banner374
15 Mart 2016 Salı 21:28
Asli öğretmenliğe geçiş sınavında dikkat edilecek hususlar
KurumAdı: ÖğretmenYetiştirmeveGeliştirmeGenel Müdürlüğü

Sınavın Adı: Asli ÖğretmenliğeGeçişSınavı

Sınav Merkezleri: 80İlMerkeziİleŞırnakİlineBağlı CizreVeSilopiİlçeleri

Sınav Tarihi ve Saati: 19 Mart 2016 Cumartesi, Saat:10.00

SınavaGiriş:Adaylarsınava,sınavgirişbelgesiveözelkimlikbelgelerindenbirisi(nüfuscüzdanı, sürücübelgesiveyapasaport)ilegireceklerdir.Sınavgirişbelgesiveözelkimlikbelgesiyanında olmayanadaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav SoruSayısı:Toplam 100 (yüz) soru ve4 (dört)seçeneklidir. Sınav 120 dakika sürecektir.

GENEL HUSUSLAR

I. Bina SınavKomisyonunun Yapacağı İşler veDikkat Edeceği Hususlar:

-Binasınavkomisyonubaşkanı,bölgesınavyürütmekomisyonununsınavlailgiliyapacağıtoplantıya katılır.

- Toplantıdagörüşülenhususlarvealınankararlaragöreokuldasınavplanlamasınıve organizasyonunuyapar.

- Salongörevlilerininsınavsalonlarınaceptelefonuilegirmeleriyasaktır,salongörevlilerinin ceptelefonuvb.iletişimaraçlarıilesınavsalonlarınagirmesiniengeller.Sınavöncesinde yapılacak toplantılardabu hususu özellikle belirtir.

- SınavagirecekadaylarınsalonyoklamalisteleriniBölgeSınavYürütmeKomisyonundanalarak, sınavdanenaz2(iki)günönceadaylarıngörebilecekleriuygunbiryerdeilaneder.Sınavsalonlarını (*)vesalondakisıraları,Bakanlığıngönderdiğisınavoturmaplanı(**)doğrultusunda numaralandıraraksınavdan1(bir)günöncehazırdurumagelmesinisağlarvesınavsüresincesalonları kontrol eder.

*1 nolu salon zemin kattan başlamak suretiyle üstkatlaradoğruartarak devam edecektir.

**1 nolu sıra öğretmen masasının önünden başlayacaktır. S kuralı gereğince kapıya doğru artarak devamedecektir.

- Salongörevlileriilesınavbaşlamadanenazbirsaatöncetoplantıyaparakkurailesalonbaşkanı, gözetmenveyedekgözetmenleri(***)belirler,görevvesorumluluklarınıaçıklar.Toplantıya katılmayan salon görevlisininyerineyedekgözetmenlerdengörevlendirmeyapar.

- Toplantıyakatılmayan,görevinegeçgelenve/veyaceptelefonuilesınavsalonunagirmekteısrar edensalongörevlisine(yedekgözetmendahil)görevvermez.Busalongörevlisinitutanakla belirleyerek bölge sınavyürütmekomisyonunabildirir.

- Sınavgörevlilerineaitad,soyadvegörevlerini gösteriryakakartı hazırlarvebukartınsınav süresince görevlilerin üzerindebulunmasını sağlar.

- Sınavgünü,sınavevrakkutularını/çantalarınıiliçisınavevrakınakilkorumagörevlilerinden tutanaklateslimalır.Sınavınbaşlamasınayarımsaatkalasınavgüvenlikkutularınıaçıpiçindekisınav

güvenlikpoşetlerinisayarakkontroleder,sorunvarsabölgesınavyürütmekomisyonununtalimatına göreişlemyapar.

- Sorukitapçığı,cevapkağıdıvesalonyoklamalistelerininbulunduğusınavgüvenlikpoşetlerinisalon başkanlarına imzakarşılığında teslim eder.

- Adayları,güvenlik görevlileri ile iş birliği içerisinde sınav binasına alır.

- Adaylarıbinayaözelkimlikbelgesi(nüfuscüzdanı,pasaportveyasürücübelgesi)veonaylısınav girişbelgesinikontrolederekalır.Sınavgirişbelgesiveözelkimlikbelgesiyanındaolmayanadaylar sınavaalınmayacaktır.

- Adaylarsınavsalonlarınaalınırken;yanlarındasözlük,hesapcetveliveyamakinesi,çağrıcihazı,cep

telefonu,telsiz,radyogibikaynaklarilehertürlübilgisayarözelliğibulunancihazlarvesaat fonksiyonudışındaözellikleribulunansaatlerinbulunupbulunmadığıkontroledilecek,varsabunlar sınavdansonraiadeedilmeküzeretoplanacaktır.Adaybuaraçlarlasınavaalınmayacağıgibisınav anında bulunduğu tespit edilirsesınav kurallarınıihlal ettiği için tutanaklasınavı geçersizsayılacaktır.

- Sınavınbaşlamasındanitibarenilk20dakikaiçerisindesınavbinasınagelenadaylarınsınava katılmalarınısağlar.Buadaylaraeksüreverilmez.20dakikadansonragelenadaylarısınavbinasına almaz.

- Sınav süresince,görevlilerdışındaki kişilerin binayagirmemesini sağlar.

- Bütün sınav salonlarındasınavın aynı saattebaşlamasını vebitmesini sağlar.

-Sınavsırasındagerekmedikçeyedeksınavevrakınıkesinlikleaçmazveyedeksınavpoşetinibina sınavKomisyonununbulunduğuyerdemuhafazaeder.Binasınavkomisyonutarafındanzaruri durumlardayedekpoşetaçılmışisetutanaktabinabilgilerini,açılanyedeksınavevrakınınaçılışsaati, nedenivekaçadetsınavevrakıkullanıldığınıaçıkçabelirtir.Tutanağıbinasınavkomisyonuolarak imza altına alır ve yedeksınav poşetinekoyarak sınav güvenlik poşetineyerleştirir.

- Sınavsırasında,sınavınakışınıbozmayacakşekildesalongörevlilerinikontroleder,gerektiğinde uyarır, sınavın sorunsuzyapılmasını sağlar.

- Sınavınbitimindensonrasalonbaşkanlarıtarafındangetirilenveiçindecevapkağıtları,soru kitapçıkları,salonyoklamalistelerivevarsadiğerevrakın(tutanakvebenzeri)bulunduğuağzı kapatılmış sınav güvenlik poşetlerini imzakarşılığı teslim alır.

- Sınavgüvenlikpoşetlerini,aitolduklarısınavevrakkutularına/çantalarınakoyarakserinumaralı güvenlik kilidi ilekilitleyip il içi sınav evrakı nakil korumagörevlilerine tutanakla teslim eder.

- Bölgesınavyürütmekomisyonunun vereceği diğergörevleriyapar.

***Yedekgözetmeningörevleri şunlardır:

1) Sınav salonundaki görevlilerilebina sınav komisyonu arasındaki irtibatı sağlar.

2) Sağlık nedeni ile tuvalet ihtiyacı olanadaylararefakateder.(Sağlık kurulu raporuibrazedilecektir.)

3) Sınav görevi bulunmayan personel ile kişilerinbina vekatlardabulunmamasını sağlar.

II. SalonGörevlilerinin:

A) SınavBaşlamadan ÖnceYapacakları İşlemler;

- Sınavbaşlamadanengeç1(bir)saatöncesınavyerindehazırbulunurvesınavöncesibinasınav komisyonu başkanı tarafındanyapılacak toplantıyamutlakakatılır.

- Salon başkanıgörevli olduğu salonaait sınav güvenlik poşetini tutanakla teslim alır.

- Gözetmen görevli olduğu salonagiderekadayları karşılar.

- Adayları, özel kimlik ve onaylısınav giriş belgelerini kontrol ederek salona alır.

- Adaylarsınavgirişbelgesindebelirtilenkendisıranumarasınaoturur,gerektiğindeadayınyerini değiştirmeyetkisi salonbaşkanına aittir.

- Sınavgüvenlikpoşetiniadaylarıngözüönündevesınavınbaşlamasınayaklaşık15(onbeş)dakika kala açar.

- Sınavgüvenlikpoşetindençıkansorukitapçıklarınınvecevapkağıtlarınınkontrolünüyapar,eksik veyafazla olması halindebunu tutanakla belgeler.

- Kitapçığınönveyaarkasayfasındabulunanaçıklamalarıyükseksesleokur,adaylarınsorularını cevaplar veadaylarla sınav süresince gerekmedikçekonuşmaz.

- Adaylara,sorukitapçığındakiboşyerlerimüsveddeolarakkullanabileceklerini,sınavsonundasoru kitapçıklarındaeksik veyayırtık sayfaolması halindesınavlarınıngeçersizolacağını bildirir.

- Salonadayyoklamalistesindeyazılısırayagöreyerleştirilenadaylarakendiisimlerineveaday numaralarınagörebasılmışolancevapkağıtlarınıdağıtır,adayınkendineaitcevapkağıdındayeralan bilgilerinikontrolettirirvecevapkağıdındayeralanimzabölümünüadayasilinmeyenkalemile imzalatır.

- Adayıncevapkağıdındayazılıolanbilgilerindehatavarsa,cevapkağıdıkullanılamayacak durumdaysa,cevapkağıdındabaskıhatasıvarsayadaadayınadınadüzenlenmişcevapkağıdı bulunmuyorsa,sınavbaşlamadanöncesalongörevlileritarafındantutanakhazırlanır.Adayaverilen yenicevap kağıdına, adaykimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göreyazılır.

- Adaylara,sorukitapçığıvecevapanahtarıüzerindeyapacaklarıyazıyazma/işaretleme/silme işlemleriiçinkoyusiyahveyumuşakuçlukurşunkalemilelekebırakmayanyumuşaksilgi kullanmalarını hatırlatır.

- Cevapkağıdındabulunan"BuBölümeDokunmayınız"kısmınınhiçbirşekildeişaretlenmeyeceğini

söyler.

- Adaylara,cevaplarınısorukitapçığınınkapağındabelirtilenörnekteolduğugibi,yuvarlağındışına taşırmadan cevap kağıdındailgili seçeneği bularakişaretlemelerini hatırlatır.

-Hersorunun4(dört)seçeneğivardır.Buseçeneklerdensadece1(bir)tanesidoğrucevaptır.Çift işaretlenmişveyaiyisilinmemişcevaplarınoptikokuyuculartarafındanyanlışcevapolarak değerlendirileceğini belirtir.

- Sorukitapçığınaişaretlenencevapların,cevapkağıdınaişaretlenmediğitakdirdedeğerlendirme işlemine alınmayacağınısöyler.

- Adayaait özelkimlik belgelerinden birisi (nüfuscüzdanı, sürücü belgesi veyapasaport)vesınavgiriş belgesi ile cevap kağıdındaki basılı adaybilgilerini kontrol eder.

- Sorukitapçıklarını adaylaradağıtır.

- Adaytarafındankontroledilensorukitapçığında,eksiksayfaveyabaskıhatasıvarsabukitapçığı yenisi iledeğiştirir.

- Adaylarasınav başlamadan öncesoru kitapçıklarının açılamayacağını duyurur.

- Adaylarasoru kitapçığının önyüzüne ad, soyadveT.C. kimlik numarasınıyazmalarını söyler.

- SorukitapçıktürüAolanadaylarıncevapkağıdındakikitapçıktürübölümününAyuvarlağını,soru kitapçıktürüBolanadaylarınisecevapkağıdındakikitapçıktürübölümününByuvarlağını işaretlemelerini söyler.

- Sınavınbaşlamavebitişsaatleriniadaylarıngörebileceğişekildetahtayayazarveilk30 dakika

bitmeden sınav salonundan çıkamayacaklarını duyurur.

- Adayların,sorularaverdiğicevaplarıalmalarıyasaktır.Bukuralauymayanlarınsınavınıngeçersiz sayılacağını duyurur.

B) SınavSüresinceYapacakları İşlemler;

- Sınavbaşladığıandanitibarenilk20dakikaiçerisindesınavbinasınagelenvesınavagirmesibina sınavkomisyonuncauygungörülenadaylarısınavaalırvebuadaylaraeksürevermez.Sınav güvenliğinin sağlanmasıiçin ilk 30 dakikadan öncehiçbir adayı sınav salonundan dışarı çıkarmaz.

- Sınavanındayanındasözlük,hesapcetveli,hesapmakinesi,çağrıcihazı,ceptelefonu,telsiz,radyo gibiiletişimaraçları,bilgisayarözelliğibulunanhertürlücihazlar,saatfonksiyonudışındaözellikleri bulunansaatlerve/veyasilahbulunduğutespitedilenaday/adaylarınsınavı,sınavkurallarınıihlal ettiği için tutanaklageçersizsayılacaktır.

- Sınavbitimine15dakikakalasınavsalonundaengelliadaylarhariçenaz2(iki)adayınkalmasını sağlar.

- Sınavagirmeyenadayların,salonadayyoklamalistesindeisimlerininkarşısınasilinmeyenkalemle "GİRMEDİ"yazarvecevap kağıdındaki "SINAVAGİRMEDİ"kutucuğunu kurşun kalemle kodlar.

- Cevap kağıdındaadayın imzasının olup olmadığını ve cevaplarını kodladığını kontrol eder.

- Adaylar,sınavesnasındavesınavınyapıldığıbinadasigaraiçmeyecekler,içenlerhakkındada4207 sayılı Kanungereğinceişlemyapılacaktır.

- Sınavsırasındaadaylarınsağlıksebebidışındadışarıçıkmasınaizinvermez, zorunludurumlarda adayagörevliyedekgözetmenineşliketmesinisağlar.Budurumdaadayaeksüretanımaz.Yanında yedekgözetmenolmadansalondançıkanadaylarıtekrarsınavaalmaz,sorukitapçığıvecevapkağıdını beraberinde götürmesineizin vermez.

