banner406
banner420
28 Şubat 2016 Pazar 22:34
Nöbet Ücretlendirilmesi, Nöbet mi Geçiriyor?
Nöbet Ücretlendirilmesi, Nöbet mi Geçiriyor?
Hepinizin bildiği üzere 2015 yılı yazında yapılan son toplu sözleşmeye; kesinlikle sarı sendika fikri ile çıkan ya da gelişmeyen ve eylemselliğe dönüşmeyen, muhalif sendikaların kolektif şuuru ve eş güdümü ile gelişen onca kitlesel basın açıklamalarından, nöbet tutmama eylemlerinden sonra yönetici ve öğretmenlere fiilen nöbet tutma görevi karşılığında, 2016 yılı için haftalık en fazla 2 saat; 2017 yılı için ise haftalık en fazla 3 saat ek ders hakkından yararlandırılmasına ilişkin bir hüküm konuldu. Bu hüküm gereği de, 2016 yılı Ocak ayından itibaren hem yöneticilere (müdür yardımcısı) hem de öğretmenlere fiilen nöbet görevini yerine getirme karşılığında, haftalık olarak 2 saat ek ders ücreti ödenmeye başlandı. Her zaman olduğu üzere sahada kılını kıpırdatmayan sarı sendika, bu hakkın masada kazanıldığı fikriyatı ve hissiyatı içinde şıpıdık nöbet kazanımını kendine yontarak, en iyi bildiği işi, armut piş ağzıma düş pişkinliği ile yapıyordu. Böylelikle, mücadeleyi pişirenler, muhalifler iken; armudu yiyen sarı sendika güruhu oluyordu.
Malum hüküm, sahaya çıkınca görülen birtakım eksikler, nöbet kazanımını kendine yontan sarı sendika tarafından değil de, yine muhalif sendikalar tarafından bir bir dillendirilmeye başlandı. Hükümet kanadınca eline ne verildiyse onunla tatmin olan ve yetinen bir sarı sendikadan da, daha fazlasını elde etmek için mücadele yolunu seçmesi değil de, o verilen üzerinden kendi reklamını yapması beklenirdi zaten. Evet, muhalif sendikalar, nöbet ücretlendirilmesi konusunda özellikle iki nokta üzerinde durdular ve bununla ilgili bazı girişimlerde bulundular. Birincisi, müdür yetkili öğretmenlerin; ikincisi ise okul öncesi ve özel eğitim öğretmenlerinin bu haktan yararlandırılmamaları idi. Nitekim, bununla ilgili bir yazı çıkarılarak, müdür yetkili öğretmenlerin, birinci planda öğretmen olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiş, bu bakımdan da tıpkı öğretmenler gibi üzerlerindeki nöbet görevini fiilen yapma karşılığında, haftalık 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılması konusunda muhalif sendikal taleplere olumlu geri dönüş sağlanmıştır. İkinci olarak, yukarıda değindiğimiz bahse konuda ise son çıkan yazıya göre anaokullarında ve uygulama sınıflarında görevli okul öncesi öğretmenlerin, bu görevi fiilen yapmaları karşılığında, haftalık olarak 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları konusunda yine muhalif sendikal taleplere kısmen de olsa, olumlu geri dönüş sağlanmıştır.
Şu an ise geldiğimiz noktada, nöbet ile ilgili tüm bu konulardan sıyrılmaya çalışırken, karşımıza çıkan nur topu gibi bir konu daha bulunuyor. Şöyle ki;
MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Kütahya Valiliğine göndermiş olduğu yazıda, okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında görevli müdür yardımcılarının, ilgili yönetmeliklerinde nöbet görevlerinin bulunmadığından bahsedilerek, toplu sözleşmedeki malum hüküm kapsamında değerlendirilmeyecekleri ifade edilmiştir. Bu bağlamda, 2016 yılının ilk ayından itibaren fiilen yaptıkları nöbet görevinden haftalık olarak 2 saat ek ders ücretinden yararlanan okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında görevli müdür yardımcıları, bundan böyle bu haktan yararlandırılmayacaktır. Bu yazı, bir genelge hüviyetinde değil, Kütahya Valiliğine yazılmış bir cevabi görüş yazısı. Fakat, taşradaki işgüzar güruh, yazı görülür görülmez, yazıya istinaden anında harekete geçmiş, bugüne kadar bu görev karşılığında;
1-      Yapılan ödemelerin geri ödenmesi,
2-      Bundan sonra hiçbir şekilde ödeme yapılmayacağı konularında maiyetlerinde bulunan kurumlara talimat ile bildirimde bulunmuşlardır.
Bu garip yazıya istinaden şıpıdık ve şipşak bir şekilde harekete geçen güruha karşılık ilgililerin ve kazanımı kendine yontan, mücadeleyi ise hiç gündemine dahi almayan sarı sendika dışındaki diğer muhalif sendikaların ellerinin armut toplamayacağını düşünüyorum. Harekete geçecek olan ilgililerin ise, kurumlarına bu konuya dair verecekleri aşağıdaki dilekçe örneğini ise kendilerine göre düzenleyerek bir hamlede bulunmalarını salık ediyorum.
..........................................................................MÜDÜRLÜĞÜNE
       Okulunuzda müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. 2015 yılı yaz döneminde yapılan son toplu sözleşmenin eğitim öğretim ve bilim hizmet kolunu ilgilendiren:                ‘’ MADDE 22- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.’’ hükmü uyarınca 2016 yılı Ocak ayından itibaren şahsıma haftalık olarak, nöbet görevini fiilen yapmam karşılığında, 2 saat ek ders ücreti ödemesi, ek ders ücret onayları ile de ilişkilendirilerek gerçekleştirilmiştir. Ancak, okulumuza İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile gönderilen konuya dair yazıda, MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün Kütahya Valiliğine yolladığı cevabi görüş yazısında müdür yardımcılarının ilgili mevzuatlarında nöbet görevi olmadığı için bu görev karşılığında 2 saat ek ders ücreti ödemesi yapılamayacağından dem vurulduğu, bu bakımdan şubat ayı ek ders puantajının bu yeni durumun dikkate alınarak hazırlanması gerektiği istenmiştir. Fakat, ilgili mevzuatın (OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ) 41.maddesinde müdür yardımcılarının görev tanımı şöyle ifade edilmektedir:
Müdür yardımcısı
MADDE 41 – (1) Müdürün ve müdür başyardımcısının olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcısı, görev tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.
       Müdür yardımcısının, müdürün olmadığı zamanlarda kendisine vekalet edeceği, doğal olarak onun üzerinde bulunan tüm görevlerden ve müdür tarafından kendisine verilen görevlerden sorumlu olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda, 2015-2016 ders yılı başında yapılan yöneticiler arasındaki görev paylaşımında, okul müdürünün şahsıma yüklediği görevler arasında nöbet görevinin de bulunduğu ek’te sunmuş olduğum, ilgili mevzuatın (OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ) mezkur hükmüne dayandırılarak hazırlanmış olunan ve bu kapsamda değerlendirilmesi gereken ‘’görevlerim’’ konulu yazıda da ayrıca ifade edilmiştir.
       Tüm bu anlattıklarım bağlamında, ilgili mevzuatın yukarıdaki bahse konu hükmü gereği tarafıma nöbet görevi verilmiş olup bu görevi fiiilen yapmış olmam karşılığında da, mezkur toplu sözleşme hükmü gereği tarafımın haftalık olarak 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılması hususunda;
       Gereğini bilgilerinize arz ederim.                                   ..../..../2016
 
                                                                                                                                         İmza
Adı Soyadı
Yukarıdaki dilekçede ifade edilen birkaç husus hakkında görüş beyan etmek istiyorum. Müdür yardımcısının nöbet görevi var mı, yok mu? Bu sorunun cevabı için bakılacak yer, ilgili mevzuat yönlendirme yapılarak gösterilmiştir. Bu yönlendirme sonucunda, müdür yardımcısının nöbet görevi bulunup bulunmadığını, müdür tarafından her ders yılı başında, kendisi ve maiyetindeki yöneticiler arasında görev dağılımı yaparken, yöneticilere ve kendisine vermiş olduğu ‘görevler’ konulu yazılardan kontrol etmek gerekiyor. Bu yazılar, ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmış yazılardır. Bu bakımdan, ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmelidir. Bundan ötürü uhdesinde nöbet görevi bulunan müdür yardımcılarına, bu görev karşılığında bir ücretlendirilme yapılması gerekir. Bu sefer de, karşımıza nöbet görevi olan/olmayan müdür yardımcıları çıkacaktır, okulda müdür yardımcılarına bu konuda ayrı muamelelerde bulunulmak zorunda kalınacaktır. Ayrıca, ders yılı içinde izne ayrılan müdüre vekalet eden müdür yardımcısı, müdürün tüm görevlerini üstleneceği için aşağıdaki ilgili mevzuat hükmü gereği nöbet görevine bağlı ücretlendirilmesi gerekmeyecek mi? Müdüre vekalet ettiği sürelerde, bu ücret hak edişi olarak değerlendirilmeyecek mi? Nereden tutarsanız tutun, karıştırmakta ve arapsaçına çevirmekte üzerimize yok valla...
 
MADDE 39 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Müdür; okulun öğrenci, her türlü eğitim ve öğretim, yönetim, personel, tahakkuk, taşınır mal, yazışma, eğitici ve sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, taşımalı eğitim, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve benzeri görevler ile Bakanlık ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince verilen görevler ile görev tanımında belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlar.
 
Eğer, hala ısrarla ilgili okullarda görevli müdür yardımcılarının, nöbet görevi olmadığını düşünüyorsanız, bir zahmet müdürlerinize de talimat verin, müdür yardımcılarını nöbet defterlerinden ve aylık olarak düzenlenen nöbet görevli vesikasından da çıkarsınlar... Çıkarın atın nöbetle ilgili tüm dokümandan o zaman müdür yardımcısını... İmza atma sorumluluğunu da üzerinden alın o zaman... Bu bakımdan, müdür yardımcılarının, nöbetle ilgili dokümana imza atmamalarını tavsiye ediyorum... Neticede, nöbet ile ilgili para mevzu olunca YOK’lar; nöbet ile ilgili iş/işlem olunca da YOK olmalılar... UNUTMAYINIZ Kİ, GÖREV YOKSA, VERİLEN GÖREV ANAYASAL ANGARYADIR O ZAMAN.... BİLİNMELİDİR Kİ, ANGARYA ANAYASAL SUÇ TEŞKİL EDER...
 
Unutmadan şunu da söylemeden geçemeyeceğim, toplu sözleşmedeki nöbet ücretlendirilmesine dair hükmün nöbet görevleri olmasına rağmen müdürleri ve müdür başyardımcılarını kapsamamasından dem vurarak girişimde bulunacağını söyleyen Eğitim Bir Sen yöneticileri, geldiğimiz noktada ilgili hükümdeki müdür yardımcılarının bir kısmının da uçup gittiğini görüyor mudur acaba? Müdür Yardımcısı kapsamında, toplu sözleşme hükmü çiğnenerek, bir yazı ile bir daraltma yapılıp tasarruf yoluna mı gidilmektedir acaba? Nöbet kazanımını kendine yontan EĞİTİM BİR SEN’in, garip bir nedene dayandırılarak bir kısım müdür yardımcısının ellerinden alınan nöbet ücreti konusunda, dilerim bir hak kaybı başvurusu olur... Eeee, nöbet kazanımı afişlerini reklam yapmak kolay, nöbet hakkı kaybı olanlar ile ilgili afiş hazırlayın, sendikal boyunuzun ölçüsünü görelim... Kesinlikle, ölçü almayacağım... Başınızı çevirin, kaldırın bir bakın eğitim öğretim ortamına, dikkatiniz ve ilginiz buralarda olsun, kafanızı parti il başkanlarının değişmesi ile meşgul etmeyin, 657 DMK’yı çiğneyen siyasal imzalarınızla da kendinizi göstermeyin... Kafanızı mesuliyetinizdeki sahaya çevirmezseniz ve vermezseniz, bilin ki, bir müddet sonra pişkinliğinizle bile yüzünüzdeki utancı gizleyemezsiniz...
Nöbet ücretlendirilmesi ile ilgili kafasına ve keyfine göre takılan MEB’in, kendine göre değerlendirmeleri ve yorumları ile bazı kesimlerin hak kaybı yaşamasına karşılık mutlaka ama mutalaka bu işin mücadelesini verenlerin kendilerini göstereceklerini ve nur topu eylemlerle karşılarına dikileceklerini söylemeliyim... Nöbet görevi ücretlendirilmesi konusunda bile bu kadar içinden çıkılmaz durumlar oluşturulması garabetin ötesindedir...
NÖBETE KARŞILIK VERDİĞİNİZ ÜÇ KURUŞU, MEVZUATSAL OLARAK KILI KIRK YARAN YA DA TEREYAĞINDAN KIL ÇEKEN YAKLAŞIMLARINIZLA, OKUMALARINIZLA, YORUMLARINIZLA HİÇ KİMSENİN BURNUNDAN GETİRMEYİNİZ ARTIK!............ BUNA, HAKKINIZ YOK!..............................
Saygılarımla...
Yahya ASLAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
KARTAL21 2016-02-29 10:01:25

BU KADAR DA KENDİSİ KENDİSİ İLE ÇELİŞEN BİR KURUM DAHA GÖREMEYİZ HERHALDE...............

Avatar
yeter artık 2016-02-29 10:36:51

helal olsun iyi yazmışsın