banner406
banner396
16 Eylül 2012 Pazar 13:30
Liselerde curcuna olacak!..

Liselerde curcuna olacak!..

4+4+4 eğitim sisteminde en çok, çocukların 66 ayda okula başlaması tartışıldı ama asıl sorun orta ve liselerde olacak. Öner “Tüm liselerin tek binada toplanması skandal” diyor.Sev­gi­li okur­la­rım;

Mil­li Eği­tim ca­mi­ası­nın say­gın isim­le­rin­den Yard. Doç. Dr. Sa­kin Öne­r’­le 4+4+4 üze­ri­ne yap­tı­ğı­mız söy­le­şi­yi, bu­gün de sür­dü­rü­yo­ruz.


Sa­kin Öner, ye­ni uy­gu­la­ma­nın or­ta­okul ve li­se öğ­ren­ci­le­ri­ne bü­yük so­run­lar ya­şa­ta­ca­ğı­nı öne sü­rü­yor.


Bu­na ne­den ola­rak da sis­te­min Ba­kan­lık­ça de­ğil, Baş­ba­ka­n’­ın is­te­ği üze­ri­ne ba­zı AK­P’­li mil­let­ve­kil­le­rin­ce ha­zır­lan­mış ol­ma­sı­nı gös­te­ri­yor. Ba­şöğ­ret­men Öner, tüm li­se tür­le­ri­nin tek bi­na­da top­lan­ma­sı­nı ise “cur­cu­na­” ola­rak de­ğer­len­di­ri­yor.


İş­te “cur­cu­na­” ön­ce­si Dr. Sa­kin Öne­r’­in gö­rüş ve uya­rı­la­rı:


UD: Bi­raz da ikin­ci 4’ün, or­ta­okul­la­rın so­run­la­rı üze­rin­de du­ra­lım. Bu ko­nu­da ne­ler dü­şü­nü­yor­su­nuz?


SÖ: İl­ko­kul­lar­da­ki me­kan so­ru­nu or­ta­okul­lar­da da ya­şa­na­cak­tır. Çün­kü hem ye­ni or­ta­okul bi­na­la­rı ya­pıl­ma­mış, hem de ne ka­dar öğ­ren­ci­nin ter­cih ede­ce­ği bi­lin­me­den 700 ci­va­rın­da il­köğ­re­tim oku­lu bi­na­sı, imam-ha­tip or­ta­oku­lu­na çev­ril­miş­tir. Bu okul­la­ra çe­şit­li pro­mos­yon­lar­la ve “i­ki dün­ya­yı da kur­tar­ma­k” vaa­diy­le il­gi­li il­gi­siz ki­şi ve ku­ru­luş­lar­ca öğ­ren­ci bu­lun­ma­ya ça­lı­şıl­ma­sı da ay­rı bir ga­ra­bet­tir.

İl­köğ­re­tim okul­la­rı­nın bi­rin­ci ka­de­me­si­nin 5 yıl­dan 4 yı­la in­di­ril­me­siy­le do­ğan öğ­ret­men faz­la­lı­ğı so­ru­nu, or­ta­okul­la­rın üç yıl­dan dört yı­la çı­ka­rıl­ma­sı ne­de­niy­le “öğ­ret­men az­lı­ğı so­ru­nu­” bi­çi­min­de kar­şı­mı­za çı­ka­cak­tır. Or­ta­okul­lar­da en az 30 bin branş öğ­ret­me­ni­ne ih­ti­yaç do­ğa­cak­tır. Alı­nan 36 bin öğ­ret­me­nin bu ko­nu­da­ki ih­ti­ya­cı kıs­men kar­şı­la­ya­ca­ğı söy­le­ne­bi­lir.


Or­ta­okul­lar­da haf­ta­da 5’in­ci ve 6’n­cı sı­nıf­lar­da 6, 7 ve 8’in­ci sı­nıf­lar­da 37 sa­at ders ya­pıl­ma­sı, ay­rı bir so­run ya­ra­ta­cak­tır. Öğ­ren­ci sa­yı­sı­nın faz­la ol­du­ğu okul­lar­da iki­li eği­ti­me ge­çi­le­cek­tir. Bu da öğ­ren­ci­le­rin sa­at 07.30’da oku­la gi­rip sa­at 19.30’da okul­dan çık­ma­sı de­mek­tir. Bu da eği­ti­mi olum­suz et­ki­le­ye­cek­tir.


