banner406
banner396
04 Mayıs 2013 Cumartesi 14:38
MEB Kurum İdari Kurulu toplantısı yapıldı..
 Milli Eğitim Bakanlığı Nisan 2013 Kurum İdari Kurulu Toplantısı, Müsteşar Yardımcısı Zübeyir Yılmaz, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hikmet Çolak, Ortaöğretim Genel Müdür Vekili Hülya Ertürk Koç, Sendikalar Grup Başkanı Salih Altuntaş, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, Genel Başkan yardımcıları Ali Yalçın, Ramazan Çakırcı ve Hukuk Müşaviri Harun Kale’nin katılımıyla bakanlıkta gerçekleştirildi.
Toplantıda, 21 maddeden oluşan teklifler görüşüldü. İlgili birimleri ilgilendiren konularla çalışma yapıldıktan sonra, mutabakat sağlanan maddeler imzalanacak.

Kurum İdari Kurulu’nda çözüme kavuşturulmasını istenilen konular şu şekilde:

-Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin yönetmelik çalışmalarının, başta yetkili sendika olmak üzere, sendikaların görüşlerinin alınmak suretiyle tamamlanması sağlanmalıdır.

-657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken KPSS puan üstünlüğüne göre memuriyet kadrolarına ilk defa atananlara 632 sayılı KHK ile memuriyet kadrolarına geçirilenlere tanınan hakların aynısı tanınmalıdır.

-2010 KPSS ile ilgili şaibeden dolayı 4 ay geç ataması (Aralık 2010 ataması) yapılan öğretmenlerin, kendi istek ve iradeleri haricinde gelişen bir olay nedeniyle üç yıllık hizmet sürelerini tamamlayamamalarından doğan mağduriyetleri giderilmeli, isteğe bağlı yer değişikliği hakkı verilmelidir.

-Belleticilik görevi yürüten tüm öğretmenlere, kadrolarının bulunduğu okul ayrımı gözetilmeden ve aynı okulda çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın aynı görev için aynı ek ders ücreti verilmelidir.

-Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları gerçekleştirilerek, en geç iki yıllık periyotlarla yinelenmelidir. 2011 yılında duyuru yapılarak başvuruları alınan, daha sonra duyurudan vazgeçilen unvan değişikliği sınav süreci yeniden başlatılmalıdır.

-Teknik Hizmetler, Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler sınıfı çalışanları için, öğretmenlerde olduğu gibi, hizmet puanı üstünlüğü esasına göre belli dönemlerde atama ve yer değiştirme imkânı sağlanmalıdır.

-Öğretmenlere il içi ve iller arası isteğe bağlı olarak karşılıklı yer değiştirme (becayiş) hakkı verilmelidir.

-Genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesine ilişkin 2010/30 sayılı Genelge gereği söz konusu dönüşüm süreci bu yıl (2013) itibarıyla sonuçlanacaktır. 19.12.2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik’in 26. maddesiyle, 19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmakla Anadolu liselerine sınavla öğretmen ataması uygulamasına son verilmiştir. Ancak, uygulamada Anadolu liseleri bünyesinde “Düz Lise (Genel Lise)-Anadolu Lisesi” ayrımı yapılmakta, özellikle norm kadro uygulamasında dönüşüm süreci devam eden Anadolu liselerindeki alanlar bazındaki norm kadroların ayrı ayrı tutulduğu görülmektedir. Yasal anlamda hiçbir dayanağı bulunmayan bu uygulamaya son verilerek, 2013 yılı il içi ve iller arası atama ve yer değiştirme süreci başlamadan önce eğitim kurumlarının alanlar bazında normları yeniden güncellenmeli, alanları itibarıyla atanabilecek durumda bulunan öğretmenlerin Anadolu liselerine yer değiştirmelerinin önündeki fiili engel bir an önce kaldırılmalıdır. Bu kapsamda ivedilikle Anadolu liselerinde norm kadro kargaşasına son verecek bir düzenleme yapılmalı, beraberinde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri 2010/30 sayılı Genelge sonuçları gözetilerek yeniden düzenlenmelidir.

-2013 yılı il içi ve iller arası zorunlu, isteğe bağlı ve özür durumu kapsamında atama ve yer değiştirme takvim ve kılavuzunun hazırlanma tarihi gelmiş olmasına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmemiştir. Söz konusu düzenlemeler bir an önce yapılmalı, kılavuzlar bu kapsamda ilan edilmelidir.

-İl içi ve iller arası alan değişikliği ve bu suretle yer değişikliği yapmış olmakla birlikte yeni alanlarına uyum sağlayamayan öğretmenlere Haziran ayı içinde bir defaya mahsus olmak üzere isteğe bağlı alan değişikliği iptal hakkı verilmelidir.

-İl içi ve iller arası atama ve yer değişikliği işlemleri başlamadan evvel, başta 6287 sayılı Kanun sonrasında ilkokul ve ortaokul olarak ayrıştırılan eğitim kurumları olmak üzere, tüm eğitim kurumlarının hizmet alanları ve hizmet puanları yeniden belirlenmelidir.

