banner406
banner396
15 Nisan 2013 Pazartesi 08:36
Okul dönüşümleri gerçekleştirildi, şimdi ne olacak?
 Bir yıl gecikmeli olsa da Osmaniye okul dönüşümlerini gerçekleştirdi, Osmaniye ili ölçeğinde öğretmenler ve yöneticiler açısından okul dönüşümleri sonucunda mevzuata göre neler yapılması gerektiğini araştırdık. 
Osmaniye İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü´nün 09.05.2012 tarih ve 401 sayılı ve 2012/20 nolu genelgesi doğrultusunda Osmaniye genelindeki okulların dönüşümleri yapılmıştır.

Öğretmenler Açısından Yapılması Gerekenler

Dönüştürülen okulların öğretmenleri ile ilgili yapılacak işlemler 06.05.2010 tarihli ve 27573 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi 1. fıkrasındaki; “1) Eğitim kurumunun ya da bölümün kapanması, program değişikliği, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanırlar.” hükümlerine göre yapılmaktadır.

Ayrıca 10.08.1999 Tarihli Ve 23782 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Okul ve Kurumların Norm Kadro Sayılarının Değişmesi” başlıklı 18. maddesindeki; “Okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Haziran-Eylül aylarında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir. Yeni okul ve kurum veya yeni derslik açılması halinde, bu okul ve kurumların norm kadroları Haziran-Eylül ayları beklenmeksizin belirlenir. Bakanlık gerek gördüğü zamanlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir.

Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması halinde norm fazlası yönetici ve öğretmenlerin belirlenmesi işlemleri, ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre yapılır.” hükümlerine göre okul/kurumların normları yeniden belirlenmektedir. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 28.11.2011 tarihli, 79840 sayılı ve “Norm kadro” konulu yazılarında da zikredilmiştir.

Okulların Öğrenci Alacağı Yerleşim Bölgeleri (Hinterlant) Belirlenmelidir

Bu Mevzuat hükümlerine göre ilk önce 2013-2014 eğitim öğretim yılında ortaokul ve ilkokul kontenjanları belirlenerek, bu okulların öğrenci alacağı yerleşim bölgeleri (hinterlant) harita şeklinde tespit edilerek karara bağlanmalıdır.

Dönüştürülen Okulların Norm Kadroları Yeniden Belirlenmelidir

Bu tespitten sonra Öğretmen ve Yöneticilerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Okul ve Kurumların Norm Kadro Sayılarının Değişmesi” başlıklı 18. maddesindeki; “Yeni okul ve kurum veya yeni derslik açılması halinde bu okul ve kurumların norm kadroları Haziran-Eylül ayları beklenmeksizin belirlenir.” hükümlerine göre ilkokul ve ortaokulların norm kadroları belirlenmelidir. Muhtemelen bu belirleme Mayıs ayı içinde yapılacaktır.

Dönüştürülen Okullara Öğrenci ve Öğretmen Aktarımları Yapılmalıdır

Yerleşim bölgeleri (hinterlant) ve norm kadrolar belirlendikten sonra;

Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi 1. fıkrasındaki; “….kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanırlar.” hükümlerine göre İlkokuldaki branş öğretmenleri Ortaokullara, Ortaokullardaki Sınıf Öğretmenleri İlkokullara, öğrencileri ile birlikte aktarılması gerekmektedir.

Öğrencilerin taşındığı okulda eskiden mevcut hiçbir öğretmen hizmet puanı ne olursa olsun norm kadro fazlası olmamalıdır. Eğitim kurumunun dönüştürülmesi sonucu dönüştürülen diğer okuldan gelen öğretmenlerden ihtiyaç kadarı norma kadroya dâhil olmalı diğerleri il içinde öncelikle bulundukları eğitim bölgesi ve yerleşim yerinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanmalıdırlar.

Buna göre;

1- İlkokula dönüştürülen İlköğretim okullarındaki, Ortaokul öğrencileri (5, 6, 7, 8. sınıf) yerleşim bölgelerindeki (hinterlant) Ortaokullara aktarılmalıdır.

Bu okullardaki branş öğretmenleri de aynı okullara aktarılmalıdır. Burada İlkokulda olması gereken Branş Öğretmenleri İlkokulda ihtiyaca göre hizmet puanı üstünlüğü dikkate alınarak İlkokulda kalmalı ve norm kadro ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. İhtiyaç dışında olanlar öğrencilerin aktarıldığı Ortaokullara aktarılmalıdır.

2- Ortaokula dönüştürülen İlköğretim okullarındaki, İlkokul öğrencileri (1, 2, 3, 4. sınıf) yerleşim bölgelerindeki (hinterlant) İlkokullara aktarılmalıdır. Bu okullarda ana sınıfları var ise bu sınıflarda aktarılmalıdır.

Bu okullardaki Sınıf Öğretmenleri de aynı okullara aktarılmalı ve norm kadro ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

Yöneticiler ve Rehber Öğretmenler Açısından Yapılması Gerekenler

Dönüştürülen Okullardaki Yöneticilerin Alanlarına Bakılmadan Norm Kadro İle İlişkilendirilmesi Gerekmektedir

İlköğretim okulu İlkokula, ortaokula/imam hatip ortaokuluna dönüştürüldüğünde sınıf öğretmeni yönetici veya branşcı ilköğretim okulunun yöneticileri alanlarına bakılmaksızın norm kadro imkânları ölçüsünde atamaları yapılır. Kısacası bu okullara yönetici olma hakkı öncelikle bu yöneticilerin hakkıdır. Yani dönüştürülen ilköğretim okulundan ilkokula branşcı yönetici, ortaokula/imam hatip ortaokuluna sınıf öğretmeni yönetici olarak atanabilir.

Ayrıntılar “İlköğretim yöneticilikleri düştü mü?” ve “4+4+4 ile dönüştürülen okul yöneticilerinin dikkatine” haberlerimizde yer almaktadır.

Not yukarıdaki haberlerimizdeki yönetmelik eski yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliği olup yeni yönetmelikte bu konulara yer verilmediğinden eski yönetmelik tarafımızca dikkate alınmaktadır.

Bakanlıkça Rehber Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Norm Kadrolarını Belirleyen Öğrenci Sayıları Yeniden Düzenlenmelidir

Bu dönüşümler sonucunda önceden okulların İlköğretim olarak ana sınıfından 8. sınıfa kadar olan öğrenci sayıları hesaplanıp yönetici norm kadroları belirlenmekte iken okulların İlkokul ve Ortaokul olarak dönüşümleri yapıldığından öğrenci sayılarında yarı yarıya azalmalar meydana gelmiş ve bu durumdan dolayı birçok okulumuzdaki yöneticiler norm kadro fazlası durumuna düşmüşlerdir.

Norm kadro çizelgelerinde hem ilkokulda hem de ortaokulda Rehberlik normu açıldığından Rehber Öğretmenlerin hangi okula verileceği sorusu cevapsız kalmıştır.

İlkokullarda öğrenci sayısı 150’den aşağıya düştüğünden müdür norm kadrosu da ortadan kalkmış İlkokulun müdür normu müdür yetkililiğe dönmüştür. Okulun mevcut müdürü ise norm kadro fazlası olmuştur.

Okulların İlkokul ve Ortaokula dönüşümü ile müdür yardımcıları için öğrenci sayıları, yönetmelikte belirtilen sınırlardan aşağıya düşmüş ve müdür yardımcısı norm kadrosu da ortadan kalkmıştır. Okulun mevcut müdür yardımcısı kadrosu üçten aşağıya düştüğünden müdür başyardımcısı norm kadrosu da ortadan kalkmıştır. Okulun mevcut müdür başyardımcısı ise norm kadro fazlası olmuştur.

Rehber öğretmen atamaları yapılırken Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Rehber öğretmen norm kadrosu” başlıklı 13. maddesindeki; “Bir yerleşim merkezindeki her okulda en az 1 rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolar atamalarda kullanılmaz.” hükümleri, doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Fakat ülkemizde bazı okullarda rehber öğretmen fazlalığı, bazı okullarda ise hiç rehber öğretmen bulunmamaktadır.

Bu sorunun çözümü için norm kadro yönetmeliğinde; Rehber Öğretmenlerin ve Okul yöneticilerinin norm kadrolarını belirleyen öğrenci sayıları yeniden düzenlenmelidir.

Ayrıntılar “4+4'te ortaya çıkan Rehber Öğretmenlik ve Yönetici sorunu” , “Anadolu liselerine, müdür başyardımcısı normu verilemiyor” , “Okullardaki rehber öğretmen dağılımı neden dengesiz?” , “Rehber öğretmenlerin yer değiştirmeleri hakkında MEB'in yapması gerekenler” ve “Rehber öğretmenlerin normu yanlış hesaplanıyor” haberlerimizde yer almaktadır.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net
Son Güncelleme: 15.04.2013 08:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.