banner406
banner396
03 Mart 2015 Salı 00:45
Öğretmenlerin Özlük Haklarıyla İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar
 SORU-12001 yılında … ilçesinde sınıf öğretmeni olarak ilk göreve başladım. 4 sene görev yaptıktan sonra isteğe bağlı … ili … ilçesine tayinim çıktı. 4 yıl boyunca …’da 2 yıla 1 kademe aldım. Sonrasında …`da hiç 2 yıla 1 kademe alamadım. Sebep ise isteğe bağlı tayin istememmiş. Aynı kurumda, aynı şartlarda çalışan öğretmenlerden biri 2 yıla 1 kademe alıp, diğeri almazsa haksızlık değil midir? Benim suçum doğu görevini bitirip isteğe bağlı tayin istemek midir? Doğu görevimi bitirmeden tayin isteseymişim 2 yıla 1 kademe devam edecekmiş. Çözüm olarak bir kurumda bir öğretmene hangi hak veriliyorsa hepsine verilmesi lazım değil midir?

… ilçesi zorunlu bölge hizmet olarak 6 yıl siz 3 yıl dolduğunda zorunlu bölge olan … ilçesine kendi isteğinizle tayin istemişsiniz burada 3 yıl çalıştıktan sonra zorunlu bölge hizmetiniz kalkmıştır.

İki yıla bir kademe uygulaması bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64. maddesinin son fıkrasındaki; Ancak, 72 inci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan devlet memurlarından kalkınmada birinci dereceden öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin illeri dâhil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. hükümlerine göre yapılmaktadır.

Öğretmenlerin 2013 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 06/05/2010 tarihli 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

1- a. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan veya bundan muaf tutulan öğretmenlerden, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayacaklar, iller arasında yer değiştirme isteği bulunabilirler.

c. Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla istemeleri Halinde; sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bu kapsamdaki öğretmenlerde bulunduğu ilde 3 yıllık çalışma süresi aranmaz, bunlardan tercihlerine atanamayanlar, bulundukları yerde görevlerine devam ederler.

ç. Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden bulunduğu ilde 31/12/2014 tarihi itibarıyla 3 (üç) yılını dolduranlar, il içinde veya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

5.a. 06/05/2010 tarihinden sonra öğretmenliğe atanlardan birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan ve Bakanlık öğretmenlik kadrolarında ilk göreve başlama tarihi esas alınarak 15 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak öğretmenlerden, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanacaklardır.

Tercihlerine atanamayanlar, alanlarında norm açığı bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanları da dikkate alınarak atanacaktır. Bu kapsamda olup da talepte bulunmayanların ataması ise re’sen yapılacaktır.

f. Zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin diğer hususlarda, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu hizmet yerlerini önceki yönetmeliklerde il ve ilçe bazında belirlemekte iken 06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile bu uygulamayı değiştirmiştir. Yeni uygulamada, hizmet bölgeleri il ve ilçelere bağlı eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayırmış bu hizmet alanlarından 4., 5.,ve 6. hizmet alanlarını ise zorunlu hizmet alanları olarak belirlemiştir.

İki yıla bir kademe uygulaması bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64. maddesinin son fıkrasındaki; Ancak, 72 inci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan devlet memurlarından kalkınmada birinci dereceden öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin illeri dâhil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. Hükümlerine göre yapılmaktadır.

Bu hükmün uygulanabilmesi için öncelikle kimlerin her iki yılına bir kademe ilerlemesinden yararlandırılacağının tespiti gerekmektedir.

İki yıla bir kademe uygulamasının oluşması için gereken şartlar şunlardır.

1-Devlet memuru olarak sürekli görevle atanmış olmak.

2-Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca (ilk atama, istek, eş durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle görev yerine atanmış olsa da) zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin zorunlu hizmetini ifa ediyor olması şartı, (Öğretmen, müfettiş, müfettiş yardımcıları zorunlu atamaya tabi personeldir.)

3-Görev yapılan yerin zorunlu hizmet bölgesi ve kalkınmada birinci derecede öncelikli yer (KÖY-Kalkınmada Öncelikli Yöre) olması ve görev yapılan sürenin yıllık izin süresi dâhil iki yıldan az olmaması,

4-Görev süresince olumlu sicil alınmış olması,

5-İki yıllık sürenin hesabında fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçen iki yıllık sürenin belirtilen yerlerde geçmesi yeterli olup ayrıca aynı yerde geçmesi şartının aranmaması, (Birbirinin devamı olan Zorunlu hizmet bölgesi ve kalkınmada birinci derecede öncelikli yerde görev yapılması)

6-Adaylıkta geçen sürelerin (Stajyerlik) süre hesabına dâhil edilmesi,

7-Görev yaptığı yer`in zorunlu hizmete alındığı tarih ile kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamına alındığı tarihler arasında farklılık bulunması halinde yürürlük tarihleri bakımından her iki şartın birlikte gerçekleştiği tarih dikkate alınarak bu tarihten sonra yukarıda belirtilen şartların gerçekleştiği tarih itibariyle uygulanması,

8-Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca zorunlu atamaya tabi olarak atanan ve zorunlu çalışma süresini tamamlamasına rağmen aynı yerde görev yapmaya devam edenlerin zorunlu çalışma süresi dışında geçen, hizmetlerinin de İki yıla bir kademe uygulamasında değerlendirilmesi, (Bulunduğu yerde birden fazla iki yılını tamamlayanlar her defasında Bulunduğu yerin zorunlu hizmet bölgesi ve kalkınmada birinci derecede öncelikli yer kapsamından çıkarılmaması şartıyla iki yıla bir kademe ilerlemesinden yaralanabileceklerdir)

9-Zorunlu hizmet bölgesi ve kalkınmada birinci derecede öncelikli yerde görev yapanlardan kendi kurumlarının atama ve yer değiştirme yönetmeliği bulunmayanlar zorunlu atamaya tabi oldukları gerekçesiyle İki yıla bir kademe uygulamasından yararlandırılmaması,

10-İki yıllık sürenin hesabında sadece yıllık izinde geçirilen sürelerin fiilen çalışılmış sayılması gerektiğinden,

a) 657 sayılı Kanun uyarınca mazeret izni, hastalık izni ve aylıksız izin kullanılan süreler,

b) 657 sayılı Kanunun 62. maddesi uyarınca kullanılan yol süresi,

c) Zorunlu hizmet bölgesi ve kalkınmada birinci derecede öncelikli yerde görev yapan zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin vekâlet, geçici görev, hizmet içi eğitim ve benzeri nedenlerle geçici olarak bölge dışına gönderilmeleri halinde bölge dışında geçen sürelerin İki yıla bir kademe uygulamasından yararlandırılmaması,

Ayrıca iki yılın hesabında Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler hesaba dâhil edilir.

06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre İki Yıllık Hesaba Dâhil Edilecek Süreler Şunlardır;

1-Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır.

2-Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin askerlik süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.

3-Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınan eğitim kurumlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin, kurumun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alındığı tarihten sonra bu kurumlarda geçen hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır. Bunların eğitim kurumunun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışında iken bu kurumda geçirmiş olduğu hizmet süreleri zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılmaz.

4-Eğitim kurumunun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında olmadığı dönemlerde bu kurumlarda görev yaparak ayrılan öğretmenlerin burada geçen hizmet süreleri, zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmez.

5-Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları arasına alınan ancak daha sonra yapılan değerlendirmeler sonucu zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışına çıkarılan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin bu kurumlarda görev yaptıkları sürece bu kurumlarda geçirmiş oldukları hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.

6-Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak geçirilen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır.

Ayrıca iki yılın hesabında Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler hesaba dâhil edilmeyecektir.

06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre İki Yıllık Hesaba Dâhil Edilmeyecek Süreler Şunlardır;

Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapanların Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreleri aşağıda sıralanmıştır.

1-Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında vekâleten ya da görevlendirme suretiyle geçen geçici görev süreleri.

2-Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler hariç olmak üzere aylıksız izinli olarak geçirdikleri süreler.

3-Millî Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirdikleri süreler.

4657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirdikleri süreler, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler.

5-Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer personel kanunları kapsamında geçirilen hizmet süreleri.

6-Özel öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak geçirilen süreler.

7-Yurt dışında görevlendirilenlerin yurt dışında geçirdikleri süreler.

8-Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında geçirdikleri süreler.

***

SORU-2: Hangi yerlerde görev yapılan sürelere iki yıla bir kademe verilecektir?

Aşağıda yer alan tabloda 06/05/2010 tarihinden sonra hizmet bölgelerindeki hizmet alanlarında zorunlu hizmet süreleri görülmektedir. Tabloda belirtilen süreler kadar, hizmet bölgelerinin hizmet alanlarında görev yapmak gerekmektedir.

06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine 06/05/2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar zorunlu çalışma yükümlüsü, 06/05/2010 tarihinden önce göreve başlayanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf sayılmaktadırlar.

Hizmet Alanları

1. Hizmet Bölgesi İçindeki İllerde Zorunlu Hizmet Süresi

2. Hizmet Bölgesi İçindeki İllerde Zorunlu Hizmet Süresi

3. Hizmet Bölgesi İçindeki İllerde Zorunlu Hizmet Süresi

1

Zorunlu Hizmet Yok

Zorunlu Hizmet Yok

Zorunlu Hizmet Yok

2

3

4

7 Yıl

6 Yıl

5 Yıl

5

6 Yıl

5 Yıl

4 Yıl

6

5 Yıl

4 Yıl

3 Yıl

Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu hizmet yerlerini önceki yönetmeliklerde il ve ilçe bazında belirlemekte iken 06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde; Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet bölgelerinin il ve ilçelerine bağlı eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayırmış bu hizmet alanlarından 4.,5.,ve 6. hizmet alanlarını ise zorunlu hizmet alanları olarak belirlemiştir.

Bu hizmet alanlarına giren eğitim kurumları ve hizmet puanları Yönetmelik ekinde yer alan EK.2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine uygun olarak düzenlenerek

MEB Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır.

EK.2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine bakmak için tıklayınız.

EK.2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi örneği

İL/İLÇE KURUM ADI VE KODU

HİZMET BÖLGESİ

HİZMET ALANI

YERLEŞİM YERİ

ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜĞÜ SÜRESİ(YIL)

HİZMET PUANI

Atatürk İlköğretim Okulu

1

4

BELDE

7

14

Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi (EK.2) Yukarıdaki çizelge şeklindedir. Bu çizelgede yer alan bilgilerde okulun adı, hizmet bölgesi, hizmet alanı, yerleşim yeri, zorunlu çalışma süresi yükümlülüğü ve hizmet puanı görülmektedir.

EK.2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesindeki 4.,5.,ve 6. hizmet alanları zorunlu çalışma alanlarıdır. Bu alanların Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler Listesinde bulunan illerde olması halinde buraya Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca (ilk atama, istek, eş durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle görev yerine atanmış olsa da) zorunlu yer değiştirmeye tabi personel zorunlu hizmetini ifa etmesi şartıyla (Öğretmen, müfettiş, müfettiş yardımcıları zorunlu atamaya tabi personeldir.) iki yıla bir kademe alacaktır.

Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler Listesi her yılın 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Karar ekinde yayınlanmaktadır. 2010 yılı Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler Listesi 2009/15513 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde: 27379 Sayı ve 17 Ekim 2009 tarihli mükerrer Resmî Gazete`de yayımlanmıştır.

Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler Listesi

No

İl Adı

No

İl Adı

 

Adıyaman

 

Kars

 

Ağrı

 

Kastamonu

 

Aksaray

 

Kırıkkale

 

Amasya

 

Kırşehir

 

Ardahan

 

Kilis

 

Artvin

 

Malatya

 

Bartın

 

Mardin

 

Batman

 

Muş

 

Bayburt

 

Nevşehir

 

Bingöl

 

Niğde

 

Bitlis

 

Ordu

 

Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri)

 

Osmaniye

 

Çankırı

 

Rize

 

Çorum

 

Samsun

 

Diyarbakır

 

Siirt

 

Elazığ

 

Sinop

 

Erzincan

 

Sivas

 

Erzurum

 

Şanlıurfa

 

Giresun

 

Şırnak

 

Gümüşhane

 

Tokat

 

Hakkari

 

Trabzon

 

Iğdır

 

Tunceli

 

Kahramanmaraş

 

Van

 

Karabük

 

Yozgat

 

Karaman

 

Zonguldak

06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre; 06/05/2010 tarihinden önce veya sonra yukarıda listesini verdiğimiz kalkınmada birinci derecede öncelikli yerlerin 4.,5.,ve 6. hizmet alanlarına Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca (ilk atama, istek, eş durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle görev yerine atanmış olsa da) zorunlu yer değiştirmeye tabi personel zorunlu hizmetini ifa etmesi şartıyla (Öğretmen, müfettiş, müfettiş yardımcıları zorunlu atamaya tabi personeldir.) iki yıla bir kademe alacaktır.

