banner374
12 Haziran 2014 Perşembe 08:20
Zorunlu çalışma yükümlüğüne bağlı yer değiştirecek öğretmenler
 Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığının Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre işlemler yapılacaktır. 


Ø Öğretmenler başvurularını yapmadan önce “MEBBİS>e-Personel Modülü (Özlük)” 



kayıtlarındaki özlük ve eş bilgileri kontrol edilerek eksik veya yanlış tespit edilen bilgiler 



düzeltilecek veya güncellenecektir. 



Ø Aşağıdaki belgeler zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden istenecektir. 



Ø Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, Bakanlığımızın açıklamaları doğrultusunda MEBBİS kayıtları incelenerek okul müdürlüğünce tespit edilecektir. Ayrıca Bakanlığımızca MEBBİSsistemi üzerinden zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin listesi yayınlanması durumundaayrıca duyurulacaktır. 



Ø Özür belgelerini teslim eden zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin belgelerinin asılları ilçemilli eğitim müdürlüklerince İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 18/06/2014tarihine kadar teslim 



edilecektir. 



ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ERTELENMESİ İÇİN İSTENECEK 



BELGELER 



06/05/2010 tarihinden sonra öğretmenliğe atanlardan birinci, ikinci ve üçüncü hizmet 



alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan ve Bakanlık öğretmenlik kadrolarında ilk göreve 



başlama tarihi esas alınarak 15 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlamışveya tamamlayacak öğretmenler zorunlu çalışma yükümlüsüdür. 



Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğünü 



ertelemek için bakanlığımızın duyurusundaki hususları dikkate alarak aşağıda belirtilen belgeleri 



başvuru tarihleri arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullardan toplanarak İl Milli 



Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Hizmetleri-1 (Öğretmen) Şubesine elden teslim edeceklerdir. 



A) Eş Durumu özrü 



Öğretmenin eşi; 



a) Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan ve başvuruların son günü itibarıyla son iki yıl 



içinde 360 gün sigortası bulunduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini belgelendirenler, 



b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddesi kapsamında çalışanlar, 



c) 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel emeklilik 



sandığına tabi olarak çalışanlar, 



ç) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar (TOBB, Odalar vb.), 



d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü 



erteleyebilecektir. 



1 . Eşi devlet memuru olanlar (kadrolu-sözleşmeli); 



Ø Aile kayıt örneği (Nüfus md.den alınacaktır.) 



Ø Görev yeri belgesi 



2. Eşi SSK’lı (506 sayılı kanununa tabi) olarak çalışıyor ise; 



Ø Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi, 



Ø Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin 



faaliyette olduğunu gösterir belge, 



Ø Başvuruların son günü itibarıyla geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün 



sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge, 



· 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 



Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen 



hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir. 



· Eşlerinin sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla son 



iki yıllık süre içinde askerlikte geçen süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler 



kapsamında değerlendirilir.(askerlik görevi başlamadan en fazla 1 ay öncesi ayrılmış, 



terhis tarihinden sonra en geç 1 ay içinde göreve başlamış olması şartıyla.) 



Ø Eşi ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi belli bir ilde yerleşik olan şirketlerde 



çalışan öğretmen eşlerinin şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş yerinde çalışıyor 



olmaları hâlinde, öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde 



eşinin iş yerinin faaliyette olduğuna dair belge (Anonim şirketlerde çalışanlar bu belgeyi 



kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye 



veya ilgili meslek kuruluşundan alacaklardır.) 



Ø Aile kayıt örneği (Nüfus md.den alınacaktır.) 



3. Eşi BAĞ-KUR’lu (1479 sayılı kanununa tabi) olarak çalışıyor ise; 



Ø Aile kayıt örneği (Nüfus md.den alınacaktır.) 



Ø Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin 



faaliyette olduğunu gösterir belge, 



Ø Başvuruların son günü itibarıyla geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün 



sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini ve Bağ Kur borcu 



olmadığını gösterir belge, 



· 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 



Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen 



hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir. 



B) Sağlık Durumu Özrü varsa; 



Ø Altı ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu 



Ø Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı 



Ø Aile kayıt örneği (Nüfus md.den alınacaktır.) 



Ø Öğretmenlerin sağlık durumu özründen yer değiştirebilmeleri için ibraz edecekleri sağlık 



kurulu raporunda; 



· Öğretmenin görev yaptığı yerden ayrılması hâlinde, kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık 



durumlarının tehlikeye gireceğinin belirtilmiş olması, 



· Kendi hastalığı nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin ibraz ettiği sağlık 



kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğinin ayrıca 



belirtilmesi gerekir. 



