banner406
banner396
25 Şubat 2015 Çarşamba 00:53
MEB'den 2 Yeni Genelge
GENELGE 1: Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Denetim ve Eğitimleri Genelgesi (Genelge 2015/3)
    
GENELGE 2: 2015 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı Genelgesi (Genelge 2015/2)

  

2015 YILI TEMEL EĞİTİM YAPIM PROGRAMI

HAZIRLAMA ESASLARI

A- TEMEL İLKELER

Türk Eğitim Sistemi'nin amaçları, bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak sistem basamakları ve ilköğretimin nicelik ve nitelik açılarından sunumuna ilişkin temel ilkeler, uygulamaya konulan dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ve ortaokul eğitimini yaygınlaştırma çalışmalarının genel çerçevesini oluşturmaktadır. Bunlar;

. Büyük merkezlerin bir kısım okullarında uygulanmakta olan ikili öğretime son vermek,

. İlkokul ve ortaokul kurumlarında sınıf mevcutlarını aşamalı olarak 24 öğreniciye indirmek,

. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak,

. İklim ve ulaşım durumu elverişli ve güvenlik sorunu olmayan küçük yerleşim birimlerindeki öğrencileri merkezi konumdaki okullara taşıyarak kendilerine nitelikli eğitim olanağı sağlamak, bu öğrencilere taşındıkları merkezlerde öğle yemeği vermek,

. İklim ve ulaşım durumu elverişli olmayan veya elverişli olduğu halde güvenlik sorunu bulunan küçük yerleşim birimlerindeki çocuklarımıza da Yatılı Bölge Ortaokullarında (YBO) öğrenim olanağı sağlamak ve tüm masraflarını karşılamak,

. Öğrencilerin tamamının ders kitaplarını ücretsiz dağıtmak ve maddi olanakları yeterli olmayan öğrencilerin okul giysisi, çanta ve defter gibi gereksinimlerini karşılamak,

. Örgün eğitimi, uzaktan öğretim yöntemiyle desteklemek,

. Temel Eğitim Kurumlarında Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) yapmak,

. Çocuklarımıza temel eğitim aşamasında en az bir yabancı dil öğrenme olanağı sağlamak,

. Okulları, çağın gereklerine uygun araç ve gereçlerle donatmak,

. Çocuklarımızın zihinsel ve bedensel yeteneklerinin geliştirilmesi yanında gelişmelerini de güvence altına alacak fiziki alt yapıyı gerçekleştirmek,

. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitime erişimlerinin sağlanması amacıyla tüm eğitim kurumlarını ulaşılabilirlik ölçütlerine uygun hale getirmek,

. 12 yıla çıkarılan (4+4+4) zorunlu eğitim doğrultusunda gerekli alt yapıyı hazırlamak,

. Yaşı gereği zorunlu eğitim çağı dışında kalan ilkokul mezunlarından 12 yıllık öğrenimini tamamlamak isteyen herkese bulundukları yerde Açık Öğretim yoluyla bu olanağı sağlamak,

. Mevcut eğitim kurumlarımızın sağlık şartlarına uygun ve kendilerinden beklenilen hizmetleri eksiksiz yerine getirebilmeleri için tamamının fiziki altyapı eksikliklerinin giderilmesi hususunda gerekli tedbirleri almak,

. Öncelikle birinci ve ikinci derecede deprem bölgelerinde yer alan mevcut eğitim kurumlarından başlanmak üzere ağırlıklı olarak binaların onarım ve güçlendirmesine devam etmek,

Olarak benimsenmiştir.

B- TEMEL EĞİTİM GELİRLERİ

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 76. maddesine göre temel eğitime ait gelir kaynakları;

. Her yıl Devlet Bütçesinden yapılacak yardımlar,

. Özel idare bütçesine (bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç) yıllık gelirlerin en az %20'si oranında konulacak ödenekler,

. Köy okullarına gelir sağlamak üzere tahsis edilen araziden ve okul uygulama bahçesinden elde edilen gelirler hariç, köy bütçelerine her yıl gelen gelirin en az %10'u oranında konulacak ödenekler,

. Mahkemelerce hüküm olunanlar da dahil olmak üzere bu kanuna göre verilecek para cezaları,

. Gelirleri okullara ve medreselere, diğer ilim müesseselerine tahsis edilmiş bulunan mazbut vakıflar hasılatından her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce bütçe ile tespit edilecek gelirlerle mütevelliler tarafından idare olunacak vakıflardan ayrılacak hisseler,

. İktisadi devlet teşekkülleri, özel kurumlar, dernekler veya hayırsever kimseler tarafından yapılacak her türlü mal, para bağışları ve vasiyetler,

. Faizler,

. Hurdaya çıkacak okul, eşya ve levazımının işe yaramayacağının belirlenmesi sonucu satılmasına karar verilen okul binaları enkazının ve yerini veya okul yerinin değiştirilmesi dolayısıyla bu kanuna göre istifade edilemeyecek durumda kalan arsa ve tarlaların satışından elde edilecek paralar,

. Sözleşme gereğince kısmen veya tamamen yerine getirilmeyen okul yapım işleri, müteahhitlerinden alınacak gecikme veya benzeri tazminat ve müteahhitlerin irat kayıt olunacak teminat akçeleri,

Olarak belirlenmiştir.

C- TEMEL EĞİTİM GİDERLERİ

222 sayılı Kanuna göre sağlanan gelir ve ödenekler bu Kanunun 77'nci maddesindeki hükümler yerine getirilmek şartıyla;

. Köy, kasaba ve şehirlerdeki okul öncesi eğitim, temel eğitim kurumları ve öğretmen lojmanlarının yapım, tadilat, esaslı onarım, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders aletleri ile arsa ve arazi istimlak masraflarına,

. Küçük onarımlar, okulların genel giderleri, yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek okul kitapları ve ders levazımı bedeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek noksanlarının telafisi, esaslı hastalıklarının tedavisi, pansiyonlu ortaokullarının ve tamamlayıcı kursların ve sınıfların masrafları gibi her türlü giderlerine,

Sarf olunur.

D- PROGRAM HAZIRLANMASI

I- Genel İlkeler

2015-2016 Öğretim yılında zorunlu eğitim çağındaki bütün çocukların 12 yıllık kesintisiz eğitime kavuşturulması ve okul öncesi eğitimin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla;

. İl, ilçe, belde ve köylerde bulunan zorunlu eğitim çağındaki çocukların okul ve derslik ihtiyaçları, bir dersliğe düşen öğrenci sayısı, öncelikli kıstas olarak dikkate alınacak, atıl durumda kalacak ya da başka hizmette kullanmak amacıyla hiçbir yatırıma yer verilmeyecektir. Kesinlikle ilköğretim okulu ihtiyacı olması durumunda temel eğitime ait taşınmazların diğer birim ve kuruluşlara geçici tahsisi yapılmayacak, yapılması halinde ise ilin yatırım ihtiyacı olmadığı anlamına gelecektir. Bu nedenle; konunun aynı zamanda, 222 sayılı Kanunun 81'inci maddesinde yer alan; "Bu gelirlerle sağlanan bina ve tesisler veya eşya başka bir hizmete devredilemez. İlköğretimin bina ve tesislerinden, bu kurumların esas hizmetlerini aksatmamak ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın muvafakati alınmak şartıyla, halk eğitim hizmetlerinde ve diğer milli eğitim hizmetlerinde faydalanmak caizdir." hükmü çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

. İçişleri Bakanlığına hitaben yazılan 17 Eylül 2010 tarih ve 5851 sayılı yazımızda "222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu kapsamında; ilköğretimde eğitim, öğretim, okulların arsa ve arazi işleri, ilköğretim yapımı ve donatımı işleri, ilköğretim gelir, giderleri ve planlama işleri ilgili esas ve usuller belirlenmiş... Bu nedenle; Yasa hükümlerine göre yapılması gereken yatırımların Genelgemizde öngörüldüğü şekilde Vali ve Milli Eğitim Müdürlüklerince planlanarak programlanıp, gerçekleşmesi gerektiği hususu ifade edilmiştir.

. Özellikle kırsal kesimde olmak üzere öğrencilerin tamamının devamlarının sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır.

. Taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında öğrencilerin taşındığı taşıma merkezi ilköğretim okullarının fiziki kapasite ihtiyacı giderilecektir.

. Mevcut Yatılı Bölge Ortaokullarının tam kapasite ile hizmet vermesi sağlanacaktır.

. Nüfusu az ve dağınık olan küçük yerleşim birimlerine ve geçici okul binalarının yerine yeni okul binası yapılmayacaktır.

. "Mevcut temel eğitim kurumlarına ait (anaokulu, ilkokul, ortaokul ile bu kademelerde eğitim hizmeti sunulan özel eğitim kurumları, imam-hatip ortaokulu, YBO, vb.) bina ve tesislerin onarımları yaz tatilinde yapılarak eğitim öğretimin aksatılmadan sürdürülmesi sağlanacaktır. "Öğrencileri taşıma kapsamına alındığından kapalı bulunan kırsal kesimdeki ilköğretim okullarından özellikle 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflardaki öğrenci sayısı 10 ve üzerinde olan ve yapılan projeksiyon sonucu uzun süre hizmet verebilecek okullar ile onarım ihtiyacı olduğundan eğitim öğretime kapatılarak, öğrencileri taşıma kapsamına alınan okullar ve lojmanların onarımları yapılarak hizmete açılması sağlanacaktır"

. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam edenlere sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak ve bu hizmetlerden en üst düzeyde faydalanmalarını sağlamak amacıyla her tür ve kademede eğitim hizmeti sunan okullarda destek eğitim odaları açılacaktır.

. Sınır boylarındaki yerleşim birimlerindeki mevcut olan okulların periyodik bakım ve onarımları düzenli olarak yapılacak ve her zaman temiz tertipli ve bakımlı olarak hizmete hazır halde tutulacaklardır.

. Son yıllarda ülke genelinde sıkça meydana gelen depremlerden, mevcut okullarımızın hasar görmesini önlemek açısından, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, öncelikleri Valiliklerce tespit edilerek durumları incelenecek, gerekli görülenlerin onarım ve güçlendirmelerine bu program içinde önem verilecektir.

. İhale Kanunu, Borçlar Kanunu ve Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün 11.10.2004 tarih B.07.0.BHM.0.422270-2232/37939 sayılı görüşleri ile Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığının 12 Ocak 2010 tarih ve 99 sayılı (2010/05) numaralı Genelgesi hükümleri çerçevesinde, depreme karşı yetersizliği tespit edilen ve/veya fen ve sanat kaidelerine uygun olarak imalat yapılmadığı tespit edilen hatalı, eksik, gizli ve açık ayıplı binaların onarım ve güçlendirilmesi için öncelikle hukuki sürecin tamamlanması maksadıyla mahkemeler yolu ile yükleniciler hakkında gerekli işlemlere zaman geçirmeden başlanacaktır.

. Plan hedeflerine göre okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için, temel eğitim kurumlarına ait projelerde gerekli değişiklik yapılarak zemin katlarında okul öncesi eğitime imkan veren gerekli düzenlemelerin yapılması ve yeni anaokulları açıldığında; mevcut ana sınıflarının da hizmete devamı sağlanacaktır.

. 2014 Yılı Temel Eğitim Yapım Programında yer alan, ancak yapımı tamamlanamayan temel eğitim kurumları binalarının tespiti yapılacak, bu işlerden önümüzdeki öğretim yılı başında hizmete alınması gerekenlere öncelik verilerek gerekli ödenek tahsisi yapılacaktır.

. Geçen yıllarda programa alınmış, ancak henüz ihalesi yapılmamış işler, eğitim ihtiyacı, mevcut fiziki kapasite, yer ve öngörülen proje bakımından yeniden değerlendirilecek, önceliğini ve yapılabilirliğini yitirmiş projeler bu programda belirlenen esaslar dahilinde programdan çıkarılacaktır. Bu projelerin programdan çıkarılmasının gerekçeleri, Maarif Müfettişleri İnceleme Raporu ile açıklanacak ve programla birlikte Bakanlığımıza gönderilecektir.

. Yapım, onarım, kamulaştırma, satın alma işlemlerinde Başbakanlığın yürürlükteki Tasarruf Tedbirleri Genelgesi dikkate alınacaktır.

. 2015 yılında çağ nüfusu ve nüfus artış hızı esas alınarak yapılması planlanacak okul yapılarında uygulanacak projeler; Başkanlığımızca hazırlanarak Valiliklerimize gönderilen "EĞİTİM YAPILARI ASGARİ TASARIM KLAVUZU" kitapçığında yer alan hususlar dikkate alınarak, yürürlükteki mevzuata, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, engellilerle ilgili TS 9111 ve TS 12576 no.lu standartlara, Genelge ve diğer mevzuata uygun olarak düzenlendikten sonra uygulamaya konulacaktır. İnşaatı devam eden projeler de yeni Isı Yalıtım ve Deprem Yönetmeliklerine göre gözden geçirilerek gerekmesi halinde iyileştirmeler yapılacaktır.

. Kullanımda bulunan okul binalarının depreme karşı güvenli hale getirilmesi için bütçe imkanları ve aciliyetlerine göre öncelikleri belirlenerek yürütülecektir.

. Mevcut eğitim kurumlarının fiziki alt yapı eksikliklerinin ve bakım onarımlarının yanı sıra afetlerin önlenmesi ve afet hasarlarının telafisine yönelik olarak, geçen yıllarda olduğu gibi, öncelikle birinci ve ikinci derecede deprem bölgelerinde yer alan mevcut eğitim kurumlarından başlanmak üzere ağırlıklı olarak binaların güçlendirilmesine devam edilecek, gerekmesi halinde hukuki süreçle birlikte güçlendirme uygulamalarına ağırlık verilecektir. Sonuç olarak; öncelikle yatılı hizmet veren eğitim kurumları ve diğer binalar arasında yeni deprem yönetmeliğine göre incelenmeyen ve gerekmesi halinde güçlendirilmeyen eğitim kurumunun kalmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

. Proje bedelleri; arsa durumu, mahalli imkanlar ve benzeri durumlar dikkate alınarak hazırlanacak fizibilite raporlarına göre tespit edilmek suretiyle planlandığı maliyet tavanı ve süre içerisinde bitirilmesi sağlanacaktır.

. Yeni işlerin programa alınması ve mevcutların ikmali için; mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 16.04.2003 tarih ve 1769 sayılı Genelgesinde belirlenen esaslara göre proje bedeli tespiti yapılacak, programın Bakanlığımızca onaylanmasına müteakip ihale işlemleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Kamu İhale Kurumu İhale Yönetmeliği ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre yürütülecektir.

. Yeni işler; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62'nci maddesinde belirtildiği üzere mevzuatı gereği, yeterli ödenek, arsa, zemin etüdü, uygulama projesi ve diğer bilgi ve belgeler tamamlanmadan ihaleye çıkarılamayacağından hazırlıkların ve bütçesinin buna göre yapılması gerekmektedir.

. 2015 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen ödenekler il bazında Devlet yardımı adı altında detay programına bağlandıktan sonra, Maliye Bakanlığının serbest bırakma oran ve ilkeleri doğrultusunda İl Özel İdareleri bütçelerine aktarılmak üzere Milli Eğitim Müdürlükleri adına veya Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıklarına Milli Eğitim Müdürlükleri adına gönderilecek ve yerel imkanlarla temin edilen ödeneklerle birlikte onaylı il yapım programı dahilinde kullanılacak, programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapılmayacaktır.

. 2015 Yılı programına konulan bütün bilgilerin en son verilere ve değerlendirmelere uygun olmasına özen gösterilecek, kamulaştırma için bütçede ayrıca ödenek ayrılmadığından Büyükşehir statüsünde olmayan iller tarafından bu maksatla ihtiyaç olabilecek ödenekler program ödeneğinden karşılanarak detayda ayrıca belirtilecektir.

. 222 sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince Büyükşehir olmayan illerimiz Temel Eğitim Yapım Programında ilk tesis ve okul eşyası için de ödenek ayrılması öngörülmektedir. Ayrılacak bu ödeneğe önceki yıllarda binaları yapılmış, ancak donatımı tamamlanmamış okullar ile eşyaları kullanılamaz durumda olan ve yenilenmesi gereken okullar için de planlama yapılacaktır.

Büyükşehir olan illerimize; büyük onarım, ilk tesis okul eşyası, kamulaştırma-satınalma, tezyid-i bedel ve cari giderlere ilişkin ödenekler, ilgisine göre Strateji Geliştirme Başkanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından proje, dosya, okul adına veya toplu halde il-ilçe milli eğitim müdürlükleri adına gönderildiklerinden, Büyükşehir olan iller Tablo-1 ve Tablo-2'nin bu ödeneklere ilişkin kısımlarına gelir-gider-harcama girmeyecek ve Tablo-3'ü doldurmayacaktır.

Büyükşehir statüsündeki iller; 2015 yılı genel bütçe kapsamında mahalline gönderilen İlköğretim Okulları + Ek Derslik Proje ödeneklerini sadece inşaat projelerinde kullanılmak üzere planlayacaklardır.

222 sayılı Kanunun 76'ncı maddesi gereği bütçeleştirilmek üzere yıl içerisinde ihtiyaç olabilecek ek ödenek talepleri, ilin tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığına yapılacaktır. Zira Temel Eğitim kurumları için Valiliklere tahsis edilen ödenekler proje bazında yapılmayıp toplu olarak yapılmakta ve planlaması da Valiliklerce gerçekleştirilmektedir.

. Kalabalık sınıflı ve ikili öğretim yapılan okulların tekli öğretime ve sınıf mevcutlarının standartlara indirilmesi amacıyla; arsası yeterli olan ilköğretim okullarına ek bina (ek derslik) yapılacaktır.

. Karşılığı halk katkısı olarak gösterilen projelerin programa alınabilmesi, bu iş için ayrıca Bakanlığımızca ek ödenek tahsisine imkan olmadığı dikkate alınarak projenin tamamı için katkının taahhüt edilmesi ya da ihtiyaç olabilecek ilave kaynağın mahallince karşılanması halinde değerlendirilebilecektir.

. Mevcut okulların, bakım-onarım ve fiziki altyapı (wc, içme suyu, elektrik vb.) eksikliklerinin giderilmesi sağlanacaktır.

. Valiliklerce hazırlanıp Bakanlığımızın onayından sonra uygulamaya konulan Temel Eğitim Yapım Programının esasını teşkil eden Tablolarda, el ile silinti-kazıntı ve düzeltme yapılması uygun olmadığından, hazırlayıcıların Genelgede belirlenen ilke ve politikaları ve tabloların arkasındaki açıklamaları detaylı olarak inceledikten sonra gerekli işlemleri tesis ederek, gereksiz zaman alıcı yazışmalara meydan vermeyecek şekilde tedbirler alınmalıdır.

. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58'inci maddesi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26'ncı maddesine göre haklarında işlem yapılması gerekmesi halinde Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayımlanan ve Valiliklere gönderilen (2008/20) sayılı Genelgeye göre işlemler yürütülecektir.

II- Okul Öncesi Eğitim Kurumları

Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için zorunlu eğitim kapsamında olan okul öncesi dönem eğitimi ile normal gelişim gösteren ve zorunlu ilköğretim çağına girmemiş çocukların eğitimini kapsayan okul öncesi eğitim, anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıfları ile özel eğitim anaokulları ve özel eğitim anasınıflarında verilmektedir. Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, okul öncesi eğitimin amaçları ve görevleri; çocukların beden, zihin, duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, onları ilköğretime hazırlamak, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.

Bu amaçları gerçekleştirmek için yapılacak anaokullarının yer tespitinde; göç alan ve gecekondulaşmanın olduğu yerleşim bölgeleri, çağ nüfusunun yoğun olduğu yöreler, Türkçe'nin doğru ve güzel konuşulmadığı yöreler kriter olarak alınacaktır.

Okul bahçesi uygun olan alanlara ihtiyaç durumuna göre anaokulu veya anasınıfı ek derslik yapımına yer verilecek olup nüfusu az olan küçük yerleşim yerlerine 1 veya 2 derslikli anasınıfı ek derslik yapımına özen gösterilecektir.

Daha önceki yıllarda başlanıp halen inşaatı devam eden okulöncesi eğitimine ait kurumların 2015 yılı içerisinde bitirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

Halen, eğitim-öğretime tahsisli olup değişik nedenlerle kullanım dışı kalan eğitim kurumları ile yeni yapılan okul öncesi eğitim kurumları Bakanlığımız Stratejik Planında öngörüldüğü şekilde öncelikli olarak okul öncesi eğitim hizmetlerinde kullanılacak, başka kurum ve kuruluşlara geçici de olsa tahsis edilmeyecektir.

Okul Öncesi Eğitim; 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre, ilköğretim kurumu olmasından dolayı, bütçeden okul öncesi eğitim kurumlarının yapımı için gerekli ödenek ayrılacaktır.

Okul Öncesi Eğitim de; yıllık programlarda gösterilen hedefe ulaşılabilmesi için 2015 Yılı Temel Eğitim Yapım Programında yer alan ilkokul projelerinden 6-12 derslikli olanların bünyesinde (1) Anasınıfı, 12 derslikten fazla olanların bünyelerinde ise (2) Anasınıfı olmak üzere okul öncesi eğitim kurumlarına yer verilmesi sağlanacak ve yeni yapılan anaokulları eğitime açıldığında anasınıfları hiçbir şekilde eğitime kapatılmayacaktır.

III- Yatılı Bölge Ortaokulları Onarımı

Bakanlığımızın kullanımındaki binalarda özellikle yatılı olanların deprem etkilerine karşı güçlendirilmesi ve onarımı çok büyük önem arz ettiğinden halen yürütülen birtakım projeler dahilinde bu okulların onarım ve güçlendirilmesinin Valiliğince planlanması halinde bile, yapılan planlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yeniden gözden geçirilerek nihai karar oluşturulacak, onarım ve güçlendirmeler mutlaka bütçe imkanları oranında ağırlıklı olarak gerçekleştirilecektir. Bu husus dikkate alınarak Valilikler bazında yapı tesis ve büyük onarım ödenekleri tahsis edilirken YBO'ların yoğun olarak bulundukları iller de göz önüne alınmıştır. 2015 yılında bu okulların bakım ve onarımları için ayrıca ilave ödenek verilemeyeceği de dikkate alınarak planlamanın buna göre yapılması için özen gösterilecektir.

Program hazırlığında bu okulların özelliği de dikkate alınmak suretiyle, güçlendirme ve onarım ile büyük ve küçük onarımlarının yapılabilmesi için yeteri kadar ödenek planlanacaktır.

Onarım planlaması yapılırken, uygulama projesi yapılamayan onarım işlerinde, hazırlanan rölevelere dayalı olarak düzenlenen mahal listeleri ve metrajlara göre yaklaşık maliyeti hesaplanacaktır.

IV. Özel Eğitim Hizmetleri

Özel eğitim; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitsel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek, geliştiren programlarla, en az sınırlandırılmış eğitim ortamlarında, özel öğretim yöntem ve teknikleri ile özel olarak hazırlanmış araç gereçleri kullanılarak, üst öğrenime, iş/meslek alanlarına hazırlanmalarını, topluma uyumlarını, bağımsız yaşam becerileri kazanmalarını, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını, kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını ve üretken olmalarını sağlamayı amaçlar.

Bakanlığımızca, zorunlu eğitim dönemi okul öncesi dönemden başlayarak ortaöğretimi de kapsayacak şekilde düzenlenen özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için her tür ve kademede kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitim hizmeti verilebildiği gibi bu bireyler için özel eğitim kurumları da açılmaktadır. Bu kapsamda görme, işitme, ortopedik, zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler için örgün eğitim hizmeti sunan özel eğitim okul/kurumları Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca zorunlu öğrenim çağında olan ve sağlık problemleri nedeniyle doğrudan eğitim kurumlarından yararlanamayacak özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için de evde veya hastanede eğitim hizmetleri sunulmaktadır.

Özel eğitim kurumlarının da 222 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi kapsamındaki eğitim kurumları arasında bulunması nedeniyle bu eğitim kurumlarına da bütçeden gerekli ödenek ayrılacaktır.

Bu kapsamda Yatırım Programı hazırlanırken aşağıda açıklanan hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

. İlköğretim kurumları yapım planlanmasında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitim alanlar için 16 derslik ve üzeri okullarda en az 1 destek eğitim odası, 24 derslikten fazla olan okullarda 2 destek eğitim odası, 32 derslikten fazla olan okullarda 3 destek eğitim odasına; tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam edemeyecek durumdaki öğrenciler için ihtiyaç doğrultusunda özel eğitim sınıfına yer verilecektir.

. Özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve yetenek türlerine uygun eğitim almalarını sağlamak amacıyla hizmet sunan kurumlar olan Bilim ve Sanat Merkezlerini yaygınlaştırmak.

. Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların okul öncesi dönem eğitimine erişimlerini sağlamak amacıyla ihtiyaç doğrultusunda özel eğitim anaokullarının yaygınlaştırılmasını sağlamak.

. Orta/ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler veya otizmi olan bireyler için gündüzlü eğitim hizmeti sunulması amacıyla I. ve II. kademe olarak açılan özel eğitim uygulama merkezi (okulu)' nin metropol illerin her merkez ilçesinde, diğer illerimizin ve nüfusu kalabalık her taşra ilçesinde en az bir veya ihtiyaca göre 2-3 özel eğitim uygulama merkezi (okulu) inşa edilmesi,

Tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam edemeyecek durumdaki özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişimlerini sağlamak amacıyla, okulöncesi, ilkokul ve ortaokullar bünyesinde özel eğitim sınıfları açılması.

. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitsel değerlendirme, tanılama, izleme ve yönlendirme hizmetlerini yürüterek birey için en az sınırlandırılmış eğitim ortamını önerir, birey ve ailesine destek eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunan, büyük çoğunluğu amacına uygun olmayan binalarda hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezi binalarının yapım ve onarımları ile mevcut binaların fiziki şartlarının iyileştirilmesi,

  • Bu nedenle, Eğitime %100 Destek Projesi ve buna benzer projeler de göz önünde bulundurularak İl yönetimlerince, mahalli imkanlar ile hayırsever kişi ve kuruluşların katkılarının özel eğitim alanında değerlendirilmesine de özen gösterilmesi,
  • İl ve İlçe merkezlerinde atıl durumda bulunan kamu binalarının özel eğitim alanında değerlendirilmesine öncelik verilecektir. Bu binaların fiziki iç ve dış mekanlarında gerekli tadilat bakım ve onarımlar yapıldıktan sonra açılış onayı için ilgili Genel Müdürlüğe teklifte bulunulması gerekmektedir.

V-Rehberlik Hizmetleri

  • Rehberlik ise eğitim sisteminde; eğitsel-mesleki gelişim yönlendirme, önleme ve psikososyal müdahaleye yönelik ruh sağlığı hizmetleri, aile rehberliği, kurumsal danışmanlık, psikolojik ölçme değerlendirme yöntem ve araçlarının temini, geliştirilmesi ve dağıtımına ilişkin rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini vermek, çeşitli eğitim tür ve kademeleri arasında rehberlik hizmetlerinin bir bütün olarak verilmesini, hizmetlerdeki yöntem ve araçların bilimsel standartlara uygunluğunu sağlamayı amaçlar.

VI- Uygulama Projeleri

. Proje seçiminde, mevcut öğrenci sayıları, fiziki kapasite, yörenin eğitim gereksinimi ve yerleşim birimlerinin gelecekteki nüfus artışından dolayı inşa edilecek binaya, derslik, lojman, WC-depo gibi eklentilerin yapılabileceği de göz önüne alınarak okul büyüklükleri tespit edilerek yürürlükteki Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Isı Yalıtımı, Sığınak, Yangın Yönetmeliği ve Fiziksel Engellilerle ilgili genelgeler hükümlerine göre Bakanlığımızca hazırlatılan projeler 1 Mayıs 2006 tarih ve 2461 sayılı yazılar ekinde Valiliklere gönderilmiştir. Bunlardan Temel Eğitim Kurumları ve özel eğitim okul/kurumları için hazırlanan ve uygulamaya konulan projelerden yararlanılabilmesi için azami gayret gösterilecektir.

. Ayrıca; yapılması planlanacak okul yapılarında uygulanacak özel projeler; Bakanlığımızın fonksiyon yönünden uygunluk görüşü alındıktan sonra yürürlükteki mevzuata, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, engellilerle ilgili TS 9111 ve TS 12576 no.lu standartlara, Genelge ve diğer mevzuata uygun olarak düzenlendikten sonra uygulamaya konulacaktır. İnşaatı devam eden projeler de yeni Isı Yalıtım ve Deprem Yönetmeliklerine göre gözden geçirilerek gerekmesi halinde iyileştirmeler yapılacaktır. Ayrıca; (2009/90) numaralı Fiziksel Engelliler İçin Okul Binalarında Yapılması Gereken Düzenlemeler konulu Genelge esaslarına göre revize edildikten sonra uygulamaya konulacaktır. Engellilere yönelik yapılması gereken bu düzenlemeler için yeterli onarım ödeneği ayrılacaktır.

Bu nedenle; Valiliklerce özel proje hazırlatılmasına ihtiyaç duyulması halinde Bakanlığımızca hazırlanan proje ihtiyaç programlarına ve "EĞİTİM YAPILARI ASGARİ TASARIM KLAVUZU" esaslarına uyulması zorunludur.

Uygulanması planlanan eski tip ilköğretim okulu projelerin yürürlükteki deprem, ısı, yalıtımı, yangın vb. yönetmeliklere göre mühendislik revizyonlarının yapıldıktan sonra uygulamaya geçilmesi gerekmektedir.

Uygulama projesi seçilirken; arsa teminindeki güçlükler, teknolojik gelişmelere ve yeni müfredat programlarına cevap verebilecek özelliklere sahip olması ve arsa bedellerinin yüksek olması nedeniyle arsanın imar durumuna göre en yüksek değerde yapılaşma oranı dikkate alınmak suretiyle okul arsalarının en ekonomik şekilde kullanılması sağlanacaktır.

Son yıllarda ülkemizde sıkça meydana gelen depremler nedeniyle projelerin planlandığı şekilde uygulanmasına özen gösterilmekte olduğundan, Bakanlığımızca hazırlanan ve uygulamaya konulan Temel Eğitim Yapım Programı genelgesine ait tablolarda kat ilavelerine izin verilmeyecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Söz konusu projelerde değişiklik yapılması ya da kat ilave edilmesi tasarlanan projenin fonksiyonlarındaki dengeleri bozacağı gibi yukarıda isimleri sayılan yönetmeliklere de uygun olmayacağı düşünülmektedir.

