banner406
banner420
12 Kasım 2017 Pazar 20:14
Maarif Müfettişliği Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Maarif Müfettişliği sınavı MEB tarafından 11 Kasım 2017 tarihinde yapıldı. Sınava giren adaylar, maarif müfettişliği sınav sonuçlarını bekliyorlar.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Süreç nasıl işleyecek? Detaylar Mebpersonel.com'da...

V. YAZILI SINAVA BAŞVURU, SINAV YERİ,  SINAV TARİHİ, SINAV ŞEKLİ

(1) Yazılı sınav başvurusu, bu Kılavuz ekinde yer alan EK-1/A ‘Bakanlık Maarif Müfettişi Yazılı Sınav Başvuru Formu’ ile EK-2 Bakanlık Maarif Müfettişi Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Süreci Takvimi’nde belirtilen sürede, Teftiş Kurulu Başkanlığına elektronik ortamda yapılır.

(2) Yazılı sınav yeri Ankara’dır. Yazılı sınava katılacakların sınava girecekleri yer ve salonlar Bakanlık web adresinde (www.meb.gov.tr) duyurulur.

(3) Yazılı sınavı, EK-2 takvimde belirtilen tarihte yapılacaktır.

(4)  Yazılı sınavına katılmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. 

(5) Yazılı sınavda test tekniği uygulanır. Bu sınava ilişkin tüm uygulamalar, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanacak “protokol” ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Sınav Kurulunca belirlenen “esaslar” çerçevesinde, EK-2’deki takvimde belirtilen süreçte, protokolü imzalayan birimlerce görev ve yükümlülükleri dahilinde gerçekleştirilir.

VI. YAZILI SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME AĞIRLIKLARI

            (1) Yazılı(test) sınavında sorulacak sorular, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hüküm çerçevesinde aşağıda belirtilen konular arasından belirlenir.

a)

Genel Mevzuat: (20 soru)

1)

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2)

İdare Hukuku (genel esaslar, idari yargı, Türkiye’nin yönetim yapısı)

3)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

4)

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

b)

Millî Eğitim Bakanlığı Mevzuatı: (20 soru)

1)

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname

2)

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

3)

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

4)

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

5)

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

c)

Mali ve Adli Mevzuat: (20 soru)

1)

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

2)

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

3)

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

ç)

Diğer Konular: (20 soru)

1)

İstatistik

2)

Ölçme ve Değerlendirme

3)

Genel Kültür (T.C. İnkılap Tarihi dahil)

a, b, c, ç yazılı(test) sınavı konu gruplarında toplamda 80 soru sorulacaktır.

            (2) Yazılı sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav konu gruplarının alt konularında sorulacak soru sayısı ve soruların puan değerleri Teftiş Kurulu Başkanlığı Sınav Kurulunca belirlenen esaslarda yer alır. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için adayın, sınav konu gruplarının her birinden en az 60 puan alması, bu puanların ortalamasının 70 (yetmiş) puandan aşağı olmaması gerekir. Başarılı aday sayısının çok olması durumunda, ilan edilen (20 adet) kadronun en fazla dört misli (80) aday mülakata girmeye hak kazanır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da mülakata çağrılır.

(3) Yazılı sınav sonuçları, EK-2 takvimde belirtilen tarihte, Bakanlık web adresinde (www.meb.gov.tr)  adaylara duyurulur. Ayrıca, yazılı sınavı sonuç listesi ile başarı listesi Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(4) Yazılı sınavına yapılacak itirazların ve bu itirazların incelenmesi ve sonuca bağlanması iş ve işlemleri, mülakatın başlayacağı tarihten en az bir gün önce tamamlanması hususunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli tedbirler alınır. Sonuçlar Teftiş Kurulu Başkanlığına mülakat tarihi öncesinde bildirilir.

VII. MÜLAKAT YERİ VE MÜLAKATA BAŞVURU 

(1) Mülakata başvurular, bu Kılavuz ekinde yer alan EK-2 ‘Bakanlık Maarif Müfettişi Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Süreci Takvimi’nde belirtilen sürede yapılır. 

(2) Mülakata başvuru, bu Kılavuz ekinde yer alan EK-1/B ‘Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat Başvuru Formu’ ve ekleri ile Teftiş Kurulu Başkanlığına (MEB Ek Hizmet Binası Milli Müdafaa Caddesi No: 6 Kat: 1 Kızılay/ANKARA) şahsen yapılır. 

(3) Başvuru formuna, aşağıda belirtilen belgeler noksansız eklenir. 

a) Yazılı sınavında (1-80.) sırada başarılı olduğuna dair sınav başarı belgesi,

b) Hizmet cetvelinin tasdikli örneği,

c) Şube müdürü veya üstü kadroya atama kararnamesinin tasdikli örneği.

