02 Nisan 2013 Salı 15:51
Milli Eğitim Bakanlığı Yarışma Düzenliyor
 DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ  ETKİNLİK  YARIŞMASI

KATILIM ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Amacı

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (Demokrasi Kuşağı) Projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri, ebeveynler ve okul çevresindeki paydaşların demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi hakkındaki farkındalık düzeylerini artırmak ve ortaöğretim demokrasi ve insan hakları dersini yürüten öğretmenlere öğretim materyali (etkinlik kitabı) kazandırmaktır.

Yarışmanın Konusu

Demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitiminin kilit kavram ve ilkelerinden (demokrasi, demokrasi kültürü, hukukun üstünlüğü, çeşitlilik ve çoğulculuk, insan hak ve özgürlükleri, sorumluluk, yönetim ve siyaset, eşitlik, özgürlük, medya, aktif katılım, farklılıklara saygı, barış ve uzlaşma) bir veya birkaçını içeren ve ortaöğretim demokrasi ve insan hakları dersi öğretim programında yer alan kavram, değer ve becerileri kazandırmaya yönelik etkinlikler geliştirmektir.

Nihai Faydalanıcılar

Yarışma neticesinde elde edilecek olan etkinlik örnekleri, ortaöğretim demokrasi ve insan hakları dersinde yararlanılmak üzere geliştirilecek öğretim materyalinde (etkinlik kitabı) kullanılacaktır. Dolayısıyla etkinlik yarışmasının nihai faydalanıcıları bahsi geçen dersi yürütecek öğretmenler ve dersi alacak öğrencilerdir.

Katılım Koşulları

1. Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretmenler katılabilir.

2. Her katılımcı, yarışmaya en fazla üç etkinlik ile katılabilir.

3. Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (Demokrasi Kuşağı) Projesi kapsamında görev alan çalışma grubu üyeleri, seçici kurul üyeleri, proje yönetiminde yer alan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Avrupa Konseyi çalışanları ile yakınları bu yarışmaya katılamazlar.

Teknik Koşullar

1. Etkinlikler; öğrencilerin ortaöğretim demokrasi ve insan hakları dersi öğretim programında (www.edchreturkey-eu.coe.int ) hedeflenen kazanımlara ulaştıracak nitelikte ve yeterlikte olmalıdır.

2. Etkinlikler, tüm okulların mevcut imkânları ile uygulayabilecekleri nitelikte olmalıdır.

3. Etkinlikler hazırlanırken her türlü görsel-işitsel materyal kullanılabilir.

4. Etkinlik metinleri ve kullanılan görsel ve işitsel materyaller, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olmalıdır.

5. Etkinlikler, EK-1 de verilen şablona uygun olarak ve kullanılacak görsel ve işitsel materyaller de dâhil olmak üzere hem basılı olarak hem de elektronik formatta (CD,DVD) hazırlanmalıdır.

6. Etkinlikler; özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olmalı; kamu ve özel yayınevlerinin, başka kurum veya kuruluşların bu konuda yaptıkları etkinlikleri çağrıştırmamalıdır.

7. Etkinlikler, daha önce kullanılmamış ve korunmaya alınmamış olmalıdır.

Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan etkinlikler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şayet ödül alındıktan sonra böyle bir durum olduğu anlaşılırsa yarışmacı ödülü/ödül bedelini iade edecektir.

8. Katılımcılar, etkinliklerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacağından, oluşacak her türlü sorunun hukuki ve maddi süreçlerin yaptırımı katılımcıya ait olup doğabilecek sorunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Avrupa Konseyi sorumlu tutulamaz.

9. Etkinlikler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından belirlenecek olan Şeçici Kurul tarafından; Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Öğretim Programında yer alan kavram, değer ve becerileri kazandırma yeterliği, özgünlük ve görsel kalite açılarından değerlendirilecektir.

10. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Avrupa Konseyi, internet sitesinde önceden duyurmak kaydıyla yarışma kuralları ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

11. Yarışmacılar, gönderecekleri etkinlikler için belirlenen ödül dışında herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.

12. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Avrupa Konseyi, yarışma ile hedeflenen amacın gerçekleşememesi halinde esere ödül vermeme hakkını saklı tutar.

Etkinlikler Hazırlanırken Dikkat Edilecek Diğer Hususlar

1. Anayasa ve kanunlara aykırı öğeler içermemelidir.

2. Bilimsel hata bulunmamalıdır.

3. İnsan hak ve özgürlüklerini destekleyen ve her türlü ayrımcılığı reddeden bir yaklaşıma sahip olmalıdır.

4. Reklam niteliği taşıyan öğeler bulunmamalıdır.

5. Ortaöğretimde pilot olarak uygulanmakta olan demokrasi ve insan hakları öğretim programının amaçladığı kazanımları kapsamalıdır.

6. Etkinliğin özelliğine göre işitsel ve görsel öğeler kullanılabilir. Görsel ve işitsel öğeler ve tasarımlar, öğretim programında hedeflenen kavram, değer ve becerileri öğrenmeyi destekleyecek nitelikte ve öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak tasarlanmalı ve kullanılmalıdır.

7. Etkinlik öğretim programında yer alan kavram, değer ve becerilerin kazanımının ölçülmesine yönelik ölçme ve değerlendirme araçları içermelidir.

8. Ayrıca;

a. Etkinliğin özelliğine göre inceleme, gezi, gözlem, deney ve uygulamalarla ilgili yapılacak ön hazırlıklara, alınacak sağlık ve güvenlik tedbirlerine, izlenecek iş ve işlem basamaklarına, zaman ve malzeme tasarrufu bakımından uyarı ve bilgilere,

b. Öğretim programında yer alan kazanım/amaç ve açıklamalar doğrultusunda öğrencilere bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılmasında öğretmene yardımcı olacak ve öğretmeyi kolaylaştıracak bilgi, örnek ve uygulamalara,

c. Bilgi, beceri, tutum ve davranışlar ile değerlerin öğrencilere kazandırılmasında kullanılabilecek araç-gereçle birlikte öğretim yöntem ve tekniklerine,

d. Konu ile ilgili zaman analizine ve konunun işleniş planına,

e. Öğretmenin konu ile ilgili yapacağı ön hazırlıklara,

f. Konuya girerken daha önce işlenen konularla ilişkisini sağlayacak ve öğrencinin ilgisini çekecek hatırlatmalara, sorulara ve benzeri unsurlara,

yer verilmelidir.

Eserlerin İşaretlenmesi ve Teslim Şekli

1. Katılımcılar 2 adet zarf kullanacaklardır. Söz konusu zarfların birinde eksiksiz doldurulmuş başvuru formu, diğerinde ise etkinlik(ler)in yer aldığı dosya ve CD/DVD yer alacaktır.

2. Her zarfın üzerine 6 harf ve/veya rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır (Örn: 123456 veya 123ABC gibi). Zarfın üzerinde yer alan rumuz aynı zamanda zarfın içine konulan etkinliğin sonunda da yer alacaktır.

3. Birden fazla etkinlik gönderen katılımcılar, her etkinlik için ayrı bir zarf ve rumuz kullanmalıdır.

4. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret veya yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti hâlinde etkinlik yarışma dışı bırakılacaktır.

5. Katılımcılar başvuru formu ve etkinliği içeren zarfı en geç 17 Mayıs 2013 Cuma günü saat 17:00’a kadar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına elden teslim edebilir veya Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının aşağıda belirtilen adresine posta yoluyla gönderebilirler. Posta yoluyla yapılan başvurularda zarfın postaya teslim edildiği tarih ve saat esas alınacaktır.

Kullanım Hakkı

Katılımcılar, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdikleri etkinliklerin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum hakları için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Avrupa Konseyine tam lisans/yetki verdiklerini kabul eder. Seçilen etkinliğin tam kullanım hakkı süresiz olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Avrupa Konseyi’ne aittir. Katılımcılar sonradan verdikleri lisansı kesinlikle geri almayacağını ve etkinliğin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi-manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Avrupa Konseyi, katılımcılara yukarıda zikredilen lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Başvuru formunu imzalayan katılımcılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, seçici kurul, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Avrupa Konseyi kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Takvimi

Duyuru Tarihi : 1 Nisan 2013

Son Başvuru Tarihi : 17 Mayıs 2013 (Cuma günü saat 17.00’a kadar)

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 23 -30 Mayıs 2013

Sonuçların Açıklanması : 3 Haziran 2013

Ödül Töreni

Ödüller daha sonra duyurulacak gün ve saatte Başkent Öğretmenevi’nde düzenlenecek törenle verilecektir.

Ödüller

Ödüle layık görülen etkinlik sahipleri (ilk 5 etkinlik), teşekkür belgesi ve plaketin yanı sıra Avrupa Ülkeleri’nden birine yapılacak olan çalışma ziyaretine götürülerek ödüllendirileceklerdir. Sergilenmeye layık görülen ilk 30 etkinlik sahibine ise katılım ve teşekkür belgesi takdim edilecektir.

İletişim

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Konya Yolu Üzeri Gazi Hastanesi Karşısı

06500 Teknikokullar / ANKARA

Adem BOZKURT, Proje Koordinatörü

Tel: (312) 212 65 30 (10 Hat) (dahili 4216)

E-posta: adamgreywolf@gmail.com

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi

Turan Emeksiz Sok. Park Blokları

B Blok No:3/16 GOP Çankaya, ANKARA

Ahmet Murat KILIÇ, Proje Sorumlusu

Tel: (312) 468 84 64 (dahili 1607)

E-posta: ahmet-murat.kilic@coe.int

Arzu Burcu Tuner Dedeoğlu, Dil Asistanı

Tel: (312) 468 84 64 (dahili 1612)

E-posta: arzu-burcu.tuner-dedeoglu@coe.int

DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ ETKİNLİK YARIŞMASI

BAŞVURU FORMU

Yarışmaya katılacak kişinin;

Rumuzu :

Adı Soyadı :

Adresi :

Kurumu :

İş Telefonu :

Cep Telefonu :

E-posta adresi :

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından düzenlemiş olan “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Etkinlik Yarışması Şartnamesini” okuduğumu beyan eder, şartnamenin içeriğinde bulunan hükümleri kabul ve taahhüt ederim.

Tarih :

İmza :

Son Güncelleme: 02.04.2013 15:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.