banner406
banner420
10 Ocak 2013 Perşembe 21:01
Okul sütü uygulamasında öğretmenlerin görevleri

 

1-GİRİŞ
AMAÇ
Bu rehber, Okul Sütü Programı kapsamında alımı yapılacak UHT 200 ml ambalajlı sütlerin taşınması, okul idarelerine teslimi, depolanması ve öğrencilere dağıtımı ile ilgili kayıt ve izlenebilirliği sağlamak, programın değerlendirmesini yapmak, ilgili bakanlıkların taşra birimlerinin eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının uygun görüşleriyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

DAYANAK
Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkındaki 10.10.2012 Tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2012/3741 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 15.11.2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Okul Sütü Programı Uygulama Tebliğine (Tebliğ No: 2012/75) dayanılarak hazırlanmıştır.

MİKTAR, TAKVİM, ÜRETİM VE SEVKİYAT
UHT içme sütü; 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında, ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca temin edilir.

Özel okullar dahil, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine, 2012-2013 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılır.

Okul sütü sevkiyatları, İhale Teknik Şartnamesine uygun, oda sıcaklığında, ambalaj bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde il içinde il milli eğitim müdürlüklerinin organizasyonuyla yüklenici tarafından yapılır.

ORGANİZASYON
Program; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumlarının katılımıyla yürütülür.
İl Okul Sütü Komisyonu: İllerde Milli Eğitimden sorumlu vali yardımcısı başkanlığında il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve il halk sağlığı müdürlüğü temsilcilerinden oluşur.
İl Okul Sütü Komisyonunun sekretaryası il milli eğitim müdürlüğünce yürütülür.
Okul Kabul Komisyonu:
a. Okullarda okul müdürü başkanlığında bir müdür yardımcısı, en az bir öğretmen ve okul aile birliği başkanı veya üyelerinin birinin katılımıyla,
b. Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında müdür yetkili öğretmenin başkanlığında iki öğretmenden, öğretmen sayısı yetersiz olması durumunda muhtar veya azalardan birinin katılımıyla en az üç kişilik "Okul Kabul Komisyonu" oluşturulur.

2-GÖREV VE SORUMLULUK
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI:
1. Programın koordinasyonu,
2. Okul sütü ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması gereken hususların ilgili Bakanlıklarla işbirliğinde belirlenmesi,
3. Sütün yurt içinden ürettirilmesi ve temini,
4. Tedarik ve illere dağıtımı,
5. Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk Gıda Mevzuatı ile İhale Teknik Şartnamesine uygunluğunun denetimini sağlamaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI:
1. Programın uygulanacağı okulların belirlenmesi,
2. Okul sütünün yükleniciler tarafından okullara ulaştırılmasında koordinasyonun sağlanması,
3. Okul sütünün uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve/veya ettirilmesini,
4. Okul sütünün öğrencilere dağıtılması ve tüketimlerinin sağlanmasını,
5. Programda yer alan öğrenci ve öğretmenlerin eğitimi ile velilerin bilgilendirilmesini,
6. Öğrencilere ait bilgilerin e-okul sistemine kaydedilmesini, e-okul sistemine giriş yapılamadığı durumlarda verilerin toplanması ve zamanında ulaşılabilir olmasını,
7. Okul Sütü Programı Muayene ve Kabul Komisyonu Raporunun İl Okul Sütü Komisyonlarınca hazırlanmasını sağlamaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI:
1. Süt tüketimine bağlı rahatsızlıklar ile ilgili tedbirlerin alınması, izlenmesi ve sürecin yönetimi ile ilgili iletişim stratejisinin belirlenmesi,
2. Program kapsamında, süt dağıtımı öncesi ve tüketim sonrasında öğrencilere ait bilgilerin içerik ve formatının belirlenmesi,
3. Programda uzun dönemde öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmaları
Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütmektir.

İL OKUL SÜTÜ KOMİSYONU:
1. İllerde Programın yürütülmesini sağlamak,
2. Programın etkili bir şekilde devam ettirilebilmesi için sütün çocuklarda büyüme ve gelişmeye olan olumlu etkisinin vurgulanacağı yerel bilimsel çevre ve medya desteğiyle kamuoyunda farkındalık yaratacak şekilde tedbirler almak,
3. Teknik şartnameye uygun olduğu halde çeşitli nedenlerle (okulların kayıtlı öğrenci sayılarındaki değişiklik, öğrenci devamsızlığı, hava koşulları vb. nedenlerle mahalli düzeyde eğitime geçici olarak ara verilmesi gibi) dağıtımı yapılamayan sütleri mahallinde değerlendirmek,
4. Mal Muayene ve Kabul Komisyonu olarak görev yapmaktır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri Üretim Yapılan İllerde
1. Üretim takip edilerek her parti üründen Teknik Şartname ve Gıda Mevzuatına uygun analizi yapılmak üzere numune almak,
2. Uygun olan partilere ait analiz sonuçlarını, dağıtımı yapılacak İl Müdürlüğüne verilmek üzere onaylı suretlerini yüklenicilere teslim etmek,
3. Analiz sonuçları mevzuata uyun olmayan ürünlerle ilgili olarak 5996 sayılı Kanun gereği yasal işlem yapmak,
4. Üretim Yapılan İllerde
a. Sterilite kontrolü
b. Süt yağı analizlerinin zorunlu olarak yapılmasını sağlamak,
5. Resmi Kontrol Görevlisinin gerek gördüğü durumlarda sterilite ve yağ analizleri dışında diğer analizleri yaptırmaktır.
Dağıtımın Yapılacağı İllerde
1. Üretim Yapılan İllerden analiz sonuçları gelen ürünlerin her partisinden ihtiyaten numune almak,
2. Gerek gördüğü durumlarda Teknik Şartnamenin 2.5. Yasal mevzuat kısmında geçen analizlerden uygun olanlarını yaptırmak,
3. Dağıtılması uygun görülen okul sütleri için İl Okul Sütü Komisyonuna bilgi vermek,
4. Dağıtılan okul sütlerine ait analiz sonuçlarını muhafaza etmek,
5. İl Okul Sütü Komisyonuna teknik destek vermek,
6. İllerde, programla ilgili eğitim çalışmalarında görev almaktır.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri
1. İl Okul Sütü Komisyonunun sekretaryasını yürütmek,
2. Okul sütünün okullara ulaştırılmasının kontrolü ile uygun şartlarda muhafazası ve tüketimlerini sağlamak,
3. İlçe millî eğitim müdürleri ve süt dağıtılacak okul müdürlerine eğitim verilmesini sağlamak,
4. Programda uzun dönemde öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmalarda halk sağlığı müdürlükleri ile koordinasyon içerisinde çalışmak,
5. Uygulama Tebliği ekindeki, dağıtımı yapılan okul sütüne ilişkin aylık olarak İl Okul Sütü Komisyonunca düzenlenecek valilik onaylı mal muayene ve kabul komisyonu raporunu (Ek-1), takip eden ayın beşinci işgününde yükleniciye bildirmek,
6. Yüklenicilerin itirazını, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre değerlendirerek mutabakat sağlamak,
7. İtiraz konusu kesinleşen mal muayene ve kabul komisyonu raporunu en kısa sürede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına göndermek, 8. İllerde, programla ilgili eğitim çalışmalarını koordine etmek ve bu çalışmalarda görev almaktır.

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri
1. Programın okullarda uygulanmasının takip ve kontrolünü yapmak,
2. Aylık ilçe icmalinin ( Ek-2) il milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
3. İlçelerde, programla ilgili eğitim çalışmalarını koordine etmek ve bu çalışmalarda görev almaktır.

Okul Müdürlükleri
1. Okul Kabul Komisyonunu oluşturmak,
2. Program kapsamında hazırlanan afişlerin, öğrencilerin görebileceği uygun yerlere asılmasını ve program süresince asılı kalmasını sağlamak,
3. Öğretmen ve öğrencilere Program konusunda eğitim verilmesini, hazırlanan eğitim materyallerinin öğrencilere sunulmasını sağlamak,
4. Program hakkında velilere bilgilendirme yapılmasını, dağıtım öncesinde okul sütü dağıtımı izin formunun (Ek- 3) veliler tarafından, eğitim öğretim yılının birinci döneminin son iki haftası içerisinde doldurulmasını sağlamak,
5. Okul sütü dağıtımı izin formunun (Ek:3) dağıtılacak sütten yararlanmak isteyen veya istemeyen tüm öğrenciler için e- okul sistemine girilmesini ve velileri tarafından süt içilmesine izin verilmeyen öğrencileri; il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilmesini ve bu öğrencilerin program dışında tutulmasını sağlamak,
6. Herhangi bir öğrencide süt içimi sonrası bulantı kusma ishal gibi rahatsızlıkların gelişmesi durumunda öğrencinin okul idaresi tarafından en yakın sağlık kuruluşuna intikalinin sağlanması, velisinin bilgilendirilmesi ve sınıf öğretmeni tarafından Süt İçilmesi Sonrası Oluşan Şikayet Formunun (Ek- 4) gününde doldurulmasını sağlamak
7. Okul sütü dağıtımı izin formu (Ek- 3) ile Süt İçilmesi Sonrası Oluşan Şikayet Formunun (Ek- 4) bilgilerini gününde e-Okul sistemine kaydetmek,
8. Okulda süt içim zamanını belirlemek, öğretmen nezaretinde içilmesini sağlamak,
9. Programın uygulamasında karşılaşılan teslim, ulaşım, ürün niteliği ile ilgili vb. diğer sorunların İl Okul Sütü Komisyonuna iletilmesini sağlamak,
10. Öğretmenlerin; programla ilgili eğitim sunumlarının, sık sorulan soruların ve diğer konuların içinde yer alacağı www.okulsutu.com web sayfasına yönlendirerek yararlanmalarını sağlamak,
11. Teknik Şartnameye uygun olarak okul sütünün muhafazası ve depolanması için güvenli, serin, kuru ve güneş almayan yer temin edilmesini sağlamak; programın kış aylarına tekabül etmesi nedeniyle donmadan korunacak tedbirleri almak,
12. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin aylık olarak düzenleyecekleri mal muayene ve kabul komisyonu raporuna esas teşkil edecek okul icmalini (Ek -5) İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine her ayın ilk iş günü göndermektir.

