banner406
banner396
08 Ekim 2013 Salı 16:49
Yeni Kıyafet Yönetmeliği ve Andımız Resmen Yürürlükte Ancak…

 Söz gelimi 16.07.1982 tarihli Kamu  Kurum ve  Kuruluşlarında  Çalışan  Personelin Kılık  Kıyafetine Dair Yönetmelik'te yapılana değişiklik  aynen şöyledir:

 

“MADDE 1 - 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar  Kurulu  Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarında   Çalışan   Personelin  Kılık ve  Kıyafetine  Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin  birinci  fıkrasının (a) bendinin  birinci   paragrafında   yer   alan  “ Kadınlar ;” ibaresinden  sonra  gelen  birinci  cümle yürürlükten  kaldırılmış  ve  aynı   paragrafta   yer   alan “Ancak bazı  hizmetler  için  özel     kıyafetleri  varsa  görev  sırasında  kurum  amirinin izni ile bu kıyafet   kullanılır .” şeklindeki ikinci cümle (a) bendinden çıkarılarak maddenin  sonuna  (c) bendi olarak eklenmiştir.

MADDE 2 -  Aynı  Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin  birinci  fıkrasında  yer   alan  “Resmi  elbise (üniforma) giymek zorunda  olanlar ” ibaresi “ Emniyet   Hizmetleri   Sınıfına  mensup  olanlar , hâkimler, savcılar,  Türk  Silâhlı Kuvvetlerinde  görev  yapanlar” şeklinde değiştirilmiştir.”

 

Bu değişikliği  eski  ve  yeni  halini  karşılaştırarak  yönetmelikteki  yerlerine  uyarladığımızda  ise   ortaya çıkan   yeni   düzenleme  şu  şekilde  olmaktadır:

 

Eski  Hali:

Madde 5- 2 nci maddede sözü edilen  personelin  kılık ve  kıyafette  uyacakları hususlar; a) (Değişik: 8.10.2013/28789 RG) Kadınlar ;

Elbise , pantolan  etek   temizdüzgün , ütülü ve  sadeayakkabılar  ve/veya çizmeler  sade  ve normal topuklu,  boyalıgörev  mahallinde baş daima  açıksaçlar   düzgün  taranmış veya toplanmış, tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı  hizmetler  için  özel     kıyafeti  varsa  görev  sırasında  kurum  amirinin izni ile bu  kıyafet   kullanılır .

Kolsuz ve çok  açık  yakalı  gömlekbluz  veya  elbise  ile strech,  kot  ve benzeri  pantolonlar  giyilmez. Etek  boyu dizden yukarı ve  yırtmaçlı  olamaz. Terlik tipi (sandalet)  ayakkabı  giyilmez.

 

b) Erkerler;

Elbiseler   temizdüzgün , ütülü ve  sadeayakkabılar   kapalıtemiz  ve  boyalı  giyilir. Sandalet veya  atkılıayakkabı  giyilmez.  Bina  içinde ve  görev  mahallinde baş daima  açık  bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda  favori  bırakılmaz.  Saçlar , kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden  gömlek yakasını aşmayacak  şekilde  uzatılabilir,  temiz   bakımlı  ve taranmış olur. Hergün  sakal   tıraşı  olunur ve sakal  bırakılmaz. Bıyık  tabi î olarak bırakılır,  uzunluğu  üst dudak boyunu  geçemez , üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur,  alt   uçları  dudak hizasından kesilir.  Kravat   takılırkravatı  örtecek şekilde  balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez.  Hizmet  gereğine  uygun  olarak  verilmişse  tek tip elbise  giyilir.

(Değişik : 07/08/1991-91/2048 B.K.K.)  Bina  içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız  dolaşılmaz .

 

Madde 6- Resmî  elbise  (üniforma) giymek zorunda  olanlar   ilgili   kurum  ve  kuruluşun   özel yönetmeliklerinde  belirtilen  usul ve esaslara  tâbidirler .

 

Yeni  Hali:

Madde 5- 2 nci maddede sözü edilen  personelin  kılık ve  kıyafette  uyacakları hususlar; a) (Değişik: 3.1.2002/24629 RG) Kadınlar ;

Kolsuz ve çok  açık  yakalı  gömlek bluz  veya  elbise ile strech,  kot  ve benzeri  pantolonlar  giyilmez. Etek  boyu dizden yukarı ve  yırtmaçlı  olamaz. Terlik tipi (sandalet)  ayakkabı  giyilmez.