· Anne, babası ya da yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için 



“Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar, 



· Özel eğitim alması gereken çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma 



merkezlerince çocukları için verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve il millî 



eğitim müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin özel eğitim 



alabildiğine dair belge ibraz edecektir. 



M.E.B.Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki zorunlu çalışma 



yükümlüsü öğretmenlerle ile ilgili önemli hükümler; 



Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri 



MADDE 27 – (1) Türkiye üç hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına ayrılmıştır. Bunlardan 4,5 ve 6 ncı hizmet alanları öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getireceklerihizmet alanlarıdır. 



(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve 



başlayanlar; 



a) Üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az5 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitimkurumlarında en az 3 yıl, 



b) İkinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitimkurumlarında en az 4 yıl, 



c) Birinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitimkurumlarında en az 5 yılçalışmakla yükümlüdürler. 



(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışmayükümlüsü öğretmenlerden herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilenler, atandıkları yer içinöngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulurlar. Bunların zorunlu çalışma yükümlülüğününhesabında daha önce görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumundageçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir. 



Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler 



MADDE 28 – (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 1, 2 ve 3 üncü hizmet 



alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli olup Bakanlık öğretmenlik kadrolarında ilk görevebaşlama tarihi esas alınarak ilgili yılın 15 Eylül tarihi itibarıyla toplam 3 yıllık görev süresinidolduranlar, Bakanlıkça yapılacak planlamaya göre hizmet bölgelerinin zorunlu çalışmayükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme suretiyle atanırlar. 



(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden özür grubundan zorunlu hizmet yükümlülüğüertelenenler ile adaylıkları kaldırılanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarınayer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan hizmet puanlarının yetersizliği veya alanlarındaihtiyaç bulunmaması gibi nedenlerden dolayı tercihlerine atamaları yapılamayanlar, bulunduklarıyerde görevlerine devam ederler. Bunlardan istedikleri yere ataması yapılanlardan, atamalarınıniptalini talep edenlerin istekleri dikkate alınmaz. 



(3) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda ya da ildeki 



zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarında toplam 3 yıl süreyle görevyapmaları kaydıyla il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmetalanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan görevli oldukları eğitim kurumununkapanması veya norm kadro uygulaması nedeniyle görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufladeğiştirilen öğretmenlerin, bulundukları hizmet alanında çalışılması gereken sürenin hesabındadaha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilir. Bu şekilde atananöğretmenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulurlar. Bunlarınzorunlu çalışma yükümlülüğünün hesabında daha önce görev yaptıkları zorunlu çalışmayükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir. Ancak,zorunlu çalışma süresi yönünden daha önce görev yaptığı hizmet alanından daha az süreöngörülen hizmet alanlarına atananlar, atandıkları tarihten itibaren en az bir yıl geçmeden herhangibir nedenle yer değiştirme isteğinde bulunamazlar. 



(4) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim 



kurumlarında görevli iken çeşitli nedenlerle 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarınaatanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, özürlerinin ortadan kalkması hâlinde ilkyer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere ayrıldıkları hizmetbölgesindeki aynı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanırlar. 



Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden yer değiştirme isteğinde 



bulunamayacaklar 



MADDE 29 – (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, bu Yönetmeliğin diğermaddelerinde belirtilen istisna hükümler hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlülüklerinitamamlamadıkça zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışındaki yerlere yerdeğiştirme isteğinde bulunamazlar. 



Zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar ile tamamlamış sayılacaklar 



MADDE 30 – (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden çalışma gücünden en az % 40oranında yoksun olduğunu belgelendirenler zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur. 



(2) Eşi şehit veya malul gazi olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur. 



(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görevli iken çeşitli 



nedenlerden dolayı 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarına atananlardan zorunlu çalışma yükümlülüğüaltı aydan daha az süresi kalanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır. Altı aylıksürenin belirlenmesinde en son görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmetalanı dikkate alınır. 



(4) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atananlar 



zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur. 



Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler 



MADDE 31 – (1) Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma 



yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında fiilen öğretmen olarak geçirdiklerisüreler zorunlu çalışma süresinden sayılır. 



(2) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere 



aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışmayükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerinegetirenlerin askerlik süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır. 



(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınan eğitim kurumlarında görevli zorunlu 



çalışma yükümlüsü öğretmenlerin, kurumun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alındığıtarihten sonra bu kurumlarda geçen hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır. Bunlarıneğitim kurumunun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışında iken bu kurumda geçirmiş olduğuhizmet süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılmaz. 