VII- GAYRİMENKUL İŞLEMLERİ

A) Satın Alma veya Kamulaştırma

Büyükşehir olmayan illerde; ilköğretim kurumları için arsa ve arazi satın alınması veya kamulaştırılması köy okulları için köy tüzel kişiliklerine, şehir ve kasaba okulları için il özel idarelerine aittir. Bu nedenle; taşınmazlarla ilgili davalarda husumetin taşınmazı temin etmekle görevli il özel idareleri ya da köy tüzel kişiliklerine yöneltilmesi gerekmektedir.

Büyükşehir olan illerde; okul ve eğitim kuruma adına ayrılan arsaların kamulaştırma işlemlerinin tüm süreçleri İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek olup, kamulaştırma mevzuatı kapsamında tamamlanan dosyalara ilişkin kamulaştırma ödeneği tüm eğitim kademeleri (anaokulu, ilkokul, ortaokul, imam-hatip ortaokulu, YBO, vb.) için Bakanlığımız İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığından talep edilecektir. Bu kapsamda elde edilen taşınmazlar Maliye Hazinesi adına tescil Bakanlığımıza tahsis edilecektir. Hak sahiplerine ödemeler de İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

Yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanılamayacağı dikkate alınarak genel mevzuata göre gerçekleştirilecek bu işlemlerde sonradan çıkabilecek hukuki problemlerin önlenebilmesi amacıyla azami dikkat gösterilecektir.

Kamulaştırma kararının alınmasından sonra 2942 sayılı Kanunun 8'inci maddesinde belirlendiği şekliyle Valiliklerin tapuda kayıtlı olan taşınmaz mallar hakkında yapacağı kamulaştırmalarda satın alma usulünü öncelikle uygulamaları esastır. Buna göre satın alınan veya trampa edilen taşınmaz mal sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır ve bu şekilde yapılan kamulaştırmaya veya bedeline itiraz davaları açılamaz. Ancak anlaşma olmaması veya ferağ verilmemesi halinde 2942 sayılı Kanunun 10'uncu maddesine göre işlem yapılması gerekmektedir.

Sonraki yıllarda programa alınması öngörülen Temel Eğitim Kurumları için kamulaştırılması gerekli arsanın bilgi ve belgeleri temin edilecek ve ödenek tahsisine esas olmak üzere; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 8'inci maddesinde belirlenen esaslar doğrultusunda gerçek bedelleri tespit edilerek öncelikleri de belirtilmek suretiyle Tablo -15'de gösterilecektir. (Büyükşehir statüsündeki iller hariç )

Önceki yıllarda bütçe ödeneklerinin yeterli olmaması gerekçe gösterilerek, kamulaştırma-satın alma ve bunlardan doğan bedel artırımları için Valiliklerimizce yeterli ödenek ayrılmadığından vatandaşlar idareyle sürekli karşı karşıya gelmektedir. Bunun önlenmesi için bundan böyle programa Valiliklerce bu maksatla yeterli ödenek ayrılacak, arsa kamulaştırmasından doğan bedel artırımı davası sonucu alacaklı olanların bedelleri ilgili tablolara işlenecek ve 2015 Yılı Temel Eğitim Yapım Programına karşılığı konularak ilgililere ödenecektir. (Büyükşehir statüsündeki iller hariç )

B) Tapu, Tescil, Tahsis

Büyükşehir statüsünde olmayan iller; 222 sayılı Kanunun 7'nci bölümü " Okulların Arsa ve Arazi İşleri" gereği temin edilen arsaların tapu kayıtları bulundukları yer itibariyle il tüzel kişiliği ya da köy tüzel kişiliği adına tapuya tescil ettirilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle; iliniz dahilindeki tüm ilköğretim kurumlarına ait arsaların tapu kayıtlarının incelenmesi ve yukarıda belirtilen yasa mevzuatına uygun olarak tapuya tescil ettirilmeleri için gerekli işlemlerin yürütülmesi sağlanacaktır. Bu uygulamada işlemlerin, özellikle 222 sayılı Kanunun ek geçici 1 inci maddesi hükümlerine göre yürütülmesine özen gösterilecektir. Bu hususta 29 Ağustos 2007 tarih ve 26628 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 315 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin 3'üncü maddesinde "İlköğretim kurumlarına tahsis edilen yerler" açıklandığı şekilde de işlemler yürütülecektir.

6360 sayılı Kanunla büyükşehir olan 30 ildeki il özel idareleri ile köylerin tüzel kişiliği kaldırıldığından, il özel idaresi veya köy tüzel kişiliği adına tapuya tescil edilen taşınmazlar (okul, arsa, tarla vb.) ile köy statüsünde iken sonradan belediye (belde) olan yerlerdeki okul alanlarının da tapu kayıtlarına "Milli Eğitim Bakanlığının muvafakati alınmadıkça satılamaz ve başka hizmetlere tahsis olunamaz."şeklinde şerh konularak, tapu kaydının mülkiyet bilgileri ile açıklamalar kısmındaki bilgilerinin tam olarak doldurulması ve Maliye Hazinesi adına tapuya tescillerinin ve Bakanlığımız adına tahsislerinin yapılması yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

6360 sayılı Kanunla büyükşehir olan 30 ildeki il özel idareleri ile köylerin tüzel kişiliği kaldırıldığından; Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün (Mülga İlköğretim Genel Müdürlüğünün) 14.01.2008 tarihli ve 544 sayılı yazısı ve İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının (Mülga Yatırımlar Tesisler Dairesi Başkanlığının) 17.06.2003 tarihli ve 3729 sayılı (mülga 2003/46 no.lu) Genelgesi doğrultusunda Bakanlığımız ve diğer kamu hizmetleri yönüyle ihtiyaç duyulmayan kapalı köy okullarının kamu yararı gözetilerek 222 sayılı Yasanın 76/i maddesine göre satılması ve elde edilecek gelirlerin Temel Eğitim hizmetlerinde kullanılması için Valilik taleplerine ilişkin düzenlenen Bakanlık talimatları doğrultusunda, mevzuat değişikliği nedeniyle Genelgenin yayımından itibaren işlem tesis edilmeyecek ve yeni talepte bulunulmayacaktır.

Okul alanlarının eğitim öğretimdeki yeni gelişmeler, yapısal değişmeler ve dönüşümler doğrultusunda Bakanlığımız hizmetleri yönüyle değerlendirilmesi ve muhafazası için gerekli tüm tedbirler Valiliklerce alınacaktır.

