banner396
15 Mart 2016 Salı 21:28
Asli öğretmenliğe geçiş sınavında dikkat edilecek hususlar
KurumAdı: ÖğretmenYetiştirmeveGeliştirmeGenel Müdürlüğü

Sınavın Adı: Asli ÖğretmenliğeGeçişSınavı

Sınav Merkezleri: 80İlMerkeziİleŞırnakİlineBağlı CizreVeSilopiİlçeleri

Sınav Tarihi ve Saati: 19 Mart 2016 Cumartesi, Saat:10.00

SınavaGiriş:Adaylarsınava,sınavgirişbelgesiveözelkimlikbelgelerindenbirisi(nüfuscüzdanı, sürücübelgesiveyapasaport)ilegireceklerdir.Sınavgirişbelgesiveözelkimlikbelgesiyanında olmayanadaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav SoruSayısı:Toplam 100 (yüz) soru ve4 (dört)seçeneklidir. Sınav 120 dakika sürecektir.

GENEL HUSUSLAR

I. Bina SınavKomisyonunun Yapacağı İşler veDikkat Edeceği Hususlar:

-Binasınavkomisyonubaşkanı,bölgesınavyürütmekomisyonununsınavlailgiliyapacağıtoplantıya katılır.

- Toplantıdagörüşülenhususlarvealınankararlaragöreokuldasınavplanlamasınıve organizasyonunuyapar.

- Salongörevlilerininsınavsalonlarınaceptelefonuilegirmeleriyasaktır,salongörevlilerinin ceptelefonuvb.iletişimaraçlarıilesınavsalonlarınagirmesiniengeller.Sınavöncesinde yapılacak toplantılardabu hususu özellikle belirtir.

- SınavagirecekadaylarınsalonyoklamalisteleriniBölgeSınavYürütmeKomisyonundanalarak, sınavdanenaz2(iki)günönceadaylarıngörebilecekleriuygunbiryerdeilaneder.Sınavsalonlarını (*)vesalondakisıraları,Bakanlığıngönderdiğisınavoturmaplanı(**)doğrultusunda numaralandıraraksınavdan1(bir)günöncehazırdurumagelmesinisağlarvesınavsüresincesalonları kontrol eder.

*1 nolu salon zemin kattan başlamak suretiyle üstkatlaradoğruartarak devam edecektir.

**1 nolu sıra öğretmen masasının önünden başlayacaktır. S kuralı gereğince kapıya doğru artarak devamedecektir.

- Salongörevlileriilesınavbaşlamadanenazbirsaatöncetoplantıyaparakkurailesalonbaşkanı, gözetmenveyedekgözetmenleri(***)belirler,görevvesorumluluklarınıaçıklar.Toplantıya katılmayan salon görevlisininyerineyedekgözetmenlerdengörevlendirmeyapar.

- Toplantıyakatılmayan,görevinegeçgelenve/veyaceptelefonuilesınavsalonunagirmekteısrar edensalongörevlisine(yedekgözetmendahil)görevvermez.Busalongörevlisinitutanakla belirleyerek bölge sınavyürütmekomisyonunabildirir.

- Sınavgörevlilerineaitad,soyadvegörevlerini gösteriryakakartı hazırlarvebukartınsınav süresince görevlilerin üzerindebulunmasını sağlar.

- Sınavgünü,sınavevrakkutularını/çantalarınıiliçisınavevrakınakilkorumagörevlilerinden tutanaklateslimalır.Sınavınbaşlamasınayarımsaatkalasınavgüvenlikkutularınıaçıpiçindekisınav

güvenlikpoşetlerinisayarakkontroleder,sorunvarsabölgesınavyürütmekomisyonununtalimatına göreişlemyapar.

- Sorukitapçığı,cevapkağıdıvesalonyoklamalistelerininbulunduğusınavgüvenlikpoşetlerinisalon başkanlarına imzakarşılığında teslim eder.

- Adayları,güvenlik görevlileri ile iş birliği içerisinde sınav binasına alır.

- Adaylarıbinayaözelkimlikbelgesi(nüfuscüzdanı,pasaportveyasürücübelgesi)veonaylısınav girişbelgesinikontrolederekalır.Sınavgirişbelgesiveözelkimlikbelgesiyanındaolmayanadaylar sınavaalınmayacaktır.

- Adaylarsınavsalonlarınaalınırken;yanlarındasözlük,hesapcetveliveyamakinesi,çağrıcihazı,cep

telefonu,telsiz,radyogibikaynaklarilehertürlübilgisayarözelliğibulunancihazlarvesaat fonksiyonudışındaözellikleribulunansaatlerinbulunupbulunmadığıkontroledilecek,varsabunlar sınavdansonraiadeedilmeküzeretoplanacaktır.Adaybuaraçlarlasınavaalınmayacağıgibisınav anında bulunduğu tespit edilirsesınav kurallarınıihlal ettiği için tutanaklasınavı geçersizsayılacaktır.

- Sınavınbaşlamasındanitibarenilk20dakikaiçerisindesınavbinasınagelenadaylarınsınava katılmalarınısağlar.Buadaylaraeksüreverilmez.20dakikadansonragelenadaylarısınavbinasına almaz.

- Sınav süresince,görevlilerdışındaki kişilerin binayagirmemesini sağlar.

- Bütün sınav salonlarındasınavın aynı saattebaşlamasını vebitmesini sağlar.

-Sınavsırasındagerekmedikçeyedeksınavevrakınıkesinlikleaçmazveyedeksınavpoşetinibina sınavKomisyonununbulunduğuyerdemuhafazaeder.Binasınavkomisyonutarafındanzaruri durumlardayedekpoşetaçılmışisetutanaktabinabilgilerini,açılanyedeksınavevrakınınaçılışsaati, nedenivekaçadetsınavevrakıkullanıldığınıaçıkçabelirtir.Tutanağıbinasınavkomisyonuolarak imza altına alır ve yedeksınav poşetinekoyarak sınav güvenlik poşetineyerleştirir.

- Sınavsırasında,sınavınakışınıbozmayacakşekildesalongörevlilerinikontroleder,gerektiğinde uyarır, sınavın sorunsuzyapılmasını sağlar.

- Sınavınbitimindensonrasalonbaşkanlarıtarafındangetirilenveiçindecevapkağıtları,soru kitapçıkları,salonyoklamalistelerivevarsadiğerevrakın(tutanakvebenzeri)bulunduğuağzı kapatılmış sınav güvenlik poşetlerini imzakarşılığı teslim alır.

- Sınavgüvenlikpoşetlerini,aitolduklarısınavevrakkutularına/çantalarınakoyarakserinumaralı güvenlik kilidi ilekilitleyip il içi sınav evrakı nakil korumagörevlilerine tutanakla teslim eder.

- Bölgesınavyürütmekomisyonunun vereceği diğergörevleriyapar.

***Yedekgözetmeningörevleri şunlardır:

1) Sınav salonundaki görevlilerilebina sınav komisyonu arasındaki irtibatı sağlar.

2) Sağlık nedeni ile tuvalet ihtiyacı olanadaylararefakateder.(Sağlık kurulu raporuibrazedilecektir.)

3) Sınav görevi bulunmayan personel ile kişilerinbina vekatlardabulunmamasını sağlar.

II. SalonGörevlilerinin:

A) SınavBaşlamadan ÖnceYapacakları İşlemler;

- Sınavbaşlamadanengeç1(bir)saatöncesınavyerindehazırbulunurvesınavöncesibinasınav komisyonu başkanı tarafındanyapılacak toplantıyamutlakakatılır.

- Salon başkanıgörevli olduğu salonaait sınav güvenlik poşetini tutanakla teslim alır.

- Gözetmen görevli olduğu salonagiderekadayları karşılar.

- Adayları, özel kimlik ve onaylısınav giriş belgelerini kontrol ederek salona alır.

- Adaylarsınavgirişbelgesindebelirtilenkendisıranumarasınaoturur,gerektiğindeadayınyerini değiştirmeyetkisi salonbaşkanına aittir.

- Sınavgüvenlikpoşetiniadaylarıngözüönündevesınavınbaşlamasınayaklaşık15(onbeş)dakika kala açar.

- Sınavgüvenlikpoşetindençıkansorukitapçıklarınınvecevapkağıtlarınınkontrolünüyapar,eksik veyafazla olması halindebunu tutanakla belgeler.

- Kitapçığınönveyaarkasayfasındabulunanaçıklamalarıyükseksesleokur,adaylarınsorularını cevaplar veadaylarla sınav süresince gerekmedikçekonuşmaz.

- Adaylara,sorukitapçığındakiboşyerlerimüsveddeolarakkullanabileceklerini,sınavsonundasoru kitapçıklarındaeksik veyayırtık sayfaolması halindesınavlarınıngeçersizolacağını bildirir.

- Salonadayyoklamalistesindeyazılısırayagöreyerleştirilenadaylarakendiisimlerineveaday numaralarınagörebasılmışolancevapkağıtlarınıdağıtır,adayınkendineaitcevapkağıdındayeralan bilgilerinikontrolettirirvecevapkağıdındayeralanimzabölümünüadayasilinmeyenkalemile imzalatır.

