03 Nisan 2013 Çarşamba 12:45
MEB tablet alımı için ihaleye çıktı
 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA TABLET BİLGİSAYAR SETİ ALIMI İHALESİ İLANI
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (1) no.lu fıkrasının (c) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile Tablet Bilgisayar Seti satın alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İhale Kayıt Numarası : 2013/ 42524

2. İdarenin :

a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (MEB -YEĞİTEK)

b) Adresi : Konya Yolu No: 21 06500 Teknikokullar, ANKARA.

c) Telefon Numarası : (0.312) 296 94 00

d) Elektronik Posta Adresi : yegitek@meb.gov.tr

e) İhale İlanının Görülebileceği İnternet Adresi : http://www.meb.gov.tr

f) İhale Dokümanının Görülebileceği Adres :YEĞİTEK Genel Müdürlüğü, Konya Yolu No: 21 06500 Teknikokullar, ANKARA.

f) İhale Dokümanının Bedeli : 100.000 TL (YÜZ BİN TÜRK LİRASI)

g) İhalenin Yapılacağı ve İhale Saatine Kadar Tekliflerin Verileceği Yer: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) Konya Yolu No: 21 06500 Teknikokullar, ANKARA.

h) İhale Tarihi ve Saati : 29.04.2013-14.30

3. İhale Konusu Mal Alım İşinin;

a. Niteliği, Türü ve Miktarı: Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (1) no.lu fıkrasının (c) bendine göre Pazarlık Usulü ile Tablet Bilgisayar Seti alım işidir. İhalenin niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan şartnamelerden ulaşılabilir. İhale konusu Tablet Bilgisayar Seti Alımı iki ayrı LOT halinde toplamda 10.600.000 (On milyon altı yüz bin) adet üzerinden yapılacaktır.

b. Teslim Yeri: İdari şartname ekinde sunulan listelerdeki adet kadar tablet bilgisayar seti, listelerde adları yer alan okulların adreslerine teslim edilecektir.

c. İhale konusu işe başlama ve bitiş tarihi: İhale konusu işe, sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5 iş günü içinde başlanacak ve işe başlama tarihinden itibaren 36 ay sonra sona erecektir.

d. Teklif ve Sözleşme Türü: Teklifler birim fiyat teklif olarak verilecek ve sözleşme Birim Fiyat Esasına göre imzalanacaktır.

e. Geçici Teminat Miktarı: Teklif edilen tutarın %1'inden aşağı olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınacaktır. (Fiyatı içeren teklifle birlikte sunulacaktır.)

f. Tekliflerin Geçerlik Süresi: Teklifler ihale tarihinden itibaren 150 gün süre ile geçerli olacaktır.

g. İhaleye Katılabilecekler: İhale tüm isteklilere açık olacak, yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanmayacak ve ihaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecektir. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

h. Alt Yükleniciler: İhale konusu mal alımı işinde alt yükleniciye izin verilecektir. Ancak, ihale konusu işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili

Meslek Odası belgesi,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

veya imza sirküleri

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, (fiyat içeren teklif ekinde sunulacaktır)

4.1.5. Bu ilanın 4.2. ve 4.3. maddelerinde belirtilen şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (4.1.1) ve (4.1.2) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (4.1.7) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1 İsteklilerin 350.000.000-TL den (Üç yüz elli milyon Türk Lirasından) az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.2.2 İstekliler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu ve bilançosunun gerekli görülen bölümlerini veya bu belgelere eşdeğer belgeleri sunmak zorundadır. Bu durumda;

4.2.2.1 Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar oranının) en az 0,75 olması,

4.2.2.2 Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

4.2.2.3 Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den

küçük olması gerekir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının toplamı üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yukarıdaki kriterlerin sağlandığını gösteren bilançoyu veya istenen kriterlerin sağlandığını gösteren bilanço bölümlerini gösteren belgeyi sunacaktır.

İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yukarıdaki kriterlerin sağlandığını gösteren bilançoyu veya bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıdaki (4.2.2.1), (4.2.2.2) ve (4.2.2.3) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

4.2.3 İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.2.3.1 İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu,

4.2.3.2 Mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren faturaları,

Bu belgelerin aranan kriteri sağlayamaması durumunda, istekliler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki ikinci yıla ait gelir tablosunu veya mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla kadarki düzenlenmiş faturaları sunabilir. Bu takdirde, sunulan bu belgelerin toplam değeri dikkate alınarak yeterlilik kriteri aranılır.

Mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını tevsik etmek üzere; mal satışlarıyla ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Toplam ciro için hesaplamada; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarı esas alınacaktır.

Mal satışlarının parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında yapılmış olan mal satışlarından elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun 1.000.000.000.TL.'den (Bir milyar Türk Lirasından), mal satışlarının parasal tutarının ise 600.000.000.TL.'den (Altı yüz milyon Türk Lirasından) az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl sağlayamayan istekliler iki önceki yılın veya üç önceki yılın belgelerini de sunabilirler. İki önceki yılın belgelerinin sunulması halinde iki yılın veya üç önceki yılın belgelerinin sunulması halinde üç yılın ortalamalarının alınması suretiyle sunulan yılların ortalamaları üzerinden yeterlik değerlendirilmesi yapılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. İsteklinin iş ortaklığının ortağı olarak mal satışlarının parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında hesaplanır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1 İş deneyimini gösteren belgeler

4.3.1.1 İsteklilerin, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre yapılan satışların ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıl toplamının 1.000.000.000- TL'den (Bir milyar TL) az olmadığını tevsik eden ihale konusu iş veya benzeri işlerdeki deneyimlerini gösteren belgeleri sunmaları zorunludur.

4.3.1.2 İstekliler, özel sektöre gerçekleştirilen işlerde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örneklerini veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerini iş deneyimini gösteren belgeler olarak teklifleriyle birlikte sunarlar.

4.3.1.3 Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde; o ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren belgeler veya fatura örnekleri veya bu örneklerin yetkili makamlar tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgelerdir. Sunulan belgelerin o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Belgelerde; iş sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, işin niteliği, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, gösterilmiş olması zorunludur.

4.3.1.4 İstekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için; iş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

4.3.2 Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

r, da

4.3.2.1 İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

i. İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler

ii. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

iii. İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2.2 İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2.3 İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

i. İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

ii. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

iii. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

iv. İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca

yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya

imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

v. Türkiye dışında üretim gerçekleştiren istekliler ise ilgili ülke mevzuatına

göre imalatçı olduklarını kanıtlayan belge veya belgeler,

İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilir. İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.3. İstekliler, 7 coğrafi bölgede servis istasyonları bulunduracaklarına dair taahhütnameyi teklifleri ile birlikte verecek, sözleşme imzalanmasını izleyen 1 (bir) ay içinde ise, kendilerine ait servis listesini veya noter tasdikli suretini veya anlaşmalı oldukları firmalara ait 7 coğrafi bölgede bulunacak servis istasyonlarına ait servis listesini veya noter tasdikli suretini idareye verecektir.

4.3.4. İstekliler, teklif ettikleri tablet bilgisayar ve şarj adaptörüne ait CE belgesini tabletlerin tesliminden önce vereceklerdir.

4.3.5. Kalite ve standarda ilişkin belgeler

4.3.5.1 İstekli ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni teklifle beraber verecektir. Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.5.2 Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi ve servis ağı belgesi

İstekli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınmış "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi" ile "Servis Ağı Belgesi" ni alacağına dair taahhütnameyi teklifle birlikte verecek, sözleşme imzalanmasını izleyen bir ay içinde ise, bu belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini idareye verecektir. İş ortaklığında ortaklardan biri, birkaçı veya tümü ortaklık oranlarına bakılmaksızın söz konusu belgeleri sağlayabilir.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede benzer iş olarak; her türlü bilgisayar ve/veya çevre birimleri ve/veya elektronik devre imalatı ve/veya satışı ve/veya pazarlama ve/veya montajı işlerinin yapılmış olması kabul edilecektir.

5. Tekliflerin değerlendirilmesi

5.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatı sadece en düşük fiyat esas alınarak belirlenir.

5.2. Alım konusu işin sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibinden başlamak üzere paylaştırmaya esas olacak oran ve/veya miktarlar idari şartnamede düzenlenmiştir.

6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğü'ne doküman bedeli yatırılarak, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adresinden temin edilebilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. Bu ihale kısmi teklife kapalı olup, işin tamamı için teklif verilecektir.
Son Güncelleme: 03.04.2013 12:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.