banner406
banner396
11 Temmuz 2015 Cumartesi 12:06
MEB'de Yöneticilerin Öğretmenlerin Gözü Kulağı Bu Toplantıda

  MEB'de Yöneticilerin Öğretmenlerin Gözü Kulağı bu Toplantıda 9 Temmuz 2015 tarihinde yapılması beklenen Tüm Anayasa Mahkemesinde Milli Eğitim Bakanlığı çalışan yöneticileri,dershane öğretmenlerinin dört gözle beklediği toplantı 13 Temmuz 2015 günü yapılacak. Peki AYM'de MEB ile ilgili hangi konular görüşülecek ve karara bağlanacak? işte Tüm Anayasa Mahkemesinin Milli Eğitim Bakanlığı hakkındaki gündemi ve detaylar Gelişmeler:

AYM MEB İLE İLGİLİ TOPLANTISI ERTELENDİ!
Anayasa Mahkemesi (AYM), 1 Eylül 2015'te dershanelerin kapatılmasını öngören Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun'un bazı maddelerinin iptal istemiyle ilgili açılan davada tarafları dinledi. Milli eğitim Bakanı Nabi Avcı ve ekibi ile dershaneciler ve milli eğitim müfettişlerinin temsilcileri AYM heyetine görüşlerini aktardı. AYM'nin bugün vermesi beklenen karar ise üyelerden Engin Yıldırım'ın annesinin vefatı nedeniyle pazartesi gününe kaldı. Türk Eğitim Sen tarafından Anayasa mahkemesindeki toplantı hakkındaki görüş: 1.3.2014 tarihli ve 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 22. Maddesiyle değiştirilen 652 Sayılı KHK’nın 37. Maddesinin (8) numaralı fıkrasında “Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir.  

Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz." ve yine aynı kanunun 25. maddesiyle 652 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 10. maddesinin (8) numaralı fıkrası “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

 Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.” hükmünü içermektedir. Buna göre, görev süresi 4 yılın üzerinde olan eğitim kurumu yöneticilerinin görevleri başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erdirilmektedir.  Bahsi geçen yasal düzenlemeler Anayasa Mahkemesinde iptal davasına konu edilmiş olup, 9 Temmuz 2015 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündemine alınmıştır. Haksızlığa uğrayan tüm eğitim kurumu yöneticilerinin umudu Anayasa Mahkemesinin vereceği iptal kararındadır.  


TÜRK EĞİTİM-SEN AYM MEB İLE İLGİLİ 13 TEMMUZ'DA NELER GÖRÜŞECEK? İŞTE DETAYLAR  MEB’İN BAZI PERSONELİNİ GÖREVDEN ALAN DÜZENLEMENİN İPTALİ GÜNDEMDE


2014 yılında çıkarılan ve Milli Eğitim Bakanlığı personelinden bazılarının görevden alınarak başka kadrolara atanmalarına ve bazılarının görev unvanlarının değiştirilmesine ilişkin hükümler de içeren 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı düzenlemelerin iptali istemi Anayasa Mahkemesi tarafından esastan Karara bağlanacak. Anayasa Mahkemesi, 13 Temmuz 2015 tarihli toplantı gündemine, 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptali isteminin görüşülmesini de aldı. 14 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; özel dershanelerin kapatılmasına ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline ilişkin çeşitli hükümler de içeriyor. CHP, 6528 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemişti. İptali istenen düzenlemelerden MEB personeline ilişkin olanlardan bazıları şöyle: Okul müdürü atamasına ilişkin düzenleme 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin (8) numaralı fıkrasının iptali isteniyor: “(8) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.” MEB yöneticilerinin görevden alınmasına ilişkin düzenleme 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10. maddenin (3) numaralı fıkrasının iptali isteniyor:

“(3) Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Millî Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına, Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına, diğerleri ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar ise ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı kadrolarına, hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen kadroların herhangi bir sebeple boşalması hâlinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.” Milli Eğitim Baş Denetçisi, Denetçisi ve Denetçi Yardımcısı karolarının kaldırılmasına ilişkin düzenleme **652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10. maddenin (7) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi ve ..." ibaresi ile "...Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve..." ibaresinin; ikinci cümlesinde yer alan "...Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi,..." ibaresi ile "...

Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve..." ibaresinin; üçüncü cümlesinde yer alan "(Milli Eğitim Denetçi Yardımcılığından Maarif Müfettişliği kadrolarına atananlar dahil)" ibaresinin iptali isteniyor: “(7) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi ve … Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ... kadrolarında bulunanlar ise Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır. Bunların Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi, Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı olarak geçirdikleri süreler, ilgisine göre Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı olarak geçmiş sayılır.

Bu şekilde Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre söz konusu kadrolarına bağlı olarak mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutarının, atanmış sayıldıkları kadro unvanları için öngörülen mali haklar toplamı net tutarından fazla olması hâlinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte anılan kadro unvanlarında bulunanlar hakkında (Millî Eğitim Denetçi Yardımcılığından Maarif Müfettişliği kadrolarına atananlar dâhil), atanmış sayıldıkları kadroda bulundukları sürece bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. **652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10. maddenin (8) numaralı fıkrasının iptali isteniyor:

(8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

**652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesinin başlığında yer alan “ve Denetçi” ibaresi ile birinci fıkrasında yer alan “ile Millî Eğitim Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları” ibaresinin ve maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmasına ilişkin hükümlerin iptali isteniyor.

