banner406
banner396
05 Mart 2013 Salı 08:10
Okul Yöneticilerinin Görevlendirilmesi Meselesi
 MEB Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 28 Şubat 2013'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğünün imkânsız olduğu yönünde değerlendirmeleri de internet medyasında bol bol okuduk.

Meselenin Hülasası

Mesele, eğitim meselesi olunca dolayısıyla Memleket meselesi oluyordu. Bu Memleketin bir evladı olarak Ben de bu aciz ve fakir halimle Yönetmeliğe bir göz atayım dedim. Göz atarken dayanakları 652 sayılı KHK ile 657 sayılı DMK'yı birlikte değerlendirmek gerekiyordu. Bu ikisini bir arada düşündüm. Fakat bu iki kanun bir türlü bir araya gelmiyordu. Bir türlü ele alsam olmuyor, diğer açıdan baksam olmuyordu. Yani 652, 657'yi desteklemiyor, 657 de 652'yi desteklemiyordu.


YAPILAN İŞ ATAMA MI, GEÇİCİ GÖREVLENDİRME Mİ?

Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Geçici Görevlendirme Olduğunu Destekleyen Mevzuat:
657'ye göre işin tanımı; “Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri, ikinci görev olarak yaptırılabilir” şeklindedir.

Kadrolar kanunla düzenlenmektedir. Mesela her yıl alınacak öğretmen sayısı kadar öğretmen kadrosu ilgili kanunla ihdas edilmektedir. Fakat eğitim kurumu yöneticiliği için böyle bir kadro bugüne kadar ihdas edilmemiştir. Böylece atama yapılabilecek eğitim kurumu yöneticiliği bulunmamaktadır.
652 sayılı KHK'nin 37.maddesi 6.fıkrasındaki düzenlemeye göre; öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, atandıkları ildeki görev yerleri, il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenebilmekte iken okula atananların görev yeri değişiklikleri yetkisi ise Milli Eğitim Bakanlığına aittir. Yani eğitim kurumundaki öğretmenin yer değiştirmeleri valiliklerin yetkisinde değildir.


Atama Olduğunu Destekleyen Mevzuat:

652'ye göre işin tanımı;
37.madde 7.fıkra: ..., okul ve kurum müdürü ile okul ve kurum müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılır. Bunların yer değiştirmelerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
 
8.fıkra: Okul ve kurum müdürleri; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
 
Öğretmenlerin atamalarının Bakanlık tarafından yapılacağı; okul ve kurum müdürlerinin atamalarının ise vali tarafından yapılacağı anlaşılmaktadır.
 
Buradaki handikap, okul ve kurum müdürlüklerinin müstakil kadro değil öğretmenin 2.görevi olduğu gerçeğidir. Yani 652 sayılı KHK'de her ne kadar atama olarak bahsi geçse de ilgili kanunlarda eğitim kurumları yöneticilği kadrosu ihdas edilmemiş olduğundan yapılan işlemi öğretmen görevlendirmesi olarak değerlendirdik.
 
Ortada Kazanılmış Bir Unvan Yoktur

Yukarıda bahsettiğimiz mevzuat ışığında eğitim kurumu yöneticiliği kanunlarla ihdas edilmiş bir kadro olmadığından öğretmenlerin de ilişkilendirileceği bir görev kadrosu bulunmamaktadır. Dolayısıyla da öğretmen kadrosundaki bir personelin üzerindeki 2.görevden dolayı gerek il içi ve gerekse il dışı yer değişikliğine tabi tutulmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir.
MEB, okul yöneticiliğini kadrolu hale getirir ya da getirmez; EÖH sınıfından çıkararak GİH sınıfına getirir ya da getirmez; başka bir yöneticiler sınıfı oluşturabilirler ya da oluşturmazlar. Orası bizi aşar. Biz, bu yazımızda mevcut durumu değerlendirdik.


