banner406
banner396
04 Mart 2013 Pazartesi 12:55
SIRADAKİ EN ACİL YÖNETMELİK!
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında il millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürü unvanlı kadrolarda bulunan yöneticilerin, bu Yönetmelikte öngörülen hizmet bölgelerinde belirli sürelerde görev yapmalarının sağlanması, hizmet bölgeleri arasında zorunlu yer değiştirmeleri ile il içi ve iller arası diğer yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında il millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürü unvanlı kadrolarda bulunan yöneticileri kapsar.

Dayanak 
Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt hizmet bölgesi: Hizmet bölgelerinin en üst hizmet bölgesi olan birinci hizmet bölgesinden başlamak üzere ikinci hizmet bölgesi, üçüncü hizmet bölgesi, dördüncü hizmet bölgesi, beşinci hizmet bölgesi, altıncı hizmet bölgesi şeklinde sıralanmasında sırasıyla bir sonraki hizmet bölgesinin bir öncekinin alt hizmet bölgesi olduğunu, 
b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
ç) Hizmet bölgesi: Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmişlik düzeyi, eğitime ilişkin veriler, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması bakımından birbirlerine benzerlik gösteren bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1sayılı Hizmet Bölgeleri Çizelgesindeki illeri, 
d) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerinde görevin yapıldığı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerini,
e) Hizmet süresi: Bu Yönetmelik kapsamındaki yöneticilik görevlerine başlama tarihine göre aynı görev unvanında geçen bir yıllık süreyi,
f) Hizmet puanı: Bu Yönetmelik kapsamındaki yöneticilerin, hizmet bölgelerine göre  görev yaptıkları  hizmet alanı için bu Yönetmelikle belirlenen puanın o hizmet alanındaki çalışma süreleri ile çarpımı sonucu elde edilen değeri,  
g) Personel Genel Müdürlüğü: Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,
ğ) Şube müdürü: Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatı kapsamındaki il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde şube müdürü unvanlı kadrolarda bulunanları,
h) Üst hizmet bölgesi: Hizmet bölgelerinin en alt hizmet bölgesi olan altıncı hizmet bölgesinden başlamak üzere, beşinci hizmet bölgesi, dördüncü hizmet bölgesi, üçüncü hizmet bölgesi, ikinci hizmet bölgesi, birinci hizmet bölgesi şeklinde sıralanmasında sırasıyla bir sonraki hizmet bölgesinin bir öncekinin üst hizmet bölgesi olduğunu,
ı) Yer değiştirme suretiyle atama: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hizmet bölgeleri ile il içi ve iller arasında yapılacak görev yeri değişikliklerini,
i) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında il millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürü unvanlı kadrolarda bulunanları,
j) Zorunlu çalışma süresi: Bu Yönetmelikle belirlenen hizmet bölgelerinde unvanlar itibarıyla zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,
k) Zorunlu yer değiştirme: Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında il millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürü unvanlı kadrolarda bulunanların her hizmet bölgesi için öngörülen zorunlu çalışma süresini tamamlamalarına bağlı olarak hizmet bölgeleri arasında zorunlu olarak yapılması gereken yer değiştirmelerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hizmet Bölgeleri ile Çalışma Süreleri ve Puan Değerleri  

Hizmet bölgeleri ve puan değerleri
Madde 5- (1) Yöneticilerin yer değiştirmelerine esas olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmişlik düzeyi, eğitime ilişkin veriler, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması bakımından birbirlerine benzerlik gösteren iller gruplandırılarak altı hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri, bu Yönetmelik eki Ek-1Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde gösterilmiştir.
(2) Yöneticiler her unvan için ayrı ayrı olmak üzere; birinci, ikinci ve üçüncü hizmet bölgelerinin her birinde beşer yıl, dördüncü hizmet bölgesinde dört yıl, beşinci hizmet bölgesinde üç yıl, altıncı hizmet bölgesinde iki yıl çalışmakla yükümlüdürler.
(3) Her hizmet bölgesinde yer alan hizmet alanları için ön görülen hizmet puanları, bu Yönetmelik eki Ek-2 Hizmet Alanları Puan Çizelgesinde gösterilmiştir.
(4) Her hizmet bölgesi için tespit edilen zorunlu çalışma süresi, o hizmet bölgesi içindeki  illerden veya ilçelerden birisinde geçirilebileceği gibi aynı hizmet bölgesine dâhil birden fazla ilde veya ilçede de geçirilebilir. 
(5) Yöneticilerin her hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri o hizmet bölgesi için öngörülen zorunlu çalışma süresinden fazla olamaz. Kadrolarının bulunduğu hizmet bölgesi için öngörülen zorunlu çalışma süresini 30 Ağustos tarihi itibarıyla tamamlayanların görev yerleri, daha önce görev yapmadıkları hizmet bölgelerindeki il veya ilçelerden birine olacak şekilde değiştirilir.
Zorunlu çalışma süresinden sayılacak ve sayılmayacak süreler

Madde 6- (1) Yöneticilerin, bu Yönetmelikte öngörülen hizmet bölgelerinde çalışmaları gereken hizmet sürelerinde; 
            a) Yıllık, mazeret ve hastalık izinlerinin tamamı,
            b)  Bakanlık teşkilatında bir takvim yılında toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,
            c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâlet ya da aynı Kanunun Ek 8 inci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,
ç) Görevden uzaklaştırılan ve göreviyle ilgisi olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,
            d)  Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,
            e)  Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı
değerlendirmeye alınır. 
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süreler yöneticinin görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer bentlerde belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.
(3) Bu Yönetmelikte öngörülen hizmet bölgelerinde, çalışılması gereken hizmet sürelerinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi ile 4688 sayılı Kanun uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler değerlendirmeye alınmaz.
Hizmet puanlarının hesaplanması

MADDE 7 – (1) Her hizmet bölgesinde yer alan hizmet alanları için öngörülen hizmet puanları; bu Yönetmelik eki Ek-2 Hizmet Alanları Puan Çizelgesinde gösterilmiştir.   
(2) Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresinin hesaplanmasında yönetici olarak geçirilen süreler dikkate alınır. Hizmet puanları hesaplanırken asaleten yöneticilik görevlerinde geçirilen hizmetler bakımından bu Yönetmelikte her hizmet bölgesinde yer alan hizmet alanları için öngörülen hizmet puanı esas alınır.
(3) Hizmet puanlarının hesaplanmasında görev yapılan ilde ya da ilçede, yıldan artan her ay için o ilde veya ilçede bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si esas alınır. Aydan artan süreler ile aya isabet eden puanın belirlenmesinde, bölme işlemi sonucu artan kesirler dikkate alınmaz.
(4) Hizmet puanı hesabında görev yeri değişikliklerinde mehil müddetinde geçen süreler eski görev yerinde değerlendirilir.
(5) Yöneticilerin hizmet puanları Bakanlık bilgi sistemi üzerinden hesaplanır ve yer değişikliğine ilişkin iş ve işlemlerde bu puanlar kullanılır.

                                 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yer Değiştirme Suretiyle Atamalar

Yer değiştirme suretiyle atama çeşitleri
Madde 8- (1) Yer değiştirme suretiyle atama çeşitleri şunlardır:
a) Bulundukları ilde altı yıl süre ile görev yapanların yer değiştirmeleri
b) İsteğe bağlı yer değiştirmeler,
c) Sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler,
ç) Bulundukları hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanların yer değiştirmeleri,
d) Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler,
e) Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler,

Bulundukları ilde altı yıl süre ile görev yapanların yer değiştirmeleri

MADDE 9 – (1) Her hizmet bölgesi için öngörülen zorunlu çalışma süresini tamamlayan ya da tamamlamış sayılan yöneticilerin, aynı unvanla aynı ilde veya ilçede kesintisiz çalışma süreleri altı yıldan fazla olamaz. Altı yıllık sürenin hesabına zorunlu çalışma süreleri de dahil edilir.
(2) İlgili yılın 30 haziran tarihi itibarıyla bulundukları ilde veya ilçede aynı unvanla kesintisiz altı yıl süre ile görev yapanların görev yerleri, bulundukları ilin dâhil olduğu hizmet bölgesindeki duyurusu yapılan diğer illerden/ilçelerden birine ya da istemeleri halinde bulundukları hizmet bölgesinin dışındaki duyurusu yapılan diğer hizmet bölgelerindeki illerden/ilçelerden birine olacak şekilde değiştirilir. Bu madde kapsamında bulunup yer değiştirme isteğinde bulunmayan yöneticilerin görev yerleri, bulundukları hizmet bölgesindeki illerden/ilçelerden birine olacak şekilde Bakanlık tarafından değiştirilir.
(3) Bu madde kapsamında görev yerleri değiştirileceklere ilişkin duyuru, Personel Genel Müdürlüğünce her yöneticinin bilgi sahibi olabileceği bir şekilde ilgili yılın en geç 15 mayıs tarihine kadar yapılır. Duyuruda, yöneticilerin bulundukları il veya ilçeye/hizmet bölgesine göre atanabilecekleri iller veya ilçeler/hizmet bölgesi veya hizmet bölgeleri; bu illere veya ilçelere/hizmet bölgelerine atama yapılabilecek kadro sayıları, başvuru tarihi, başvuru süresi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli diğer hususlara yer verilir.
(4) Bu madde kapsamında yapılacak atama işlemleri yöneticilerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre ilgili yılın en geç 15 haziran tarihine kadar sonuçlandırılacak şekilde Personel Genel Müdürlüğünce yapılır.
(5) Bu madde kapsamında görev yeri değiştirilen yöneticiler ayrıldıkları tarihten itibaren altı yıllık süre geçmeden,  bu Yönetmelikle belirlenen diğer yer değiştirmeler kapsamında ayrıldıkları il’e veya ilçeye tekrar atanma isteğinde bulunamazlar.
(6) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, duyurusu yapılan her il’e/ilçeye atama yapılabilecek unvanlara göre yönetici sayısının belirlenmesinde duyuru tarihi itibarıyla emekli, istifa, başka görevlere atanma gibi nedenlerle yöneticilik görevinden ayrılanlardan boşalacak kadrolar ile bu kapsamda görev yerleri değiştirilecek yönetici sayıları birlikte değerlendirilir.
(9) Aylıksız izinli olanlar, vekaleten veya geçici olarak başka bir yerde görevlendirilenler ile seçimler nedeniyle görevlerinden istifa edenlerden eski görevlerine geri dönenler bakımından altı yıllık sürenin hesabında; aylıksız izine ayrılmadan, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilmeden ya da istifa etmeden önce o ilde/ilçede göreve başlamış oldukları tarih esas alınır.

İsteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru, başvuru ve atama

Madde 10- (1) İsteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru; Personel Genel Müdürlüğünce yöneticilerin bilgi sahibi olabileceği bir şekilde ve ilgili yılın en geç 15 Mayıs tarihine kadar yapılır. Duyuruda; hizmet bölgeleri, unvanlara göre atama yapılabilecek kadro sayıları, başvuru tarihi, başvuru süresi, başvuru şekli ve diğer hususlara yer verilir.
(2) Yöneticilerden zorunlu çalışma süresini tamamlamış olanlardan, ilgili yılın 30 Temmuz tarihi itibarıyla bulundukları illerde veya ilçelerde kesintisiz iki yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, duyurusu yapılan il ve ilçelerden en fazla on tercihte bulunmak suretiyle isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Yöneticilerden, hizmet bölgeleri için öngörülen zorunlu çalışma sürelerini tamamladıkları tarihten sonraki ilk yer değiştirme döneminde bulundukları ilde veya ilçede iki yıllık çalışma süresini tamamlama şartı aranmaz.
(3) Yöneticilerden zorunlu çalışma süresini tamamlamamış olanlardan, ilgili yılın 30 Temmuz tarihi itibarıyla bulundukları il ve ilçelerde kesintisiz iki yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, bulundukları il veya ilçelerin dâhil olduğu hizmet bölgesi ile sınırlı olmak kaydıyla duyurusu yapılan il ve ilçelerden en fazla beş tercihte bulunmak suretiyle isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.
(4) İsteğe bağlı yer değiştirme başvurularına bağlı olarak yapılacak atama işlemleri, Personel Genel Müdürlüğünce planlanacak takvim çerçevesinde ve ilgili yılın en geç 15 Temmuz tarihine kadar sonuçlandırılacak şekilde yapılır.  
(5) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerle ilgili olarak duyurusu yapılan her il’e, ilçeye atama yapılabilecek il millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürü sayılarının belirlenmesinde; duyuru tarihi itibarıyla emekli, istifa, başka görevlere atanma gibi nedenlerle bu görevlerinden ayrılanlardan boşalan kadroların tamamı dikkate alınır. Duyurusu yapılan il ve ilçelerde, unvanlar itibariyle boş bulunan kadrolar  Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanır.
(6) İsteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan yöneticilerin atamaları, tercihleri doğrultusunda ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.
(7) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalar, atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde ve en az beş gün süreyle Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanır.
(8) Yöneticiler istemeleri halinde bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde;
a) İl millî eğitim müdürü olarak görev yapanlar il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürü,
b) İl millî eğitim müdür yardımcısı ve ilçe millî eğitim müdürü olarak görev yapanlar şube müdürü ve tesis müdürü,
c) Şube müdürü olarak görev yapanlar tesis müdürü,
unvanlı kadrolara atanmak için başvuruda bulunabilirler.   

Sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler 

MADDE11- (1) Yöneticiler, aldıkları sağlık kurulu raporunda; kendisi, eşi ve çocuklarının görev yapmakta olduğu yerde kalmasının sağlık durumlarını tehlikeye koyacağının belirtilmiş olması durumunda hastalığın tedavi edilebileceği bir yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
(2) Yöneticilerden özel eğitim gerektiren çocuğu bulunanlar, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ve görev yaptığı ilde çocuklarının özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
(3) Sağlık durumu özrüne bağlı olarak yer değiştirmek isteyen yöneticilerin görev yerleri;
a) Her hizmet bölgesi için ön görülen zorunlu çalışma süresini tamamlamış olanlar bakımından özür durumlarının yerine getirilebileceği bir il ya da ilçeye, 
b) Her hizmet bölgesi için ön görülen zorunlu çalıma süresini tamamlamamış olanlar bakımından öncelikle çalıştıkları hizmet bölgesine dâhil il veya ilçelerden birine, bunun mümkün olmadığı durumlarda zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmedikleri hizmet bölgelerinde yer alan il veya ilçelerden birine, bunun da mümkün olmaması halinde, özür durumlarının yerine getirilebileceği bir il ya da ilçeye
olacak şekilde değiştirilebilir. Bu kapsamda yapılacak yer değiştirmelerde, il ve ilçelerin yönetici ihtiyacı ile boş kadro durumları dikkate alınır. Başvuru sayısı ihtiyacın veya boş kadro sayısının üzerinde olması durumunda puan üstünlüğüne göre atama yapılır.
(4) Bu kapsamda görev yerleri değiştirilenlerden hizmet bölgeleri için öngörülen zorunlu çalışma süresini tamamlamamış olanların görev yerleri, özür durumlarının ortadan kalktığı tarihten sonra bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre yapılacak ilk yer değiştirme döneminde görev yapmadıkları hizmet bölgelerindeki il veya ilçelerden birine olacak şekilde değiştirilir. 
(5) Bu madde kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacaklardan;
a) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu,
b) Sağlık kurulu raporunun eşine ve çocuklarından birine ait olması durumunda aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği
istenir.
(6) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmeler, Personel Genel Müdürlüğünce zamana bağlı olmaksızın ihtiyaç ölçüsünde değerlendirilerek yapılır ve sonucu ilgili valiliklere bildirilir. 
Bulundukları hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanların yer değiştirmelerine ilişkin duyuru, başvuru ve atamalar

MADDE 12– (1) Yöneticilerin her hizmet bölgesinde, bu Yönetmelikle belirlenen zorunlu çalışma süresi kadar çalışmaları esastır.
(2) Yöneticilerden bulundukları hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanlara ilişkin yer değiştirme duyurusu, Personel Genel Müdürlüğünce her yöneticinin bilgi sahibi olabileceği bir şekilde ilgili yılın en geç 15 Mayıs tarihine kadar yapılır. Duyuruda, yöneticilerin bulundukları hizmet bölgelerine göre atanabilecekleri hizmet bölgeleri ile bu bölgelere atama yapılabilecek kadro sayıları, başvuru tarihi, başvuru süresi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler ile diğer hususlara yer verilir.
(3) Yöneticilerden, bulundukları hizmet bölgesi için öngörülen zorunlu çalışma süresini ilgili yılın 30 Ağustos tarihi itibarıyla tamamlayanların görev yerleri, görev yapmadıkları hizmet bölgelerinden birine olacak şekilde değiştirilir. Bu kapsamda görev yerleri değiştirilecek yöneticiler, görev yapmadıkları hizmet bölgeleri ile sınırlı olmak kaydıyla duyurusu yapılan il veya ilçelerin tamamını atanmak istedikleri öncelik sırasına göre tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerinden birine atanamayanların görev yerleri, Bakanlıkça uygun görülen il veya ilçelerden birine olacak şekilde değiştirilir. 
(4) Bu madde kapsamında yer değiştirme başvurusunda bulunan yöneticilerin atamaları, atanmak istedikleri il veya ilçenin o unvandaki yönetici ihtiyacı sınırlılığında tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre ilgili yılın en geç 15 Ağustos tarihine kadar sonuçlandırılacak şekilde Personel Genel Müdürlüğünce belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır. 
(5) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, duyurusu yapılan her il veya ilçeye unvanlara göre atama yapılabilecek yönetici sayısının belirlenmesinde emekli, istifa, başka görevlere atanma gibi nedenlerle yöneticilik görevinden ayrılanlardan boşalacak kadrolar ile hizmet bölgeleri için öngörülen çalışma sürelerini yapmak üzere görev yerleri değiştirilecek il millî eğitim müdürleri, il millî eğitim müdür yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri ve şube müdürlerinin sayıları birlikte değerlendirilir.
(6)Her hizmet bölgesi için ön görülen zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olan yöneticiler için bu madde hükümleri uygulanmaz.
(7) Yöneticilerin bu madde kapsamında yer değiştirme suretiyle yapılacak atamaları, tercihleri de dikkate alınarak hizmet puan üstünlüğüne göre yapılır. Atama sonuçları, atama işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanır ve aynı zamanda valiliklere gönderilir.
(8) Bu kapsamda durumuna uygun boş kadro olmaması nedeniyle ataması yapılamayanların yer değiştirmeleri bir sonraki yer değiştirme döneminde bu madde hükümlerine göre ilgili yılın en geç 15 Haziran tarihine kadar sonuçlandırılacak şekilde Personel Genel Müdürlüğünce belirlenecek takvim çerçevesinde öncelikle yapılır.  

Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler

MADDE 13– (1) Yöneticilerden eşleri veya çocukları şehit ya da malul gazi olanlar, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu durumda olanların başvuruları sırasında eşleri veya çocuklarının şehit ya da malul gazi olduğuna dair beyanları esas alınır.
(2) Bu madde kapsamında görev yerleri değiştirilenlerden, hizmet bölgeleri için öngörülen zorunlu çalışma süresini tamamlamamış olanlar bakımından;
a) Daha önce görev yapmadıkları hizmet bölgesine dâhil il veya ilçeye atananlar, özür durumları ortadan kalkmış olsa dahi bu hizmet bölgesi için öngörülen zorunlu çalışma süresi kadar çalıştıktan sonra,
b) Daha önce zorunlu çalışma süresini tamamladığı hizmet bölgesine dâhil bir il veya ilçeye atananlar, özür durumlarının ortadan kalktığı tarihten sonra bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre yapılacak ilk yer değiştirme döneminde
görev yerleri çalışma süresini tamamlamadıkları hizmet bölgelerindeki il veya ilçelerden birine olacak şekilde değiştirilir.
Hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeler
Madde 14- (1) Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma sonucunda görev yerlerinin değiştirilmesi uygun görülen yöneticilerin görev yerleri; bulundukları hizmet bölgesi için öngörülen zorunlu çalışma süresini tamamlamamış olanlar bakımından bulundukları hizmet bölgesinde yer alan ve ihtiyaç bulunan diğer il veya ilçelerden birine, bunlardan hizmet bölgeleri için öngörülen zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar bakımından ise ihtiyaç bulunan bir il veya ilçeye olacak şekilde Bakanlıkça değiştirilebilir.
(2) Soruşturma sonucu görev yeri değiştirilenler, yeni görev yerlerine başladıkları tarihten itibaren 3 yıl geçmedikçe eski görev yerlerine atanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yer Değiştirme Komisyonu ve Görevleri

Yer değiştirme komisyonu
Madde 15-(1) Yer değiştirme komisyonu; Personel Genel Müdürü veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, bir hukuk müşaviri, Personel Genel Müdürlüğünden bir daire başkanı ve iki şube müdürü olmak üzere beş üyeden oluşur. Başkanın dışında aynı birimlerden birer yedek üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır.
(2) Komisyonun sekretarya işlemleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.
Yer değiştirme komisyonunun görevleri

Madde 16- (1) Yer değiştirme komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğin 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamında yapılacak yer değiştirmelere ilişkin duyuru, başvuru ve atamaya ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
b) Sağlık özrüne bağlı yer değiştirme isteklerini inceledikten sonra yapılıp yapılamayacağı hususunu karara bağlamak. 


BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Diğer yöneticilerin yer değiştirmeleri

Madde 17- (1) Bakanlığın merkez teşkilatında şube müdürü unvanlı kadrolarda bulunanlar ile taşra teşkilatında tesis müdürü unvanlı kadrolarda bulunanlar, bu Yönetmeliğin 10 uncu, 11 inci ve 13 üncü maddelerine göre yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. 14 üncü madde hükümleri tesis müdürleri için de uygulanır.
(2) Birinci madde kapsamındakilerin hizmet puanları 7 nci madde kapsamında değerlendirilir. Bakanlık merkez teşkilatı şube müdürlerinin, merkez teşkilatında geçen hizmet süreleri Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.   

Atama yetkisi

Madde 17- (1) Yöneticilerden il millî eğitim müdür yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri ve şube müdürleri, merkez teşkilatı şube müdürleri ile tesis müdürlerinin yer değiştirme suretiyle atamaları Bakan onayı, il millî eğitim müdürlerinin yer değiştirme suretiyle atamaları ise müşterek kararla yapılır. 

Hüküm bulunmayan hâller

Madde 18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kazanılmış haklar

Geçici Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte il millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, şube müdürü olarak görev yapmakta olanların, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye doğru Yönetmelikle belirlenen hizmet bölgelerinde çalıştıkları süreler unvanlara göre bu bölgeler için öngörülen çalışma sürelerinden sayılır. Bunlardan, unvanlara göre her hizmet bölgesi için öngörülen zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi kapsamında yer değiştirmeye tabi tutulmazlar. Bunların, diğer yer değiştirmeleri yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.
(2) Birinci fıkrada sayılanlardan, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri o hizmet bölgesi için öngörülen zorunlu çalışma süresinden fazla olanların, fazla olan hizmet süreleri, hâlen bulundukları hizmet bölgesine göre öncelik sırasıyla alt hizmet bölgesinde geçmiş sayılır. Bu dağıtım sonucunda artan hizmet süreleri ise hâlen bulundukları hizmet bölgesine göre öncelik sırasıyla üst hizmet bölgesinde geçmiş sayılır. Bu durumda olanların hizmet puanları hesaplanırken, kadrolarının bulunduğu hizmet alanları için öngörülen hizmet puanları esas alınarak hesaplanacaktır.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yönetici olarak görev yapanlardan bu Yönetmelik hükümlerine göre hizmet bölgeleri için öngörülen zorunlu çalışma süresini tamamlamış olup, bulundukları ilde veya ilçede bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye doğru ilgili yılın 30 haziran tarihi itibarıyla kesintisiz 8 yıl ve daha fazla süre ile görev yapanların görev yerleri, bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerine göre, görevli bulundukları ilin dâhil olduğu hizmet bölgesindeki diğer illerden/ilçelerden birine ya da istemeleri halinde diğer hizmet bölgelerindeki illerden/ilçelerden birine olacak şekilde 9 uncu madde hükümleri çerçevesinde değiştirilir.
(4) Bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda, yöneticiler, görevli oldukları ilin dâhil olduğu hizmet bölgesinde duyurusu yapılan bütün illeri/ilçeleri atanmak istedikleri öncelik sırasına göre tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Atamalar, tercihleri dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır.
(5) Bu madde kapsamındaki yöneticilerin isteğe bağlı yer değiştirmeleri, sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirmeleri, bulundukları hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayanların yer değiştirmeleri, diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeleri ile hizmetin gereği olarak yapılacak yer değiştirmeleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.
(6) Bu madde kapsamındaki yöneticilerden, zorunlu çalışma süresini tamamlamamış olanların eksik kalan zorunlu çalışma süreleri bu Yönetmelik hükümlerine göre tamamlattırılır. Bu kapsamda olanların yer değiştirmeleri, 12 nci maddeye göre yapılacak yer değiştirmeler ile birlikte yapılır.
(7) Bu madde hükümleri, merkez teşkilatı şube müdürü iken, kendi istekleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü şube müdürlüklerine yer değiştirme suretiyle atananlar için de uygulanır.
(8) Bu madde kapsamındakilerin hizmet puanları, çalıştıkları il ve ilçeler için öngörülen hizmet puanları esas alınarak 7 nci madde hükümleri çerçevesinde hesaplanır. Bu kapsamda olanların hizmet puanlarının hesaplanması, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayıp tamamlamadıkları, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamayanların hangi hizmet bölgelerinde ve ne kadar süreyle zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacakları gibi hususlara ilişkin çalışmalar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Personel Genel Müdürlüğünce tamamlanarak her yöneticinin bilgi sahibi olabileceği bir şekilde duyurulur.

Yürürlük
Madde 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 
Madde 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


Son Güncelleme: 04.03.2013 12:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.