banner406
banner396
21 Temmuz 2015 Salı 23:58
Yeni Yönetici Atama Yönetmeliği
Danıştay İDDK tarafından MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin bazı maddeleri iptal edilmişti. 
Ayrıca Anayasa mahkemesi tarafından MEB Kanunu'nun bazı maddelerinin iptal edildiği yönünde kamuoyuna bilgiler paylaşılmıştı. 

Tüm bu gelişmelerden sonra, MEB tarafından Yönetici Görevlendirme yönetmeliğinde acil düzenlemeler yapılması bir zorunluluk haline gelmişti. 

MEB, söz konusu yargı kararlarını da dikkate alarak yeni yönetmelik çalışmalarında son aşamaya geldi. 


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KI RI MLARI YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE I— (I» Bu Yönetmeliğin amacı. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kumulları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- ıh Bu Yönetmelik. 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuıı Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındakiler hariç olmak üzere. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlannda ikinci görev kapsamında görevlendirilecek müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Mcmurian Kanununun 88 inci maddesi ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ve 37 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a.ı Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını.

Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi.
c.) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yan yıl tatiline ve yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreleri.

ç.) Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı lıer derece ve türdeki öıgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kuramlar ile bu kuramlarda yürütülen cğitim-öğrctim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendimıe. öğrenci ve öğrenci adaylanııa uygulanacak seçme ve/veya yanşma sıııavjan için gerekli iş ve rişvcı işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurandan.

 Görevlendinııe: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlannda müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini yürütmek üzere. 657 sayılı Kanunun 88 inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre verilen ikinci görevi.
 Müdür: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı lıer derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlannda müdürlük görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri.
fı Müdür başyardımcısı: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlannda müdür başyardmıcılığı görevini ikinci görev kapsamında yü tütenleri.

g) Müdür yardımcısı: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlannda müdür yardımcılığı görevini ikinci görev kapsamında yürütenleri.

ğ) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi.

İn Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlannda müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini 657 sayılı

Kanunun 88 inci vc 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddelerine göre ikinci görev kapsamında yürütenleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Yönetici Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDB 5-111 Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır.

at Yükseköğretim mezunu olmak.

b> Son başvuro tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

e) Görevlendirileceği eğilim kuruntunda, görevlendirileceği tarihte alanı itibanyla aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak.

çı Görevlendirileceği tarih itibanyla. son dört yıl içinde adlî veya idari soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDK 6-  1 > Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardım en az birini taşımaları gerekir

aı Müdür olarak görev yapmış olmak.

b> Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak, et Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayn ayrı veya müdür başyardııncılığı dâhil toplam en az Uç yıl görev yapmış olmak.

ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

a)    İmanı hatip ortaokulu vc imam hatip lisesi müdürlüğüne görevlendirileceklerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya meslek dersleri alan öğretmeni olmak.

b)   Mesleki ve teknik eğitim kurumlan müdürlüğüne görevlendirileceklerde atölye vc laboratuar öğretmeni olmak.

c)    Sosyal bilimler lisesi müdürlüğüne görevlendirileceklerde Türk Dili vc Edebiyatı, Tarih. Coğrafya. Felsefe veya Psikoloji alan öğretmeni olmak,

çj Güzel sanatlar lisesi müdürlüğüne görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Kesim veya Müzik alan öğretmeni olmak.
d> Spor lisesi müdürlüğüne görevlendirileceklerde Beden Eğilimi alan öğretmeni

olmak.

e) özel eğitim kurumlan müdürlüğüne görevlendirileceklerde Rehberlik veya Özel Eğitim alan öğretmeni olmak.

şartı aranır.

Müdiir başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDK 7-                 (1» Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak

görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az. birini taşııııalan gerekir.

aı Müdür, kumcu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrokınnda görev yapmış olmak, e ı Bakanlık kadrokınnda adaylık dâhil en az dört yıl öğretmen olarak görev yapııuş olmak.

(2) Müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde aynca;

a.ı tınanı hatip ortaokulu ve iınaın hatip lisesi müdür başyardımcı lığına görevlendirileceklerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya meslek dersleri alan öğretmeni olmak,

bı Mesleki ve teknik eğitim kurumlan müdür başyardımcılığma görevlendirileceklerde atölye ve laboratuar öğretmeni olmak.

e l Sosyal bilimler lisesi müdür başyardııncılığına görevlendirilecckleıde Türk Dili ve Edebiyat). Tarih. Coğrafya. Felsefe veya Psikoloji alan öğretmeni olmak.

ç> Güzel sanatlar lisesi müdür başyardııncılığına görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmeni olınak.

dı Spor lisesi müdür başyardııncılığına görevlendirileceklerde Beden Eğitimi alan öğretmeni olmak.

et özel eğitim kurumlan müdür başyardııncılığına görevlendirileceklerde Rehberlik veya Özel Eğitim alan öğretmeni olmak, şartı aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yönetici Görevlendirmelerine İlişkin Genel Esaslar

Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar MADDE 8- (I) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.

12 * İmam hatip ortaokulu ve imanı hatip liselerinin müdür yaıdımcılanndan en az biri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya meslek dersleri alan öğretmenleri arasından; mesleki ve teknik eğitim kurumlanılın biri hariç müdür yaıdımeılan atölye ve laboratuar öğretmenleri arasından; sosyal bilimler liselerinin müdür yaıdımcılanndan en az biri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih. Coğrafya. Felsefe veya Psikoloji alan öğretmenleri arasından; güzel sanallar liselerinin müdür yaıdımcılanndan en az biri Görsel Sanallar/Resiııı veya Müzik alan öğretmenleri arasından; spor liselerinin müdür yaıdımcılanndan en az biri Beden Eğitimi alan öğretmenleri arasından; özel eğitim kurumlanılın müdür yaıdımcılanndan en az biri ise Rehberlik veya özel Eğitim alan öğretmenleri arasından görevlendirilir. Bu niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması hâlinde, şartlan taşıyan diğer alan öğretmenlerinden de görevleııdinııe yapılabilir.

(3 ı Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlan ile yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kunıııılannın müdür başyardımcılan ile müdür yaıdımcılanndan en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

(4' Kamıa eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kunımlannııı müdür yaıdımcılanndan en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

(5ı Müdür görcvlcndinııcsi yapılan eğitim kunıııılannın boş durumdaki müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı nomı kadrolarına yapılacak görcvlendinııcler. yeni görevlendirilen müdürün inhası, il millî eğitim mUdüıünün teklifi ve valinin onayı ile yapılır.

(6) Yönetici görevlcndinnclcri takvimi her yıl Bakanlıkça belirlenerek Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Komisyonlar

Değerlendirme komisyonu

MADDE 9- ıl' Dcğerlendinııe komisyonu; il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, il millî eğitim mUdürünce belirlenecek iki ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yaptın iki şube mUdüıünden oluşur.

ı2ı Birinci fıkrada belirtilen usulle beş yedek üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon haşkamımı çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararlan oy çokluğu ile alınır.

(3 ı Dcğcricndimıc Komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlanııın ve cvlathklanııın değerlendirmelerinde görev alamaz.

(4 ı Değerlendi mıe komisyonunun sek ret arya işlemleri, il millî eğilim müdürlüklerinin insan kaynaklan hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

Değerlendirme komisyonunun görevleri

MADDK 10- (1) Değerlendirme komisyonu; eğitim kurumu yöneticiliğine başvuruda bulunan adaylan Ek-l’dc yer alan Yönetici Değcrlcndimıc Formu üzerinden değcıicndinncklc görevlidir.

(2 ı Değerlendirme komisyonunun birinci fıkraya göre yapacağı değerlendirme sonuçlan dcğerlcııdinucnin yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde başvuran yönetici adaylan ile il millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.

13.ı Değerlendirme komisyonunun birinci fıkraya göre yapacağı değerlendirme soııuçlanna itirazlar il millî eğitim müdürlüklerine yapılır. Bu itirazlar değerlendirme komisyonu tarafından en geç beş iş günü içinde sonuçlandınlır.

Sözlü sınav komisyonu vc çalışına usulü

MADDK 11- 111 Sözlü sınav komisyonu; il millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısı veya bir ilçe milli eğitim müdürünün başkanlığında, il millî eğitim ıııüdürünce il millî eğitim müdürlüğünden belirlenen bir şube müdürü ile farklı ilçe millî eğitim müdürlüklerinden belirlenen Uç şube müdüründen oluşur.