Gizlilik Olmamalı

Yönetmelikler gizli saklı olarak kapalı kapılar ardında yapılmamalı. Hazırlanan taslak il müdürlüklerine ve medyaya verilmeli. Bütün paydaşların katkılarına açık olmalı. Tavsiyeler ve yapıcı yorumlar dikkate alınmalıdır.


NOT: İlgili Yönetmelikte halihazırda geçen ve mülga olmasını düşündüğümüz yerler kırmızı ile, eklenmesini düşündüğümüz ibareler yeşil renkle gösterilmiştir.
İnsan müdahalesinin de aza indirilmesi düşünülerek yeni yönetmeliği şu şekilde değerlendirdik.


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ
ATAMA GÖREVLENDİRME VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin seçimine, atanmasına görevlendirmesine ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumu müdürlerini, müdür başyardımcılarını ve müdür yardımcılarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Eğitim kurumu yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürütmek üzere başvuranları,
b) Atama Görevlendirme: Eğitim kurumu yöneticiliklerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre ikinci görev kapsamında yapılan görevlendirmeyi,
c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
ç) Eğitim Kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumlar ile ikili anlaşmalar çerçevesinde kurulan ve yöneticileri Bakanlıkça atanan görevlendirilen yurtdışındaki okul ve merkezleri,
d) Sınav Komisyonu: Eğitim kurumu yöneticiliği için yapılacak sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Bakanlıkta kurulan komisyonu,
e) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Eğitim kurumu yöneticiliğine atanacakların görevlendirileceklerin belirlenmesi amacıyla illerde kurulan komisyonu,
f) Yer değiştirme: Yöneticilerin atanmak suretiyle görev yerlerini değiştirmelerini,
g) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,
ğ) Yönetici: Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini yürütenleri
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Atama Görevlendirme Şartları ve Komisyonlar
Sınava başvuru ve atama görevlendirme şartları
MADDE 5 - (1) Yönetici adaylarında;
a) Yükseköğrenim mezunu öğretmen olmak,
b) Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak, Görevlendirileceği eğitim kurumunda kadrolu olarak halen öğretmenlik yapıyor olmak,
c) Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda başarılı olmak,
ç) Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle müdürlük için en az beş yıl ve müdür yardımcılığı için en az üç yıl öğretmen kadrosunda görev yapmış olmak,
d) Adlî veya idarî soruşturma sonucu son dört yıl içinde yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak
şartları aranır.

Sınav duyurusu ve başvuru
MADDE 6 - (1) Yöneticilik yazılı sınavı, sınav tarihinden en az bir ay önce Bakanlıkça, sözlü sınav yapılması halinde ise en az on gün önce atamanın görevlendirmenin yapılacağı eğitim kurumunun bulunduğu il valiliğince duyurulur. Duyurularda sınav tarihi ve yerleri, başvuru usulü ve süresi ile diğer hususlara yer verilir.
(2) Yöneticilik sınavına başvuru için 5 inci maddenin (ç) bendinde belirtilen sürelerin hesabında, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı ile özel okullarda öğretmen/yönetici olarak geçen sürelerin 2/3'ü değerlendirilir.

