banner406
banner396
16 Nisan 2015 Perşembe 19:26
MEB Yönetici Atama (Görevlendirme) Kılavuzu Yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirme Kılavuzu (2015) yayınlandı. 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirme Kılavuzu (2015)Kılavuz İçin Tıklayınız

Bu Kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eğitim kurumlarına valiliklerce
yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması
amacıyla hazırlanmıştır.
A-GENEL AÇIKLAMALAR
1- İlgili Mevzuat
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
1.2. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname,
1.3. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine
İlişkin Yönetmelik.
2- Yönetici Görevlendirmede Dikkate Alınacak Hususlar
2.1. Eğitim kurumu yönetici/yönetici adaylarının görevlendirilmek istedikleri eğitim kurumlarında
görevlendirilecekleri tarihte öğretmen olarak atanmalarına esas alanlarının bulunması yeterli
olacaktır.
2.2. Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilecek ve aynı eğitim kurumunda aynı unvanda toplam
sekiz yıldan fazla görev yapamayacaktır.
2.3. Bulundukları eğitim kurumunda toplam dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan
aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın dolduğu tarih
itibarıyla Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılacaktır.
2.4. Yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilme isteğinde bulunanlar,
aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, aynı unvanda en son görev yaptıkları eğitim
kurumlarında görevlendirilmeyecektir.
2.5. İmam hatip ortaokulu müdür yardımcılarından en az biri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya
meslek dersleri alan öğretmenleri arasından; imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik eğitim
kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri meslek dersleri alan öğretmenleri arasından;
sosyal bilimler liseleri müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya,
Felsefe veya Psikoloji alan öğretmenleri arasından; güzel sanatlar liseleri müdür yardımcılarından
en az biri Görsel Sanatlar, Resim veya Müzik alan öğretmenleri arasından; spor liseleri müdür
yardımcılarından en az biri Beden Eğitimi alan öğretmenleri arasından; özel eğitim kurumları
müdür yardımcılarından en az biri ise rehberlik veya özel eğitim alan öğretmenleri arasından
görevlendirilecektir.
2.6. İlahiyat Fakültesi mezunu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan öğretmenleri ile İmam Hatip
Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri, her iki alanın da atanabileceği eğitim kurumlarının
yöneticiliklerine görevlendirilebilecektir.
2.7. Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri, bu kurumlar ve yatılı kız
öğrencisi bulunan eğitim kurumları ile karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve
daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından
görevlendirilecektir. Ancak, kadın aday bulunamaması durumunda bu Kılavuzun 14 üncü maddesi
kapsamında erkek adaylar arasından da görevlendirme yapılabilecektir.
2.8. Yöneticilikte dört yıllık görev süresini dolduranlardan görev yaptıkları eğitim kurumu
bakımından Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen şartı taşımayanların görev
süreleri, görev yapmakta oldukları eğitim kurumunda uzatılmayacaktır. Bunların görev süreleri,
istemeleri halinde durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında uzatılabilecektir. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu
2.9. Müdür görevlendirmeleri önce yapılacak; yeni görevlendirilen müdürlerin görev yaptığı
eğitim kurumlarının boş bulunan (dört yıllık görev süresini dolduranlardan boşalması muhtemel
olanlar dâhil) müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı norm kadrolarına görevlendirmeler ise
yeni görevlendirilen müdürlerin inhası ile en kısa sürede yapılacaktır. Dört yıllık müdürlük
görev süresini tamamlamayan müdürlerin görev yaptığı eğitim kurumlarına yapılacak müdür
başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri mevcut müdürlerin inhası ile yapılacaktır.
2.10. İller arasında yapılan yer değiştirmelere bağlı olarak yöneticilik görevi sona erenler, bir yıllık
bekleme süresi aranmaksızın öğretmen olarak atandıkları illerde yönetici olarak görevlendirilmek
üzere yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunabilecektir.
2.11. Yöneticilik normları boş bulunan eğitim kurumlarının vekâleten ve geçici olarak yürütülen
yöneticilikleri boş olarak değerlendirilecektir.
