banner406
banner396
20 Şubat 2013 Çarşamba 08:19
Okul öncesi yönetmeliğinde bunlar olmalı
 

MEVCUT MADDE

MADDE İÇİN YENİ ÖNERİ

GEREKÇE

M4. Tanımlar

ı) Eğitim Yılı: Eğitimin başladığı tarihten, sonraki eğitim yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi

 

Öğretim Yılı: Eğitimin başladığı tarihten, sonraki eğitim yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi

Eğitim yılı, öğretim yılı, eğitim-öğretim yılı tanımları karmaşa yaratmaktadır. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde,Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde, “Öğretim yılı” olarak tanım yer alıyor. Bakanlık bunun adını koymalıdır. Öğretim yılı denilecekse bütün yönetmeliklerde bu yer almalıdır.

Madde 5- (Değişik:RG-20/02/2006-26086)

Mecburî ilköğretim çağına girmemiş çocukların eğitimini kapsayan ve isteğe bağlı olan okul öncesi eğitim kurumları, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; ilgili Yönetmelikler doğrultusunda il millî eğitim müdürlüğünün teklifi ile Valilikçe açılır ve aynı usulle kapatılır.

 

Mecburî ilköğretim çağına girmemiş çocukların eğitimini kapsayan ve isteğe bağlı olan resmi okul öncesi eğitim kurumları, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; ilgili Yönetmelikler doğrultusunda il millî eğitim müdürlüğünün teklifi ile Valilikçe açılır ve aynı usulle kapatılır. Özel okul öncesi eğitim kurumları ise kendi mevzuatına göre açılır.

 

Yönetmelik özel Okul öncesi kurumlarını da kapsadığı ve bu kurumların açılışı bakanlık tarafından yapıldığı için madde eksik düzenlenmiş,

Madde 8 — (Başlığı ile birlikte Değişik:RG-20/02/2006-26086)

(Değişik birinci fıkra: RG-09/06/2007-26547) Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak, 180 inci iş gününün haftanın ilk üç iş gününe rastlaması durumunda, eğitim yılının bitim tarihi, bir önceki haftanın son iş gününe alınarak kısaltılabilir. Kurumların eğitim-öğretim yılı içinde eğitime açılması ve zorunlu olarak eğitime ara verilmesi durumlarında bu süre aranmaz.

 

Madde 8 — (Başlığı ile birlikte Değişik:RG-20/02/2006-26086)

(Değişik birinci fıkra: RG-09/06/2007-26547) Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretim yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak, 180 inci iş gününün haftanın ilk üç iş gününe rastlaması durumunda, öğretim yılının bitim tarihi, bir önceki haftanın son iş gününe alınarak kısaltılabilir. Kurumların öğretim yılı içinde eğitime açılması ve zorunlu olarak eğitime ara verilmesi durumlarında bu süre aranmaz.

 

Tanımlarda eğitim yılı geçiyor, madde içinde de önce eğitim sonra eğitim-öğretim yılı geçiyor. Düzen getirilmeli

m.8

(Değişik ikinci fıkra:RG-27/10/2007-26683) Bir gruptaki çocuk sayısının 10 dan az, 20 den fazla olmaması esastır. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azamî çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek ana sınıflarında ve uygulama sınıflarında ise sınıf kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25 e kadar çıkarılabilir.

 

(Değişik ikinci fıkra:RG-27/10/2007-26683) Bir gruptaki çocuk sayısı 10 dan az olamaz. Yaş gruplarına göre sınıflar oluşturulduğunda 37-48 aylık çocuklardan oluşan gruplarda öğrenci sayısı 15’i, 48-66 aylık çocuklarda ise 20’yi geçemez. Her bir grubun azamî çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek ana sınıflarında ve uygulama sınıflarında ise sınıf kapasitesi dikkate alınarak çocuk sayısı 25 e kadar çıkarılabilir.

 

37 aylık çocuklardan oluşan gruplarda 20 öğrenci sayısı çok fazla, eğitim yapılamıyor. O nedenle bu grup için sayı 15 e düşürülmeli.

m.8 b)(Değişik:RG-27/10/2007-26683) Ana sınıflarında ikili eğitim yapılması esastır. Ancak, normal öğretim yapılan ve ikinci grup oluşturacak sayıda çocuk bulunmayan okullarda okulun öğretim şekline uygun olarak da eğitim yapılabilir.

 

b)(Değişik:RG-27/10/2007-26683) Ana sınıflarında ikili eğitim yapılması esastır. Ancak, normal öğretim yapılan ve ikinci grup oluşturacak sayıda çocuk bulunmayan okullarda normal eğitim yapılabilir.

 

Tanımlarda zaten normal eğitim yer alıyor. Bu tanım eklenince “okulun öğretim şekline kısmı iptal edilmeliydi ama edilmeli bu nedenle mevcut anlatım karmaşa yaratıyor farklı anlamalara neden oluyor. Madde önerilen şekilde düzenlenirse karmaşa son bulur.

M8. c) Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlerin çalışma saatleri, (Değişik ibare:RG-6/9/2008-26989) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Okul Öncesi Eğitim Programına uygun olarak; tam gün eğitimde bir günde en çok 9, haftada 42 çalışma saati süresini, ikili ve yarım gün eğitimde ise bir günde 6, haftada 30 çalışma saati süresini geçmeyecek şekilde okul yönetimince düzenlenir.

 

c) Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlerin çalışma saatleri, (Değişik ibare:RG-6/9/2008-26989) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile Okul Öncesi Eğitim Programına uygun olarak; tam gün eğitimde bir günde en çok 9, haftada 45 çalışma saati süresini, ikili ve yarım gün eğitimde ise bir günde 6, haftada 30 çalışma saati süresini geçmeyecek şekilde okul yönetimince düzenlenir.

 

Tam gün eğitimde günlük 9 saatten haftada 45 saat eğitim verilmeli, 42 saat olunca 3 gün birer saat erken biten eğitim orun yaratıyor. Veliler çocuklarını alamıyor. Okulda kalması halinde refakat edecek personel bulunamıyor. Yöneticiler birkaç sınıfla birden ilgilenemiyor büyük karmaşaya neden oluyor.

Gerekli mevzuat düzenlemeleri buna göre yapılmalı.

m.10 e) (Ek:RG-6/9/2008-26989) (Değişik:RG-21/7/2012-28360)60-66 ay arası çocuklardan gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılanlar, velisinin yazılı isteği üzerine ilkokula, diğerleri ise okul öncesi eğitim kurumlarına kaydedilebilir

 

Bu öğretim yılında 60-66 aylık çocuklar 1 inci sınıfa otomatik olarak kaydedildi. Uygulama böyle devam edecekse madde düzeltilmeli. Madde kalacaksa uygulama düzeltilmeli.

M11 f) Başvuruların fazla olması durumunda velilerin huzurunda kur' a çekimi yapar.

 

Aynı yaş grubundaki müracaatların fazla olması durumunda velilerin huzurunda kur' a çekimi yapar.

 

Okulöncesinde kapasite yetersiz. Kura çekilince 66 aylık yerine 37 aylık çocuk çıkabiliyor. Oysa kura yaş grubu içinde çekilmeli

m.17 p) Personelin disiplin ve sicili ile ilgili iş ve işlemlerini yürütür.

 

p) Personelin disiplin ile ilgili iş ve işlemlerini yürütür.

 

Sicil kalktı

17 r) Velilerden alınan ücretlerin harcanmasında (Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305)harcama birimi görevini yerine getirir.

 

r) Velilerden alınan ücretlerin harcanmasında (Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305)harcama yetkilisi görevini yerine getirir.

 

“Harcama birimi” diye bir yetki yok. İfade düzeltilmeli

u) (Ek:RG-6/9/2008-26989)Çocukların sabahçı, öğlenci ve tam gün olarak gruplandırılmasında çalışan anne ve babaların taleplerini göz önünde bulundurur.

 

 

Madde  11 inci maddedeki Seçici komisyon görevlerine taşınmalıdır. Grupların oluşturulması onların görevleri içinde sayılmıştır.

18-g Velilerden alınan ücretlerin harcanmasında (Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305)gerçekleştirme birimigörevini yürütür.

 

18-g Velilerden alınan ücretlerin harcanmasında (Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305)gerçekleştirme görevlisigörevini yürütür.

 

İfade yanlış yazılmıştır, düzeltilmelidir.

m.20 ı) Kanun, Tüzük, Yönerge, Genelge ve Tebliğler Dergisini okur ve imzalar.

 

ı) Kanun, Tüzük, Yönerge, Genelge ve Tebliğler Dergisini takip eder.

 

Mevzuat ve Tebliğler dergisi elektronik ortamda yayımlanıyor, imza atılamaz.

m.20 k) İhtiyaç ve görevlendirme hâlinde (Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305)gerçekleştirme birimi görevini yerine getirir.

 

k) İhtiyaç ve görevlendirme hâlinde (Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305) gerçekleştirme görevlisi görevini yerine getirir.

 

İfade düzeltilmeli

a) Okulda günlük eğitimin başlamasından yarım saat önce hazır bulunur ve çalışma süresinin bitiminden yarım saat sonra gerekli kontrolleri yaparak nöbet görevini bitirir.

 

a) Okulda günlük eğitimin başlamasından yarım saat önce hazır bulunur ve çalışma süresinin bitiminden 15 dakika sonra gerekli kontrolleri yaparak nöbet görevini bitirir.

 

Diğer yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.

m.24 c) Meslekî çalışma programı okul yönetimi tarafından hazırlanır, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanır ve uygulanır.

 

m.24 c) Meslekî çalışma programı okul yönetimi tarafından hazırlanır ve uygulanır.

 

İlkokul ve ortaokullarda program onaylanmıyor. Uygulamada birliktelik sağlanmalı.

m.24 (Değişik:RG-6/9/2008-26989) Köy ve beldelerde görevli okul öncesi eğitimi öğretmenleri, derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yapılacak meslekle ilgili çalışmaları, okul yönetimi ve millî eğitim müdürlüğünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir okul öncesi eğitim kurumunda yapabilirler. Meslekle ilgili çalışmaları tatil adreslerinde tamamlayan öğretmenler, bu çalışmalara katıldıklarını gösterir okul müdürlüğünden alacakları yazıyı, eylül ayının ilk iş gününde bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne teslim ederler. Bu yazının bir örneği de okul müdürlüğünce saklanır.

 

(Değişik:RG-6/9/2008-26989)Köy ve beldelerde görevli okul öncesi eğitimi öğretmenleri, derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yapılacak meslekle ilgili çalışmaları, okul yönetimi ve millî eğitim müdürlüğünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir okul öncesi eğitim kurumunda yapabilirler. Meslekle ilgili çalışmaları tatil adreslerinde tamamlayan öğretmenler, bu çalışmalara katıldıklarını gösterir okul müdürlüğünden alacakları yazıyı, eylül ayının ilk iş gününde okul müdürlüğüne teslim ederler.

Yazının ilçe milli eğitime verilmesi makam atlanıldığı için usule aykırı yazının okula verilmesi yeterli olmalı. İlçeye yazılacaksa okul yönetimi yazmalı.