(2.ı Birinci fıkrada belirtilen usulle beş yedek üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başka mam çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararlan oy çokluğu ile alınır.

(31 Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle binlen fazla sözlü sınav komisyonu kunılahilir.

• 4 • Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar ıbu derece dâlıil > kan ve kayın hısımlanııın ve evlatlıklannııı katıldığı sözlü sınavlarda görev alamaz.

(5ı Sözlü sınav komisyonu üye lam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkaıııııın çağnsıyla yedek üye katılır. Komisyon kararlan oy çokluğu ile alınır.

(6ı Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, il millî eğitim müdürlüklerinin insan kaynaklan hizmetlerinden sonımlu şube müdürlüğünce yürütülür.

Sözlü sınav komisyonunun görevleri

MADDK 12-11) Sözlü sınav komisyonunun görevleri şunlardır aı Sözlü sınav sonılanıu hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavlan yapmak ve değerlendinnek. 

b) Sözlü sınava katılan ada yİ an n sınav sonuçlanın du yunmak,
c.) Sözlü sınava ilişkin itirazdan sonuçlandırmak,
ç) Sözlü sınava ilişkin diğer iş vc işlemleri yürütmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM Değerlendirme ve Sözlü Sınav

Değerlendirme ve sözlü sınav

MADDE 13- 11) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlar Ek-1 'de yer alan Fonu üzerinden değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir.

 Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların değerlendirilmesi sonucunda oluşan puan sıralamasına göm en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlannın bı>ş bulunan müdürlük sayısının üç katı aday sözlü sınava çağırılır. Son sıradaki arlavla aynı puana salıip olan adaylar da sözlü sınava çağırılır.
131 Adaylardan, müdürlüğe görevlendirilmek isteyenler F.k-2'dc yer alan Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna göre sözlü sınav komisyonunca I(X) tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav konulan ve puan değerleri

MADDE 14- > 1) Müdürlüğe görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylardan 13 üncü maddeye göre yapılan belirleme sonucunda sözlü sınava çağırılanlar, bu sınavda;

 Mevzuat (T.C? Anayasası. 657 sayılı Devlet Mcmurian Kanunu. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat).
 Analitik düşünme ve analiz, yapabilme kabiliyeti.
 Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi.
ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi.

 İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti.
 Genel kültür.
yönlerinden değerlendirilir.

(2,ı Birinci fıkraya göre yapılacak değerlendirmede «at bendinin ağırlığı yüzde elli. (b. c. ç. d ve e* bentlerinin her birinin ağırlığı ise yüzde ondur.

Sözlü sınav sonuçlumun doyurulması ve itiraz


’ı2 ı Sözlü sınav sonuçlanııa. sınav sonuçlanılın açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz, edilebilir. Bu itirazlar en geç beş iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçlan, il milli eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM Görevlendirme

Müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru

MADDE 16- 111 Müdürlüğü boş bulunan veya döıt yıllık müdürlük süresini dolduranlardan boşalması muhtemel eğitim kurumlan, il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2 ı Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylardan sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanların başvurulan elektronik ortamda alınır.

 Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara 20 eğitim kurumu tercih eline hakkı verilir.
Müdürlüğe görevIcndimıc

MADDE 17— (İl Sözlü sınavda haşarılı olan adaylann görevlendirmeye esas puanlan; Ek-l’dc yer alan Fonıı üzerinden verilen puan ile sözlü sınavda verilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

(2ı Bu maddeniıı birinci fıkrasına göre belirlenen puanlara; 8 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrasında belirtilen eğitim kuramlarında görevlendirilme isteğinde bulunan kadın adaylar için bu eğitim kurumlan ile sınırlı olmak üzen: üç puan, kurucu müdür olarak görev yaptıktan eğitim kurumlanna müdür nonııuııuıı verildiği ilk dönemle sınırlı olmak üzere, kurucu müdür olarak görev yaptıkları eğitim kuruınuna görevlendirilme isteğinde bulunanlar için bu eğitim kurumlan ile sınırlı olmak üzere beş puan ilave edilir.

131 Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylar, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralanna göre hesaplanan puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilir.