- Adayıncevapkağıdındayazılıolanbilgilerindehatavarsa,cevapkağıdıkullanılamayacak durumdaysa,cevapkağıdındabaskıhatasıvarsayadaadayınadınadüzenlenmişcevapkağıdı bulunmuyorsa,sınavbaşlamadanöncesalongörevlileritarafındantutanakhazırlanır.Adayaverilen yenicevap kağıdına, adaykimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göreyazılır.

- Adaylara,sorukitapçığıvecevapanahtarıüzerindeyapacaklarıyazıyazma/işaretleme/silme işlemleriiçinkoyusiyahveyumuşakuçlukurşunkalemilelekebırakmayanyumuşaksilgi kullanmalarını hatırlatır.

- Cevapkağıdındabulunan"BuBölümeDokunmayınız"kısmınınhiçbirşekildeişaretlenmeyeceğini

söyler.

- Adaylara,cevaplarınısorukitapçığınınkapağındabelirtilenörnekteolduğugibi,yuvarlağındışına taşırmadan cevap kağıdındailgili seçeneği bularakişaretlemelerini hatırlatır.

-Hersorunun4(dört)seçeneğivardır.Buseçeneklerdensadece1(bir)tanesidoğrucevaptır.Çift işaretlenmişveyaiyisilinmemişcevaplarınoptikokuyuculartarafındanyanlışcevapolarak değerlendirileceğini belirtir.

- Sorukitapçığınaişaretlenencevapların,cevapkağıdınaişaretlenmediğitakdirdedeğerlendirme işlemine alınmayacağınısöyler.

- Adayaait özelkimlik belgelerinden birisi (nüfuscüzdanı, sürücü belgesi veyapasaport)vesınavgiriş belgesi ile cevap kağıdındaki basılı adaybilgilerini kontrol eder.

- Sorukitapçıklarını adaylaradağıtır.

- Adaytarafındankontroledilensorukitapçığında,eksiksayfaveyabaskıhatasıvarsabukitapçığı yenisi iledeğiştirir.

- Adaylarasınav başlamadan öncesoru kitapçıklarının açılamayacağını duyurur.

- Adaylarasoru kitapçığının önyüzüne ad, soyadveT.C. kimlik numarasınıyazmalarını söyler.

- SorukitapçıktürüAolanadaylarıncevapkağıdındakikitapçıktürübölümününAyuvarlağını,soru kitapçıktürüBolanadaylarınisecevapkağıdındakikitapçıktürübölümününByuvarlağını işaretlemelerini söyler.

- Sınavınbaşlamavebitişsaatleriniadaylarıngörebileceğişekildetahtayayazarveilk30 dakika

bitmeden sınav salonundan çıkamayacaklarını duyurur.

- Adayların,sorularaverdiğicevaplarıalmalarıyasaktır.Bukuralauymayanlarınsınavınıngeçersiz sayılacağını duyurur.

B) SınavSüresinceYapacakları İşlemler;

- Sınavbaşladığıandanitibarenilk20dakikaiçerisindesınavbinasınagelenvesınavagirmesibina sınavkomisyonuncauygungörülenadaylarısınavaalırvebuadaylaraeksürevermez.Sınav güvenliğinin sağlanmasıiçin ilk 30 dakikadan öncehiçbir adayı sınav salonundan dışarı çıkarmaz.

- Sınavanındayanındasözlük,hesapcetveli,hesapmakinesi,çağrıcihazı,ceptelefonu,telsiz,radyo gibiiletişimaraçları,bilgisayarözelliğibulunanhertürlücihazlar,saatfonksiyonudışındaözellikleri bulunansaatlerve/veyasilahbulunduğutespitedilenaday/adaylarınsınavı,sınavkurallarınıihlal ettiği için tutanaklageçersizsayılacaktır.

- Sınavbitimine15dakikakalasınavsalonundaengelliadaylarhariçenaz2(iki)adayınkalmasını sağlar.

- Sınavagirmeyenadayların,salonadayyoklamalistesindeisimlerininkarşısınasilinmeyenkalemle "GİRMEDİ"yazarvecevap kağıdındaki "SINAVAGİRMEDİ"kutucuğunu kurşun kalemle kodlar.

- Cevap kağıdındaadayın imzasının olup olmadığını ve cevaplarını kodladığını kontrol eder.

- Adaylar,sınavesnasındavesınavınyapıldığıbinadasigaraiçmeyecekler,içenlerhakkındada4207 sayılı Kanungereğinceişlemyapılacaktır.

- Sınavsırasındaadaylarınsağlıksebebidışındadışarıçıkmasınaizinvermez, zorunludurumlarda adayagörevliyedekgözetmenineşliketmesinisağlar.Budurumdaadayaeksüretanımaz.Yanında yedekgözetmenolmadansalondançıkanadaylarıtekrarsınavaalmaz,sorukitapçığıvecevapkağıdını beraberinde götürmesineizin vermez.