Madde 36- (Değişik birinci fıkra:RG-20/02/2006-26086)Okul öncesi eğitim kurumlarında, eğitime destek sağlanması amacıyla çocukların beslenme, temizlik ve sağlık giderleri ile kurumun/ana sınıfı ve uygulama sınıfının genel temizlik ve diğer hizmetleri için velilerden alınacak aylık ücretin taban/tavanı tespit edilirken; eğitimin tam veya yarım gün/ikili eğitim olması, çevrenin ekonomik durumu ve okulun sağladığı imkânlar göz önünde bulundurulur. Tespit edilecek aylık ücretin tavanı hiçbir şekilde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini engelleyecek, velilerin ekonomik durumlarını zorlayacak şekilde yüksek tutulamaz.

Ücret tespit komisyonu, belirlenen süre içinde toplanır ve okul yönetimince alınacak aylık ücret miktarını tespit eder.

 

Okul öncesi eğitim kurumlarında, eğitime destek sağlanması amacıyla çocukların beslenme, temizlik ve sağlık giderleri ile kurumun/ana sınıfı ve uygulama sınıfının genel temizlik ve diğer hizmetleri için velilerden alınacak aylık ücretin taban/tavanı tespit edilirken; eğitimin tam veya yarım gün/ikili eğitim olması, çevrenin ekonomik durumu ve okulun sağladığı imkânlar göz önünde bulundurulur. Tespit edilecek aylık ücretin tavanı hiçbir şekilde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini engelleyecek, velilerin ekonomik durumlarını zorlayacak şekilde yüksek tutulamaz.

Okul müdürü, okul aile birliğinden iki veli ve bir anasınıfı öğretmeninden oluşan  okul ücret tespit komisyonu, okul yönetimince alınacak aylık ücret miktarını tespit eder.

 

Komisyon ilde alınacak taban ve tavan ücretleri tespit ediyor. Okullar ise bu taban ve tavan ücret aralığında kendi ücretlerini belirliyor. Yönetmelikte okulda ücreti kimin tespit edeceği yok. Bu boşluk giderilmeli.

Ücretin Alınması

Madde 37 (Değişik:RG-20/02/2006-26086)

Okul yönetimi, velilerden alınan aylık ücret için bankalardan birinde hesap açar. Veliler, kendileri ile yapılan sözleşmeye göre, çocuklarının aylık ücretini(Değişik ibare:RG-6/9/2008-26989) her ayın 15 ini takip eden ilk üç iş günü içinde banka hesabına yatırarak dekontunu okul yönetimine teslim eder. Banka olmayan yerleşim birimlerinde aidatlar, grup öğretmeni tarafından velilerden belge karşılığında alınır ve tutanakla okul yönetimine teslim edilir. Okul yönetimince o ay içinde bankadaki hesaba yatırılır. Yaz aylarında yapılan eğitimde velilerden o yıl için tespit edilen ve alınan aidat miktarı kadar ücret alınır.

 

Ücretin Alınması

Madde 37- (Değişik:RG-20/02/2006-26086)

Okul yönetimi, velilerden alınan aylık ücret için bankalardan birinde hesap açar. Veliler, kendileri ile yapılan sözleşmeye göre, çocuklarının aylık ücretini(Değişik ibare:RG-6/9/2008-26989) her ayın 15 ini takip eden ilk üç iş günü içinde banka hesabına yatırarak dekontunu okul yönetimine teslim eder. Banka olmayan yerleşim birimlerinde aidatlar, Okul yönetimince velilerden belge karşılığında alınır ve o ay içinde bankadaki hesaba yatırılır. Yaz aylarında yapılan eğitimde velilerden o yıl için tespit edilen ve alınan aidat miktarı kadar ücret alınır.

 

 Öğretmenini para kabul etme ve makbuz verme gibi sorumlulukları yoktur. Bu işi idareciler yapmalıdır.

m.37 …  ikinci bend.

Değişik:RG-27/10/2007-26683)Eylül ve haziran aylarında okulun eğitime açık olduğu günlerin ücreti alınır. Yarıyıl tatilinde ise aylık aidat tam olarak tahsil edilir. 15 gün ve daha uzun süreli rapora dayalı devamsızlıklar ile yangın, doğal afet, salgın hastalık, iklime dayalı olağanüstü durumlarda; mülkî makamların ve hıfzıssıhha kurulunun gerekli görmesi ve aralıksız 15 gün veya daha fazla süre ile eğitime ara verilmesi durumunda, önceden alınan ücret bir sonraki ayın ücretine sayılır.

 Değişik:RG-27/10/2007-26683) Aidatlar Eylülden itibaren aylık olarak alınır.  haziran ayında okulun eğitime açık olduğu günlerin ücreti alınır. Yarıyıl tatilinde ise aylık aidat tam olarak tahsil edilir. 15 gün ve daha uzun süreli rapora dayalı devamsızlıklar ile yangın, doğal afet, salgın hastalık, iklime dayalı olağanüstü durumlarda; mülkî makamların ve hıfzıssıhha kurulunun gerekli görmesi ve aralıksız 15 gün veya daha fazla süre ile eğitime ara verilmesi durumunda, önceden alınan ücret bir sonraki ayın ücretine sayılır.

Uygulamada okul açılınca bir aylık aidat yatırılıyor 15 Eylül 15 Ekim arası, ikinci aidat 15 Ekim- 15 Kasım arası için yatırılıyor. Eksik aidat sadece haziran için olsa yeterli.

37 m. 3. Bend

Bünyesinde ana sınıfı bulunan her derece ve türdeki okullarda velilerden alınan ana sınıfı aidatları, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda asgarî düzeyde tespit edilir ve sadece ana sınıflarının ihtiyaçlarında kullanılır.

 

Bünyesinde ana sınıfı bulunan her derece ve türdeki okullarda velilerden alınan ana sınıfı aidatları, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda, Okul yöneticisi, anasınıfı öğretmenleri tarafından oluşacak komisyon tarafından asgarî düzeyde tespit edilir ve sadece ana sınıflarının ihtiyaçlarında kullanılır.

 

Okuldaki ücreti kimin tespit edeceği belli değil

Bütçenin Hazırlanması

Madde 38- Okul öncesi eğitim kurumlarında ücret tespit komisyonunca belirlenen ve velilerden alınan ücretlerden oluşan gelirin harcamasını gösteren tahmini bütçe, eğitim yılı başında hazırlanarak il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunulur.

 

Bütçenin Hazırlanması

Madde 38- Okul öncesi eğitim kurumlarında ve anasınıflarında ücret tespit komisyonunca belirlenen ve velilerden alınan ücretlerden oluşan gelirin harcamasını gösteren tahmini bütçe, eğitim yılı başında hazırlanarak il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunulur.

 

 Anasınıfının da bütçesi hazırlanıyor ama maddede ifade eksik

M38 3. Bend

Okul yönetimi bütçede gösterilen gider kalemleri dışında harcama yapamazlar. Bütçenin gider kalemleri arasındaki aktarmalar il/ilçe müdürünün onayı ile yapılır.

 

 

Okul yönetimi bütçede gösterilen gider kalemleri dışında harcama yapamazlar. Bütçenin gider kalemleri arasındaki aktarmalar il/ilçe müdürünün onayı ile yapılır. Anasınıflarında onaya gerek yoktur.

 

Anasınıflarında gider kalemleri arasında aktarım için onaya gerek olmamalı.

Madde 39(Değişik:RG-27/10/2007-26683)

Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime destek sağlanması amacıyla çocukların beslenme, temizlik ve sağlık giderleri ile kurumun/ana sınıfı ve uygulama sınıfının genel temizlik ve diğer hizmetleri için ihtiyaç duyulan malzemelerin alımını yapmak üzere ihale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

 

Madde 39(Değişik:RG-27/10/2007-26683)

Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime destek sağlanması amacıyla çocukların beslenme, temizlik ve sağlık giderleri ile kurumun/ana sınıfı ve uygulama sınıfının beslenme, genel temizlik ve diğer hizmetleri için ihtiyaç duyulan malzemelerin alımını yapmak üzere ihale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

 

Anasınıflarında kahvaltı verildiği için beslenme gideri oluyor. Maddeye  “beslenme” eklenmeli.

