er­mi­yor. Bu bel­ki ta­sar­ruf ama­cıy­la kü­çük yer­le­şim bi­rim­le­rin­de ya­pı­la­bi­lir, ama bü­yük kent­ler­de na­sıl ola­ca­ğı­nı kes­ti­re­mi­yo­rum. Ma­dem böy­le ya­pı­la­cak, ge­nel li­se­le­ri, Ana­do­lu li­se­si­ne dö­nüş­tür­me­ye, ye­ni imam-ha­tip li­se­le­ri aç­ma­ya ne ge­rek var? Bir de son yıl­lar­da çok prog­ram­lı li­se­ler (ÇPL) ka­pa­tı­lı­yor­du. Bun­dan vaz mı ge­çi­li­yor?

UD: 28 Şu­ba­t’­tan son­ra İmam Ha­tip Or­ta­okul­la­rıy­la bir­lik­te, Ana­do­lu li­se­le­ri­nin de or­ta­okul­la­rı ka­pa­tıl­ma­dı mı? Şim­di so­ru­yo­rum: Ma­dem 4+4+4 sis­te­mi­nin mi­mar­la­rı, ken­di­le­ri­ne gö­re 28 Şu­ba­t’­ın eği­tim­de yap­tı­ğı tah­ri­ba­tı dü­zelt­me­yi amaç­lı­yor­lar, o hal­de ne­den Ana­do­lu ço­cuk­la­rı­nın ya­ban­cı dil öğ­re­ne­rek dün­ya­ya açıl­ma­la­rı­nı sağ­la­yan Ana­do­lu li­se­le­ri­nin or­ta­okul­la­rı da imam ha­tip or­ta­okul­la­rı ile bir­lik­te açıl­ma­dı?

SÖ: Uğur Bey, ola­yın püf nok­ta­sı bu­dur. Bı­ra­kın Ana­do­lu li­se­le­ri­nin or­ta­okul­la­rı­nın açıl­ma­sı­nı, 28 Şu­ba­t’­tan son­ra Ana­do­lu li­se­le­rin­de 4 sı­nıf­ta top­lam 40 sa­at oku­tu­lan ya­ban­cı dil ders­le­ri, bu sis­tem­le 18’e in­di­ril­miş du­rum­da.

Ana­do­lu li­se­le­ri­nin sa­yı­sı 38 yıl için­de an­cak bin 500’e ula­şır­ken, şu an­da bin 74 imam ha­tip or­ta­oku­lu açı­lı­yor. Bu sa­yı, imam ha­tip li­se­le­riy­le bir­lik­te bin 500’ü bu­lu­yor.
Din de ma­ne­vi bir ih­ti­yaç­tır, öğ­re­til­me­li­dir. An­cak bu­ra­da so­run, ço­cuk­la­rı­mı­zın tek ta­raf­lı ye­tiş­ti­ril­me­le­ri. Kü­re­sel­le­şen dün­ya­mız­da re­ka­bet­çi genç­le­rin hem Ata­türk­çü, hem la­ik, hem din­dar, hem mil­li­yet­çi, hem en­te­lek­tü­el, hem de ev­ren­sel kül­tü­rü özüm­se­miş ol­ma­la­rı ge­re­kir. Kı­sa­ca­sı eği­tim­de ana il­ke, “ya­ban­cı­laş­ma­dan çağ­daş­laş­ma­” ol­ma­lı­dır.

UD: Sa­yın Öner ver­di­ği­niz bil­gi­ler ve yap­tı­ğı­nız de­ğer­len­dir­me­le­re çok te­şek­kür­ler.

SÖ: Eği­tim gi­bi önem­li bir ko­nu­da gö­rüş­le­ri­mi ka­mu­oyuy­la pay­laş­ma im­ka­nı ver­di­ği­niz için ben te­şek­kür ede­rim Sa­yın Dün­dar.


4+4+4’ü eğitimciler hazırlamadı!


UD: Gö­rül­dü­ğü ka­da­rıy­la 4+4+4 eği­tim sis­te­mi bir­çok so­run­lar­la uy­gu­la­ma­ya baş­la­nı­yor. Siz­ce bu ka­dar so­run ne­den oluş­tu?

SÖ: Bu ka­dar so­ru­nun oluş­ma­sı­nın ana se­be­bi, bu sis­te­mi eği­tim­ci­ler ve Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri­nin ha­zır­la­ma­ma­sı­dır. Za­ten Sa­yın Din­çer Ba­kan ol­duk­tan son­ra ba­kan­lı­ğın bü­tün tec­rü­be­li bü­rok­rat­la­rı­nı gö­rev­den al­dı, yer­le­ri­ne baş­ka ba­kan­lık­lar­dan bü­rok­rat­lar ge­tir­di. Bu sis­tem doğ­ru­dan doğ­ru­ya bir­kaç mil­let­ve­ki­li ta­ra­fın­dan, “p­ro­je ha­lin­de­” Mec­li­s’­e ge­ti­ril­di. Ba­ka­nın ve Ba­kan­lık bü­rok­rat­la­rı­nın eği­tim sis­te­min­de­ki bu dü­zen­le­me­den ha­be­ri ol­ma­dı­ğı, ta­sa­rı­nın Eği­tim Ko­mis­yo­nu­’n­da gö­rü­şül­me­si sı­ra­sın­da so­ru­la­ra ver­dik­le­ri ce­vap­lar­dan bel­li ol­du. Baş­ba­ka­n’­ın ta­li­ma­tı üze­ri­ne de, bir haf­ta­da yan­gın­dan mal ka­çı­rır­ca­sı­na Mec­li­s’­ten ge­çi­ril­di.

Uğur Dündar


banner182
Son Güncelleme: 16.09.2012 13:30
Anahtar Kelimeler:
liselerde curcuna olacak
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol