banner406
banner396
28 Ekim 2013 Pazartesi 22:04
Yöneticinin durumu, okuldaki öğretmeni norm kadro fazlası yapar mı?

 Rotasyon nedeniyle istifa etmeyi düşünen okul yöneticileri bulunmaktadır. Yöneticilerin istifa etmesinden veya 2 yıllık bekleme süresinden sonra norma düşmesinden okuldaki öğretmenler de, norm kadro açısından, etkilenmektedir. Zira hali hazırdaki yanlış uygulamada, istifa eden yada 2 yıllık bekleme süresinden sonra normdan düşen okul yöneticisi kendisinin okuldaki branşıyla ilişkilendirilip öğretmen olarak atanacağını ve okulda kalacağını düşünmektedir. Hizmet puanı en düşük öğretmen ise norm fazlası olarak belirlenmektedir. Oysaki mevzuata göre bu uygulama yapmıştır.

Norm Kadro fazlası yönetici ve öğretmenler hangi yönetmeliklere göre belirlenmektedir

10/08/1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Okul ve Kurumların Norm Kadro Sayılarının Değişmesi" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasında;

"Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması halinde norm fazlası yönetici ve öğretmenlerin belirlenmesi işlemleri, ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre yapılır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün atıfta bulunduğu, 06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41. maddesi 3. fıkrasında ise;

"Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar."

hükmü yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumlarındaki müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapanlardan Norm kadro fazlası olarak belirlenen yöneticilerin yer değiştirmeleri; 04.08.2013 tarihli ve 28728 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Norm kadro fazlası yöneticiler" başlıklı 22. maddesindeki hükümlere göre yapılmaktadır.

Yönetici Normu İle Öğretmen Normu Birbirinden Bağımsız Belirlenmektedir

Okul yöneticilerinin Normu ile Öğretmenlerin normu Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin farklı maddelerinde yer alan farklı kriterlere göre belirlenmektedir.

Norm Kadro Fazlası Öğretmen, Hizmet Puanına Göre Belirlenmektedir

Öğretmen normu ile bilinmesi gereken temel kurallar ise şunlardır. Öğretmenlerin normu hizmet puanına göre belirlenmektedir. Örneğin bir okulda 5 Matematik öğretmeni varsa ve okulun Matematik normu 3 ise, okuldaki 3 Matematik öğretmeni bu 3 normla ilişkilendirilmektedir. Okuldaki hizmet puanı düşük diğer Matematik öğretmenleri norm kadro fazlası olarak belirlenmektedir.

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinin "İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 26. maddesi. 5. fıkrası ve "İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 41. maddesi, hükümlerince; İlde norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının, norm kadro fazlası olan öğretmenlere duyurusunun yapılarak, norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülükleri olmayanların öncelikle görevli oldukları yerleşim yerinde daha sonra ilçelerdeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalarının yapılması, norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların ise görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenmesi gerekmektedir.

Bu hükümlere göre kısacası okulda norm kadro fazlası öğretmen bulunamaz ve dışarıdan o okula Norm kadro fazlası bir matematik öğretmeni hiçbir şekilde atanamaz.

4 üncü bir Matematik öğretmeninin okula atanabilmesi için öğretmen normlarının belirlenme kriterlerine göre, örneğin öğrenci sayısının artarak, uygun öğrenci sayılarına ulaşılması halinde 4 üncü Matematik öğretmenine ihtiyaç duyularak, 4 üncü Matematik öğretmeni normu verilecek ve bu norma 4 üncü Matematik öğretmeni Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kriterlerine göre atanabilecektir.

Öğrenci sayısının bir yıl sonra azalması halinde ise örneğin yeni norm tekrar 3'e düşerse 4 Matematik öğretmeninden hizmet puanı en düşük olan Norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenerek Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kriterlerine göre işlem yapılacaktır.

Norm Kadro Fazlası Durumuna Düşen Öğretmenlere Hangi İşlem Uygulanır?

Norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmenlere Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 26. maddesi. 5. fıkrası ve "İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 41. maddesi hükümleri uyarınca, duyuru yapıldıktan ve buna bağlı isteğe bağlı atamaları yapıldıktan sonra yinede boşta kalan ve yer değiştirme isteğinde bulunmayanlara valiliklerce isteklerine bakılmaksızın boş kadrolara atamaları yapıldıktan sonra, yine de bulunduğu ilde atanabileceği bir kadro yoksa 41. maddenin 2. fıkrasındaki; "Bunlardan il içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanlar, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına atamaları yapılabilir." hükümlerine göre işlem yapılabilir.

Tabi bu uygulama için Bakanlığın duyuru yapması gerekmektedir. Bu il dışı atama uygulaması şu ana kadar uygulanmamıştır. Zaten il içinde bir öğretmene ihtiyaç olmaması çok nadir olabilecek bir durumdur.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bulunan Norm kadro fazlası öğretmenlerin ihtiyaç halinde boşalacak norm kadrolara atamaları Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 41. maddesi hükümlerince Mart ayına kadar duyuru yapılarak gerçekleştirilir.

Norm Kadro Fazlası Yöneticiler EK-1 Yönetici Değerlendirme Formundaki Puana Göre Belirlenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumlarındaki müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapan yöneticilerin norm kadro fazlası olup olmadıkları 04.08.2013 tarihli ve 28728 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Norm kadro fazlası yöneticiler" başlıklı 22. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Norm kadrosu kaldırılan veya herhangi bir nedenle norm kadro fazlası haline gelen yöneticiler, Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak belirlenir. Bu yöneticiler, valiliklerce, talepleri ve hizmet gerekleri birlikte değerlendirilerek atanma şartlarını taşıdıkları uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar." hükümlerine göre yapılmaktadır.

