banner406
banner396
01 Temmuz 2014 Salı 08:04
Şube müdürlerinin isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri

 

İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLERİNİN İSTEĞE BAĞLI 2014 YILI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

Bu Kılavuz, il/ilçemillieğitimşubemüdürlerininisteğebağlı 2014 yılıyerdeğiştirmeişlemlerinin, hangiusul ve esaslaragöreyapılacağınıbelirlemeküzerehazırlanmıştır.

A-GENEL AÇIKLAMALAR

1-İlgiliMevzuat

1.1.657 sayılıDevlet Memurları Kanunu,

1.2.DevletMemurlarınınYerDeğiştirmeSuretiyleAtanmalarınaİlişkinYönetmelik,

1.3.Milli Eğitim BakanlığıPersonelininGörevdeYükselme, UnvanDeğişikliği ve YerDeğiştirmeSuretiyleAtanmasıHakkındaYönetmelik.

2-Esaslar

2.1.İsteğe bağlıyerdeğiştirmeler, Milli Eğitim BakanlığıPersonelininGörevdeYükselme, UnvanDeğişikliği ve YerDeğiştirmeSuretiyleAtanmasıHakkındaYönetmelikhükümleriçerçevesindegerçekleştirilecektir.

2.2.Yerdeğiştirmeişlemleri, Ek-1 2014 YılıİsteğeBağlıYerDeğiştirmeTakviminegöreyürütülecektir.

2.3.İsteğe bağlıyerdeğiştirmeler, şubemüdürlerinintercihleri ve yerdeğiştirmeyeesaspuanüstünlüğünegöreelektronikortamdaBakanlıkçagerçekleştirilecektir.

2.4.Puanlarıneşitliğihalinde, sırasıylayöneticiliktekihizmetsüresi ile Bakanlıkbünyesindegeçentoplamhizmetsüresidikkatealınacaktır.

2.5.Yerdeğiştirmeyeesaspuan,Milli Eğitim BakanlığıPersonelininGörevdeYükselme, UnvanDeğişikliği ve YerDeğiştirmeSuretiyleAtanmasıHakkındaYönetmeliğeekli Ek-2 Performans ve YeterlikDeğerlendirmeFormu ve Ek-3 HizmetBölgeleriÇizelgesi ile Yönetmeliğin 28'inci maddesininbirincifıkrasınagörehesaplananpuanlarıntoplamındanoluşacaktır.

2.6.Bölgehizmetisüresi ile yerdeğiştirmeyeesaspuanın hesabında30/06/2014 tarihiesasalınacaktır.

2.7.Bölge hizmetisüresininhesabındabiray 30 gün olarak dikkatealınacaktır.

2.8.Yerdeğiştirmeyeesaspuanınhesabındabiraydanazhizmetsüreleridikkatealınmayacaktır.

B- TERCİHLERİN ALINMASI

3-İl Milli Eğitim MüdürlüklerinceYapılacakİşlemler

3.1.Yapılacakbaşvurularailişkiniş ve işlemlerinyürütülmesindeherhangibiraksaklığameydanverilmemesiiçingerekliönlemleralınacaktır.

3.2.İsteğe bağlıyerdeğiştirmektalebindebulunanşubemüdürlerineilişkinYönetmeliğeekli Ek-2 Performans ve YeterlikDeğerlendirmeFormu ile Ek-3 HizmetBölgeleriÇizelgesiüzerindenyerdeğiştirmeyeesaspuanhesaplamasıyapılacaktır.(Danıştay İkinci Dairesinin 14/05/2014 tarihli ve E:2013/10908 sayılıkararıgereği Ek-2 Formdavekalet ve geçicigörevlendirmeyepuanverilmeyecektir.)

3.3.Başvurularınincelenmesi ve onaylanmasındagerekliözen ve dikkatgösterilecektir.MEBBİS e-PersonelModülündekibilgilerindoğruluğundan,ilmillieğitimmüdürlüklerinininsankaynaklarıhizmetlerininyürütüldüğüşube müdürlüğü sorumluolacaktır.

3.4.Başvurular, ilmillieğitimmüdürlüklerinceelektronikortamdaonaylanacaktır. Onaylananbaşvurularınçıktısıalınarakilmillieğitimmüdürlüklerinininsankaynaklarıhizmetlerininyürütüldüğüşubemüdürlüğündemuhafazaedilecektir.