ı4ı Adaylann puanlanılın eşitliği halinde, sırasıyla F.k-I'dc yer alan Forma göre dcğerleııdimıe puanı. Ek-2'de yer alan Fonııa göre sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevleııdimıesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir.

(5,ı Görcvlendimıe işlemleri, itirazlara! sonuçlandınldığı tarihten itibaren en geç oıı iş günü içinde tamamlanır.

Miidiir başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklere ilişkin

duyuru ve başvuru

MADDE 18- (1) Müdür başyanJımcıhğı ve müdür yardımcılığı boş bulunan veya dört yıllık müdür başyardııncılığı ve müdür yardımcılığı süresini dolduranlardan boşalınası muhtemel eğitim kurumlan, il milli eğitiın müdürlüklerinin internet sitesinde düşürülür.

(2 ı Müdür başyardımcısı vc/vcya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvurulan elektronik ortamda alınır.

Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.
Müdür haşyarılmıcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme

MADDE I 9— ili Müdür başş'ardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek Üzere başvuruda bulunan adaylar. Ek-fdc yer alan Fonu üzerinden aldıklan puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak görevlendirileceği eğitim kurumu müdürünün inhası vc il millî eğilim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

Adaylann puanlanılın eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenir.
(3.1 Görcvlendimıe işlemleri, itirazlann sonuçlandınldığı tarihten itibaren eıı geç on iş günü içinde tamamlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM Ortak Hükümler

Y öneticilik görev süresi hesaplanması

MADDE 20- (1 Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında aynı unvanla geçirilen hizuıet süreleri esas alınır. Yöneticilik görevinin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.


(3ı Dört yıllık sürenin hesabına; yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, yöneticilik dışındaki geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri de dâhil edilir.

Kurucu müdürlüğe görevlendirme

MADDE 21-(11 Ycııi açılmakta olan eğilim kurumlanın eğitim ve öğretime lıazır hale getirmek üzere, eğitim kurumuııun eğitim ve öğretime açılıp kuruma norm kadroya bağlı müdür görcvlcndimıc&i yapılana kadar geçen süre içerisinde yönetim hizmetlerini yürütmek üzere, müdür görevlendirilmesine ilişkin şartlan taşıyanlar arasından il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından kumcu müdür görevlendirilir.

Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme

MADDE 22- (I) Müdür nonn kadrosu bulunmayan eğitim kurumlanııda görev yapmak üzere, o eğitim kuruıııundn görevli öğretmenler arasından, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından müdür yetkili öğretmen görevlendirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yöneticilik Görevinin Sonlandınlması

Yöneticilik görevinin suna ereceği durumlar


a> Görevlendirildikleri tarihe göre dört yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının, dört yıllık sürenin dolduğu tarihin ders yılının dışında olması halinde ise dön yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının bitliği.

b' Birleştirilen eğilim kurumlanııda görev yapanlar bakımından, eğitim kurumuııun yeni statüsüne göm o eğitim kanununda yönetici olarak görev yapma şartlanın taşımayanlar ile şartlan taşıyıp fazla durumda olanlardan hizmet puanı daha az olanlar. Iıi/mc! puanının eşit olması durumunda ise sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olanlar bu işlemlerin gerçekleştiği.

cı Kapatılan eğitim kurumlannda görev yapanlar bakımından bu işlemlerin gerçekleştiği.

çi Eğitim müşaviri ve eğilim ataşesi olarak atananlar ile Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu karanyla yurt dışında görevlendirilenler ve uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenlerin bu atama veya görevlendirmenin yapıldığı.

 Yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl Veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin bu görevlendirmenin yapıldığı.
 Bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksız iz.iıı alaıılanıı aylıksız izinlerinin başladığı.
fı 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesine göre bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksız izne aynlanlann aylıksız izinlerinin başladığı.

tarihten itibaren sona erer.