Norm Kadro fazlası yöneticiler, Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınan yöneticiler, yöneticilik için öngörülen şartları kaybeden yöneticiler ile istifa eden yöneticiler hakkında hangi işlemler yapılmaktadır?

Şöyleki;

Yönetmeliğinin "Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 21. maddesindeki; "(1) Soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticiler, öncelikle alt hizmet bölgelerinde bulunan eğitim kurumlarına olmak kaydıyla hizmet bölgelerindeki başka bir eğitim kurumuna atanırlar.

(2) Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınması gerekenler ise aynı veya başka bir eğitim kurumundaki durumuna uygun öğretmen kadrosuna il içinde veya iller arasında atanır.

(3) Bu madde kapsamında yer değiştirme veya atamaya tabi tutulanlar, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren dört yıl süreyle yöneticilik başvurusunda bulunamaz, beş yıl geçmeden ayrıldıkları ile sekiz yıl geçmeden aynı eğitim kurumuna hiçbir şekilde yönetici olarak atanamazlar."hükümlerine göre soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınması gerekenler ise aynı veya başka bir eğitim kurumundaki durumuna uygun öğretmen kadrosuna il içinde veya iller arasında atanmaktadırlar.

Yönetmeliğin "Norm kadro fazlası yöneticiler" başlıklı 22. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Bu madde kapsamında iki yıl içerisinde yönetici olarak ataması yapılamayan norm kadro fazlası yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar." hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumlarındaki müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapan yöneticilerden norm kadro fazlası olarak belirlenenler durumlarına uygun okullara yönetici olarak atanamadıkları takdirde 2 yıllık bekleme sürelerini doldurduktan sonra kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanmaktadırlar.

Yönetmeliğinin "Yöneticilik görevinin sona ereceği haller" başlıklı 23. maddesindeki; "(1) Eğitim kurumu yöneticilerinden;

a) Yurt dışında eğitim müşaviri, eğitim ataşesi, eğitim ataşe yardımcısı olarak atananlar, Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla görevlendirilenler ile uluslararası kuruluşlarda ya da yurt içinde, Bakanlık taşra teşkilatında görevlendirilenler hariç, bir yıl ve daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilikleri,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin (D) fıkrası hükümleri çerçevesinde bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların yöneticilikleri,

c) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesi kapsamında bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların yöneticilikleri,

ç) Norm kadro fazlası durumuna gelen ve iki yılın sonunda durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticilerin yöneticilikleri,

d) Soruşturma veya inceleme sonucu yöneticiliklerinin alınmasına karar verilenler ile 5 inci maddede öngörülen şartları kaybedenlerin yöneticilikleri,

sona erer.

(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yöneticilikleri sona erenlerden bu durumları ortadan kalkanlar; daha önce ayrıldıkları eğitim kurumu yöneticiliğinin boş olması durumunda öncelikle bu eğitim kurumlarına, bunun mümkün olmaması ve talepleri halinde il milli eğitim müdürlüklerince önerilecek durumlarına uygun boş bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanırlar. Bu şekilde atanamayanlar, durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar. Bu fıkraya göre öğretmen olarak atananlar, bulundukları yerleşim biriminde iki yıl içinde eğitim kurumu yöneticiliği normu boşalması halinde, boşalan yöneticilik görevine öncelikle yeniden atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

(3) Kendi istekleri ile eğitim kurumu yöneticiliğinden ayrılanlar, tercihleri dikkate alınarak durumlarına uygun boş kadro bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar. hükümlerine göre; norm kadro fazlası durumuna gelen ve iki yılın sonunda durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticiler ve soruşturma veya inceleme sonucu yöneticiliklerinin alınmasına karar verilenler ile yöneticilik için öngörülen şartları kaybeden yöneticiler (Yön madde: 5) kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanmaktadırlar.

Yukarıda yer verdiğimiz yönetmelik hükümlerine göre; Norm Kadro fazlası yöneticiler, Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınan yöneticiler, yöneticilik için öngörülen şartları kaybeden yöneticiler ile istifa eden yöneticiler istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

İstifa eden okul yöneticisi bulunduğu eğitim kurumunda branşında/alanında açık norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; istememeleri ya da açık norm kadro bulunmaması durumunda ise durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanacaklardır.

Fakat rotasyon nedeniyle istifa etmeyi düşünen bazı okul yöneticileri, "okuldaki öğretmenlerden hizmet puanım yüksek, okuldaki branşımla/alanımla ilişkilendirilirim, okulumda kalırım." zannıyla hareket etmektedirler. Bu yanlış bir algı olup Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yukarıda açıkladığımız maddeleri net hükümler içermektedir.

Burada Öğretmenlerin dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü rotasyon nedeniyle istifa etmeyi düşünen okul yöneticileri, norm kadroları yeniden belirleyerek Okul yöneticisinin de öğretmen olarak katılacağı yeniden değerlendirmede hizmet puanı düşük öğretmen hiç hak etmediği halde norm kadro fazlası olma tehlikesiyle karşılaşabilecektir. Bu durum hem tüm mevzuata ve hukuka aykırı bir durumdur.

Okulda boş öğretmen norm kadrosu yoksa istifa eden veya herhangi bir nedenle normu düşen okul yöneticisi öğretmen normu ile ilişkilendirilemez, bu yönetici hakkında Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 26. maddesi 5. fıkrası ve "İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 41. maddesi, hükümlerince işlemler gerçekleştirilir.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net
Son Güncelleme: 28.10.2013 22:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.