Okul Kabul Komisyonları
1. İl Okul Sütü Komisyonları kontrolünde gelen okul sütlerini irsaliye ve/veya tutanaklarla (Ek- 6 ) teknik şartnameye göre teslim almak,
2. Okul sütlerinin Teknik Şartnamenin
3.3.2. Birim ambalajlar, kapatılmış olacaktır.
3.3.3. Birim ambalajlar, delinmiş ve/veya yırtılmış olmayacaktır.
3.3.4. Birim ambalajlar, bombaj yapmış olmayacaktır.
3.3.5. Birim ambalajlarda akma ve/veya sızma görülmeyecektir. Maddelerine göre fiziksel kontrollerini yapmak,
3. Yüklenicilerin teslim etmek üzere getirdikleri okul sütlerinin istiflenmesine refakat etmek,
4. Okul sütleri gerektiğinde ulaşım, hava koşulları ve diğer sebepler dikkate alınarak 6 günden fazla miktarlarda da teslim alınabilecektir.
5. Teslim alınan okul sütlerinin her bir partisinin farklı kolilerinden toplam 5 adet açılmamış okul sütü kutusunu numune alarak tüketimi takip eden 72 saat süresince saklamak, bu süre sonunda analiz gerektirmeyen durumlarda, numuneleri program kapsamında dağıtmak. (Okul Müdürlüklerince alınan numuneler okul icmallerine dahil edilecektir.)
6. Okul sütlerinin öğrencilere dağıtımından önce 2. Maddedeki kontrolleri yapmak.
7. Okul Sütlerinden kaynaklandığı düşünülen şikayetleri; en hızlı şekilde İl Okul Sütü Komisyonuna (İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla) bildirmek,
8. Numunelerin analizi gereken durumlarda; İl Okul Sütü Komisyonu talimatıyla İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü aracılığıyla numunelerin analize gönderilmesini sağlamak. (Okul İdareleri analiz için numune göndermeyecektir.)
9. Analiz sonuçlanıncaya kadar analize konu üretim partisi sütlerin dağıtımını durdurarak, diğer üretim partilerinin dağıtımına devam etmek,
10. Analiz sonuçları uygun olmayan okul sütlerinin dağıtımını durdurarak İl Okul Sütü Komisyonunun talimatına göre işlem yapmaktır.

ÖĞRETMENLERİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR
1. Öğrencileri süt hakkında bilgilendirmek,
2. Süt hassasiyeti tespit edilen öğrencileri okul idaresine bildirmek ve dağıtım programının dışında tutmak,
3. Dağıtım öncesi okul sütlerinin kullanım tarihini kontrol etmek,
4. Ambalajlarla ilgili teknik şartnamede yer alan fiziksel kontrolü yapmak, bombaj, delik, yırtık ve ezik gibi ambalaj bütünlüğünün zarar gördüğü durumlarda bu sütleri dağıtmayarak okul idaresine teslim etmek,
5. Veliler tarafından doldurulan Okul sütü dağıtımı izin formunu (Ek- 3) e-Okul sistemine kaydetmek,
6. Süt İçilmesi Sonrası Oluşan Şikayet Formunu (Ek- 4) gününde doldurarak e-Okul sistemine kaydetmek,
7. Öğrencilerin dağıtılan sütleri sınıfta ve ders boyunca içmelerini sağlamak, açılmış ve bir ders boyunca bitirilmemiş sütleri içirmemek,
8. Kampanya boyunca öğrenci ve velileri bilgilendirmek, eğitim materyallerinden faydalanmalarını sağlamak.

3-EĞİTİM VE TANITIM
Programın kamuoyunda tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve programda görev alan kişilerin eğitimleri için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyinin katılımıyla gerekli tedbirler alınır.
Program için gerekli eğitim ve tanıtım materyallerinin temini, yayımı ve dağıtımı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılır.

4-FİNANSMAN VE ÖDEMELER
İl milli eğitim müdürlükleri; Uygulama Tebliği ekindeki, dağıtımı yapılan okul sütüne ilişkin aylık olarak İl Okul Sütü Komisyonunca düzenlenecek valilik onaylı mal muayene ve kabul komisyonu raporunu (Ek-1), takip eden ayın beşinci işgününde yükleniciye bildirir. Yüklenicilerin itirazı halinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre değerlendirerek mutabakat sağlanır.

İl milli eğitim müdürlükleri itiraz konusu kesinleşen mal muayene ve kabul komisyonu raporunu en kısa sürede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gönderir. Ödemeler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılır.

5-DENETİM VE CEZAİ HÜKÜMLER
Programla ilgili ödemeler ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri, Programdaki sorumluluklarına göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı alır.
Haksız ödemelerin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen ve gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.


Son Güncelleme: 10.01.2013 21:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.