UD: Bir de seç­me­li ders­ler ko­nu­su var. İmam-ha­tip or­ta­okul­la­rı­nın ya­nı sı­ra di­ğer or­ta­okul­la­ra da Arap­ça, Ku­ran-ı Ke­rim, Hz. Mu­ham­me­d’­in Ha­ya­tı ve Te­mel Di­ni Bil­gi­ler 2’şer sa­at seç­me­li ders ola­rak ko­nul­du. Bu ders­ler li­se­le­re de ay­nen ko­nul­du. Bun­la­rın se­çi­min­de ve oku­tul­ma­sın­da so­run­lar ya­şa­na­bi­lir mi?

SÖ: Bu ders­le­rin se­çi­mi ko­nu­sun­da iki yön­lü ma­hal­le bas­kı­sı ola­ca­ğı ve öğ­ren­ci­ler ara­sın­da sür­tüş­me­ye, iki­li­ğe ve öte­ki­leş­tir­me­ye yol aça­ca­ğı en­di­şe­si­ni ta­şı­yo­rum. Kız öğ­ren­ci­le­rin kı­ya­fe­ti ko­nu­sun­da da so­run­lar ya­şa­na­bi­lir. Bir de şu an­da okul­lar­da bu ders­le­ri oku­ta­cak öğ­ret­men­ler yok. Bu du­rum bir çok ila­hi­yat fa­kül­te­si me­zu­nu­nun öğ­ret­men ola­rak atan­ma­sı­na ze­min ha­zır­la­ya­cak­tır.


UD: Li­se­le­re ge­lin­ce, eği­ti­min bu ka­de­me­sin­de ne gi­bi so­run­la­rın ya­şa­na­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor­su­nuz?

SÖ: Li­se ka­de­me­sin­de en önem­li so­run­lar; me­kan ve ders sa­at­le­ri so­ru­nu­dur. Me­kan so­ru­nu­nun iki önem­li se­be­bi var: Bi­rin­ci­si, zo­run­lu eği­ti­min 12 yı­la çı­ka­rı­la­rak li­se eği­ti­mi­nin de zo­run­lu eği­tim kap­sa­mı­na alın­ma­sı. Bu du­rum­da sis­te­me 300 bi­nin üze­rin­de ye­ni öğ­ren­ci ka­tı­la­cak. Bu, yal­nız bu ka­de­me­de sis­te­me 30’ar ki­şi­lik 10 bin sı­nıf, ya­ni 25’er ders­lik­li 400 ye­ni okul ila­ve­si de­mek­tir. İkin­ci­si, ge­nel li­se­le­rin son yıl­lar­da hız­la Ana­do­lu li­se­si­ne dö­nüş­tü­rül­me­si so­nu­cun­da bu tür li­se­le­rin sa­yı­sı­nın azal­ma­sı­dır. Şu an­da İs­tan­bu­l’­da her il­çe­de 2-5 ara­sın­da ge­nel li­se kal­mış­tır. Bu du­rum­da Ana­do­lu, fen, sos­yal bi­lim­ler, öğ­ret­men li­se­le­ri ile Ana­do­lu tek­nik ve mes­lek li­se­le­rin­de­ki öğ­ren­ci­ler 30’ar ki­şi­lik sı­nıf­lar­da okur­ken, ge­nel li­se­ler­de­ki öğ­ren­ci­ler 60-70 ki­şi­lik sı­nıf­lar­da oku­ya­cak­tır. Bu da herkeste bü­yük ra­hat­sız­lık ya­ra­ta­cak­tır.