- Kopyaçekmeyeteşebbüsedenadayıuyarır,kopyaçektiğibelirlenenadaylailgilitutanakdüzenler. Bututanağıdiğersınavevrakıilebirliktesınavgüvenlikpoşetinekoyar.Ayrıcabuadayıncevap kağıdındaki kopyaileilgili kutucuğu kurşun kalemlekodlar.

- Sınav bitimine15 dakika kala adayları"15 DAKİKANIZ KALDI"şeklindeuyarır.

- Adayaaitcevapkağıdındakisalonbaşkanıvegözetmeninkontrolettiğinedairbölümüsilinmeyen kalemle imzalar.

C) SınavBitimindeYapacakları İşlemler;

- Sınavsüresibitimindesınavıdurdurur.Cevapkağıtlarınıvesorukitapçıklarınıadaylardanteslimalır, salon adayyoklamalistesi ile karşılaştırarakeksik olup olmadığını kontrol eder.

-Sınavevrakınıteslimedenadaya,salonadayyoklamalistesinisilinmeyenkalemileimzalatır.(Bu işlemi sınav başlamadanönceyadasınav sırasındayapmaz).

- Cevapkağıtlarını, sorukitapçıklarını, salon adayyoklamalistesini vevarsadiğer evrakı sınav güvenlikpoşetineyerleştirir.Salondançıkmadanenaz2adayıngözüönündediğersalongörevlisiile birlikteağzınıkapatır.Ağzıkapalısınavgüvenlikpoşetinibinasınavkomisyonunaimzakarşılığında teslim eder.

Sınavsalonundaunutulanve/veyasınavevrakkutusunakonulmayancevapkağıtlarıÖlçme, DeğerlendirmeveSınavHizmetleriGenelMüdürlüğütarafındanişlemealınmayacakveyasal sorumluluk salon başkanı ve gözetmene ait olacaktır.

Bukurallarauymadığıherhangibiryollatespitedilenadaylarınsınavıiptaledilecekvedevam etmelerineizinverilmeyecektir.Ancak,salongörevlileridiğeradaylarındikkatinidağıtmamak,zaman kaybetmelerineyolaçmamakaçısındangerekligörürsekuraldışıdavranışlardabulunanlarasınav sırasındauyarıdabulunmayabilecektir.Buadaylarınkusurlarıvekimlikbilgileribirtutanaklasınav evrakınaeklenecektir.Buadaylarınsınavıgeçersizsayılacakvesınavsonuçbelgesi düzenlenmeyecektir.

Ayrıca, salon görevlileri;

Ø Adaya ait özel kimlik belgesinin sınav süresincekendi sırasınınüzerindebulundurmasını sağlar.

Ø Salonda soru kitapçığı, gazete, kitap vs. dokümanları okumaz.

Ø Yüksek sesle konuşmaz vegürültü çıkaran ayakkabılarlasalonda dikkat dağıtacak şekilde dolaşmaz.

Ø Sınav süresincesalonu terk etmez.

Ø Çay, kahvevs. içmez.

Ø Adayın başında uzun sürebeklemez.

Ø Adaylarlasınav başladıktan sonravesınav süresincekonuşmaz.

Ø Adaylara ait sınav evrakını dikkat çekici bir şekildeincelemez.

Ø Düzenlenen tutanaklar,yasal belgeniteliğinde olduğundan,resmi evrak formatında veanlaşılır olmasına dikkat eder.

Tutanaklarda,sınavadı,tarihi,saati,oturumbilgisi,adayaaitkimlik,salonvesırabilgileriile yaşanansorunuveyapılanişlemieksiksizolarakbelirtir.Hazırlanantutanaktasalongörevlilerineait kimlik veiletişim bilgileriyeralarak imzalanacaktır.

III.ENGELLİ ADAYLARLA İLGİLİ DUYURU

Ø Başvurususırasında,sınavdatedbiralınmasınıtalepedenadaylariçinsınavyerleştirmesitek kişilik salon, giriş kat olarakyapılacaktır.

Ø Okuyucu kodlayıcı hizmeti alacak olanadaylara15 dakika ek süre verilecektir.

SayınGörevli:

Sınavınsağlıklıyürütülmesikonusundaenbüyükyardımcımızsizsiniz.Görevliolduğunuzsalonda

sınavınBakanlığımızMerkeziSistemSınavYönergesihükümlerine uygunolarakuygulanmasından vesınavevrakındansizsorumlusunuz.İdarivehukukiolarakBakanlığımıztarafındanmuhatapsiz kabul edileceksiniz.

Görevinizde başarılar dileriz.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAVHİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Numaraları0 312 497 40 07-40 08

0 312 413 3283 -413 3280 -413 3247-413 3248

Kaynak: www.memurlar.net

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.