222 sayılı Kanunun 81'inci maddesinde yer alan; "Bu gelirlerle sağlanan bina ve tesisler veya eşya başka bir hizmete devredilemez. İlköğretimin bina ve tesislerinden, bu kurumların esas hizmetlerini aksatmamak ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın muvafakati alınmak şartıyla, halk eğitim hizmetlerinde ve diğer milli eğitim hizmetlerinde faydalanmak caizdir." hükmü çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

222 sayılı Yasanın 87. Maddesi " İlköğretim okulu öğretmenlerinin oturmaları için yapılmış ve yapılacak konutlardan köylerde olanlar, öğretmenlere parasız olarak tahsis olunur ve başka iş için kullanılamaz. Şehir ve kasaba okulları içinde veya civarında öğretmen ve müdürlerin oturmaları için yapılmış olan konutlar, aynı okulda görevli öğretmen ve müdürlerden başkasına verilemez. Bunun haricinde, okul binalarının tamamı, bir kısmı veya müştemilatı konut olarak kullanılamaz. " hükmü, geçici tahsis taleplerinde dikkate alınacaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik Eki cetvellerde Kamu İdaresi olmadıkları için yer almayan veya tüzel kişilikleri bulunmayan mahalle muhtarlıkları, dernek, vakıf vb. kurum ve kuruluşlara taşıma kapsamında olan ve kapalı durumda bulunan okulların onarılarak sosyal ve kültürel amaçlarla kullanılmak üzere mevcut mevzuatı gereği tahsisi yapılamamaktadır.

Özellikle temel eğitim kurumlarının tahsis, geçici tahsis, devir, takas, ifraz, vb. işlemlerinde 222 sayılı Kanun hükümleri ile 2015 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı Genelgesinde yer alan hususlar, maarif müfettişleri tarafından düzenlenecek inceleme raporlarının tahlil ve münakaşa bölümlerinde ele alınacak, bu hususlara uymayan konular hakkında teklif getirilmeyecek ve Bakanlığımızdan uygun görüş talep edilmeyecektir.

VIII- Yıl İçinde Yapılacak Program Değişiklikleri

A) Ek Yapım Programı

2015 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı Bakanlığımızca onaylanarak uygulamaya konulduktan sonra; programda yapılacak değişiklikler, programa alınan yeni projeler ve bütçesinde olabilen gelişmeleri kapsayan Ek Yapım Programları kişi, kurum ve kuruluşlarca bağış olarak yapılanlar dahil Bakanlığımız onayı alındıktan sonra uygulamaya konulacaktır.

Ek yapım Programı (Tablo-20)'ye, 2015 programında olup, çıkarılan karakteristiği, süresi veya ödeneği değiştirilen projeler ile 2015 yılında programa yeni alınan veya karakteristiği, süresi, ödeneği değiştirilen projeler yazılacaktır.

Programdan çıkarılan ve değiştirilen işlerle ilgili gerekçe ve yeni işler için gösterilen ödeneğin nasıl karşılanacağı üst yazıda belirtilecek ve bütçedeki gelişmeler izlenmesi bakımından her ek yapım programı (Tablo-20) Tablo-1-2-3 tablolarıyla birlikte tasdikli olarak Bakanlığımıza gönderilecektir. Finansmanı gösterilmeyen ek programlar Bakanlıkça işlem yapılmadan iade edilecektir. Ek programlarla birlikte tanzim edilecek Tablo-1-2-3 sayfası da esas programda olduğu gibi bizzat ilin Valisi tarafından imzalanarak Bakanlığa gönderilecektir.

Program disiplinin sağlanabilmesi için; yeni işlerin ek yapım programına alınmasının gerekmesi halinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (b) fıkrasının "Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler ile ihalenin ivedi olarak yapılmasını gerektiren haller hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır." göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

B) İŞ ARTIŞI (%10)

4734 Kamu İhale Kanunu'nun 62/c Maddesi: "Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. ... Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur..."

4734 Kamu İhale Kanunu'nun 5. Maddesi: " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez."

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 15. Maddesi: "Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a)İşin yapılma veya teslim yeri.

b)İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları."

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 24. Maddesi: "Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, ... Süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

...

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur... " Hükmüne yer verildiği bilinmektedir.

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı (mülga) Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığının 06.10.2010 tarihli ve 6139 sayılı (2010/62 no.lu) Genelgenin 1. Maddesinde: "Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili yönetmelikler yürürlüğe konularak, yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşme yapılması esası getirildiğinden; yapım aşamasında İdare ve yükleniciler arasında anlaşmazlıklara meydan verilmemesi amacıyla, ihale öncesi hazırlıkların (mülga) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 16.04.2003 tarih ve 1769 sayılı Genelgesine uygun yapılması, iş ve imalatların eksiksiz tarif edilmesi gerekmektedir."

İfadesine yer verilmiş olmakla, projelerde ve mahal listelerinde belirtilen iş ve imalatların ihaleden önce eksiksiz tarif edilmesi gerektiği hatırlatılmıştır.

Bu nedenlerle, yatırım programında yer alan ve projesine uygun olarak (karakteristiği; uygulanması uygun görülen tip proje, ödenek teminine esas olacak tip proje vb.) hazırlanan keşif özeti ve yaklaşık maliyet hesabına göre Valilik yetki ve sorumluluğunda ihalesi yapılıp sözleşmesi imzalanan ve inşaatı devam etmekte olan projelerde, sonradan yapılması planlanan proje tadilatı veya imalat değişiklilerinin işin sözleşme bedeli üzerinden %10 iş artışı dahilinde yaptırılmasına ilişkin taleplerin, öngörülemeyen durumlar haricinde teklif edilmemesine azami gayret gösterilecek ve projelerin belirlenen maliyet tavanı içerisinde sözleşmesi dahilinde tamamlanarak hizmete alınması için gerekli tüm tedbirler Valiliklerce alınacaktır.

Ek yapım programları Bakanlığımızca onaylanmadan işleme alınmayacağı hususuna da önem verilecektir.