3.5.Yerdeğiştirmeyeesaspuanınhesabında 30/06/2014 tarihiesasalınacağından, başvuranların görev kayıtları 30/06/2014 tarihindenöncesineilişkin olarak güncellenebilecek, bu tarih ile başvurunun son günüolan 18/07/2014 tarihleriarasındaherhangibiryeni "görev kaydı" ve "görevlendirmekaydı" eklemesiyapılmayacaktır.

4-MerkezTeşkilatıBiriminceYapılacakİşlemler

4.1.Başvurudabulunanlarailişkintereddütlüdurumlarincelenerekkararabağlanacaktır.

5-Diğer Hususlar

5.1.83/6525 sayılıBakanlarKuruluKararı ile yürürlüğekonulanDevletMemurlarınınYerDeğiştirmeSuretiyleAtanmalarınaİlişkinYönetmeliğin 15'inci maddesinde;

a)Kendisinin veya eşininnüfusakayıtlıolduğuil ve bu il'e bağlıilçelere,

b)Nüfusakayıtlıolmamaklabirlikte, en az 15 yıl müddetledevamlı olarak ikametettikleri veya hizmetiniolumsuzyöndeetkileyecekmaddiilişkisininbulunduğuil veya ilçeye, bu il'e bağlıilçelere, ilçeninbağlıbulunduğuil ve bu il'e bağlıdiğerilçelereatanamayacağı; ancak, son genelnüfussayımınagöreYönetmeliğeekli 1 SayılıCetveldemerkeznüfusu 50.000'i aşan IV, V ve VI. Bölgedebulunanil/ilçeler ile merkeznüfusu 100.000'i aşan I, II ve

III. Bölgedebulunanil/ilçeleriçinyapılacakatamalarda bu hükmünuygulanmayacağıbelirtilmiştir.

6360 sayılıKanunlabüyükşehirbelediyelerininsınırlarınınilmülkisınırları olarak belirlenmesinedeniyle, ilmerkezi ile büyükşehirbelediyesınırlarıiçerisindekiilçenüfuslarınınbirliktedeğerlendirilmesigerektiğinden, başvurulardabüyükşehirbelediyesiolanillerinilçeleriiçin 15'inci maddehükmüdikkatealınmayacaktır.

5.2.Yerdeğiştirmeyeesashizmetsüresininhesaplanmasında;

a)İsteğebağlıyerdeğiştirmelerde,halenbulunulanyöneticilikkadrosundaasaletengeçirilensüreleresasalınacaktır.

b)Bölge hizmetsüresininhesabındaDevletMemurlarınınYerDeğiştirmeSuretiyleAtanmalarınaİlişkinYönetmeliğin 22'nci maddesiuygulanacaktır.

c)Yargıkararlarıilgilikonudayapılanişlemleriyoksaydığından, bulunduklarıgörevdenalınıp, mahkemekararı ile iadeedilenlerinhizmetlerininhesaplanmasında, yargıyakonuişleminyapıldığıtarihtenöncekigörevebaşlamatarihiesasalınacaktır.

5.3.Yönetmeliğinyürürlüğegirdiğitarihtenönce görev yaptıklarıhizmetbölgelerindehalenasaletenbulunulanyöneticilikkadrosuylaaynıkadrodaasaletengeçenhizmetsüreleri, o bölgeninhizmetsüresininhesaplanmasındadikkatealınacaktır.

5.4.Soruşturmayabağlı olarak görev yerlerideğiştirilenler, yenigörevlerinebaşladıklarıtarihten itibaren dört yıl geçmedenayrıldıklarıyereyenidenatanamayacaklardır.

5.5.İlçe niteliğinikaybeden, başkabirilçeylebirleştirilen,il'edönüştürülen veya bağlıbulunduğuil'ideğişenilçelerinhizmetbölgesisüresi ve puanlarınıntespitindeYönetmeliğe ekliEk-3Hizmet BölgeleriÇizelgesidikkatealınacaktır.

