banner406
banner396
11 Eylül 2015 Cuma 00:06
Milli eğitim uzman yardımcılarının seçecekleri tez konuları
 Bakanlığımız birimlerinden gelen tez konuları tekliflerini ilgi Makam Onayı çerçevesinde değerlendirmek üzere milli eğitim uzman yardımcıları tez jurisi 05/08/2015 tarihinde Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet Emre BİLGİLİ'nin Başkanlığında toplanmış ve yapılan değerlendirme sonucunda Ağustos 2014 döneminde atanan üçüncü dönem milli eğitim uzman yardımcılarının seçecekleri tez konuları belirlenmiştir.

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI TEZ KONULARI

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI TEZ KONULARI
1 . Uluslararası kuruluşların eğitim politikalarının Türkiye eğitim politikasına etkisinin araştırılması
2 . Avrupa da görevlendirilen MEB öğretmenlerinin Avrupa'daki Türk kültürünün korunması ve geliştirilmesine katkılarının analizi
3 . Yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik verilen eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve ortamının incelenmesi
4 . Yurtdışındaki Türk göçmenlerin, çifte vatandaşların ve Türk kökenlilerin Türkçe, Türk kültürü ve Türkiye algısının araştırılması
5 . Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı teşkilatının yurtdışında sunulan eğitim-öğretime etkisinin, katkısının değerlendirilmesi
6 . Yurtdışında kullanılan Türkçe ve Türk kültürü kitaplarının öğrenci seviyesine uygunluğunun araştırılması
7 . Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu Marifetiyle görevlendirilen öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin araştırılması
8 . AB'ye üye ve üyelik süreci devam eden ülkelerin eğitimden sorumlu bakanlıklarının karşılaştırılmalı analizi
9 . Yurtdışındaki eğitim yöneticilerinin (müşavir/ateşe) iş doyum düzeylerinin araştırılması
10 . Yurtdışındaki eğitim yöneticilerinin (müşavir/ateşe) performanslarının değerlendirilmesi
11 . Uluslararası kuruluşlara üyeliklerin eğitim politikalarına etkisinin araştırılması: Bir kuruluş örneği
12 . İlkokul ve/veya ortaokullarda yer alan kütüphanelerin öğrenci ihtiyaç ve beklentilerini karşılama düzeylerinin incelenmesi
13 . Milli Eğitim Bakanlığı teşkilat yapılanmasında yerelleşmeye dönük düzenlemeler ve bunların bürokratik işleyiş üzerindeki etkisinin incelenmesi
14 . İlkokul ve ortaokul ders kitaplarında kültürümüze ait literatürün ( masal, şiir, fabl, fıkra vs.) kullanımı ve bu ürünlere ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi
15 . Yaz tatillerinde veya diğer tatil dönemlerinde öğrencilerin gerçekleştirdiği okul dışı eğitim etkinlikleri ve bunların öğrenci üzerindeki etkisinin incelenmesi
16 . Öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin maruz kaldıkları şiddet olaylarının neden, sonuç ve niteliğinin incelenmesi
17 . İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin sosyal medya kullanma alışkanlıkları ve bu alışkanlıkların öğrenci üzerindeki etkilerinin incelenmesi MEBBİS siteminin niteliği ve kullanımına ilişkin bakanlık birimleri ve öğretmen görüşlerinin araştırılması
18 . Milli Eğitim Bakanlığının öğrenciler ile ilgili düzenlemelerinin (Sınıf Geçme, Üst Öğrenime Geçiş, TEOG, Disiplin) eğitim-öğretim sürecine olumlu ve olumsuz etkilerinin incelenmesi
19 . Ortaokullarda okutulan seçmeli derslerden Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed'in Hayatı ve Kur'an-ı Kerim derslerine ait öğretim programlarının incelenmesi,
20 . Önceki öğrenmelerin tanınması modelleri
21 . Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) uluslararası kalite göstergeleri
22 . Türkiye için hayat boyu öğrenme rehberlik sisteminin değerlendirilmesi
23 . Hayat boyu öğrenme izleme ve değerlendirme sisteminin değerlendirilmesi
24 . Hayat boyu öğrenme alanındaki mevcut öğretim programlarının değerlendirilmesi
25 . MYK meslek standartlarının öğretim programına dönüştürülmesi sürecinin değerlendirilmesi
26 . Gelişmiş ülkelerde yetişkin eğitiminde uygulanan esnek öğrenme modelleri
27 . Türkiye de hayat boyu öğrenme ve sosyal içerme ilişkisinin değerlendirilmesi
28 . Özel eğitime gereksinim duyan bireylere yönelik öğretim programı geliştirme
29 . Özel politika gerektiren grupların Hayat Boyu Öğrenmeye erişim imkanlarının değerlendirilmesi ve model önerileri
30 . Hayat boyu öğrenme kurumlarında performans ölçme sistemleri ve performans ölçme etkinliğini yönetmede yeni bir model
31 . Modüler programların uygulanmasında eğiticilerin ölçme ve değerlendirme yeterlik algılarının incelenmesi
32 . MEB Tarafından Yapılan Projelerin Etkiliği Üzerine Nitel Bir Araştırma
33 . MEB Proje Çalışmalarında Batılı Model ve Çalışmaların Etkisi
34 . Hayat Boyu Öğrenme Merkezlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
35 . Uzaktan Eğitimde Bulut Bilişim Teknolojileri ile Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması
36 . 14-17 Yaş Grubunda Olup Örgün ve Yaygın Orta Öğretime Devam Etmeyen Kız Öğrencilerin Orta Öğretime Katılmama Nedenlerinin Araştırılması.
37 . Hükümlülere Yönelik Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi.
38 . Türkiye ve AB Ülkelerindeki Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yürütülen Yaygın Eğitim Çalışmalarının Karşılaştırılması.
39 . Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ebeveynler için Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi.
40 . Yaygın Eğitim Alanında Çalışan Eğitici Personelin Yetişkin Eğitimi ile İlgili Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi.
41 . MEB Aile Eğitimi Programının Aile İşlevleri ve Anne Baba Tutumları İle Çocuğun Gelişimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi.
42 . MEB Aile Eğitimi Programlarının Etkisinin Araştırılması.
43 . Açık Öğretim Okullarında dağıtılan eğitim materyallerinin öğrenciler üzerindeki fayda analizi.
44 . Açık Öğretim iş ve işlemlerini yürüten merkezlerde öğrencilerin karşılaştığı sorunlar.
45 . Açık öğretim uygulamaları
46 . Dezavantajlı grupların açık öğretim okullarına erişiminin artırılması için model önerileri
47 . AB ve OECD ülkelerindeki çıraklık ve iş başı eğitim uygulaması örneklerinin karşılaştırılmalı analizi ve politika önerisi geliştirilmesi
48 . Çıraklık eğitimi kapsamında çalışan çırakların sosyo-kültürel yapıları ve eğitim problemleri
49 . Yaygın eğitimde kullanılan rehberliğin niteliğinin incelenmesi ve araştırılması
50 . Çıraklık eğitimi öğretim programlarının etkililiğinin analizi
51 . Mesleki eğitim merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin tutum analizi
52 . Turizm eğitim merkezi öğretim programlarının etkililiğinin analizi
53 . Örgün ve yaygın eğitim kurumları arasındaki geçişler ve alternatif model önerileri
54 . Yaygın eğitim programlarının AB Anahtar Yetkinlikleri açısından değerlendirilmesi
55 . Ahilik geleneği ve mevcut çıraklık eğitiminin değerlendirilmesi
56 . Çırak, kalfa ve ustaların yüksek öğretime geçişi konusunda Türkiye ve Dünya örneklerinin karşılaştırılması
57 . Aday öğretmenlik süreci (eski-yeni uygulamanın karşılaştırılması) yeni uygulamanın diğer ülke uygulamaları ile karşılaştırılması
58 . Rotasyon uygulamasının (okul Müdürleri, Şube Müdürleri, Öğretmenler) üzerindeki etkilerinin incelenmesi
59 . Düzenleyici işlemlerin uygulanmasındaki farklılıklar ve sebepleri
60 . Eğitimde kooperatifçilik, kooperatif okullar ve Türkiye eğitim sistemi
61 . Türkiye eğitim sisteminde Khan Academy benzeri uzaktan eğitim uygulaması
62 . Yıllar itibari ile eğitim harcamalarının içerik analizi
63 . Ortaöğretime geçiş sınav sistemi içinde adrese dayalı kayıt sisteminin uygulanabilirliği
64 . Özel okullarda ve devlet okullarında öğretmenlerin ders notu verme davranışlarının tahlili
65 . Performans temelli bütçe tahsisi bağlamında Okul Yönetimi
66 . Okul yöneticilerinde hesap verebilirlik algısı
67 . Eğitimde Yönetici Atama Yöntemi AB Uygulamalı Analizi
68 . Eğitimde Performans Ölçümü
69 . Eğitim Yöneticiliğinde Profesyonelleşme
70 . Eğitim Kurumlarında Kurumsal Yönetişim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi
71 . Alternatif Öğretmen İstihdam Modelleri
72 . Okul İşletmesi Yönetimi
73 . Hizmetiçi eğitim uygulamalarının yöneticilerin/personelin örgütsel bağlılık ve verimliliklerine etkisinin incelenmesi
74 . Kurum kültürünün Milli Eğitim Bakanlığı üzerindeki etkilerinin analizi
75 . Milli Eğitim Bakanlığı personelinin örgütsel bağlılığına etki eden faktörlerin analizi
76 . Milli Eğitim Bakanlığının kullanımında olan taşınmazların yönetimine ilişkin model önerileri
77 . Milli Eğitim Bakanlığının kamulaştırma uygulamaları ve karşılaşılan sorunların incelenmesi
78 . Eğitim alanlarının Milli Eğitim Bakanlığına bedelsiz geçmesine ilişkin uygulamaların araştırılması, uluslararası örnekleri ile karşılaştırılması
79 . Okul binalarının işlevselliğinin idari ve eğitim faaliyetleri yönüyle incelenmesi ve araştırılması
80 . Mevcut okulların sürdürülebilir (ekolojik) mimari yönünden incelenmesi ve yapılması gerekenler üzerine araştırma
81 . Eğitim Yapılarında Aydınlatma ve Akustik Tasarımı
82 . Eğitim Yapılarında Afet Yönetimi
83 . Avrupa'da ki anaokullarının/ilköğretim okullarının/liselerin/meslek liselerinin fiziksel mekan özelliklerinin araştırılması
84 . Avrupa'da ki okul bahçelerinin ve oyun alanlarının araştırılması
85 . Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitime Sektör Katkısı ile AB/OECD Ülkelerindeki Katkıların Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.
86 . Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Kalite Çalışmalarının Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi.
87 . Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Kalite Uygulamaları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Arasındaki İlişki.
88 . Türkiye ve AB Ülkelerindeki Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Eğitim Akreditasyon Süreçlerinin Karşılaştırılması.
89 . Milli Eğitim Bakanlığında Ortaöğretim Düzeyinde Okul Dönüşümlerinin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi
90 . Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda okuldan uzaklaştırma cezası alan öğrencileri, disiplin suçuna iten etkenlerin araştırılması
91 . Okul Pansiyonlarının öğrencilerin ders başarısı ve okula bağlılığı üzerindeki etkisinin incelenmesi
92 . Güzel Sanatlar Liselerinin yabancı ülkelerdeki örneklerinin incelenmesi ve karşılaştırılması
93 . Türkiye'de mevsimlik tarım işçiliği: Ortaöğretime yansıyan sorunları ve çözüm önerileri
94 . Yabancı uyruklu öğretmenlerin ülkemizdeki çalışmalarının incelenmesi (Öğrenci başarısı, verimlilik vb.)
95 . Hizmet öncesi yetiştirmede lisansüstü eğitime dayalı bir model önerisi geliştirme
96 . İkili ve toplu kopya belirleme yöntemlerinin incelenmesi
97 . Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı puanlarının yordama geçerliğinin (lise başarısını) incelenmesi
98 . Açık uçlu sorularda puanlama güvenirliliğinin ve otomasyonunun araştırılması
99 . Özel okullara verilen eğitim ve öğretim desteğinin orta ve dar gelirli aileler üzerindeki etkileri"
100 . Özel öğretim kurumlarınca geliştirilen öğretim programlarının değerlendirilmesi.
101 . Uluslararası sınavlarda özel okulların başarılarının değerlendirilmesi
102 . Özel okul öğretmenlerinin mesleki doyumlarının incelenmesi.
103 . Örgün eğitimde uygulanan trafik derslerinin pedagojik değerlendirilmesi ve çocuklarda trafik algısına olan etkisi
104 . Okul çağı çocukların okul dışı eğitim etkinlik ortamlarının değerlendirilmesi ve model önerileri
105 . Yaygın eğitimde sosyal ortaklarla işbirliği ile verilen kursların etkililiğinin değerlendirilmesi
106 . Özel ve kamu öğretim kurumları arası işbirliğinin (eğitim ortamlarını ortak kullanımı, program ve materyal geliştirme, hizmet içi eğitim, öğrenci değişim) değerlendirilmesi ve gelişime yönelik öneriler
107 . Avrupa Birliği Özel Eğitim politikalarının incelenmesi ve Türkiye Özel Eğitim politikasıyla karşılaştırılması.
108 . Türkiye, İngiltere, Finlandiya, G. Kore, Japonya'daki özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitim politikalarının karşılaştırılması.
109 . Özel eğitim okul ve kurumlarında çalışan yönetici, öğretmen ve diğer personelin engelli öğrencilerle iletişim kurmada karşılaştıkları sorunları belirleme ve çözüm önerileri geliştirme.
110 . Türkiye'de Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamalarının İncelenmesi, Araştırılması ve Dünyadaki Uygulamalarla Karşılaştırmalı Analizi.
111 . Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitim Süreçlerinde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının İncelenmesi, Araştırılması ve Dünyadaki Uygulamalarla Karşılaştırmalı Analizi.
112 . Dünyada ve ülkemizde eğitsel değerlendirme ve tanılama süreçlerinin gelişimi.
113 . Çocukları ilkokula devam eden velilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik algıları.
114 . Ortaokul öğrencilerinin üst eğitim kurumu tercihlerinde etkili olan değişkenlerin incelenmesi.
115 . Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Ülke Modellerinin Araştırılması.
116 . Özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri; Türkiye için bir model önerisi.
117 . Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yönlendirme ve yerleştirme süreçleri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve araştırılması.
118 . Yarı zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması kapsamında özel eğitim sınıflarında sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğinin incelenmesi ve araştırılması.
119 . Bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları; Türkiye için model uygulaması.
120 . Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması kapsamında sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğinin incelenmesi ve araştırılması.
121 . Dünyada ve ülkemizde eğitsel değerlendirme ve tanılama süreçleri; Türkiye için model önerisi.
122 . Ders kitaplarında engellilik; mevcut durum analizi.
123 . Okul Öncesinde Özel Yetenekli Çocukların tanılanmasına yönelik Ülke Modellerinin incelenmesi.
124 . Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Eğitim Programlarının incelenmesi.
125 . Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Aile Eğitiminin İncelenmesi, Araştırılması, ve Dünyadaki Uygulamalarla Karşılaştırmalı Analizi.
126 . BİLSEM' lerin mevcut durumları, sorunları ve çözüm önerileri.
127 . Kamusal Mallar Teorisi Bakış Açısıyla Eğitim Planlamasının Analizi
128 . Seçmeli ders uygulamasının değerlendirilmesi.
129 . Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri.
130 . Birleştirilmiş sınıf okutan öğretmenlerin ve okulların sorunları ve çözüm önerileri.
131 . Okullarda ders kitabı kullanımının çok boyutlu olarak değerlendirilmesi.
132 . DynEd İngilizce Dil Eğitim Sisteminin öğrencilerin yabancı dil öğrenimi üzerine etkisi.
133 . Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitabı İnceleme Sisteminin değerlendirilmesi.
134 . İlköğretim kademesinde oluşturulan kurulların işlevselliğinin değerlendirilmesi
135 . İlköğretim kademesinde ev ödevi verme durumunun öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi ve yurt dışı ülke örnekleri ile karşılaştırılması.
136 . Okul güvenliğini sağlamaya yönelik alınan önlemlerin yeterliliğinin değerlendirilmesi.
137 . İlköğretimde sınıf tekrarının belirleyici değişkenlerinin yurt dışı örnekleriyle karşılaştırmalı olarak incelenmesi.
138 . Türkiye'de Zorunlu Okul Öncesi Eğitimin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi.
139 . Farklı Okul Öncesi Eğitimi Kurumlarına Devam Eden Çocukların Gelişimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
140 . Fatih Projesi uygulanan ve uygulanmayan okullardaki öğretmenlerin bilgi güvenliği farkındalığının ölçülmesi
141 . Türkçenin Yurt Dışında Öğretimi İçin Yapılan Çalışmaların Analizi
142 . Yurt Dışı Okullarımız İçin İkili İlişkiler Çerçevesinde Örnek Okul Yönetim Model(ler)i Geliştirme
143 . Bakanlığımıza Bağlı Yurt Dışındaki Okullarımızın Tabi Oldukları Ulusal / Uluslararası Kanun, Protokol ve Yönetmeliklerin Analizi
144 . Yurt Dışına Bursiyer Olarak Gönderilen Öğrencilerin Oryantasyon/Eğitim Süreci Boyunca Karşılaştıkları Sorunların Ülkelere Göre Dağılımı Ve Karşılaşılan Sorunlara Getirilebilecek Çözüm Önerileri
145 . Osmanlı arşiv belgelerine eğitim tarihinin incelenmesi
146 . Arşiv belgelerine göre Cumhuriyet Dönemi eğitim tarihinin incelenmesi

Kaynak: www.memurlar.net

Son Güncelleme: 11.09.2015 00:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.