banner406
banner396
13 Kasım 2014 Perşembe 10:09
Atama ve Yer Değiştirme Taslağını Bakanlıkla Müzakere Ettik

 Değiştirilmesi gündemde olan MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hakkında taslağa ilişkin tespit ve önerilerimizi 24 Ekim 2014 Tarihinde bir dosya olarak ilgili makamlara sunmuştuk. 


http://aes.org.tr/index.php?git=haberler&op=view&id=atama-ve-yer-degistirme-taslagi-onerilerimizi-ikgm-ne-sunduk

   Sunduğumuz dosya içeriğini daha geniş bir çerçevede karşılıklı olarak müzakere etmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na davet edilen sendikamız yöneticileri bugün yetkili makamlarla bir araya geldiler.

   Anadolu Eğitim Sendikasını Genel Başkanımız Sayın Cansel GÜVEN ile Hukuk ve Toplu Sözleşmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Adem ÇELİK’İN katıldığı toplantıya bakanlık adına MEB Müsteşar Yardımcısı Sayın Yusuf BÜYÜK, MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sayın Hamza AYDOĞDU, MEB Öğretmen Atama Daire Başkanı Sayın Bekir ERDOĞAN, MEB İdari İşler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Ahmet AYTAÇ katılmışlardır. Bir işbirliği adına bu toplantıyı organize eden, nezaketle yürüten, öğretmen odalarından derlediğimiz önerileri dikkatle not alan bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz. 

Toplantıda öğretmen atama ve yer değiştirme sorununun kronikleşmesine kaynak teşkil eden konular heyetimiz tarafından aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

1. Ülke genelinde hizmet veren eğitim kurumları arasındaki bölgesel, yerel, hatta noktasal bazda farkların büyüklüğü
2. Öğretmenlerin bölgesel hatta kurum bazında çalışma güçlüğü yaratan farklılıklara rağmen aynı maaş ve benzer hizmet puanlarıyla takdir edilmesi 
3. 2010 Mayıs Döneminde getirilen zorunlu hizmet affıyla yaratılmış olan adaletsizlik
4. Yeni eğitim sistemine plansız geçişle bozulan branş dengesi
5. Müfredat ve ders dağılımlarında yapılan değişiklikler (bazı derslerin azaltılması, bazılarının kaldırılması)
6. Alan değişiklikleri noktasında yapılan hatalar
7. Çerçeve Yönetmeliklerin hukuken sorunlu olması ve aynı sorunların MEB yönetmeliklerine de yansıtılması
8. 657 Sayılı DMK da MEB personeli lehine kullanılabilecek becayiş benzeri hükümler olmasına rağmen bugüne kadar yayınlanmış yönetmeliklerde bu hükme yer verilmemiş olması
9. Bir yandan norma fazlası sorunu yaşayan büyük şehirlerin aynı zamanda en çok ücretli öğretmen çalıştıran iller olması 
10. Yeni öğretmen alımlarında da branşlar bazında ihtiyaç analizinin yanlış yapılması

 

    Bu ana kaynak sorunların tamamı olmasa da ( bölgesel farkları kısa sürede ortadan kaldırmak gibi), büyük kısmının giderilebileceğini savunan sendikamız, dosya halinde sunulan görüş ve önerileri teker teker açarak uygulanabilir, sürdürülebilir, yapıcı önerilerini açıklamışlardır. 

  Yönetmeliğin yetki yönünden sorunlu olduğunu vurgulayan sendikamız yöneticileri “kurullar ve komisyonlar” noktasında bir zorunluluk olmadığı, kurulabileceği ya da kurulmasa da atama ve yer değiştirme yapılabileceği şeklinde yanıtlanmıştır. Hukuki görüşümüzün temeli muhtemel bir davada karşımızda hukuki (yetkili) taraf bulmaktır. Görüşümüzde ısrar ediyoruz.

  Görüşmede çerçeve yönetmeliği gerekçe gösterilerek taslak yönetmeliğe eklenen (
3 yıl kesintisiz sigorta ve ihtiyaç fazla olan yere eş özrü ataması) maddesi karşısında şube müdürlüğü atamaları için yazın değiştirilen çerçeve yönetmeliğin görevde yükselme yönetmeliğine yansıtılmaması çelişkisi vurgulanmış, aile bütünlüğü noktasında Anayasal hakların korunması talep edilmiştir. 3 yıl kesintisiz sigortalı aile birliği mazeret maddesinin çıkarılması noktasında çerçeve yönetmelik mazeretine itiraz eden sendikamız yöneticileri, önceki yıllarda çerçeve yönetmelikte yer almamasına rağmen yapılan düzenlemelerden örnekler vermişlerdir.

  Görüşmede; aile birliği mazereti ne bağlı yer değiştirme başvurularında
36. Maddenin “B” bendindeki “Öğretmenin eşinin de Bakanlıkta görev yapıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacı duyulan yere, atanması suretiyle yapılabilir” hükmünün hukuken sorunlu olduğu, Anayasamızın 41. Maddesi ile de çeliştiği açıklanmıştır. 

Heyetimiz tarafından; zorunlu hizmeti tamamlamak isteyen arasında asker öğretmenlerin de bulunduğu konu edilmiş, eski (mevcut) yönetmelik ile atanmış, buna göre geleceğini planlamış öğretmenlerin kaygıları dile getirilmiştir.

Büyükşehir kapsamında ilçe tanımların taslakta açık olarak belirtilmemesi yüzünden hem özre bağlı atamalarda hem de rotasyon uygulamalarında mağduriyet yaşanacağını belirten sendikamız, aynı il içinde 150-200 km varan mesafelerde
eşinden uzakta çalışan öğretmenler konusunun çözümünü talep etmiştir. Rotasyon için 8 değil, 12 yıl esnekliğine gidilmesini savunan yöneticilerimiz ilçe içinde rotasyonun yapılması halinde mağduriyet yaşanmayacağını ancak bir özendirme ile isteğe bağlı ilçeler hatta iller arası rotasyon başlamazsa bu yer değişikliğinin eğitime önemli bir katkı yapmayacağının da altını çizmişlerdir.

Sağlık ve Öğrenim özrü başlıklarında da yine Anayasamız güvencesindeki hakların korunması gerektiği, özellikle lisans üstü eğitim alanlara maddi iyileştirme getiren bakanlığın bu eğitimi almak ve sürdürmek isteyenler lehine düzenleme yapmaması çelişki olarak ortaya konmuştur.

Diğer nedenlere bağlı yer değiştirmelere 40. Maddeye “Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenlere yer değiştirme hakkı verilmesi talebimiz toplantıya konu edilmiştir. (Söz konusu düzenleme yürürlükteki yönetmelikte mevcutken, taslak yönetmelikte yer bulmamıştır)

Toplantıda dile getirdiğimiz diğer bir öneri de;
zorunlu çalışma yükümlüsü olup zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen okullarda çalışan tüm öğretmenler hem il içi hem de iller arası yer değiştirme işlemlerine başvurma hakkına sahip olmasıdır. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin atamaları tüm tercih hakları tüketildikten sonra öncelik ilçe içinde açık bulunan tüm okullara göre tercih şeklinde yapılmalı ve bir sene daha zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme isteğini erteleme hakkı verilmelidir. 

Kurumlar arası atama ile bakanlığımıza geçen eğitim personelinin daha önceki memuriyetteki zorunlu hizmetlerinin hizmet cetvellerine eklenmesi konusu da önerilerimiz arasındadır.

    Emekliliğe esas yaşın yükseltildiği ülkemizde memuriyete başlama noktasında da esneyebileceğini savunan sendikamız bir yandan da yıpranma payımız gözetilerek emekliliğe özendirecek hususlar da ayrıca dile getirilmiştir. Geçim kaygısıyla emekli olmayan öğretmenler ve atama beklerken yaşlanan öğretmenlerin birlikte gözetilmesi noktası vurgulanmıştır.

  Yönetmelikteki
Fen ve Sosyal Bilimler Liselerine öğretmen ataması konusundaki belirsizliklerden duyulan kaygı da ifade edilmiş, en başarılı okullarımız olan bu kurumlarda görev yapmanın başarı eksenli objektif bir elemeyle gerçekleşmesi gerektiği açıklanmıştır.

Sendikamız yöneticileri; zorunlu hizmet bölgelerinde uzun yıllardır fedakarca çalışan (çoğu bekar olan veya eşiyle birlikte doğuda unutulan) öğretmenlerin isteğe bağlı tayinlerinin gerçekleşmesi için zorunlu hizmet yapmamış olanların harekete geçirilmesi gerektiğini savunan sendikamız,
çalışma güçlüğüne göre puanlanacak kurumların 1000 Liraya varan tazminatlarla, yıla göre katlanacak hizmet puanlarıyla özendirilmesi durumunda doğal bir rotasyon başlayacağını izah etmişlerdir. ( Bu öneri daha sonra MEB Müsteşarı Sayın Yusuf TEKİN makamında da dile getirilmiş, aynı görüşün paylaşıldığı, benzer bir çalışma başlatıldığı anlaşılmıştır)

  Bakanlık bürokratlarına “ Zorunlu hizmet yükümlülüğü bittikten sonraki her yıl için görev yaptığı okul için öngörülen
hizmet puanının iki katı hesaplanır, bu hesaplama her yıl için 20 hizmet puanından aşağı olamaz” hükmü ile “zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen okullarda yapılan 4. Hizmet yılından sonraki her yıla o eğitim kurumu için belirlen hizmet puanının iki katı verilir” hükümlerinin yönetmeliğe eklenmesi yönünde bir önerimiz sunulmuştur.

Becayiş uygulamasının MEB Bilgi İşlem sistematiği içinde elektronik ortamda başvuru alarak (kimliğin gizli tutulması, birden fazla eşleşme halinde puan gözetilmesi koşuluyla) kolayca yapılabileceğini savunan sendikamız yöneticilerin önerisi yapıcı ve uygulanabilir bulunmuştur. 

  Genel Başkanımızın özellikle hassasiyet duyduğu
atama ve yer değiştirme yetkisinin valiliklere devrini olanaklı kılan 51. Maddenin yönetmelikten çıkarılması talebi de yerinde bulunmuştur. Bazı gelişmiş ülkelerde bakanlıkların yerele yetki devri yaptığı malum olmakla birlikte ülkemiz için böyle bir uygulama yeni sorunlar, bölünmüşlük getirecektir. Yönetmelikten tamamen çıkarılmasını talep etmiş bulunmaktayız.

  Toplantı bitiminde alan değişiklikleri noktasında görüş ve önerilerimizi hatırlatan, engelli öğretmen atamalarında mağdur olan 254 öğretmen sorununu da dile getiren genel Başkanımız Cansel GÜVEN, bakanlık yetkililerinden yapıcı adımlar beklentisini ifade etmiştir.

  Müsteşar Yardımcısı Sayın Yusuf BÜYÜK makamında bir saati aşkın süren toplantı sonrası MEB İKGM Sayın Hamza AYDOĞDU ile birlikte Sayın Müsteşar Yusuf TEKİN’e de bir ziyaret gerçekleştiren sendikamız yöneticileri toplantıya konu edilen öneriler hakkında kendilerini bilgilendirmişlerdir. Adil bir atama ve yer değiştirme noktasında çözümlerin çalışma koşulları eşitleninceye kadar pozitif ayrımcılıkla mümkün olduğu vurgulayan Genel Başkanımız Cansel GÜVEN’in görüşüne, Sayın TEKİN de benzer ifadelerle karşılık vermiştir. Sayın Müsteşarın hizmet bölgeleri yerine kurum bazlı değerlendirme projesini son derece yapıcı bulduğumuzu ifade etmeliyiz. Bu noktada atılacak adımları destekleyeceğimiz bilinmelidir. Sendikal dayanışmayı ve görüş alışverişlerini sürdüren bir bakanlık her yıl yönetmelik değiştirmek zorunda kalmayacak, eğitimde başarı ve tatmin artacaktır. 

  Eğitim Hizmeti alan ve veren tarafların başarısı ve mutluluğu için yapıcı önerilerimizin karşılık bulmasını umuyor, bundan sonra da aynı hassasiyetle süreci takip edeceğimizi duyuruyoruz.

                          
                                              Anadolu Eğitim Sendikası Basın Sekreterliği

www.mebpersonel.com

Son Güncelleme: 12.11.2014 17:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
brc 2014-11-12 17:46:36

3 yıl şartı nolacak şimdi ya offf uykusuz kaçıp artık geceleri

Avatar
mali 2014-11-12 20:07:09

becayiş sorunların bir çoğunu çözer.

Avatar
doguda çakılı 2014-11-13 10:15:23

sürekli bir magduriyet yaratılıyor. kaş yapayım derken göz çıkartılıyor. bizlere makine muamelesi yapıyor sayın meb. bütün bu sıkıntıların hesabını er yada gec vereceksiniz. bu dünya da olmasa da öteki dünya da ahım var sorumluların hepsine....

Avatar
36-b 2014-11-13 10:17:15

ben atanırken bu tasarı yoktu es özrü hakkimiz elimizden alınamaz

Avatar
es durumu 2014-11-13 10:19:53

3 yil olayini nezamn kesinlestirecksnz yahu sizi bekliyoruz persaniz allahtan korkun

Avatar
İsmail ÇETİN 2014-11-13 10:52:49

sorunumuza ortak olan, meb ile her görüşmesinde bu sorunu diler getiren anadolu eğitim sen'e kurumlar arası atanan zorunlu hizmet mağdurları adına çok teşekkür ederim. sayenizde bu sorun kuvvetle muhtemel çözülecek...

Avatar
servet çiftçi 2014-11-13 12:02:29

işte sendikacılık budur baba yaaa...

Avatar
hasan 2014-11-13 13:14:22

şube müdürlüğü ile ilgili açıklamanızı yapınca bakanlık yetkililerinin yüzü kızardı mı bunu çok merak ediyorum.göz göre göre sınavdan yüksek puan alanları ezdiler utanmazlar.