C-BAŞVURU İŞLEMLERİ

6-Başvurular

6.1.İsteğebağlı yerdeğiştirmetalebindebulunacakşubemüdürleri; MEBBİS e-PersonelModülündeki öğrenim durumu, hizmetdurumu, hizmetpuanı ve benzeribilgilerindeeksiklikya da yanlışlıkolmasıdurumundadüzeltmeyeesasbelgeleri ile birlikteilmillieğitimmüdürlükleriinsankaynaklarıhizmetlerininyürütüldüğüşubemüdürlüğünebaşvuracaklardır. İlgilibölümcegereklidüzeltmelerin MEBBİS ortamındayapılmasısağlanacaktır.

6.2.Başvuruyapıldıktansonrabilgilerindedüzeltmeyapanlarınbaşvurularıreddedilecek; yenidenbaşvuruyapmaları ve başvurularınıkaydetmelerisağlanacaktır.

6.3.Halen bulunduklarıbölgede o bölgeiçinöngörülenbölgehizmetisüresinin en az yarısını 30/06/2014 tarihiitibarıylatamamlayanşubemüdürleri,Bakanlıkçabelirlenen ve aynı veya alt hizmetbölgelerinde, bölgehizmetisüresinitamamladıklarıhizmetbölgeleri dışında durumlarınauygunkadrolararasından en fazla 10 tercihtebulunabileceklerdir.

6.4.İstektebulunanşubemüdürlerininYönetmeliğinyürürlüğegirdiği 12/10/2013 tarihindenönce görev yaptıklarıhizmetbölgelerindehalenasaletenbulunulanyöneticilikkadrosuylaaynıkadrodaasaletengeçenhizmetsüreleri ile sözkonusutarih ile 30/06/2014 tarihiarasındakihizmetsüreleri, ilgilibölgeninhizmetsüresininhesaplanmasındabirliktedikkatealınacaktır.

6.5.İl millieğitimşubemüdürleriilçemillieğitimşubemüdürü; ilçemillieğitimşubemüdürleriiseilmillieğitimşubemüdürükadrolarınaatanmakiçinyerdeğişikliğitercihindebulunabileceklerdir.

6.6.Başvurular,buKılavuzaekli Ek-1 2014 YılıİsteğeBağlıYerDeğiştirmeTakviminde belirtilen sürelerde http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindekiElektronikBaşvuruFormueksiksiz ve doğru olarak doldurulmaksuretiyleyapılacaktır. BaşvuruFormununçıktısıimzalanarakçıktılar, başvuruyuyapanilçemillieğitimşubemüdürlerinceilçe, ilmillieğitimşubemüdürlerinceilmillieğitimmüdürlüklerinininsankaynaklarıhizmetlerininyürütüldüğüşubemüdürlüğüneteslimedilecektir.

6.7.Başvuruda bulunanlar, başvurularınınonaylanıponaylanmadığınıbaşvuruyaptıklarıhttp://mebbis.meb.gov.tr/internet adresindenbaşvurusüresiiçerisindetakipedeceklerdir.

6.8.Başvurusahipleri, ElektronikBaşvuruFormu ile yapılanbaşvuruda, duyuruda belirtilen bütünşartlarıtaşıdıklarınıkabuletmişsayılacaklar; eksiklik ve yanlışlıklardankendilerisorumluolacaklardır.

7-BaşvurununGeçersizSayılacağıDurumlar

a)Gereklişartlarıtaşımadığıhaldebaşvurusuonaylanan,

b)ElektronikBaşvuruFormu dışında birbelgeyleyapılan

başvurularişlemealınmayacak;yapılmışolmasıhalindeyerdeğiştirmeişlemleriiptaledilecektir.

D-ATAMA İŞLEMLERİ

8-Atamalar

8.1.İsteğebağlıyerdeğiştirmeişlemlerielektronikortamdaBakanlıkçagerçekleştirilecektir.

8.2.Yerdeğiştirmesuretiyleatamalarailişkinsonuçlar,Bakanlığımızın

http://ikgm.meb.gov.tr internet adresindenduyurulacaktır.

EKLER:

1-Ek-1 2014 YılıİsteğeBağlıYerDeğiştirmeTakvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefon: (312) 413 17 26-30-32-34

www.meb.gov.trhttp://ikgm.meb.gov.tr/

Milli Eğitim BakanlığıİnsanKaynakları Genel Müdürlüğü Bakanlıklar 06648 Çankaya/ANKARA

Son Güncelleme: 01.07.2014 08:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.