Önceki yönetmeliklere göre zorunlu hizmet bölgesine atananların durumu ne olacaktır?

06/12/2000 tarih ve 24252 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ekindeki Ek.1 Çizelgenin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelikle belirlenen ikinci ve üçüncü hizmet bölgelerinde olmakla birlikte aynı zamanda kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamında bulunan;

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Çanakkale (Gökçeada, Bozcaada), Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, K.Maraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde zorunlu yer değiştirmeye tabi personel zorunlu hizmetini ifa etmesi şartıyla (Öğretmen, müfettiş, müfettiş yardımcıları zorunlu atamaya tabi personeldir.) iki yıla bir kademe almaktaydı.

Bu illerde görev yapan zorunlu yer değiştirmeye tabi personel 06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 06/05/2010 tarihinden sonra görev yaptığı okul/kurum 4.,5.,ve 6. hizmet alanlarına dahil okul/kurum olarak Yönetmelik ekinde yer alan EK.2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine uygun olarak düzenlenerek MEB Tebliğler Dergisinde yayımlanmışsa iki yıla bir kademe almaya devam edecektir.

Görev yaptığı yer 4.,5.,ve 6. hizmet alanlarının dışında bulunan okul/kurumlarda görev yapanlar ise 06/05/2010 tarihinden önce göreve başladıkları için zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf sayıldıklarından iki yıla bir kademe uygulamasından faydalanamayacaklardır.

EK.2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine bakmak için tıklayınız.

MEB`den açıklama ve yeni durumu açıklayan bir genelge beklenmektedir.

***

SORU-3: Ben … merkezde görevli hizmetliyim. YGS sınavında 3 gün görev almamıza rağmen bize 1 günlük ücret ödenmektedir. Ayrıca 30 Martta yapılan seçimlerde de cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü de temizlik yaptığımız ve sandıkları kurup hazırladığımız halde bize yine 1 günlük ücret ödeneceği söylenmektedir. Bu haksızlık değil midir?

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 3/1/2014 tarihli ve 54 sayılı Genelgesine göre, aylık katsayı 1/1/2014 - 31/12/2014 döneminde geçerli olmak üzere (0,076998) olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 21/06/2014 tarih ve 3005 sayılı kararı üzerine ve 09/01/2014 tarih ve 2014/25 sayılı kararı üzerine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler yukarıdaki madde üzerinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

 

1.Oylama için

2. Oylama için

Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına

(3)

(2)

Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına

(2)

(2)

Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye

(2)

(2)

Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye

(1)

(1)

Siyasi partili üyelere

1

(1)

 

adet gündelik ödenir.

GÜNLÜK ÜCRET

SANDIK KURULLARINA YAPILACAK ÖDEMELER

- Başkan 71,00

- Üye 62,00

BİNA SORUMLULARINA YAPILACAK ÖDEMELER

Cumhurbaşkanı seçiminin birinci oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, birinci oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak oylamalar için ayrı ayrı Kurulumuzun 09/01/2014 tarihli ve 2014/25 sayılı ücret kararında belirlenen tarife esas alınarak; Bina sorumlularına 3’er (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 4 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir. Ayrıca, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde kurulan sandık bölgesi ile öğrenci yurtları vb. yerlere konulan sandık alanları için bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir.

SANDIK KURULACAK OKULLARDAKİ HİZMETLİLERE YAPILACAK ÖDEMELER:

Cumhurbaşkanı seçiminin birinci oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, birinci oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak oylamalar için ayrı ayrı Kurulumuzun 09/01/2014 tarihli ve 2014/25 sayılı ücret kararında belirlenen tarife esas alınarak; Sandıkların kurulacağı okullarda görev alacak hizmetlilerin isim listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğünden istenilecek, istenilen listeler doğrultusunda, okullarda görev alacak hizmetlilere 2 (iki) gündelik ödenecektir. Birden fazla hizmetli görevlendirmesinin yapıldığı okullarda ise en fazla 2 hizmetli görevlendirilecek ve her birine 2’şer gündelik ödenecektir.

Bu kararlar doğrultusunda sandık kurulunda görev alacak memurların alacağı ücretler (Birinci tur için):

-Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına: 71x3= 213 TL

-Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına: 71X2= 142 TL

-Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye: 62X2= 124 TL

-Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye: 62X1= 62 TL

-Siyasi parti üyelerine: 62x1= 62 TL

Ücret ödenecektir.