Komisyonlar ve görevleri
MADDE 7 - (1) Eğitim kurumu yöneticiliği sınavlarını yürütmek üzere aşağıdaki komisyonlar oluşturulur:
a) Sınav Komisyonu: Bakanlıkta, İnsan Kaynakları Genel Müdürünün veya görevlendireceği bir grup başkanının başkanlığında, İnsan Kaynakları, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüklerinden birer grup başkanı ile bir hukuk müşavirinin katılımıyla dokuz asıl üyeden oluşturulur.
b) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: İllerde, il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, iki millî eğitim müdür yardımcısı veya yeterli sayıda milli eğitim müdür yardımcısı bulunmaması halinde şube müdürü, bir ilgili ilçe millî eğitim müdürü ile eğitim kurumu müdürlerinin kendi aralarından seçeceği bir eğitim kurumu müdürünün katılımıyla beş asıl üyeden oluşur. İllerde, her elli müdür ve müdür yardımcısı unvanı sözlü sınavı için birer Komisyon oluşturulur. Komisyonlar il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin oluruyla kurulur ve aynı şekilde lağvedilir. Elli sözlü sınav yapmış olan her komisyonun görevi sona erer. Yeni komisyonlar, yeterli üye bulunmaması halinde aynı kişilerden oluşturulabilir.
(2) Komisyonlara birinci fıkrada belirtilen usullerle aynı sayıda yedek üye belirlenir. Sınav Komisyonu, üye tamsayısıyla toplanır ve oyçokluğuyla karar verir. Sınav Komisyonunun sekretarya işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce, Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun sekretarya işlemleri ise insan kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.
(3) Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yazılı sınav sorularının hazırlanması için 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendindeki görevin gerektirdiği diğer mevzuatı belirlemek,
b) Sınavın yürütülmesine ilişkin genel gözetim ve denetimi yapmak,
c) Sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak.
(4) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Sözlü sınavları yaparak eğitim kurumu yöneticiliğine atanma görevlendirme teklifine esas puanları belirlemek,
b) Sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak.
(5) Sınav Komisyonu ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu başkan ve üyeleri, kendilerinin veya boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar. Bu fıkranın uygulanmasından ilgili komisyon üyesi/üyeleri sorumludur. Bu fıkraya aykırı olarak yapılan görevlendirmeler derhal iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme
Yöneticilik sınavları ve değerlendirme
MADDE 8 - (1) Eğitim kurumu yöneticiliği sınavı, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur. Sözlü sınavın yapılıp yapılmamasına ilgili ilin valisi karar verir.
(2) Yazılı sınav, Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.
(3) İller, boş eğitim kurumu yöneticiliklerini tüm adayların bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde ilan eder. Adaylar, ilan edilen boş eğitim kurumları arasından atanmak görevlendirilmek istedikleri eğitim kurumlarından ilanda belirtilenlerden EK 1 Yönetici Değerlendirme Formunda izin verilen sayıda tercihlerini yaparak başvuruda bulunur. Adayların yazılı sınav puanları ile Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanları ilan edilir. Sözlü sınav yapılacaksa her boş eğitim kurumu yöneticiliği için yazılı sınav puan üstünlüğüne göre azami ilk altı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınav puanının %50'si, % 70'i sözlü sınav puanının %30'u %10'u ve Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın % 20'si alınarak belirlenen puan üstünlüğüne göre her eğitim kurumu yöneticiliği için valiliğe sunulmak üzere üç bir aday belirlenir.

Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları
MADDE 9 - (1) Eğitim kurumu yöneticiliği yazılı sınavı, aşağıdaki yazılı sınav konularından hazırlanan soruların puan ağırlıkları esas alınarak, görevin düzeyine göre ayrı sınavlar olarak düzenlenir.
a) Türkçe, dil bilgisi: %10,
b) Resmî yazışma kuralları: % 5,
c) Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri: % 4,
ç) Okul yönetimi: % 4,
d) Yönetimde insan ilişkileri: % 4,
e) Okul geliştirme: % 4,
f) Eğitim ve öğretimde etik: % 5,
g) Türk idare sistemi: % 2,
ğ) Protokol kuralları: % 2,
h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat ve görevin gerektirdiği diğer mevzuat: % 60.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının ilânı, tebligat ve itirazlar
MADDE 10 - (1) Yazılı sınav sonuçları, en geç onbeş gün içinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda ilan edilir, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne liste hâlinde yazılı olarak bildirilir ve adayın başvurusunda belirttiği elektronik adrese tebliğ edilir. Yazılı sınav sonuçları, ilanı tarihinden itibaren bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir.
(2) Yazılı sınav sonuçlarına itiraz, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, sözlü sınav sonuçlarına itiraz ise Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonuna tebliğ tarihinden itibaren beş işgünü içerisinde yapılır. İtiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün içerisinde, itirazla ilgili işlemler sonuçlandırılarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Yapılması halinde sözlü sınav konuları ve puan değerleri
MADDE 11 - (1) Sözlü sınav, Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca yapılır.
(2) Sözlü sınavda aday;
a) Yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyi,
b) Muhakeme gücü ve ifade yeteneği,
c) Liyakat ve temsil kabiliyeti,
ç) Özgüveni ve ikna kabiliyeti,
d) Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
e) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi
bakımlarından değerlendirilir. Sözlü sınavda adaylar, (a) bendinde belirlenen konulardaki soru zarflarını kura çekmek suretiyle seçer.
(3) Her aday, sözlü sınavda komisyon üyelerinin her biri tarafından ikinci fıkranın (a) bendinden 50, diğer bentlerinden 10'ar puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanlar toplamının aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atamalar Görevlendirmeler
Yöneticiliğe atama görevlendirme
MADDE 12 - (1) İl millî eğitim müdürlükleri, atama görevlendirme yapılacak eğitim kurumları ile başvuru ve atamalara görevlendirmelere ilişkin diğer hususları yazılı sınavı kazanan adayların bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde duyurur.
(2) Adaylar, sadece kadrosunun bulunduğu ildeki eğitim kurumları yöneticiliklerine başvurabilir. Yönetici ihtiyacı olan eğitim kurumuna aynı eğitim kurumunda kadrolu olarak görev yapanlar arasından görevlendirme yapılması esastır. Ancak görevlendirme şartlarını taşıyan personel bulunmaması halinde diğer eğitim kurumumlarında görev yapmakta olanların başvuruları da değerlendirmeye alınır.
(3) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca her eğitim kurumu için belirlenen ve valiliğe sunulan üç adaydan uygun görülen aday, vali tarafından atanır. birer aday vali tarafından 5 yıl için görevlendirilir. 5 yılını dolduranlar aynı usul ve yönteme göre tekrar değerlendirmeye alınır. Ancak bir eğitim kurumunda yöneticilik süresi hiç bir şekilde 8 yılı geçemez.
(4) Yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın öğretmenler arasından atanır görevlendirilir.
(5) Aynı eğitim kurumunda görev yapmakta olan müdür yardımcıları arasından, eğitim kurumu müdürünün teklifi, il milli eğitim müdürünün teklifi inhası ve valinin onayı ile eğitim kurumu norm sayısı kadar müdür başyardımcısı görevlendirilir.
Kurucu müdür ve müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme
MADDE 13 - (1) Eğitim ve öğretime yeni açılacak eğitim kurumlarına, eğitim kurumunu eğitim ve öğretime hazır hale getirmek üzere, Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca belirlenen ve vali tarafından yönetici olarak atanmayan adaylar öncelikli olmak üzere daha önce aynı türde ve nitelikte eğitim kurumu müdürlüğü yapmakta/yapmış olanlar arasından, bulunmaması halinde sınav kazananlar arasından, sınav kazananların da bulunamaması halinde müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı yapmakta/yapmış olanlar arasından, bunların da bulunamaması halinde uygun bir öğretmen 6245 sayılı Harcırah Kanunu'na göre yolluk ve yevmie geerktirmeyecek şekilde il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayıyla, sınav sonuçlarına göre müdür ataması yapılıncaya kadar kurucu müdür görevlendirilebilir olarak görevlendirilir.
(2) Müdür normu bulunmayan ilkokullarda görevli öğretmenlerden biri, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayıyla müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilebilir görevlendirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yer Değiştirmeler
Çalışma süresine bağlı yer değiştirmeler
MADDE 14 -(1) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık çalışma süresini tamamlayan yöneticilerin yöneticilik görevleri sona erer. görev yerleri, hizmet puanlarının %70'i ile Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın %30'u alınarak belirlenen yer değiştirme puanı üstünlüğüne göre, tercihleri alınarak il içinde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla değiştirilir. Yöneticilik görevleri sona erenler daha önceki görevlerine dönerler. Bir önceki görevine dönmek istemeyenler başka eğitim kurumları yöneticiliklerine 12.maddenin 2.fıkrasına göre başvurabilirler. Tercihte bulunmayan yöneticilerin yer değişiklikleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla, boş eğitim kurumlarına kurayla gerçekleştirilir.
(2) Yer değiştirmeye tabi yöneticilerden boş eğitim kurumu kalmaması nedeniyle ataması yapılamayanların yer değişiklikleri, bir sonraki yer değiştirmede öncelikli olarak gerçekleştirilir.
(3) Yer değiştirmeler Görevlendirmelerin, her yıl Haziran ayında sonuçlandırılır sonuçlandırılması esastır. Ancak ilgili eğitim kurumundaki yöneticiliğin münhal durumuna düşmesiyle ve valinin uygun görmesiyle yılın diğer zamanlarında da yapılabilir.
(4) Yer değiştirmeler, son başvuru tarihi esas alınarak sekiz yıllık çalışma süresinin tamamlandığı tarihi takip eden ilk yer değiştirme döneminde yapılır.
(5) Yer değiştirmelerde, hizmet süresinin hesabında 30 Eylül tarihi esas alınır. Yöneticilerin aylıksız izin süreleri hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaz.