ç) Şube müdürü veya üstü kadroda fiilen çalıştığına dair biriminden alınmış yazı.

d) Kendi el yazısıyla düzenlenmiş özgeçmiş,

e) Görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalıkları olmadığına ve ülkenin her tarafında ve Bakanlıkça belirlenecek çalışma merkezinde görev yapabileceğine dair yazılı beyan, 

f) Vesikalık iki fotoğraf. 

Yukarıda sayılan belgelerin noksan olduğu başvurular ile şahsen yapılmayan başvurular işleme konulmaz.

            VIII. YAZILI SINAV VE MÜLAKAT BAŞVURULARININ İNCELENMESİ

            (1) Yazılı sınav ve mülakat başvuruları, bu Kılavuzda belirtilen şartlara uygunluğu yönünden Teftiş Kurulu Başkanlığınca kurulacak komisyonca incelenir. Yazılı sınava ve mülakata katılma hakkı kazananlar Bakanlık web adresinde (www.meb.gov.tr) duyurulur.

IX. YAZILI SINAV VE MÜLAKAT KOMİSYONU OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI 

(1) Yazılı Sınav ve Mülakat Komisyonu, Bakanlık Makamı Onayında belirtilen nitelik ve sayıda üyeden oluşur.  Komisyonda yeterli sayıda yedek üye görevlendirilir. Asıl üyenin komisyona katılamadığı durumlarda, komisyon yedek üyenin katılımı ile çalışmalarına devam eder. 

(2) Bakanlık Maarif Müfettişi yazılı sınav, mülakat ve atama sürecine ilişkin sekretarya Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülür.

(3) Yazılı sınav ve mülakat komisyonu üye tam sayısı ile toplanır.

(4) Yazılı sınav ve mülakat komisyonu çalışmaları, ilgili mevzuat, bu Kılavuz ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.

X. YAZILI SINAV VE MÜLAKAT KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

(1) Yazılı sınav ve mülakat komisyonu aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Yazılı sınava ve mülakata ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

b) Mülakata katılan adayların değerlendirmesini EK-3’de yer alan ‘Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat Değerlendirme Formu’na göre yapmak,

c) Mülakata ilişkin itirazları sonuçlandırmak,

ç) Mülakat başarı listesinin düzenlenmesini sağlamak. 

XI. MÜLAKAT KONULARI VE DEĞERLENDİRME AĞIRLIKLARI

(1) Mülakatta adayın aşağıda belirtilen konularda 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirmesi yapılır: 

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 20 (yirmi) puan, 

b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki görünümü 20 (yirmi) puan, 

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 20 (yirmi) puan, 

ç) Genel yetenek ve genel kültürü 20 (yirmi) puan, 

d) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 20 (yirmi) puan.

XII. MÜLAKATIN YAPILACAĞI YER  

(1) Bakanlık Maarif Müfettişliği mülakatı, Teftiş Kurulu Başkanlığında (MEB Ek Hizmet Binası Milli Müdafaa Caddesi No: 6 Kat: 1 Kızılay/ANKARA adresinde) yapılır.

            XIII. MÜLAKATA ALINMA 

(1) Mülakata katılacak adaylar, Başkanlıkça belirtilen günde mülakata alınırlar. Kendilerine bildirilen günde mülakata gelmeyen adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.  

XIV. MÜLAKATIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

(1) Mülakatın değerlendirmesi, bu Kılavuz ekinde yer alan EK-3 ‘Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat Değerlendirme Formu’ esas alınarak yapılır. 

(2) Mülakatta 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üstü alanlar başarılı sayılır. 

(3) Mülakat başarı listesi en üst puandan başlamak suretiyle düzenlenir.

XV. MÜLAKAT SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZ 

(1) Mülakat sonuçları, mülakat değerlendirmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığın web adresinde (www.meb.gov.tr) duyurulur. 

(2) Mülakat sonucuna itiraz, sonuçların ilan edildiği günü takip eden iki iş günü içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına (MEB Ek Hizmet Binası Milli Müdafaa Caddesi No: 6 Kat: 1 Kızılay/ANKARA) şahsen başvurarak yapılır.

(3) İtirazlar, itiraz süresi bittikten sonra mülakat komisyonu tarafından iki iş günü içinde incelenerek karara bağlanır ve mülakat başarı listesi kesinleştirilir. İtiraz sonucu ayrıca ilgilinin iletişim (e-mail) adresine yazılı olarak bildirilir. 

XVI. MÜLAKAT SONUÇLARININ MAKAMA SUNULMASI VE UYGULAMA

(1) Başkanlıkça, kesinleştirilen mülakat başarı listesi Bakanlık Makamının Onayına sunulur. 

(2) Başarılı aday sayısının EK-4 ‘Bakanlık Maarif Müfettişi Atanacak Kadrolar Listesi’nde yer alan kadro sayısından fazla olması durumunda, atamalar en yüksek puandan başlamak suretiyle yapılır.