Li­se­ler­de­ki en önem­li sı­kın­tı, bu yıl art­tı­rı­lan haf­ta­lık ders sa­at­le­rin­de­dir. Haf­ta­lık ders sa­at­le­ri ge­nel li­se­ler, mes­lek li­se­le­ri ve tek­nik li­se­ler­de 30’dan 37’ye; Ana­do­lu mes­lek ve Ana­do­lu tek­nik li­se­le­rin­de 33’ten 37’ye; Ana­do­lu, fen, sos­yal bi­lim­ler, gü­zel sa­nat­lar ve öğ­ret­men li­se­le­rin­de 35’ten 40’a çı­ka­rıl­mış­tır. Ders sa­at­le­ri­nin art­tı­rıl­ma­sı, özel­lik­le iki­li öğ­re­tim ya­pı­lan okul­lar­da bü­yük sı­kın­tı ya­ra­ta­cak­tır. Bu tür okul­lar­da öğ­ren­ci­ler 05.00’te kal­kıp, sa­at 20.30’da ev­le­ri­ne dö­ne­cek­ler­dir. Bu sa­at­le­rin sa­de­ce 9. sı­nıf öğ­ren­ci­le­ri­ne uy­gu­la­nıp, di­ğer sı­nıf­la­ra es­ki sa­at­le­rin uy­gu­la­na­cak ol­ma­sı da, ay­rı bir sı­kın­tı­nın kay­na­ğı ola­cak­tır.


UD: Bu sis­tem­de mes­lek li­se­le­ri ve mes­lek eği­ti­mi ko­nu­sun­da bir dü­zen­le­me ya­pıl­dı mı?

SÖ: Ha­yır. Ma­ale­sef ha­yır! Sa­yın Dün­dar, 4+4+4 eği­tim sis­te­min­de ta­ma­men göz ar­dı edi­len, mes­lek li­se­le­ri ve mes­lek eği­ti­mi­nin du­ru­mu­dur. Ma­li­ye­ti yük­sek ol­du­ğu için ye­ni mes­lek li­se­le­ri açıl­ma­mak­ta, bun­la­rın ye­ri­ne da­ha ucu­za mal olan ti­ca­ret li­se­le­ri ile imam-ha­tip li­se­le­ri açıl­mak­ta­dır. Mev­cut mes­lek li­se­le­ri­nin de ço­ğu­nun tek­no­lo­ji­si es­ki­dir. Ay­rı­ca li­se ve mes­lek li­se­si oku­ya­ma­ya­cak olan­la­rın zo­run­lu eği­tim­le­ri­ni mes­le­ki eği­tim mer­kez­le­rin­de ya­pa­rak ara mes­lek ele­ma­nı ye­tiş­ti­ril­me­si ge­re­kir­ken, bu mer­kez­le­re de ge­rek­li önem ve­ril­me­mek­te­dir. Hal­bu­ki bu mer­kez­ler­de öğ­re­nim gö­re­cek öğ­ren­ci­ler­den li­se­yi oku­mak is­te­yen­le­re de, açık öğ­re­tim li­se­si­ne de­vam hak­kı ve­ril­me­li­dir. Böy­le bir uy­gu­la­ma, hem or­ta­öğ­re­tim­de­ki, hem de yük­se­köğ­re­tim­de­ki tı­kan­ma­yı da bü­yük öl­çü­de ön­le­ye­cek, en az 250-300 bin öğ­ren­ci ör­gün li­se öğ­re­ti­mi­nin dı­şı­na çı­ka­cak­tır.

Sa­yın Ba­ka­n’­ın açık­la­ma­sı­na gö­re önü­müz­de­ki yıl top­lam 9672 li­se­nin ya­rı­sı mes­lek li­se­si­ne dö­nüş­tü­rü­le­cek­miş. Doğ­ru bir dü­şün­ce. Çün­kü, ge­liş­miş ül­ke­ler­de mes­lek eği­ti­mi, aka­de­mik eği­ti­min önün­de ge­li­yor. An­cak biz­de bu­nun na­sıl ve ne­ye gö­re ya­pı­la­ca­ğı meç­hul. Bu de­mek­le ya­pı­la­cak ka­dar ko­lay bir iş de­ğil. Ül­ke ih­ti­yaç­la­rı­na ve mil­li is­tih­dam po­li­ti­ka­sı­na gö­re plan­la­nıp ya­pıl­ma­lı.

UD: Eği­ti­mi­miz­de sık sık sis­tem de­ği­şik­li­ği ya­pıl­ma­sı­nı bir so­run ola­rak gö­rü­yor mu­su­nuz? Ba­kan­lı­ğın önü­müz­de­ki yıl­lar­da da ye­ni de­ği­şik­lik pro­je­le­ri var mı?