 

b) Erkerler;

Elbiseler   temizdüzgün , ütülü ve  sadeayakkabılar   kapalıtemiz  ve  boyalı  giyilir. Sandalet veya  atkılıayakkabı  giyilmez.  Bina  içinde ve  görev  mahallinde baş daima  açık  bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda  favori  bırakılmaz.  Saçlar , kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden  gömlek yakasını aşmayacak  şekilde  uzatılabilir,  temiz   bakımlı  ve taranmış olur. Hergün  sakal   tıraşı  olunur ve sakal  bırakılmaz. Bıyık  tabi î olarak bırakılır,  uzunluğu  üst dudak boyunu  geçemez , üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur,  alt   uçları  dudak hizasından kesilir.  Kravat   takılır kravatı  örtecek şekilde  balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez.  Hizmet  gereğine  uygun  olarak  verilmişse  tek tip elbise  giyilir.

(Değişik : 07/08/1991-91/2048 B.K.K.)  Bina  içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız  dolaşılmaz .

 

c) Ancak bazı  hizmetler  için  özel     kıyafeti  varsa  görev  sırasında  kurum  amirinin izni ile bu  kıyafetkullanılır .

 

Madde 6-  Emniyet   hizmetleri   sınıfına  mensup olanlar, Hakimler, Savcılar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapanlar,  ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tâbidirler.

 

Değerlendirme:

 

Şimdi bu düzenlemede eksiklik olarak nitelendirdiğimiz ve konumuzun özünü oluşturan değerlendirmeye geçecek olursak, öncelikle kadınlardan başlamak gerekirse; kadınların ayakkabılarının topuk boyunu, elbisesinin ütüsünü, saçının taranmasını ve toplanmasını, başının örtüsünü ve tırnağının kesilmesini zorunlu tutan mizah konusu komediler kaldırılarak bir ayıp temizlenmiştir.

 

Ancak yukarıdaki yönetmeliğin yeni hali kısmında da altı çizili olarak belirttiğim gibi kolsuz gömlek, bluz ve elbise kelimelerinin değiştirilmemiş olması bu reformun ruhuna aykırı ve eksik bir düzenlemedir. Zira kolsuz gömlekten kasıt sıfır kol ise bunu anlarım ancak kısa kol gömlek de bunun içine girecek şekilde yorumlanacağı için anlamsızdır. En azından “sıfır kol” şeklinde daha açıklayıcı bir cümle düzenlemesi yapılabilirdi. Bluz ve elbiseye gelince ne mahsuru var ki binlerce kadın günlük hayatta pek ala bluz ve elbise giymektedir, memura yakışmayacak bir durumun olduğunu da sanmıyorum. Varsın giymek isteyen kısa kol gömlek de bluz da elbise de giysin. Kaldı ki zaten giymiyorlar mı? Bu cümlelerin yıllardır zaten uygulanmadığını herkes bilmiyor mu? Dolayısıyla küçük de olsa kadınlarla ilgili bu düzenleme bana göre eksik olmuştur.

 

Erkeklere gelince tam bir felaket! Takım elbise kravatı anlarım zira evrensel bir giyim tarzı ve şu an dünyada daha makbul ve yaygın bir giyim tarzı erkekler için moda dünyasında henüz yok. Kaldı ki biz erkekler yalnızca resmi görev icabı değil yerine göre özel günlerimizde, düğünlerimizde vs. de takım elbise kravat giyeriz malum. Ancak bunun dışındaki favori, bıyık, saç gibi düzenlemelerin kaldırılmamış olması ciddi bir eksikliktir.

 

Nitekim yukarıda altını çizerek de belirttiğim gibi “Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, Bıyık tabiî olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez, üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez.” Şeklindeki düzenlemelerin değiştirilmemiş olması gerçekten hayret vericidir. Zira bugün hiçbir erkek memur bulamazsınız ki burada sayılan şartlara uygun olsun…Nitekim bilindiği üzere insanları sakalına, bıyığına göre kategorilere ayırmak ve tipine göre yaftalamak önce yakın tarihteki soğuk savaş dönemin sonra da 1980 darbesinin takıntılarındandır malum. Oysa bugün artık bu tür takıntılar çoktan aşılmış mizah dünyamızdaki yerini almıştır. Kaldı ki bu cümleler adeta bir komedi filminde rol olacak mizah karekteri yaratmak gibi bir şey…Dolayısıyla erkeklerle ilgili en azından bu cümlelerin yönetmelikten çıkarılması beklenirdi ki bunun bile yapılmamış olması ciddi bir eksikliktir.  