İsteğe bağlı yer değiştirmeler
MADDE 15 - (1) Görevli oldukları eğitim kurumlarında fiilen en az iki yıl görev yapan yöneticiler, istekleri halinde il içinde belde ve köylerde bulunan eğitim kurumlarına 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla, her yıl Ağustos ayında atanabilirler. Aynı eğitim kurumuna birden çok talep olması halinde yer değiştirmeler, 14 üncü maddeye göre belirlenen yer değiştirme puanı üstünlüğüne göre yapılır.

Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler Görevlendirmenin sona ermesi
MADDE 16 - (1) Soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticilerin yöneticilik görevleri sona erer ve ataması Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre yapılır. Yeni atandıkları eğitim kurumunda yeniden görevlendirme şartlarına tabidir. görev yeri, getirilen teklife göre il içinde veya iller arasında değiştirilebilir. Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınması gerekenler ise aynı veya başka bir eğitim kurumundaki durumuna uygun öğretmen kadrosuna il içinde veya iller arasında atanır. Bu şekilde atananlar, görev yeri değiştirilenler yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren dört yıl geçmeden ayrıldıkları ile, sekiz yıl geçmeden aynı eğitim kurumuna yönetici olarak atanamazlar görevlendirilemezler.
Atama ve yer değiştirmelerde Görevlendirmelerde puan eşitliği
MADDE 17 - (1) Atamalarda Görevlendirmelerde puan eşitliği halinde, sırasıyla öğrenim düzeyi, öğretmenlik kariyer basamağı üstünlüğü, yöneticilikteki ve öğretmenlikteki hizmet süresi atamaya görevlendirmeye esas alınır.
(2) Yer değiştirmelerde puan eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğrenim düzeyi ve toplam hizmet süresi atamaya esas alınır.

Norm kadro fazlası yöneticiler
MADDE 18 - (1) Norm kadrosu kaldırılan yöneticiler ya da norm kadro fazlası haline gelen yöneticiler, valiliklerce talepleri ve hizmet gerekleri birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumlarına Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre öğretmen olarak kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.
(2) Talepte bulunmayan yöneticilerin görev yerleri, Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre en düşük puandan başlanarak re'sen belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19 - (1) 13/8/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Korunan haklar
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 1-2 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan yönetici seçme sınavından alınan puanlar, yapılacak ilk yazılı sınava kadar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sözlü sınava katılabilmek üzere yazılı sınav sonucu olarak kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Ali COŞKUNER
Eğitim Yöneticisi
Son Güncelleme: 05.03.2013 08:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.