**6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan “Millî Eğitim Denetçileri ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları ile İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları” ibaresinin “Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcıları” şeklinde değiştirilmesine dair hükümlerin iptali isteniyor.. **657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin

“ORTAK HÜKÜMLER” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmen Yardımcıları” ibaresi “Maarif Müfettiş Yardımcıları” şeklinde ve “İl Eğitim Denetmenliğine” ibaresi “Maarif Müfettişliğine” şeklinde değiştirilmesine ve aynı bentte yer alan “ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları” ve “ve Millî Eğitim Denetçiliğine” ibarelerinin madde metninden çıkarılmasına ilişkin hükümlerin iptali isteniyor. **657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının

“A- ÖZEL HİZMET TAZMİNATI” bölümünün (g) bendinde yer alan “Millî Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,” ibaresinin yürürlükten kaldırılmasına ve (h) bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmenleri” ibaresinin “Maarif Müfettişleri” şeklinde değiştirilmesine ilişkin hükümlerin iptali isteniyor. **657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin

“I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI”

bölümünün (g) bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmenleri” ibaresinin “Maarif Müfettişleri” şeklinde değiştirilmesine ilişkin hükümlerin iptali isteniyor. **190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan “Baş Denetçi”, “Denetçi” ve “Denetçi Yardımcısı” unvanlı boş ve dolu kadroların iptal edilerek anılan cetvelden çıkarılmasına ilişkin hükümlerin iptali isteniyor. Anayasa mahkemesinin 9 Temmuz 2015 tarihli gündeminin 6528 sayılı Kanuna ilişkin bölümü 1.3.2014 tarihli ve 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un; A- 8. maddesiyle, 29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a eklenen geçici 16. maddenin; 1- Birinci fıkrasının “...Bakanlık aleyhine varsa açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi hâlinde...” bölümünün, 2- İkinci fıkrasının, 3- Yedinci fıkrasının, B- 9. maddesiyle, 8.2.2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 2. maddesinin;

1- Birinci fıkrasının; a- (b) bendinde yer alan "dershaneleri" ibaresinin yürürlükten kaldırılmasının, b- Değiştirilen (c) bendinin "...ile Bakanlıkça dönüşüm programına alınan kurumlardan 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar faaliyetleri devam eden ortaöğretim..." bölümünün, c- Değiştirilen (g) bendinin "Ortaöğretime veya yüksek öğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde olmamak kaydıyla..." bölümünün, d- (f) bendinin yürürlükten kaldırılmasının, e- Değiştirilen (j) bendinde yer alan "On iki yaş ve altındaki..." ibaresinin, C- 12. maddesiyle 5580 sayılı Kanun'a eklenen ek 1. maddenin birinci fıkrası ile yedinci fıkrasının birinci cümlesinin,

D- 13. maddesiyle 5580 sayılı Kanun'a eklenen geçici 5. maddenin, E- 21. maddesiyle, 25.8.2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 31. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın "...ile Bakanlıkta daire başkanı ve üzeri görevlerde fiilen bulunmuş olanların yurt dışı teşkilatında sürekli görevle atanmalarında hizmet süresi ve..." bölümünün,

F- 22. maddesiyle değiştirilen 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin (8) numaralı fıkrasının, G- 25. maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 10. maddenin; 1- (3) numaralı fıkrasının, 2- (7) numaralı fıkrasının; a- Birinci cümlesinde yer alan "...Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi ve ..." ibaresi ile "...Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve..." ibaresinin, b- İkinci cümlesinde yer alan "...Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi,..." ibaresi ile "...Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve..." ibaresinin, c- Üçüncü cümlesinde yer alan "(Milli Eğitim Denetçi Yardımcılığından Maarif Müfettişliği kadrolarına atananlar dahil)" ibaresinin, 3- (8) numaralı fıkrasının, H- 26. maddesinin (d) bendinin, I- 27. maddesinin;

1- (3) numaralı fıkrasının "Milli Eğitim Denetçileri ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları ile..." ibaresinin,
2- (5) numaralı fıkrasının; a- (a) bendinin "aynı bentte yer alan 've Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları' ve 'Milli Eğitim Denetçiliğine" ibareleri madde metninden çıkarılmıştır." bölümünün, b- (b) bendinin "...(g) bendinde yer alan 'Milli Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,' ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve..." bölümünün,
3- (7) numaralı fıkrasının, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi. 

www.kamudanhaber.com


Son Güncelleme: 11.07.2015 12:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
AYM 2015-07-11 12:24:51

anayasa amahkemesi bilimsellikten yoksun, torpil ve aam kayırma ile adaletten uzak, ükleye zarar veren şube müdürlüğü, okul müdürlüğü, okul müdür baş ve müdür yardımcılığı, ilçe mem geri almalıdır.... adalet bunu gerektiri. yok olmadı o zamanyeni kurulacak hükümet bunun önlemini almalıdır. saygılarımla... bekliyoruz

Avatar
Öğretmen5 2015-07-12 14:39:36

Bu toplantıda öğretmen rotasyonunun iptalide konuşulmalı.zorla öğretmenler okullarından ayırmamalı.bu bir sürgün olmamalı.maaşı az olan öpretmenlere yeni yükler yüklememeli bayram hediyesi olarak rotasyon iptal flaş flaş yazmalı dört gözle bekliyoruz yapılacak dedk diye yapmak zorunda değilsiniz kimseye ayıp olmaz şu mübarek hünde herkesten dua alırsınız hiç olmazsa eğitimi bir yerinden düzeltmeye başlamış olu hstta çoook fua alırsınız.insanları mağdur etmeyin.şu tercihler yapılmadan mahkemeler dolmadan İPTALEDİN