(3) Atanabilecek adayların puanlarının eşitliği halinde memuriyetteki hizmet süresi fazla olan, eşitliğin bozulmaması halinde kura yoluyla belirlenen adayın ataması yapılır.

XVII. BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞLİĞİNE ATAMA

(1) Mülakatta başarılı olan adayların atamaları, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne göre, EK-4 Bakanlık Maarif Müfettişi Atanacak Kadrolar Listesinde belirtilen kadrolara yapılır.  

(2) Bakanlık Maarif Müfettişi olarak ataması yapılanlar, 657 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde göreve başlarlar. Süresi içinde göreve başlamayanların ataması iptal edilir. Ataması iptal edilenlerle ilgili işlemler genel hükümlere göre yürütülür.

XVIII. DİĞER HUSUSLAR 

(1) Milli Eğitim Bakanlığının bu Kılavuzda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılan değişiklikler bu Kılavuzda belirtilen yöntemle duyurulur.

EK-2

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ

YAZILI SINAV, MÜLAKAT VE ATAMA SÜRECİ TAKVİMİ

(Şube Müdürü ve Üstü Kadrolarda Asaleten ve Fiilen Çalışanlar İçin)

UYGULAMAYA İLİŞKİN SÜREÇLER

SÜREÇ TARİHİ

I. BAŞVURU SÜRECİ

1. Yazılı sınav, mülakat ve atama kılavuzunun duyurulması

11-12/10/2017

2. Yazılı sınavı başvuru başlama tarihi ve saati

16/10/2017 - 09:00

3. Yazılı sınav başvuru bitiş tarihi ve saati

20/10/2017 - 18:00

4. Yazılı sınavına katılma hakkı kazanan adayların ilanı

31/10/2017

II. YAZILI SINAV, MÜLAKATA BAŞVURU VE MÜLAKAT SÜRECİ

1. Yazılı(test) sınavın yapılacağı tarih ve saati

11/11/2017 - 10:00

2. Yazılı sınavı sonucunun açıklanması

15/11/2017

3. Yazılı sınav sonucuna itirazın başlama tarihi ve saati

16/11/2017 - 09:00

4. Yazılı sınav sonucuna itirazın bitiş tarihi ve saati

17/11/2017 - 18:00

5. İtirazların incelenmesi ve karara bağlanması

20-21/11/2017

6. Mülakata katılma hakkı kazanan adayların ilanı

22/11/2017

7. Mülakat başvuru başlama tarihi ve saati

23/11/2017 - 09:00

8. Mülakat başvuru bitiş tarihi ve saati

24/11/2017 - 18:00

9. Mülakatın başlama tarihi ve saati:

25/11/2017 - 09:00 Cumartesi

10. Mülakatın bitiş tarihi ve saati

26/11/2017 - 18:00 Pazar

III. MÜLAKAT SONUCUNUN AÇIKLANMA SÜRECİ

1. Mülakat sonuçlarının açıklanması

27/11/2017

2. Mülakat sonucuna itirazın başlama tarihi ve saati

28/11/2017 - 09:00

3. Mülakat sonucuna itirazın bitiş tarihi ve saati

29/11/2017 - 18:00

4. İtirazların incelenmesi ve karara bağlanması

30/11/2017

IV. ATAMA SÜRECİ

1. Mülakatta başarılı olan adaylardan başarı sırası itibariyle atamaya hak kazananların atama işlemlerinin başlatılması

01-08/12/2017

2. Atama işlemi gerçekleşen adayların göreve başlamaları

657 sayılı Kanunda belirtilen süre

AÇIKLAMALAR:

1. Yazılı (test) sınavı ve mülakat ve yukarıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. Yazılı sınava ve

     mülakata katılacak adaylar belirtilen başlama saatlerinden en az 15 dakika önce sınav yeri ve

     salonlarında hazır bulunacaklardır.

2. Adaylar, bu takvimin güncel halini, yazılı/test sınavı ve mülakatla ilgili duyuruları ve gelişmeleri Bakanlık web adresinden (www.meb.gov.tr) takip edeceklerdir.

3. Yazılı(test) sınavı başvuru ve sınav yeri ve iletişim;

- Yazılı(test) sınavına Bakanlık duyurusunda ve kılavuzda belirtilen şekilde ve tarihte elektronik ortamda başvurulacaktır.

    - Sınav yeri Ankara’dır. Sınav, Bakanlık web adresinde duyurulan yer ve salonlarda yapılacaktır.

4. Mülakat başvuru yeri ve iletişim;

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Milli Müdafaa Caddesi No: 6 Kat: 1  (Bakanlık Ek Hizmet Binası)  06440, Kızılay /ANKARA.  

  Telefon : (0312) 413 41 22-24, Fax: (0312) 419 13 24, e-posta: rdb@meb.gov.tr.

5. Yazılı/test sınavı ile ilgili hususlarda yukarıda belirtilen mülakat başvuru ve iletişim yerinden bilgi alınabilir.

www.mebpersonel.com

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.