SÖ: Ta­bi­i ki, sık sık sis­tem de­ği­şik­li­ği, eği­ti­mi olum­suz et­ki­li­yor. En faz­la de­ği­şik­lik li­se­ye ge­çiş ve li­se ka­de­me­sin­de ya­pıl­dı. Son otuz yıl­da kla­sik fen, mo­dern fen, ba­sa­mak­lı kur, kre­di­li ders geç­me, sü­per li­se, sı­nıf geç­me gi­bi de­ği­şik prog­ram ve sis­tem­ler uy­gu­lan­dı, hep­sin­den de 3-5 yıl­da vaz­ge­çil­di. Çün­kü, bu sis­tem­le­rin hep­si pi­lot uy­gu­la­ma ya­pıl­ma­dan bir­den ha­ya­ta ge­çi­ril­di ve bu yüz­den if­las edip yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­dı. Ba­ka­lım bu sis­te­m ne ka­dar uy­gu­la­na­cak?


Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın pro­je­si bit­mez. Bun­lar­dan bir­ka­çı­nı be­lir­te­yim. Önü­müz­de­ki öğ­re­tim yı­lın­dan son­ra li­se­le­re ge­çiş­te, Se­vi­ye Be­lir­le­me Sı­nav­la­rı (SBS) kal­dı­rı­la­rak ye­ri­ne, ba­kan­lık­ça dü­zen­le­ne­cek sı­nav­lar­la öğ­ren­ci­le­rin 5, 6, 7 ve 8’in­ci sı­nıf­lar­da­ki okul ba­şa­rı­la­rı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­cak. Bi­li­yor­su­nuz SBS’­den ön­ce de OKS, on­dan da ön­ce LGS var­dı.

Bun­lar­dan da önem­li­si şu, bü­tün li­se tür­le­ri tek bi­na­da top­la­na­cak­mış. Ay­nı bi­na­da Ana­do­lu, fen, imam-ha­tip, mes­lek li­se­le­ri bir­lik­te eği­tim ya­pa­cak­lar­mış. Öğ­ren­ci okul de­ğil, bö­lüm se­çe­cek­miş. Ya­ni bü­tün li­se­ler çok prog­ram­lı ha­le ge­le­cek. Böy­le­ce tam bir cur­cu­na ola­cak. Kırk yıl­lık mes­lek ha­ya­tı­mın otuz yı­lı li­se­ler­de yö­ne­ti­ci ola­rak geç­ti, bu­nun na­sıl ola­ca­ğı­na ak­lım er­mi­yor. Bu bel­ki ta­sar­ruf ama­cıy­la kü­çük yer­le­şim bi­rim­le­rin­de ya­pı­la­bi­lir, ama bü­yük kent­ler­de na­sıl ola­ca­ğı­nı kes­ti­re­mi­yo­rum. Ma­dem böy­le ya­pı­la­cak, ge­nel li­se­le­ri, Ana­do­lu li­se­si­ne dö­nüş­tür­me­ye, ye­ni imam-ha­tip li­se­le­ri aç­ma­ya ne ge­rek var? Bir de son yıl­lar­da çok prog­ram­lı li­se­ler (ÇPL) ka­pa­tı­lı­yor­du. Bun­dan vaz mı ge­çi­li­yor?

UD: 28 Şu­ba­t’­tan son­ra İmam Ha­tip Or­ta­okul­la­rıy­la bir­lik­te, Ana­do­lu li­se­le­ri­nin de or­ta­okul­la­rı ka­pa­tıl­ma­dı mı? Şim­di so­ru­yo­rum: Ma­dem 4+4+4 sis­te­mi­nin mi­mar­la­rı, ken­di­le­ri­ne gö­re 28 Şu­ba­t’­ın eği­tim­de yap­tı­ğı tah­ri­ba­tı dü­zelt­me­yi amaç­lı­yor­lar, o hal­de ne­den Ana­do­lu ço­cuk­la­rı­nın ya­ban­cı dil öğ­re­ne­rek dün­ya­ya açıl­ma­la­rı­nı sağ­la­yan Ana­do­lu li­se­le­ri­nin or­ta­okul­la­rı da imam ha­tip or­ta­okul­la­rı ile bir­lik­te açıl­ma­dı?