E- DİĞER ESASLAR

Enerji Verimliliği Kanunu'nun, 02/05/2007 tarihli ve 26510 sayılı, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik'in 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı, ayrıca; Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 14/02/2008 tarihli ve 1808 (2008/2) sayılı ve 12/08/2008 tarihli ve 9730 (2008/19) sayılı Genelgesinde Kanun ve Yönetmelikle getirilen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından www.eie.gov.tr internet adresinde yayımlanan tedbirlerin uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi talimatının verildiği bilinmektedir. Temel Eğitim Yapım Programlarının hazırlanmasında, yukarıda bahsedilen Yönetmeliğin 31 ve 32'nci maddelerinde verilen internet adreslerinde yayımlanan uygulamaların gerçekleştirilmesi için gerekli planlamanın yapılması sağlanacaktır.

222 sayılı Kanunun 76. Maddesi gereği ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdarelerinin kesinleşmiş (222 sk.-76/b ye göre) gelirlerinin en az % 20' si olması gerekmesine rağmen eğitim ihtiyacının öncelik ve acilliği nedeniyle, söz konusu payın daha fazla oranda ayrılması için gayret gösterilecektir. Bu hususun izlenmesi maksadıyla Tablo-1 in üst kısmında gösterilen yere 2013 Mali Yılı İl Özel İdaresinin 222/76-b ye göre kesinleşmiş gelirleri toplamı yazılacak ve bununla ilgili il özel idaresi genel sekreterliğinden onaylı alınacak yazı programla birlikte Bakanlığımıza getirilecektir.

10.11.1986 tarih ve 1986/90 sayılı Genelge gereğince 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu kapsamı içinde yıllık yapım programına alınan, Bakanlığımızca onaylanan programda gösterilen ve ödeneği halk katkısı ile finanse edilen işler için uygunluk belgeleri istenilmesi halinde Valilikçe düzenlenerek ilgili kişi ve kuruluşlara verilecektir.

Fiziki kapasitesi yeterli eğitim-öğretim kurumlarımızın bünyesinde anasınıfı oluşturulacak, kapalı olanların da faaliyete geçirilmesine çalışılacaktır.

Temel Eğitim kurumlarının başka amaçlarda kullanılması için tahsisleri talep edilmeyecek, mevcut bina ve tesislerin tamamı amaçları doğrultusunda kullanılacak, atıl vaziyette bulunan ve ihtiyaç duyulan bina ve tesislerde gerekli tadilat ve onarım yapılarak bunların okul öncesi, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okul, kurum ve sınıfları hizmetlerinde kullanılması esas alınacaktır.

Bugüne kadar, ilköğretim hizmetleri dışında kullanılmak üzere geçici tahsisi yapılan bina ve tesislerden gereksinim duyulanların ilköğretim hizmetlerinde kullanılması için gerekli önlemler alınacak, başka kurum ve kuruluşlara tahsis edilen okul, bina ve tesislerin bulunduğu bölgelerde yeni derslik yapımına yer verilmeyecektir. Ayrıca; yılı bütçe tekliflerini hazırlamak için Valiliklerce düzenlenip Bakanlığımızca kullanılan istatistiki veriler esas alındığından, ihtiyacı olmayan ya da başka hizmetlere tahsis edilmek amacıyla yatırım programına yeni iş alınması halinde Bakanlığımızın ilgili birimi tarafından bu hususlar tespit edilmekte, yatırım programının onaylanmaması gündeme gelmekte veya uzun yazışmalara sebebiyet verilmektedir. Bu nedenle Valiliklerimizin bu hususa önemle dikkat etmeleri gerekmektedir.

Nüfusu az ve dağınık olan yerleşim birimlerinde kiralık veya geçici binalarda öğretim yapmakta olan ve yeterli sayıda öğrencisi bulunmayan okullara devam eden öğrencilerin, çevredeki okulların olanaklarından yararlanmaları sağlanacaktır.

Valilikler, daha önce hazırladıkları ve il genel meclisinden geçirdikleri yapım programlarını bu ilkeler ve esaslar çerçevesinde yeniden bir değerlendirmeye tabi tutarak önceliklerini ve ağırlıklarını tespit etmek suretiyle, sınırlı kaynağın en rasyonel, ekonomik, etkin ve zamanında değerlendirilecek şekilde dağılımını sağlayacaklardır.

Bu genelge ile istenilen tüm bilgi ve belgelerin sağlıklı olarak düzenlenmesi halinde, yatırımların planlanan zaman ve maliyet tavanı içerisinde gerçekleşebileceği de önemli bir husus olarak değerlendirilecek ve 222 sayılı Kanunun 79'uncu maddesinde de "Bu planların uygulanmasından başta Mülkiye Amirleri, İl Daimi Komisyonları, Milli Eğitim Müdürleri, İlköğretim Müfettişleri, İlçe Eğitim Müdürleri yükümlü ve sorumludurlar." belirtildiği üzere uygulamadan doğan her türlü sorumluluk Valiliğinize aittir.

F- İZLEME RAPORLARI

Programa alınan işler, yatırım uygulama raporlarıyla izlenecektir. Bu raporlarda işin uygulama yılı başlangıcından dönem sonuna kadar ve dönem içinde harcama ve gerçekleşme durumları, bunların finansman ayrıntısı (Devlet Bütçesi-Halk Katkısı) belirtilecektir.

Yatırım Uygulama Raporları

1 Ocak - 31 Mart,

1 Nisan - 30 Haziran,

1 Temmuz - 30 Eylül,

1 Ekim - 31 Aralık

dönemlerini kapsayacak şekilde hazırlanacak, en geç dönem sonunu takip eden 15 gün içindeBakanlığımıza (İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı) gönderilmesi sağlanacak, ayrıca Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Başkanlığına da birer örneği gönderilecektir. Yıl içerisinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar nedeniyle ek yapım programları çerçevesinde yapılan değişiklikler; Bakanlıkça onaylanmasından sonra dönem raporlarına yansıtılacaktır. İllerin planlanan ödenekleri zamanında gönderilen Yatırım Uygulama Raporlarına göre işleme alınacaktır.

Ayrıca, dönem izleme raporları yukarıda açıklandığı şekilde hazırlanıp tasdik edildikten sonra Bakanlığımıza (İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı) gönderilecek Başkanlığımızın (iedb@meb.gov.tr.)olan e-posta adresine mail olarak atılarak, herhangi bir gecikmeye meydan verilmeyecektir.

Kaynak: www.memurlar.net

Son Güncelleme: 25.02.2015 00:54
Anahtar Kelimeler:
MebGenelge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vedat 2015-02-27 11:50:25

arkadaşlarım yanına giiyorum