Seçimin 2. tura kalması halinde:

-Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına: 71x2= 142 TL

-Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına: 71X2= 142 TL

-Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye: 62X2= 124 TL

-Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye: 62X1= 62 TL

-Siyasi parti üyelerine: 62x1= 62 TL

***

SORU-4: Milli Eğitim Bakanlığı ek ders yönetmeliğine göre sınıf ve ana sınıfı öğretmenlerine rehberlik dersi adı altında öğrenci kişilik hizmetleri ödenmemektedir. Yasal dayanağı nedir ve düzeltilmesi için neler yapılabilir?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

Ders ve Ek Ders Görevi ile İlgili Hükümler

Aylık karşılığı ders görevi

MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;

a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,

b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,

c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,

ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,

ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.

2) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma-yazma kurs öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında ilgili mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek ders görevi sayılır. Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada, okul öncesi öğretmenlerinden anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak 24 saati, diğer ana sınıflarında görevli öğretmenler ile sınıf ve okuma yazma kurs öğretmenleri için 12 saati geçemez.

Görüldüğü gibi Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat ek ders ücreti almaktadırlar bunun dışında yönetmelik gereği herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır.

***

SORU-5: Bir okulda öğretmen olarak çalışmaktayım. MEB’de öğretmen olmadan önce özel bir eğitim kurumunda (öğrenci yurdunda belletmen ve dershanede öğretmen) çalıştım. Çalıştığım bu süreleri MEB’deki hizmet sürelerime eklettirebilir miyim? Hizmet puanıma saydırabilir miyim?

Özel okulda çalışmış iseniz hizmetinizin 2/3 sayılır. Eğer dershanede veya yurtta çalışmış iseniz hizmet puanınıza sayılmaz ama emekliğinize sayılır. Bir dilekçe ve SGK’dan alacağınız belge ile ilçenize veya ilinize müracaat ediniz.

***

SORU-6: Asker öğretmen olarak görev yapmaktayım. Teknoloji-tasarım öğretmeniyim. Okulumda kendi alanımda 10 saat ders yükü var. Okul idaresi 17 saat görsel sanatlar dersini de bana verdi. Okul idaresi bana alanım dışında ders verebilir mi? Maaş karşılığından fazla ders verebilir mi? Ben bu durumda ne yapabilirim?

Öğretmenler ek ders yönetmeliğine göre branş öğretmenleri haftada 15 saat maaş karşılığı isterlerse 15 saat da ek ders karşılığı derse girerler. Öğretmenlerin istememeleri halinde en fazla 15 saat maaş karşılığı 6 saat de ek ders karşılığı ders verilebilir. Asker öğretmenlerde bunun gibidirler. Size on saat branşınızdan 11 saatte görsel sanatlardan ders verebilirler.

***

SORU-7: Kadrolu öğretmen olarak atanmadan önce 23 aylık vekil öğretmenlik çalışma sürem var. Bu sürenin kıdem ve dereceye yansıtılıp yansıtılamayacağı ve hizmet puanı hesaplanırken hangi yönetmeliğin baz alındığı konusunda bilgilendirmenizi istiyorum.

Kadrolu öğretmen olarak çalıştığınız süreyi bir dilekçe ile ilçe milli eğitim müdürlüğünde özlük bölümüne müracaat ederseniz emeklilik sürenize yansır.

***
AKTİF-SEN

Son Güncelleme: 03.03.2015 00:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Jambuna 2015-04-14 18:50:48

i̇yi günler hocalarım ben bir şey sormak istiyorum, ben kirada kalıyorum yazın lojmanın biri boşalacak. oraya geçmek istiyordum ama başka lojmanda kalan bir hocada oraya geçeceğim dedi. bu durumda kıdemi benden yüksek olan diğer hoca mı geçer yoksa sıra bekleyen ben mi?l

Avatar
jambuna 2015-04-14 19:25:45

i̇yi günler hocalarım ben bir şey sormak istiyorum, ben kirada kalıyorum yazın lojmanın biri boşalacak. oraya geçmek istiyordum ama başka lojmanda kalan bir hocada oraya geçeceğim dedi. bu durumda kıdemi benden yüksek olan diğer hoca mı geçer yoksa sıra bekleyen ben mi?