 

Yeni düzenlemenin dışında kalan Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurların 6. Maddede altı çizildiği üzere kapsam dışında bırakılmış olması ise ayrı bir sorundur. Zira bu memurlar asker değil, diğer kurumlarda çalışan memurlardan farksız sivil kamu çalışanlarıdır. Dolayısıyla üniforma giymediklerine göre diğer memurlara uygulanan düzenlemenin bunları da kapsaması gerekirdi ki ne yazık ki burada da bir eksiklik söz konuşur.

 

Andımız

 

Aynı şekilde andımızı düzenleyen İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 12. Maddesi de tamamen kaldırılarak 8 Ekim 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Burada da bir taraftan bu konunun değişmemesi gerektiğini hararetle savunurken diğer taraftan adeta Türklüğünden utanırcasına çocuğunu İvçrede'de Amerika'da doğurmak için bu ülkelere giden sözüm ona beyaz Türklere acıyarak gülüp geçtikten sonra, Türklüğü ile her daim şerefle gurur duymuş bir insan olarak, Türklerin reklama falan ihtiyaç duymayacak kadar köklü ve asil bir millet olduğu inancımdan hareketle bu konudaki bazı ideolojik kısır tartışmaları bir kenara bırakarak bundan böyle okul girişlerinde bir düzensizlik yaratır mı acaba sorusuna değinmek istiyorum.

 

Zira okul girişinde öğrencilerin ve öğretmenlerin bahçede toplanarak bir düzen oluşturması en azından şekil disiplini anlamında okula bir düzen getirmekteydi. Bundan böyle andımız okunmasa dahi girişte öğrencileri bahçede toplamaya gerek var mı yok mu? Doğrusu ben sadece işin burasıyla ilgilenmekteyim. Bu konuda bir yasal düzenleme olmadığına göre muhtemelen her okul kendi yorumuna göre farklı uygulama yoluna gidecektir. Ancak bana göre Liselerdeki tecrübeler dikkate alınarak eğer okulun düzenine ve öğrencilerle öğretmenlerin aynı anda bir arada toplanması hem geç kalmama anlamında otokontrol görevi yaparak hem de öğrencilerin kılık kıyafet ve öğrenciye yakışmayan hallerinin kontrolü anlamında bir fayda sağlayacaksa bu konuda bakanlığın iki satırlık bir yazıyla ülke genelinde birlik sağlamak için düzenleme yapması daha doğru olur diye düşünmekteyim. Aksine eğer bir fayda sağlamayacaksa da çocukları soğukta, sıcakta bahçede dikmenin alemi yok diye de yorumlanarak yine bir yazıyla tüm okullarda birlik sağlanabilir.

 

Sonuç itibariyle bana göre gecikmiş olan bu düzenlemelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

 

08.10.2013

Cafer GÜZEL

Analiz76@mynet.com

Son Güncelleme: 08.10.2013 16:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ahmet 2013-10-08 22:11:40

ben bu düzenlemeyi anlamadım eğer sadece türbana izin çıkacaksa neden kamuda kıyafet özgürlüğü dendi türban serbest olsun densin biz erkeklerde yulardan kurtulacağız diye boşuna sevinmeseydik.

Avatar
kefi 2013-10-08 17:03:10

andımızın kaldırılması hem sakıncalı hem de evrensel insan haklarına aykırıdır.bu yanlıştan süratle geri dönülmelidir

Avatar
aga 2013-10-08 23:46:43

başçrtüsü kılıf asıl olan lozanda gayri müslümlere içimizde o zaman gayri müslüm değil diye ayrı tutmadıklarımıza verilen tavizlerdir.sevr geri getiriliyor dendiğinde her kes faşist felan diyorda son 10 yıla bakın milli kimlikten neler kaybettik bir bakın.

Avatar
rize 2013-10-09 13:46:04

ekeklere hic birsey yapilmamis. demek ki tek sorun türbanmis. bunun neresi devrum. sadece türbai serbest bırakacağız deselermis ya. ne anladik bu işten. hikaye

Avatar
jiyan 2013-10-19 09:22:35

keşke biraz daha açıklayıcı olsaymış. ütülü ibaresi kaldırılmış ancak kot giyilemiyor.

Avatar
berin 2014-05-15 11:46:02

iyide burada elbise giymeyin demiyorki, kolsuz ve açık yakalı elbise giymeyin diyor.. ;) skıntı yok..