 Yöneticilikleri bu maddenin birinci fıkrasının (aı vc tbı bentlerine göre sona erenler, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık ııonıı kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumana, aksi durumda Öncelikle kadrolarının bulunduğu ilçede olmak Üzere, il sınırlan içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlanııa öğretmen olarak atanır.
 Yöneticilikleri bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre sona erenler, öncelikle kadrolarının bulunduğu ilçede olmak üzere, il sınırlan içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğilim kurumlanııa öğrclmcıı olarak atanır.
ı-41 Yöneticilikleri birinci fıkranın tç). «di. ıcı ve

(5) Dönüştürülen eğitim kunımlannın dönüştürülmeden önceki yöneticileri, kalan görev sürelerini dönüştürülen eğitim kunımunda tamamlar.

Yöneticilik görevinden ayrılma

MADDE 24-

(2ı Yöneticilik görevlerinden dört yıllık görev süreleri dolmadan istekleri üzerine ayrdaıılar, ayrıldıkları tarihten itibaren başvuru tarihinin son günü itibanyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.

Yöneticilik görevinden alnınıa

MADDE 25- (I) Eğitim kunııııu yöneticilerinden haklannda yapılan adlî ve idari somştunııa sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre yöneticilik görevinden alınanlar, dunıınlanna uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlanna öğretmen olarak atanır. Bu şekilde görevinden alınanlar, aradan dön yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz.

Yönetici norm kadrosunda değişiklik


(2) Nonıı kadro fazlası müdür yardımcılan. hizmet puanı daha az olandan başlamak üzere belirlenir. Hizmet puanının eşit olması durumunda ise sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan norm kadro fazlası olarak belirlenir.

DOKt Zl NCl BÖU'M Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan y önetmelik

MADDE 27- (1) lü/06/2014 tarihli ve 290264 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğilim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldınlnuştrr.

Yürürlük

MADDE 28- ı! ı Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29- (11 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Son Güncelleme: 22.07.2015 00:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
sadekal 2015-07-22 05:35:05

yönetmeliğin eskisinden farkı ne, görebilen varsa lütfen belirtsin. ben hiç bir fark göremedim.

Misafir Avatar
Rıza 2015-07-31 16:57:39 @sadekal

önceki yönetmelikte bir kurumda 8 yıldan fazla çalışamaz hükmü vardı sanırım onu kaldırmışlar..

Beğenmedim! (0)
Avatar
İbrahim DEMİROK 2015-08-07 11:11:50

bu yönetmelik neden sınav esaslı hazırlanmaz. bunu anlayanınız var mi? yazılı sınav geri gelsin kimsenin görüşüne başvurulumasın. bırakın insanlar istediği okulları kendileri belirlesin. yazılı sınavla atama yapıldığında ben şikayetçi olanı hiç görmedim ama şu an kimse memnun değil ama ses çıkaran da yok ne enterasan bir durum. beş yılda bir sınav yapılsın ve rotasyon tekrar uygulansın. beş yılda bir değişim şart. en objektif uygulama yazılı sınav...

Avatar
aysel altunbay 2015-07-27 13:46:45

atölye ve meslek dersi öğretmeni olmak derken normu olup olmamasına bakılmayacakmı

Avatar
saffet 2015-08-23 19:37:28

yazılı sınavdan neden imtina ediliyor?100 sorunun en az 70'ine cevap vermek mi daha daoğrusu,yoksa sözlü üç soruya cevap vermek mi daha doğru

Avatar
Nejat 2015-09-06 22:12:34

yüzde yüz sübjektif ve insan onurunu ayaklar altına alan bir yönetmelik. kınıyorum.

Avatar
rahmi.. 2015-08-28 18:01:27

Mesleki ve teknik okullara o okulda alanı olan öğretmenler görevlendirilecek

Avatar
rahmi.. 2015-08-28 18:04:47

Sınavda saçma. Üniversitedeki gibi rektör seçimleri gibi olmali okul müdürü seçimi. Başka okuldan gelmemeli ve 2 dönemi geçmemelidir. Okuldaki öğretmenler arasından ve en az 8 yıl öğretmenlik yapanlar arasından seçilmelidir.

Avatar
HAKKI 2015-09-06 22:08:41

sözlü sınavda 657 sorulacakmış zaten sınavla alımlarda da 657 soruluyordu. sözlü sınav olunca daha mı objektif değerlendirme yapılıyor. Allah akıl fikir versin bu sistem insan onurunu ayaklar altına almaktan başka bir işe yaramıyor. tekrar sınav gelinceye kadar ne başvururum nede yöneticilikle işim olur.