SÖ: Uğur Bey, ola­yın püf nok­ta­sı bu­dur. Bı­ra­kın Ana­do­lu li­se­le­ri­nin or­ta­okul­la­rı­nın açıl­ma­sı­nı, 28 Şu­ba­t’­tan son­ra Ana­do­lu li­se­le­rin­de 4 sı­nıf­ta top­lam 40 sa­at oku­tu­lan ya­ban­cı dil ders­le­ri, bu sis­tem­le 18’e in­di­ril­miş du­rum­da.

Ana­do­lu li­se­le­ri­nin sa­yı­sı 38 yıl için­de an­cak bin 500’e ula­şır­ken, şu an­da bin 74 imam ha­tip or­ta­oku­lu açı­lı­yor. Bu sa­yı, imam ha­tip li­se­le­riy­le bir­lik­te bin 500’ü bu­lu­yor.
Din de ma­ne­vi bir ih­ti­yaç­tır, öğ­re­til­me­li­dir. An­cak bu­ra­da so­run, ço­cuk­la­rı­mı­zın tek ta­raf­lı ye­tiş­ti­ril­me­le­ri. Kü­re­sel­le­şen dün­ya­mız­da re­ka­bet­çi genç­le­rin hem Ata­türk­çü, hem la­ik, hem din­dar, hem mil­li­yet­çi, hem en­te­lek­tü­el, hem de ev­ren­sel kül­tü­rü özüm­se­miş ol­ma­la­rı ge­re­kir. Kı­sa­ca­sı eği­tim­de ana il­ke, “ya­ban­cı­laş­ma­dan çağ­daş­laş­ma­” ol­ma­lı­dır.

UD: Sa­yın Öner ver­di­ği­niz bil­gi­ler ve yap­tı­ğı­nız de­ğer­len­dir­me­le­re çok te­şek­kür­ler.

SÖ: Eği­tim gi­bi önem­li bir ko­nu­da gö­rüş­le­ri­mi ka­mu­oyuy­la pay­laş­ma im­ka­nı ver­di­ği­niz için ben te­şek­kür ede­rim Sa­yın Dün­dar.


4+4+4’ü eğitimciler hazırlamadı!


UD: Gö­rül­dü­ğü ka­da­rıy­la 4+4+4 eği­tim sis­te­mi bir­çok so­run­lar­la uy­gu­la­ma­ya baş­la­nı­yor. Siz­ce bu ka­dar so­run ne­den oluş­tu?

SÖ: Bu ka­dar so­ru­nun oluş­ma­sı­nın ana se­be­bi, bu sis­te­mi eği­tim­ci­ler ve Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı yet­ki­li­le­ri­nin ha­zır­la­ma­ma­sı­dır. Za­ten Sa­yın Din­çer Ba­kan ol­duk­tan son­ra ba­kan­lı­ğın bü­tün tec­rü­be­li bü­rok­rat­la­rı­nı gö­rev­den al­dı, yer­le­ri­ne baş­ka ba­kan­lık­lar­dan bü­rok­rat­lar ge­tir­di. Bu sis­tem doğ­ru­dan doğ­ru­ya bir­kaç mil­let­ve­ki­li ta­ra­fın­dan, “p­ro­je ha­lin­de­” Mec­li­s’­e ge­ti­ril­di. Ba­ka­nın ve Ba­kan­lık bü­rok­rat­la­rı­nın eği­tim sis­te­min­de­ki bu dü­zen­le­me­den ha­be­ri ol­ma­dı­ğı, ta­sa­rı­nın Eği­tim Ko­mis­yo­nu­’n­da gö­rü­şül­me­si sı­ra­sın­da so­ru­la­ra ver­dik­le­ri ce­vap­lar­dan bel­li ol­du. Baş­ba­ka­n’­ın ta­li­ma­tı üze­ri­ne de, bir haf­ta­da yan­gın­dan mal ka­çı­rır­ca­sı­na Mec­li­s’­ten ge­çi­ril­di.

Uğur Dündar


Son Güncelleme: 16.09.2012 13:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.