2.12. En kıdemli ve kıdemi en az olan (aday öğretmenler dahil) öğretmen , öğretmenler
kurulunca seçilecek iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı ile öğrenci meclisi
başkanı 08 Mayıs 2015 tarihine kadar belirlenecek, belirlemeler tutanak altına alınacak, ilgililer
bilgilendirilecek ve belirlenen kişilere ilişkin bilgi ve belgeler ilgili il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerine teslim edilecektir. Bunlardan öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, en
kıdemli öğretmen ile kıdemi en az olan öğretmen dışındaki öğretmenler arasından belirlenecektir.
Değerlendireceği müdür ile en az 6 ay çalışmış olmak kaydıyla en kıdemli ve kıdemi en az olan
öğretmen belirlenirken hizmet süresinin hesabında, daha önceki yöneticilik görevleri de dikkate
alınacaktır.
2.13. Yönetici görevlendirmelerine ilişkin işlemler, Kılavuz ekinde bulunan takvimde belirtilen
süreler içerisinde sonuçlandırılacaktır.
3- Yöneticilik Görev Süresinin Hesaplanması
3.1. Dört yıllık görev süresinin hesabında; 12 Haziran 2015 tarihinden önce aynı ve farklı eğitim
kurumlarında aynı unvanla geçen görev sürelerinin tamamı dikkate alınacaktır.
3.2. Aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresinin hesabında; 12 Haziran 2015 tarihinden
önce aynı eğitim kurumunda aynı unvanla geçen görev sürelerinin toplamı dikkate alınacaktır.
3.3. Dört yıllık sürenin hesabında, kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler
ile yöneticilikte (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) vekâleten ve geçici görev
kapsamında geçen süreler dikkate alınmayacaktır.
3.4. Dört yıllık sürenin hesabına; yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, yöneticilik (müdür, müdür
başyardımcı ve müdür yardımcısı) dışındaki geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan
yöneticilik görevleri de dâhil edilecektir.
3.5. Yöneticilik görevi üzerinden alınanlardan yargı kararı gereğince yöneticilik görevine
döndürülenlerin görev sürelerinin hesabına, yöneticilik görevinden alındıkları tarih ile yeniden
yöneticiliğe görevlendirildikleri tarih arasında geçen süreler de dâhil edilecektir.
B- İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
1- Komisyonların Oluşturulması
1.1. Değerlendirme komisyonu ve sözlü sınav komisyonu/komisyonlarının, Yönetmelikte
öngörüldüğü şekilde oluşturulması sağlanacaktır.
2- Müdürlük Görev Süresinin Uzatılması
2.1. Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre ilk defa ve yeniden görevlendirme kapsamında
görevlendirilenler hariç olmak üzere müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar, görev
sürelerinin uzatılması isteğinde bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın Yönetmeliğe ekli Ek-1
Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden bu
kılavuz ekinde bulunan takvimde belirtilen süre içinde değerlendirilecektir. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu
2.2. Yönetmeliğe ekli Ek-1 Formun değerlendirilme sürecine ilişkin iş ve işlemler, il millî eğitim
müdürlüklerinin koordinesinde eğitim kurumunun bağlı olduğu ilçe millî eğitim müdürlüklerince
yürütülecektir.
3- Müdürlük Görev Süresinin Görev Yapılmakta Olunan Eğitim Kurumunda Uzatılması
3.1. Müdürlükte dört yıllık görev süresini doldurmuş olanlardan Yönetmeliğe ekli Ek-1 Form
üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 75 ve üzerinde puan alanlar, aynı eğitim kurumunda
görev süreleri uzatılmak üzere başvuruda bulunabilecektir.
3.2. Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlardan görev yaptıkları eğitim kurumuna
öğretmen olarak atanabilme şartını taşımayanlar ile aynı eğitim kurumunda müdür olarak toplam
sekiz yıl ve daha fazla görev yapmış olanlar, bu kapsamda başvuruda bulunamayacaktır. Bunlar,
durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında görev sürelerinin uzatılması için başvuruda
bulunabilecektir.
3.3. Müdürlük görev sürelerinin görev yapmakta oldukları eğitim kurumunda uzatılması için
gerekli şartları taşıyanların görev süreleri, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali onayı ile
aynı eğitim kurumunda uzatılacaktır.
4- Müdürlük Görev Süresinin Diğer Eğitim Kurumlarında Uzatılması
4.1. Müdürlük görev süresi aynı eğitim kurumunda uzatılacaklara ilişkin işlemler sonuçlandıktan
sonra;
a) Müdürlüğü boş bulunan eğitim kurumları,
b) Müdürlük görev süresi aynı eğitim kurumunda uzatılmayan müdürlerin görev yapmakta
oldukları eğitim kurumları,
c) Görev sürelerinin görev yaptıkları eğitim kurumlarında uzatılmasını talep etmeyen müdürlerin
görev yapmakta oldukları eğitim kurumları,
ç) Aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıllık müdürlük süresinin dolmasına bağlı olarak
müdürlüğü boşalacak eğitim kurumları
il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.
4.2. Müdürlükte dört yıllık veya aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıllık müdürlük süresini
tamamlayanlardan Yönetmeliğe ekli Ek-1 Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 75 ve
üzerinde puan alanlar, başka eğitim kurumlarında görev süreleri uzatılmak üzere başvuruda
bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlara on eğitim kurumu tercih etme hakkı
verilecek; tercihleri dışındaki eğitim kurumlarına görevlendirmeyi kabul edenler, başvurularında
bu durumu ayrıca belirtecektir.
4.3. Müdürlük görev sürelerinin başka eğitim kurumuna uzatılması için gerekli şartları taşıyanların
görev süreleri, tercihleri de dikkate alınarak Ek-1 Form üzerinden aldıkları puan üstünlüğüne göre
il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali onayı ile uzatılacaktır.
4.4. Adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; hizmet puanı, yöneticilikteki hizmet süresi,
öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılacak; eşitliğin devamı
hâlinde ise görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.
5- İlk Defa ve Yeniden Müdür Olarak Görevlendirilecekler
5.1. Müdürlük görev süresinin uzatılması işlemlerinin tamamlanmasından sonra müdürlüğü boş
bulunan eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.
5.2. Müdürlük görev süreleri uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş
olanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenler ile duyurunun yapıldığı tarihten önce
müdürlük görevinde bulunmamış olanlardan duyurunun son günü itibarıyla Yönetmeliğin 5 ve 6
ncı maddelerinde belirtilen şartları taşıyanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenlerin
başvuruları elektronik ortamda alınacaktır. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu
5.3. Başvurular, Yönetmeliğe ekli Ek-2 Eğitim Kurumu Müdürlüğüne İlk Defa ve Yeniden
Görevlendirileceklere İlişkin Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecek ve değerlendirme
sonuçları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.
5.4. Değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar Değerlendirme Komisyonunca incelenerek
karara bağlanacak; sonuç, il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulacaktır.
5.5. Değerlendirme sonucunda en yüksek puan alandan başlamak üzere boş eğitim kurumu
müdürlüğü sayısının üç katı aday ile son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar sözlü
sınava alınacaktır.

5.6. Adaylar, Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen konular esas alınarak aynı Yönetmeliğe
ekli Ek-3 Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecek ve sözlü sınav sonuçları
il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.
5.7. Sözlü sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar Sözlü Sınav Komisyonunca incelenerek karara
bağlanacak; sonuç, il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulacaktır.
5.8. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adayların görevlendirmeye esas puanları;
Yönetmeliğe ekli Ek-2’de yer alan Form üzerinden aldıkları puanın yüzde ellisi ile sözlü sınavdan
aldıkları puanının yüzde ellisinin toplamı üzerinden belirlenecektir.
5.9. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, durumlarına uygun eğitim kurumlarında görev
almak üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlara on eğitim kurumu
tercih etme hakkı verilecek; tercihleri dışındaki eğitim kurumlarına görevlendirmeyi kabul edenler,
başvurularında bu durumu ayrıca belirtecektir.
5.10. Müdürlüğe görevlendirilmek için gerekli şartları taşıyanlar, tercihleri de dikkate alınarak
puan üstünlüğüne göre il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak
görevlendirilecek; puanların eşitliği halinde sırasıyla Ek-2’de yer alan Forma göre değerlendirme
puanı, Ek-3’te yer alan Forma göre sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi,
öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılacak; eşitliğin devamı
hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.
5.11. Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü
içinde tamamlanacaktır.
6- Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığına Görevlendirme
6.1. Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı normu boş bulunan eğitim kurumlarına,
görevlendirilecekleri tarih itibarıyla Yönetmeliğin 5 ve 7 nci maddelerinde belirtilen şartları taşıyor
olmaları kaydıyla, görevlendirme yapılacak eğitim kurumunda veya eğitim kurumunun
bulunduğu ilçe ve ildeki eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak görev yapanlardan
istekli olanlar arasından, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi
üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilecektir.
6.2. Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirilenlerden dört yıllık görev
süresini tamamlayanların görev süreleri aynı usulle uzatılabilecektir.
6.3. Aynı eğitim kurumunda müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak sekiz yıllık görev
süresini tamamlayan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarından yeniden görevlendirilmek
isteyenler, aynı usulle başka bir eğitim kurumunda görevlendirilebilecektir.
6.4. Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yapılan inhalardan onaylanması uygun
görülmeyenler, görevlendirmeye konu olan eğitim kurumlarına en kısa sürede bildirilecektir. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu
C- DİĞER HUSUSLAR
1. Dört yıllık görev süresini dolduran müdürlerden değerlendirme sonucunda 75’in altında puan
almaları nedeniyle görev süresi uzatılmayacak olanlar, yerlerine görevlendirilecek müdürlerin
göreve başlamaları beklenmeksizin 12 Haziran 2015 tarihinden itibaren en kısa sürede
öğretmenliğe atanacaktır.
2. Dört yıllık görev süresi dolmayan yöneticilerden norm kadro fazlası konumunda olanların
yöneticilikleri, norm kadro fazlası oldukları tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü
itibarıyla sona erecektir.
3. Yöneticilik görevi sona erenlerin, istemeleri halinde öncelikle kendi eğitim kurumlarında
alanları itibarıyla boş bulunan öğretmen norm kadrolarına atanmaları esas alınacaktır.
4. Aynı bahçede veya aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarında
öğrenci sayısının değişmesine bağlı olarak yönetici normlarının aynı bahçe veya aynı bina
içerisindeki bir eğitim kurumundan diğer bir eğitim kurumuna geçmesi durumunda mevcut
yöneticiler Yönetmeliğin 30 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.
5. Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumları, mevcut yöneticilerinin
dört ve sekiz yıllık görev sürelerinin hesaplanmasında tek bir eğitim kurumu gibi
değerlendirilecektir.
6. Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticilerinden dört yıllık görev
süresini tamamlamayanlar, kalan görev sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda
tamamlayabilecektir. Dönüştürülen eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirme şartlarını
taşımayanlardan müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlerini yürütenler
istemeleri halinde ilk defa ve yeniden görevlendirme kapsamında durumlarına uygun başka
eğitim kurumlarında müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilecektir. Ayrıca
bunlardan, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevini yürütenler, teklif gelmesi ve
istemeleri halinde durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında bu unvanlarla
görevlendirilebilecektir.
7. Tek müdür tarafından yönetilen birden fazla eğitim kurumlarında en kıdemli ve kıdemi en az
olan öğretmen ile öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, ilgili eğitim kurumlarının fiilen
görev yapan tüm öğretmenleri dikkate alınarak belirlenecektir. Bu belirlemede yöneticiler dikkate
alınmayacaktır.
8. Tek müdür tarafından yönetilen birden fazla eğitim kurumlarında birden fazla okul aile birliği
ve öğrenci meclisi başkanı bulunması halinde Ek-1 Form üzerinden yapılacak değerlendirme,
yalnızca müdür norm kadrosunun verildiği eğitim kurumunun okul aile birliği başkanı ve
yardımcısı ile öğrenci meclisi başkanı tarafından yapılacaktır.
9. Şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapanlardan eğitim kurumu yöneticiliklerinde
görevlendirilmek isteyenlerin, başvuru tarihinin son günü itibarıyla eğitim ve öğretim hizmetleri
sınıfı kadrolarında görev yapıyor olmaları gerekmektedir.
10. Müdür olarak görevlendirildikleri eğitim kurumlarında dört yıllık müdürlük görev süresini
dolduranlardan halen bir başka eğitim kurumunda altı ay ve daha fazla vekâleten veya geçici
olarak yöneticilik görevini sürdürenlerin değerlendirilmeleri, vekâleten veya geçici olarak
yöneticilik görevini yürüttükleri eğitim kurumlarınca yapılacaktır. Bunlardan asıl görev yerleri
itibarıyla toplam sekiz yıllık müdürlük görev süresini tamamlamayanların görev süreleri asıl görev
yaptıkları eğitim kurumunda uzatılabileceği gibi, durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında da
uzatılabilecektir. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu
11. Müdür olarak görevlendirildikleri eğitim kurumlarında dört yıllık müdürlük görev süresini
dolduranlardan halen bir başka eğitim kurumunda kurucu müdür olarak görev yapanların
değerlendirilmeleri, asıl görev yaptıkları eğitim kurumlarınca yapılacaktır. Bunlardan asıl görev
yerleri itibarıyla toplam sekiz yıllık müdürlük görev süresini tamamlamayanların görev süreleri
asıl görev yaptıkları eğitim kurumunda uzatılabileceği gibi, durumlarına uygun diğer eğitim
kurumlarında da uzatılabilecektir.
12. Müdür olarak görevlendirildikleri eğitim kurumlarında dört yıllık müdürlük görev süresini
dolduranlardan halen yöneticilik (müdür, müdür başyardımcı ve müdür yardımcısı) dışındaki
görevleri geçici olarak yürütmekte olanların değerlendirilmeleri, asıl görev yaptıkları eğitim
kurumlarınca yapılacaktır. Bunlardan asıl görev yerleri itibarıyla bu geçici görevleri de dâhil
toplam sekiz yıllık müdürlük görev süresini tamamlamayanların görev süreleri asıl görev
yaptıkları eğitim kurumunda uzatılabileceği gibi, durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında da
uzatılabilecektir.
13. Dört yıllık müdürlük görev süresini dolduran müdürlerden halen vekâleten veya geçici
olarak yürüttükleri görevler itibarıyla aynı zamanda değerlendirici konumunda olanlar, kendileriyle
ilgili değerlendirme yapmayacaktır. Bu durumda olanların değerlendirmeleri, diğer
değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmeler üzerinden yüzlük sisteme göre
hesaplanacaktır.
14. Kılavuz eki takvime göre yönetici görevlendirme süreci tamamlandıktan sonra yönetici
ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerince tutanak altına alınarak
boş kalan yöneticilikler internet sitesinde 15 gün süreyle duyurulacaktır. Duyuruda; başvuru süresi,
başvurunun nerelere ve nasıl yapılacağı belirtilecektir. Yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim
kurumlarına yapılacak görevlendirmeler, başvuru süresinin bitimini takip eden ilk iş gününden
başlayarak Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde yapılacaktır.
15. Vekâleten veya geçici görevlendirme ile eğitim kurumu müdürlüğüne görevlendirilenler,
kendileri hariç müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı tekliflerini yapabileceklerdir.
16. Seçimler nedeniyle istifa eden eğitim kurumu yöneticilerinin istifa tarihleri ile göreve
döndürülmeleri arasında geçen süreler, eğitim kurumunda geçen 4 ve 8 yıllık sürenin hesabında
dikkate alınmayacaktır.
17. Geçici görevlendirme onaylarında süre belirtilmeyenler ile başka bir göreve vekâleten atanan
eğitim kurumu yöneticileri Yönetmeliğin 27 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendi
kapsamında değerlendirilmeyecektir.
18. Bu kılavuzda yapılan açıklamalar, yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılacak yurt
içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği
anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten eğitim kurumları, Bakan
onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan eğitim
kurumları ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan eğitim kurumlarının
yöneticileri bakımından uygulanmayacaktır.
EK: Yönetici görevlendirme takvimi
İLETİŞİM BİLGİLERİ
DAİRE TELEFON E-POSTA ADRESLERİ FAKS NO
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Merkez Atama Daire Başkanlığı
0 (312) 413 17 31
0 (312) 413 18 44
0 (312) 413 28 57
0 (312) 413 18 49
ikgm_yoneticigorevlendirme@meb.gov.tr 0 (312)
418 23 43Son Güncelleme: 16.04.2015 19:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
mülakat 2015-04-16 21:28:31

2014 mülakat puanları geçerli olmayacak mı? puanını kullanmayanlar mağdur mu olacak?