-Ekim 2009 tarihli Kurum İdari Kurulu’nda alınan, “Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılarak sınav açılmasına yönelik çalışmaların başlatılarak en kısa zamanda sonuçlandırılması” kararı yürürlüğe konulmalı; bu amaçla kariyer basamaklarına ilişkin hukuki düzenleme bir an önce yürürlüğe konularak sınav takvimi açıklanmalıdır.

-Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik’te değişiklikler bir an önce yapılmalıdır. İlköğretim kurumlarının 6287 sayılı Kanun sonrası ilkokul ve ortaokul olarak ayrılmasından dolayı özellikle yönetici normları belirlenirken mevcut şartlar gözden geçirilmelidir. Bu kapsamda;

a)İlkokul yöneticileri için 150 öğrenci sayısının 100’e, 601 sayısının ise 400 sayısına çekilmesine yönelik değişiklik yapmalıdır.

b)Aynı şekilde rehber öğretmen normu için 250 olan öğrenci sayısı 150 öğrenciye düşürülmelidir.

c)6287 sayılı Kanun’la ilkokul ve ortaokul olarak belirlenen okullar ile genel liselerin Anadolu liselerine dönüşmesine bağlı olarak sınıf, şube ve ders yükü bazında seçmeli dersler dikkate alınarak norm kadrolar bir an önce belirlenmeli, il içi ve iller arası yer değiştirmeler başlamadan önce ilan edilmelidir.

-İlköğretim kurumlarındaki haftalık ders saati sayısı 30 iken, 5 ve 6. sınıflarda 36 saate, 7 ve 8. sınıflarda ise 37 saate çıkarılmıştır. Uygulama sonuçları, bu durumun pedagojik açıdan olduğu kadar eğitim kurumlarındaki fiziki yetersizlik açısından da olumsuz neticelere sebebiyet verdiğini ortaya koymaktadır. Yapılan değişiklik ile öğrencilerin dinlenme ve sosyal faaliyetlere ayıracak zamanları kalmamıştır. Bu nedenle, haftalık ders saati sayısı yeniden 30’a düşürülmeli ya da haftalık ders saati azami 35 saat olarak düzenlenmelidir.

Taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin eğitim kurumlarındaki haftalık ders saatleri arasındaki farklılık nedeniyle, farklı türdeki eğitim kurumlarında eğitim gören ancak aynı servisle taşınan öğrencilerin dersi erken bitenin, bitmeyen diğer öğrencileri bir-iki saat beklemesiyle mağduriyetler yaşanmaktadır. Eğitim kurumları arasındaki haftalık ders saati farklılıklarının giderilmesi halinde taşımalı kapsamda bulunan her türdeki öğrencilerin giriş ve çıkış saatleri paralel hale getirilmelidir.

-Teknoloji Tasarım ve Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin müfredattaki değişikliklerden dolayı alanlarında daralma yaşanmaya başlamıştır. Diğer yandan, Fatih Projesi kapsamında bu türden niteliklere sahip personel ihtiyacı da artacaktır. Bu itibarla, Talim ve Terbiye Kurulu kararları ve müfredat gözden geçirilerek, teknoloji tasarım öğretmenlerinin alanları için yeni düzenleme yapılmalıdır. Bilişim Teknolojileri öğretmenleri için ise, Fatih Projesi kapsamında tüm okullara birer Bilişim Teknolojileri rehber öğretmeni normu verilerek, mağduriyetleri giderilmelidir.

-Özür grubuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan ancak talep ettikleri eğitim kurumlarına atamaları yapılamayan öğretmenlerin, istekleri dikkate alınarak yer değiştirmek suretiyle atanmak istedikleri ‘İl emri’ne atamaları sağlanmalıdır.

-Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı’na dâhil kadrolarda çalışanların haricindeki personelin çocukları da, İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 4. maddesi kapsamında parasız yatılı veya burslu okuma hakkından yararlandırılmalı; bu personelin çocukları, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 10. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmen çocuklarına tanınan yüzde 15’lik kontenjan içinde değerlendirilmelidir.

-Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personel yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 5. maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmü yerine; ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının yedi katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak şartı aranmalıdır.

-Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı ile bakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan personel, mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasında kamu hizmetini gerektirdiği ciddiyet dâhilinde kılık ve kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidirler.

-Okullarda disiplinin bozulma sebeplerinden biri haline gelen Alo 147 hattına yapılan her ihbarın, şikâyetin soruşturma konusu edilip öğretmeni yıldırma/cezalandırma aracı haline getirilmesine ivedilikle engel olunmalı; imceleme veya soruşturma konusu edilebilecek ihbarlar-şikâyetler ile bu sonucu doğuracak ihbar-şikâyetler için gerekli şekli şartlar yazılı bir esasa bağlanmalıdır.

-Hizmetli kadrolarında bulunanlar başta olmak üzere yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel yönünden, çalışma saatlerinin belirsizliği ve yapmakla yükümlü oldukları görevlerin net olarak tanımlanmaması önemli bir sorun kaynağı olup, memur ve hizmetlilerin çalışma süreleri ve görev tanımları net ve açık bir şekilde belirlenmeli, “Yöneticilerin verdiği diğer görevleri yapar” şeklindeki ifadelerin yer aldığı mevzuat hükümleri değiştirilmelidir.

memurlar.net

Son Güncelleme: 04.05.2013 14:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.