Madde 42 2. Bend

Velilerden alınan aylık ücretlerin harcanmasında (Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305)harcama birimi görevini müdür,(Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305) gerçekleştirme birimigörevini müdür tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı/öğretmen, muhasebe görevini de bu maksatla görevlendirilen personel yürütür. Bu personelin izinli, raporlu veya görev mahalli dışında görevli olduğu zamanlarda; söz konusu hizmetler vekâleten görevlendirilen personel tarafından yürütülür. Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305)Harcama birimi(Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305)gerçekleştirme birimi ve muhasebe memurluğu görevlerinden ikisi, bir kimse üzerinde birleşemez. Kurumun her türlü nakit, mal, hak ve alacakları kamu varlığı hükmündedir.

Okulda yeterli personelin bulunmaması durumunda, okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün teklifi ve valilik/kaymakamlıkça uygun görülecek kişiler, (Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305)gerçekleştirme birimi ve muhasebe memurluğu görevlerini yerine getirirler.

 

 

Madde 42 2. Bend

Velilerden alınan aylık ücretlerin harcanmasında (Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305)harcama yetkilisi görevini müdür,(Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305) gerçekleştirme görevlisi  görevini müdür tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı/öğretmen, muhasebe görevini de bu maksatla görevlendirilen personel yürütür. Bu personelin izinli, raporlu veya görev mahalli dışında görevli olduğu zamanlarda; söz konusu hizmetler vekâleten görevlendirilen personel tarafından yürütülür. Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305)Harcama yetkilisi(Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305)gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe memurluğu görevlerinden ikisi, bir kimse üzerinde birleşemez. Kurumun her türlü nakit, mal, hak ve alacakları kamu varlığı hükmündedir.

Okulda yeterli personelin bulunmaması durumunda, okulun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün teklifi ve valilik/kaymakamlıkça uygun görülecek kişiler, (Değişik ibare:RG-31/7/2009-27305)gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe memurluğu görevlerini yerine getirirler.

 

 

Harcama ve gerçekleştirme birimi ifadeleri düzeltilmeli

m.40 ..

Bütün defterlerin sayfalarının birleştiği yer okul mühürü ile mühürlenir. Defterlere ilk sayfadan başlayarak sayfa numaraları yazılır ve defterin kaç sayfadan oluştuğu belirtilerek onaylanır.

 

Bütün defterlerin sayfalarının birleştiği yer okul mührü ile mühürlenir. Defterlere ilk sayfadan başlayarak sayfa numaraları yazılır ve defterin kaç sayfadan oluştuğu belirtilerek onaylanır.

 

Yazım hatası vardır. “mührü” olarak düzeltilmelidir.

 

Eklenecek

Eklenecek madde

 

10.f Okul öncesi eğitim kurumlarına müracaatın fazla olması durumunda yaşı en büyük olan çocuklardan başlanarak kapasite doluncaya kadar kayıt yapılır.

Okulöncesinde kapasite yetersiz. Bu nedenle kapasite üzerinde müracaat geldiğinde önerilen şekilde kayıt yapılmalı. Kura çekilince 66 aylık yerine 37 aylık çocuk çıkabiliyor. Oysa 66 aya öncelik verilmeli.

Madde 39- eklenecek:son bend:

 Anasınıflarında alımlar, okulun satınalma komisyonu aracılığıyla yürütülür.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile uyum sağlanmış oluyor.

Madde 40- eklenecek son bend:

 Anasınıflarında muayene ve kabul işlemleri, okulun muayene ve kabul komisyonunca yapılır.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile uyum sağlanmış oluyor.

 

Doğan CEYLAN
Yönetim Bilimi Uzmanı

Son Güncelleme: 20.02.2013 08:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.