banner406
banner396
01 Mart 2014 Cumartesi 14:14
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya zor sorular

 Ders­ha­ne­le­ri ka­pa­tan ve 40 bin ida­re­ci­yi tas­fi­ye eden ka­nun ta­sa­rı­sı­nın gö­rüş­me­le­ri­ne Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı­’ya mu­ha­le­fet mil­let­ve­kil­le­ri­nin sor­du­ğu so­ru­lar dam­ga vur­du. Ta­sa­rı­nın ge­ne­li üze­rin­de ya­pı­lan ko­nuş­ma­lar­da ta­sa­rı­nın eği­ti­me kat­kı sağ­la­ma­yı de­ğil bir ca­mi­adan in­ti­kam al­ma­yı amaç­la­dı­ğı be­lir­ti­l­di:

Gü­ney­do­ğu­’da ders­ha­ne­le­rin boş­lu­ğunu PKK’­nın dol­dur­ma­ma­sı için dü­şün­dü­ğü­nüz ted­bir­ler ne­ler­dir?

Okul mü­dür­le­ri­ni va­li­le­rin ata­ma­sı, Os­lo­’da ka­bul et­ti­ği­niz eği­ti­min ye­rel yö­ne­tim­le­re dev­rine ha­zır­lık mı?

Müs­te­şar ve Ta­lim Ter­bi­ye Ku­ru­lu dı­şın­da tüm yö­ne­ti­ci­le­rin de­ğiş­ti­ril­di­ği bir baş­ka ül­ke var mı­dır?

Mes­lek ha­ya­tı­nız­da hiç te­pe­den in­me­ci bir tarz­da, ya­ni si­zin yap­tı­ğı­nız gi­bi gö­rev­den alın­dı­nız mı?

On bin­ler­ce yö­ne­ti­ci­nin gö­rev­den alın­ma­sı, eği­tim­de bir za­fi­yet mey­da­na ge­tir­me­ye­cek mi­dir?

Mil­li Eği­ti­m’­in en önem­li so­ru­nu ders­ha­neyi dö­nüş­tür­mek, özel oku­la çe­vir­mek mi­dir?

Bu ta­sa­rı, eği­tim­de ku­rum­sal­laş­ma­yı yok edi­yor, ör­güt kül­tü­rü­nü im­ha edi­yor. Eği­tim­de sü­rek­li­li­ği ve ku­rum­sal­lı­ğı sağ­la­mak için ne­ler yap­ma­yı dü­şü­nü­yor­su­nuz?

Bu ya­sa Mil­li Eği­ti­m’­e bü­yük bir çö­küş ya­şat­mış­tır. Bu­nu na­sıl aş­ma­yı dü­şü­nü­yor­su­nuz?

Bu ya­sa ta­sa­rı­sı ha­zır­la­nır­ken de­mok­ra­tik­lik, ka­tı­lım­cı­lık ve ada­let kav­ram­la­rı­nı ne­re­ye koy­du­nuz?

Dün­ya­da ders­ha­ne­ci­li­ğin ya­sak­lan­dı­ğı kaç ül­ke var­dır?

Ders­ha­ne öğ­ret­men­le­ri­ni KPSS ol­ma­dan ata­ya­cak­sı­nız. Ata­ma için kul­la­na­ca­ğı­nız söz­lü sı­nav­la­rın kri­ter­le­ri bi­le bel­li de­ğil. KPSS pu­an­la­rı olan öğ­ret­men­le­re bu du­ru­mu na­sıl izah ede­cek­si­niz?

Ders­ha­ne­ler­den özel oku­la dö­nü­şe­cek olan ku­rum­la­ra gi­de­cek olan öğ­ren­ci­le­re pa­ra­sal des­tek ver­me­yi dü­şü­nü­yor­su­nuz; pa­ra­sal des­tek ver­me plan­la­ma­sı ya­pıl­dı mı?

Bu dü­zen­le­mey­le özel okul­lar­da­ki öğ­ret­men­le­rin da­ha az ma­aş ala­bil­me­si­nin önü­nü açı­yor­su­nuz. Bu öğ­ret­men­le­rin ma­aş­la­rı­nı azalt­ma­nız­da­ki top­lum­sal fay­da ne­re­de? ­

Dağa eleman taşınmasını nasıl önleyeceksiniz

Ana­ya­sa­’nın 48. mad­de­sin­de­ki özel te­şeb­bü­se rağ­men ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı so­nu­cu ki bir sü­rü taz­mi­nat­tan, ve­sa­ire­den yok­sun bı­ra­kıl­ma­sı söz ko­nu­su- AİH­M’­e git­tik­le­rin­de ve ka­zan­dık­la­rın­da bun­la­rın taz­mi­nat­la­rı­nı kim öde­ye­cek­tir? Ve siz ce­bi­niz­den mi öde­ye­cek­si­niz?

Gö­rev­den al­dı­ğı­nız bü­tün mü­dür­le­rin öz­lük hak­la­rı­nı de­vam et­ti­re­ce­ği­ni­zi söy­lü­yor­su­nuz, za­ten gö­rev­den al­dı­ğı­nız pek çok bü­rok­rat, çe­şit­li ku­rum­lar­da mü­şa­vir ola­rak gö­rev ya­pı­yor ve bu ka­dar faz­la, gö­rev yap­ma­yan, hiç iş yap­ma­yan in­sa­na bu ka­dar ma­aş ver­me­ni­zin be­de­li kim ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­cak? Bu, hak­sız­lık de­ğil mi­dir? Ül­ke­ye za­rar de­ğil mi­dir?

Ders­ha­ne­ler dö­nüş­tü­rü­lür­ken, böl­ge­de Eği­tim Des­tek Ev­le­ri’­nin açıl­ma­sı­nın ama­cı ne­dir? Ya­ni bu­ra­da, bu bi­rim­ler da­ğa ele­man ta­şı­yan un­sur­lar mı­dır? Bu­nun­la il­gi­li her­han­gi bir ça­lış­ma­nız var mı­dır? Bu bil­gi­ler doğ­ru mu­dur?

ÇETİN ÇİFTÇİ - BUGÜN GAZETESİ
Son Güncelleme: 01.03.2014 14:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
sınıf es 2014-03-02 19:53:22

sorular gayet doğru ve mantıklı ama emin olalım ki hiç birinin cevabı yok zaten cevap verecek kimse de yok çünkü bi padişahla karşı karşiıyayız