- Kopyaçekmeyeteşebbüsedenadayıuyarır,kopyaçektiğibelirlenenadaylailgilitutanakdüzenler. Bututanağıdiğersınavevrakıilebirliktesınavgüvenlikpoşetinekoyar.Ayrıcabuadayıncevap kağıdındaki kopyaileilgili kutucuğu kurşun kalemlekodlar.

- Sınav bitimine15 dakika kala adayları"15 DAKİKANIZ KALDI"şeklindeuyarır.

- Adayaaitcevapkağıdındakisalonbaşkanıvegözetmeninkontrolettiğinedairbölümüsilinmeyen kalemle imzalar.

C) SınavBitimindeYapacakları İşlemler;

- Sınavsüresibitimindesınavıdurdurur.Cevapkağıtlarınıvesorukitapçıklarınıadaylardanteslimalır, salon adayyoklamalistesi ile karşılaştırarakeksik olup olmadığını kontrol eder.

-Sınavevrakınıteslimedenadaya,salonadayyoklamalistesinisilinmeyenkalemileimzalatır.(Bu işlemi sınav başlamadanönceyadasınav sırasındayapmaz).

- Cevapkağıtlarını, sorukitapçıklarını, salon adayyoklamalistesini vevarsadiğer evrakı sınav güvenlikpoşetineyerleştirir.Salondançıkmadanenaz2adayıngözüönündediğersalongörevlisiile birlikteağzınıkapatır.Ağzıkapalısınavgüvenlikpoşetinibinasınavkomisyonunaimzakarşılığında teslim eder.

Sınavsalonundaunutulanve/veyasınavevrakkutusunakonulmayancevapkağıtlarıÖlçme, DeğerlendirmeveSınavHizmetleriGenelMüdürlüğütarafındanişlemealınmayacakveyasal sorumluluk salon başkanı ve gözetmene ait olacaktır.

Bukurallarauymadığıherhangibiryollatespitedilenadaylarınsınavıiptaledilecekvedevam etmelerineizinverilmeyecektir.Ancak,salongörevlileridiğeradaylarındikkatinidağıtmamak,zaman kaybetmelerineyolaçmamakaçısındangerekligörürsekuraldışıdavranışlardabulunanlarasınav sırasındauyarıdabulunmayabilecektir.Buadaylarınkusurlarıvekimlikbilgileribirtutanaklasınav evrakınaeklenecektir.Buadaylarınsınavıgeçersizsayılacakvesınavsonuçbelgesi düzenlenmeyecektir.

Ayrıca, salon görevlileri;

Ø Adaya ait özel kimlik belgesinin sınav süresincekendi sırasınınüzerindebulundurmasını sağlar.

Ø Salonda soru kitapçığı, gazete, kitap vs. dokümanları okumaz.

Ø Yüksek sesle konuşmaz vegürültü çıkaran ayakkabılarlasalonda dikkat dağıtacak şekilde dolaşmaz.

Ø Sınav süresincesalonu terk etmez.

Ø Çay, kahvevs. içmez.

Ø Adayın başında uzun sürebeklemez.

Ø Adaylarlasınav başladıktan sonravesınav süresincekonuşmaz.

Ø Adaylara ait sınav evrakını dikkat çekici bir şekildeincelemez.

Ø Düzenlenen tutanaklar,yasal belgeniteliğinde olduğundan,resmi evrak formatında veanlaşılır olmasına dikkat eder.

Tutanaklarda,sınavadı,tarihi,saati,oturumbilgisi,adayaaitkimlik,salonvesırabilgileriile yaşanansorunuveyapılanişlemieksiksizolarakbelirtir.Hazırlanantutanaktasalongörevlilerineait kimlik veiletişim bilgileriyeralarak imzalanacaktır.

III.ENGELLİ ADAYLARLA İLGİLİ DUYURU

Ø Başvurususırasında,sınavdatedbiralınmasınıtalepedenadaylariçinsınavyerleştirmesitek kişilik salon, giriş kat olarakyapılacaktır.

Ø Okuyucu kodlayıcı hizmeti alacak olanadaylara15 dakika ek süre verilecektir.

SayınGörevli:

Sınavınsağlıklıyürütülmesikonusundaenbüyükyardımcımızsizsiniz.Görevliolduğunuzsalonda

sınavınBakanlığımızMerkeziSistemSınavYönergesihükümlerine uygunolarakuygulanmasından vesınavevrakındansizsorumlusunuz.İdarivehukukiolarakBakanlığımıztarafındanmuhatapsiz kabul edileceksiniz.

Görevinizde başarılar dileriz.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAVHİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Numaraları0 312 497 40 07-40 08

0 312 413 3283 -413 3280 -413 3247-413 3248

Kaynak: www.memurlar.net

banner182
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol