banner406
banner396
14 Kasım 2014 Cuma 21:56
Danıştay Alan Değişikliği Hususunda Öğretmeni Haklı Buldu
 Halk Eğitim Merkezi Müdürüne  alan değişikliği hakkı verilmemesi üzerine açtığı dava Yozgat idare mahkemesince reddedilen okul müdürünün itirazı sonucunda  Danıştay 2. dairesi okul müdürü lehinde karar verdi.

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/8263
Karar No : 2014/3987
Temyiz İsteminde Bulunanlar
1-(Davacı): 1- ………….adına Eğitimciler Birliği Sendikası
Vekili : Av. Fatih Demirci
Medrese Mah. Ankara Cad. Vakıflar İş Merkezi 2/5
YOZGAT
2-(Davalı): 2- Yozgat Valiliği
Vekili : Av. Kubilay Mavili – Aynı yerde
Diğer Davalı: Milli Eğitim Bakanlığı/ANKARA
Vekili : Hukuk Müşaviri Hüseyin Acar – Aynı yerde
İsteğin Özeti: Yozgat İdare Mahkemesi’nce verilen 7.5.2013 günlü, E:2012/1306,
K:2013/468 sayılı kararın, dilekçelerde yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemlerinden ibarettir.
Davalı Milli Eğitim Bakanlığı
Cevabının Özeti: Temyizi istenenkararın yöntemve yasayauygun olduğu, bu nedenle
istemin reddi gerekeceği yolundadır.
Davalı Yozgat Valiliği
Cevabının Özeti : Cevap verilmemiştir.
Davacı
Cevabının Özeti : Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi:Hürü Akça
Düşüncesi: İdare Mahkemesince verilen karar hukuk ve usule uygun bulunduğundan,
anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi’nce işin gereği düşünüldü:
Dava; Yozgat İli, Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve Sınıf Öğretmeni olarak görev
yapan davacı tarafından, 2012 Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu kapsamında halk
eğitim merkezlerinde geçmek istediği alanla ilgili ders yükü bulunmadığı gerekçesi ile tarafına alan
değişikliği yapma hakkının tanınmadığından bahisle konunun incelenerek tarafına bilgi verilmesi
amacıyla yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Yozgat İdare Mahkemesi’nin 7.5.2013 günlü, E:2012/1306, K:2013/468 sayılı
kararıyla; alan değişikliğinin, ilgili Yönetmeliğin 44/5. maddesi uyarıncaMilli Eğitim Bakanlığına
bağlı okul ve kurumlarda belirli alanlardaki öğretmen açığının karşılanabilmesi amacına yönelikT.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/8263
Karar No : 2014/3987
olması ve davacınıngörev yaptığı Sorgun Halk Eğitim Merkezi’nde değişiklik yapabileceği alanla
ilgili öğretmen ihtiyacı bulunmadığı hususları gözetildiğinde, 21-26 Eylül 2012 tarihleri arasında
başvuruları kabul edilen il içi alan değişikliği sürecinde görev yaptığı kurum dışında bir yere
öğretmen olarak alan değişikliği başvurusu bulunmayan davacının alan değişikliğine imkan
tanınmasını gerektirecek bir husus bulunmadığı sonucuna varıldığından, başvurunun reddine
yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürerek Mahkeme kararının
esasa yönelik hüküm fıkrasının; davalı Yozgat Valiliği ise, davanın reddedilmesine rağmen lehine
vekalet ücretine hükmedilmediğini öne sürerek anılan kararın, “lehine vekalet ücretine
hükmedilmemesi” yönünden temyizen incelenerek bozulmasını istemektedirler.
Davacının temyiz istemi yönünden;
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 44.
maddesinde, “Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenler, öğrenimleri
birden fazla alana atamaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda yüksek öğrenimi bitiren
öğretmenler, adaylıklarının kaldırılmış olması ve yüksek öğrenimlerinin Talim ve Terbiye
Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yüksek öğretim programlarına ilişkin
kararında atanacağı alana uygun olması kaydıyla mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara
alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler. Bu kapsamda yapılacak alan değişikliği işlemleri haziran
ayında Bakanlıkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapılır. Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin
alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan
eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.” düzenlemesine yer
verilmiştir.
Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan 2012 Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzunun 1.7. maddesinde, “Eğitim
kurumu yöneticileri, öğrenimleri itibarıyla geçebilecekleri alanda ders yükü bulunması halinde
kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle alan değişikliği isteğinde
bulunabileceklerdir. Bu yöneticilerin görevli oldukları eğitim kurumunda alan değişikliklerinin
yapılması halinde yöneticilik görevleri üzerlerinde kalacaktır.” düzenlemesine; 1.8. maddesinde,
“kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında diğer eğitim kurumlarını tercih eden yöneticilerin,
bulundukları eğitim kurumu dışındaki tercihlerinden birine alanları değiştirilerek atanmaları halinde
yöneticilik görevleri sona erecektir.” düzenlemesine; 2.2.a maddesinde, “Diğer alan öğretmenleri
aşağıdaki öncelik sırasına göre; Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler
öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yazılı olan yan alana ya da aylık
karşılığı okutabilecekleri dersin alanına alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.”
düzenlemesine; 4.2. maddesinde ise, “Alan değişikliğinde; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri,
Anadolu liseleri ile bilim ve sanat merkezleri ve halk eğitim merkezleri ile güzel sanatlar ve spor
liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenlikleri dışında Bakanlıkça
boş norm ilan edilen diğer eğitim kurumları tercih edilebilecektir.” düzenlemesine yer
verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; Yozgat İli, Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve Sınıf
Öğretmeni olarak görev yapan davacının, 2012 Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu
kapsamında halk eğitim merkezlerinde geçmek istediği Türk Dili alanıyla ilgili ders yükü
bulunmadığı gerekçesi ile tarafına alan değişikliği yapma hakkının tanınmadığı, konununT.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/8263
Karar No : 2014/3987
incelenerek tarafına bilgi verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine bakılmakta olan
davanın açıldığı anlaşılmakta olup, dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan ve 15.5.2010 günlü,
27582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 29.8.2009 günlü, 27334 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartları düzenleyen 8.
maddesinin 1. fıkrasında, halk eğitim merkezi ile öğretmen evi ve akşam sanat okulu
yöneticiliklerine atanabilmek için herhangi bir alan öğretmeni olmak yeterli sayıldığından, Akşam
Sanat Okulları ve Halk Eğitim Merkezlerinde alan değişikliği istenilen branşta ders yükü olup
olmadığına bakılmaksızın ilgililerin kendi kurumlarında yöneticilik görevi korunmak suretiyle alan
değişikliği istemlerinde bulunabilecekleri açıktır.
Bu durumda, davacının kendi kurumunda yönetici olarak alan değişikliği yapılması için
yaptığı başvurusunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davayı reddeden İdare
Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.
Davalı Yozgat Valiliği’nin temyiz istemine gelince;
İdare Mahkemesi’nce yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda yeniden bir karar
verileceğinden davalı Yozgat Valiliği’nin vekalet ücreti hakkındaki iddiasının bu aşamada
incelenmesi mümkün bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, Yozgat İdare
Mahkemesi’nce verilen 7.5.2013 günlü, E:2012/1306, K:2013/468 sayılı kararın 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin
3622 sayılı Kanun’la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek
yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, adı geçen Mahkeme’ye gönderilmesine, tebliğ tarihini
izleyen onbeş gün içinde Danıştay’a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 29.4.2014 tarihinde
oyçokluğuyla karar verildi.
Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye
Nurben
ÖMERBAŞ
Ercan
AHİ
(X)
Hüseyin
OĞUZ
Mustafa
KÖKÇAM
Bilal
ÇALIŞKANT.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/8263
Karar No : 2014/3987
AZLIK OYU (X): İdare Mahkemesince verilen karar hukuk ve usule uygun bulunduğundan,
anılan kararın onanması gerektiği oyuyla bozma yönündeki çoğunluk kararına katılmıyorum.
Üye
Ercan
AHİ
Son Güncelleme: 14.11.2014 22:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.