banner406
banner396
03 Ağustos 2012 Cuma 05:51
MEB'den Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması Genelgesi
 
Sayı : B.08.0.DHG.0.05.00.00.802-I

Konu : Taşımalı Ortaöğretim

 

GENELGE

 

2012/....

 

İlgi : a) 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

 

b) Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği,

 

c) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu,

 

ç) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği,

 

d) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği,

 

e) Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği.

 

Bakanlığımızca 2010-2011 eğitim öğretim yılı için ilk defa 9 uncu sınıflar için uygulanan Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması, 2011-2012 eğitim öğretim yılında 9 ve 10 uncu sınıf öğrencilerine yönelik olarak yürütülmüş, uygulamada ilköğretim okullarmdan mezun olup çeşitli nedenlerle ortaöğretime erişimde sorunlar yaşayan öğrencilerin okullara erişimleri sağlanarak, öğle yemeği hizmeti verilmesi amaçlanmıştır.

 

İlgi (a) Kanunla zorunlu eğitim süresinin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasıyla birlikte 9 uncu ve 10 uncu sınıf öğrencileri ile birlikte 11 inci ve 12 inci sınıf öğrencileri de taşımalı ortaöğretim kapsamına alınacaktır.

 

Bu doğrultuda il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gereken ön hazırlık ve etüt çalışmaları başlatılacak, ihaleler ile ilgili iş ve işlemler ivedilikle sonuçlandırılacaktır. İhale işlemlerinin zamanında yapılamaması veya yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde öğrencilerin eğitim öğretimlerinin aksamaması için mülki idare amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır.

 

Taşımalı ortaöğretim uygulaması aşağıda sıralanan maddeler çerçevesinde yürütülecektir.

 

1. İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğünde ilgili müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, en az bir taşıma merkezi ilkokul, ortaokul müdürü ve Taşımalı Ortaöğretim kapsamındaki lise müdürlerinden olmak üzere, en fazla yedi üyeden oluşan Planlama Komisyonu kurulacaktır.

 

2. İl ve ilçelerde, yeni eğitim öğretim yılında Taşımalı Ortaöğretim kapsamına alınacak yerleşim birimleri ile uygulama kapsamındaki okulların seçimi ve plânlamasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere oluşturulan bu komisyon, il/ilçe millî eğitim müdürünce belirlenen aralıklarla, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce ve sonrasında toplanacaktır.

 

3. Kendi bölgelerindeki Taşımalı Ortaöğretim ile ilgili görüşlerini bildirmek ve toplantılara katılmak üzere il millî eğitim müdürü tarafından en az bir eğitim denetmeni görevlendirilecektir. İhtiyaç duyulması hâlinde, ilgili yerleşim birimlerinin köy muhtarları ve belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilecektir.

 

4. Komisyonun aldığı kararlar, il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra uygulamaya konulacaktır.

 

5. Planlama Komisyonu aşağıdaki görevleri ifa edecektir.

 

a) Yerleşim birimlerindeki ortaöğretim (lise) çağ nüfusu ile öğrenci sayılarını sınıflara göre tespit edip değerlendirmek.

 

b) Taşımalı Ortaöğretim kapsamına alınacak veya çıkartılacak okul ve yerleşim birimlerini gruplandırarak okul ve öğrenci sayılarını tespit etmek.

 

c) Taşınması ekonomik olmayan ve ulaşım şartlan elverişsiz olan yerleşim birimlerindeki öğrencilerin," öncelikle pansiyonlu okullara yerleştirilmelerini sağladıktan sonra, taşıma kapsamına alınacak diğer öğrencilerin planlamasını yapmak.

 

d) Öğrencisi taşınacak yerleşim birimi, okul ile öğrenci sayısını dikkate alarak, öğrencilerin kaç araçla taşınacağını, aracın izleyeceği güzergâh ve durakları ile saatlerini belirlemek.

 

e) Uygulama kapsamına alınan yerleşim birimlerinin ilgili ortaöğretim kurumuna uzaklığını ve ulaşım planını gösteren taşımalı ortaöğretim haritalarını (A4 ebadında) hazırlatmak.

 

f) Öğrencilerin güvenli şekilde taşınmaları ile sağlık ve beslenme konularında alınacak önlemleri belirlemek.

 

g) Genelge ekinde yer alan Taşımalı Ortaöğretim Bilgi Formu (Ek-1) ile hazırlanan gerekçeli raporu millî eğitim müdürlüğüne sunmak.

 

6. İlde millî eğitim müdürü veya ilgili müdür yardımcısının başkanlığında, taşımalı eğitim uygulamalarından sorumlu şube müdürü, Taşımalı Ortaöğretim Uygulamasının yapıldığı ilçe millî eğitim müdürleri ve eğitim denetmenleri başkan yardımcısından oluşan Değerlendirme Komisyonu kurulacaktır.

 

7. Değerlendirme Komisyonu aşağıdaki görevleri ifa edecektir.

 

a) İl ve ilçelerde, plânlama komisyonu tarafından hazırlanan raporları değerlendirmek ve ilçeler arasında eş güdümü sağlamak.

 

b) Komisyon başkanının belirlediği tarihlerde toplanmak, ihtiyaç duyulması hâlinde işbirliği yapılması gerekli görülen kamu kurum ve kuruluşlarının müdür yardımcısı veya şube müdürlerinin de toplantılara katılmalarını sağlamak.

 

c) Komisyon kararlarını valiliğin onayına sunmak.

 

d) İlçelerin Taşımalı Ortaöğretim Bilgi fbrmu (Ek 1) ile gerekçeli raporlarını inceleyerek, taşıma kapsamına alınacak yerleşim birimlerinin uygunluğunu tespit etmek.

 

e) Başka bir il veya ilçeden öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerini plânlamak ve il veya ilçeler arasında koordinasyon sağlanması için il millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.

 

f) İl düzeyinde taşımalı ortaöğretim plânlamasına son şekli verilerek Taşımalı Ortaöğretim Bilgi Formuna (EK-1) göre valilik onayına sunulmasını sağlamak.

 

8.Taşımalı ortaöğretime ait ödenekler il özel idare müdürlüklerine aktarılmak üzere defterdarlık muhasebe müdürlüklerine gönderilecek ve ihale işlemleri buna göre yürütülecektir. Bu konuda farklı bir uygulama söz konusu olduğunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

 

9. İhale sonrasında il millî eğitim müdürlüklerince il geneli Ek-1 ve Ek-2 formlar hazırlanarak 2012 yılı Ekim ayı sonuna kadar "dhgm_satinalma@meb.gov.tr" elektronik posta adresine, ayrıca Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Grup Başkanlığına yazı ekinde gönderilecektir. İlçe millî eğitim müdürlükleri

 

Bakanlığımıza ihale evrakı göndermeyecektir.

 

10. Taşımalı ortaöğretim taşıma ve yemek giderlerine ilişkin il milli eğitim müdürlüklerinin ödenek talepleri Ek-2 formları dikkate alınarak karşılanacaktır. Gönderilen ödeneklerin hak sahiplerine ödenmesinde ilgili okul müdürlüklerinin raporları dikkate alınacaktır. Ödenek talepleri, önceki aylarda kullanılmayan ödenek

 

miktarları dikkate alınarak yapılacaktır. Ödenek talebi ile ilgili işlemleri il millî eğitim müdürlükleri il geneli için yürüteceklerinden, ilçe millî eğitim müdürlükleri Bakanlığımızdan doğrudan ödenek talebinde bulunmayacaktır.

 

11. 2012-2013 eğitim öğretim yılında Taşımalı Ortaöğretim Uygulamasına bu Genelgede belirtilen şartları taşıyan 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileri alınacaktır.

 

12. Öğrencilerin öncelikle ilgi (ç) ve (d) Yönetmelik esaslarına göre pansiyonlara yerleştirilmeleri sağlanacak ve pansiyonlardaki boş kapasiteler doldurulacaktır. Pansiyona yerleştirilemeyen öğrenciler taşımalı ortaöğretim kapsamına alınacaktır.

 

13. Taşımalı ortaöğretim kapsamındaki okulların derse giriş ve çıkış saatleri dikkate alınarak güzergâh birleştirilmesi yapılacak ve araçların geliş-gidiş hareketleri buna göre düzenlenecektir.

 

14. Taşınan öğrenciler, okulların fiziki imkânları doğrultusunda, geliş ve gidiş saatlerinde oluşan boşluklarda sosyal, kültürel ve spor faaliyetleri ile kitaplık ve kütüphanelerden yararlandırılmaya çalışılacaktır.

 

15. Taşımalı ortaöğretim planlamasında öğrencilerin taşıma ve yemek hizmetlerinde uygulama bütünlüğü sağlanması amacıyla gerektiğinde taşımanın yoğunlaştırıldığı merkez okullar tespit edileceği gibi güzergâh üzerinde bulunan okullara da taşıma yapılabilecektir.

 

16. İhalelerde, ilgi (b) Yönetmelik esaslarına göre, taşımalı ilköğretimde kullanılan yaklaşık maliyet formülünden yararlanılacaktır.

 

17. Normal öğretim yapan ortaöğretim kurumuna, aynı araçla birden fazla sefer yapılarak öğrenci taşınmayacaktır. Ancak, ikili öğretim yapan ortaöğretim kurumuna sabahçı öğrenciler için bir, öğlenci öğrenciler için bir sefer olmak üzere bir araçla en fazla iki sefer yapılarak öğrenci taşınabilecektir.

 

18. İl/ilçe belediye sınırları içinde taşıma yapılmayacaktır.

 

19.5 kilometreden daha az ve 30 kilometreden daha fazla mesafeden taşıma yapılmayacaktır. Ancak, yerleşim birimlerindeki resmi yurt ve pansiyonların tam kapasite ile kullanımı sonrasında taşımalı ortaöğretim uygulaması kapsamına alınması gereken öğrenci bulunması durumunda, belirtilen üst sınır planlama komisyonunun kararı doğrultusunda aşılabilecektir.

 

20. 30 km üzerindeki yerleşim birimleri ile taşıması ekonomik olmayan ve ulaşım şartları elverişsiz olan yerleşim birimlerindeki öğrenciler, ilgi (c) Kanun ve ilgi (d) Yönetmelik esasları doğrultusunda Devlet Parasız Yatılılık Sınavları sonuçlarına göre yerleştirme işlemleri sonrasında açık kalan kontenjanlara yapılan mahalli sınavlara katılmaları için yönlendirilecek veya mahalli imkânlar çerçevesinde paralı yatılı olarak barınmaları sağlanacaktır.

 

21. Taşımalı eğitimde her öğretim seviyesindeki (ilkokul, ortaokul, lise) öğrencilerin ayrı ayrı araçlarla taşınması esastır. Bunun mümkün olmaması halinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri birlikte, lise öğrencileri ise ayrı araçlarla taşınacaktır. Ancak, yerleşim yerlerinde az sayıda ortaokul öğrencisi bulunması, ders giriş çıkış saatlerinin yakın olması ve lise öğrencilerini taşıyan servislerde yer olması halinde ortaokul öğrencileri de aynı servise alınabilecektir.

 

22. Taşıma yapacak araçların özellikleri, taşıt sürücüleri ile yüklenicilerin yükümlülükleri, sigorta ve diğer hususlar ilgi (e) Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecektir.

 

23. Taşımalı ortaöğretim kapsamında taşınan öğrencilere verilecek olan öğle yemeği yürürlükteki ihale mevzuatı hükümlerine göre satın alınacaktır. Yemek hizmetlerinin yürütülmesinde ilgi (d) Yönetmelik hükümleri uygulanacak, yemeklerin hazırlanmasında ve sunulmasında besin değerinin korunmasına ve sağlık ve hijyen kurallarına uygunluğuna gerekli özen gösterilecektir.

 

24. Pansiyonlu okullara taşınan öğrenciler ilgi (c) Kanunun 9. maddesi doğrultusunda bu okullarda verilen öğle yemeği hizmetinden yararlandırılabilecektir. Pansiyonlu okulların bu kapsamda verdiği yemek hizmeti giderleri taşımalı ortaöğretim ödeneğinden karşılanacaktır.

 

25. Taşımalı Ortaöğretim için belirlenen esaslara uyulmak üzere, sadece taşımanın mahalli imkânlarla gerçekleştirilmesi durumunda, bu öğrencilere 24 üncü madde doğrultusunda öğle yemeği hizmeti verilebilecektir.

 

26. İkili öğretim yapılan okullarda taşımalı eğitim kapsamında yemek hizmeti verilmeyecektir.

 

27. Emniyet müdürlüğü ile iş birliği yapılarak taşımalı ortaöğretim kapsamında öğrenci taşıyan araç sürücülerinin uyacakları kurallar ve gösterecekleri davranışlar konusunda, eğitim öğretim yılı başında ve/veya uygun görülen zamanlarda eğitime alınması sağlanacaktır.

 

Bilgilerinizi ve Genelgede belirtilen görev ve sorumlulukların titizlikle yerine getirilmesini önemle rica ederim.

 

Ömer DİNÇER 

Millî Eğitim Bakanı

Son Güncelleme: 03.08.2012 05:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.