(4) Eğitim kurumunun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında olmadığı dönemlerde bukurumlarda görev yaparak ayrılan öğretmenlerin burada geçen hizmet süreleri, zorunlu çalışmayükümlülüğü kapsamında değerlendirilmez. 



(5) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları arasına alınan ancak daha 



sonra yapılan değerlendirmeler sonucu zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışına çıkarılaneğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin bu kurumlarda görev yaptıkları sürece bu kurumlardageçirmiş oldukları hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır. 



(6) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamındasözleşmeli öğretmen olarak geçirilen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır. 



Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler 



MADDE 32 – (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin zorunluçalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapanların; 



a) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında vekâleten ya da 



görevlendirme suretiyle geçen geçici görev süreleri, 



b) Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülenhizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler hariç olmak üzereaylıksız izinli olarak geçirdikleri süreler, 



c) Millî Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirdiklerisüreler, 



ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi 



kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirdikleri süreler, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici veÖğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığıgörevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilensüreler, 



d) Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ilediğer personel kanunları kapsamında geçirilen hizmet süreleri, 



e) Özel öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak geçirilen süreler, 



f) Yurt dışında görevlendirilenlerin yurt dışında geçirdikleri süreler, 



g) Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklananveya gözaltına alınanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılandurumların gerçekleşmesi durumunda zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarıdışında geçirdikleri sürelerzorunlu çalışma süresinden sayılmaz. 



Zorunlu çalışma yükümlülüğünün ertelenmesi 



MADDE 33 – (1) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3üncü hizmet alanlarında görevli olanlar ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmetalanlarında görevli iken sağlık ve eş durumu özründen dolayı hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncühizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atananlardan sağlık ve eş özür durumunun devam ettiğinibelgelendirenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir. 



(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki öğretmenler, her yıl yer değiştirme dönemindeözür durumlarının devam ettiğini belgelendiremedikleri takdirde, ilk yer değiştirme dönemindezorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek ya da eksik olan sürelerini tamamlamak üzerezorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar. 



(3) Hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsüöğretmenlerden lisansüstü öğrenim görmekte olanların zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenmez. 



(4) Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin aday öğretmen olması durumunda eşinin 



adaylığı kaldırılıncaya kadar zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenir. 



(5) Başvuruların son günü itibarıyla kendisi ya da eşi askerlik dâhil aylıksız izinli sayılanlarınzorunlu çalışma yükümlülükleri bir sonraki atama dönemine kadar ertelenir. 



(6) Alanları bakımından zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitimkurumlarında istihdam imkânı bulunmayanların zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir. 



(7) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin 1, 2 ve 3 üncü hizmetalanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan eşinin, çocuklarının, anne, baba ya dakardeşlerinden birinin başvuruların son günü itibarıyla son altı ay içerisinde öldüğünübelgelendirenlerin istemeleri hâlinde ölümün gerçekleştiği tarihten sonraki ilk yer değiştirmedöneminde zorunlu çalışma yükümlülükleri bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar ertelenir.Bunlardan ataması yapılmış olanların atamaları bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar iptaledilir.



(8) Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamışya da bu yükümlülüğe tabi olmaması hâlinde öğretmen olan eşinin zorunlu çalışma yükümlülüğüertelenir. 



İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar 



MADDE 34 – (1) (Değişik:RG-30/7/2010-27657) İl içinde yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla yapılan sıraya bağlı olarak haziran ve ağustos aylarında birer kez olmak üzere eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı çerçevesinde hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilir. Ataması yapılamayanların sıraları ağustos ayı sonu itibarıyla iptal edilir. İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan ölçüsünde tercih edilen eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre ilgili yılın haziran ayı içinde yapılır. 



(2) Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin kararnameler, atamaların yapıldığı tarihten 



İtibaren en geç üç iş günü içinde il millî eğitim müdürlüklerine gönderilir. İl millî eğitim müdürlükleri atama kararnamelerini en geç beş iş günü içinde eğitim kurumu müdürlüklerine gönderir. Kararnamelerin eğitim kurumu müdürlüklerine ulaştığı tarihten itibaren en geç 1 Temmuz tarihine kadar tebliğ ve ayrılma işlemleri tamamlanır. Kararnamesi tebliğ edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddelerinde belirtilen süre içinde yeni görev yerlerinde göreve başlamak zorundadırlar. 



Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerle ile ilgili diğer hususlar 



MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde açıklanmıştır. Yukarıda açıklanmayan hususlar yönetmeliğin diğer hükümlerine göre değerlendirilecektir. 

banner182
Son Güncelleme: 12.06.2014 08:21
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol