Sendikalar:
1 gün mazeretsiz göreve gelmemesi sebebiyle tesis edilen disiplin  cezası işleminin hukuka aykırı olduğına dair karar

"Diyarbakır il genelinde kontak kapatma eylemi olması nedeniyle Hani Diyarbakır arası yolcu taşımacılığının yapılmaması ve Diyarbakır il merkezinde ikamet eden davacının bu nedenle Hani ilçesine güvenli ulaşım imkanının bulunmaması ..."  karşısında  görevine gidemeyen 
Üyemiz (Eğitim Bir Sen) hakkında 1 gün mazeretsiz göreve gelmemesi sebebiyle tesis edilen disiplin  cezası işleminin hukuka aykırı olduğına dair karar


T. C.
DİYARBAKIR
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2012/247
KARAR NO : 2012/1159


DAVACI : MEHMET ŞAFİ KEKLİK
VEKİLİ : AV. TURGUT GERÇEK
Lise Cad 2.Sok Çavuşoğlu 2 Apt. No:7 Y enişehir/Diyarbakır
DAVALI : DİYARBAKIR VALİLİĞİ – DİYARBAKIR
DAVANIN ÖZETİ : Diyarbakır İli, Hani İlçesi, Anıl Canaydın İlköğretim
Okulunda müdür olarak görev yapmakta iken 17.05.2011 tarihinde görevi başında
bulunmadığından bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-b maddesi
uyarınca 05.01.2012 tarih ve 4 sayılı işlemle 1/30 oranında aylıktan kesme cezası
ile cezalandırılan davacı anılan işlemin; 17.05.2011 tarihinde rahatsızlandığını ve
Kayapınar 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde tedavisinin yapıldığını ayrıca Diyarbakır
İli genelinde kontak kapatma eylemi olması nedeniyle Diyarbakır'dan Hani'ye ulaşım
imkanının olmadığı fiili imkansızlık sebebiyle görevine gidemediğini ileri sürerek
iptalini istemektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Hani İlçesi, Anıl Canaydın İlköğretim Okulunda İlköğretim
müfettişlerince 17.05.2011 tarihinde yapılan denetimde okul müdürü olan davacının
görevi başında olmadığının tespiti üzerine yapılan soruşturma sonucunda tesis olunan
işlemin hukuka uygun oldğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi ' nce
gereği görüşüldü:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-
b maddesinde ''Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek'' fiilinin aylıktan kesme
cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden; Diyarbakır
İli, Hani İlçesi, Anıl Canaydın İlköğretim Okulunda müdür olarak görev yapmakta
iken 17.05.2011 tarihinde mazeretsiz olarak görevine gelmediği ileri sürülen davacının,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-b maddesi uyarınca 1/30 oranında
aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı
anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık konusu olayda, dava konusu işlemin dayanağı niteliğindeki 04.10.2011 tarih
ve 27 sayılı soruşturma raporu incelendiğinde; ''17.05.2011 tarihinde Milli Eğitim
Müfettişlerince Hani İlçesi, Anıl Canaydın İlköğretim Okuluna gidildiğinde okul müdürü
olan davacının görevi başında olmadığının belirlendiği, okul müdür yardımcısının
davacıyı arayarak müfettişlerin geldiğini bildirimesi üzerine, davacının Diyarbakır'da
olduğunu ve Diyarbakır genelinde kontak kapatma eylemi yapılması nedeniyle araç
bulamadığını ve görevine bu nedenle gelemediğini ayrıca rahatsızlandığını ve Kayapınar
9 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde tedavisini yaptırdığını belirttiği, davacı gibi Diyarbakır
ilinde oturmakla birlikte Hani ilçesinde görev yapan ve günlük gidiş-geliş yapan
öğretmenlerin kontak kapatma eyleminden haberdar oldukları ve Hani ilçesinde
arkadaşlarında misafir kalarak görevlerine geldikleri, davacının bu koşullarda kontak
kapatma eyleminden haberinin olmamasının mümkün olmadığı ve kontak kapatma
eyleminin okula gelmemesini haklı kılacak bir durum olarak düşünülemeyeceğinden
bahisle özürsüz olarak bir gün göreve gelmediği sonucuna ulaşılarak 1/30 oranında


aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı'' görülmüştür.
Olayda, davacının Diyarbakır il merkezinde
ikamet ettiği ve günlük geliş-gidişlerde Hani ilçesindeki görevini sürdürdüğü, 17.05.2011
tarihinde Diyarbakır ilinde kontak kapatma eylemi yapıldığı hususunda davanın tarafları
arasında herhangi bir tartışma bulunmamaktadır.
Yukarıda aktarılan maddi ve hukuki durum
değerlendirildiğinde, 17.05.2011 tarihinde Kayapınar 9 Nolu Aile Sağlık Merkezinde
ayakta tetkik ve tedavisinin yapıldığını gösteren reçetenin bulunması nedeniyle
davacının sağlık mazereti olduğu ayrıca 17.05.2011 tarihinde Diyarbakır il genelinde
kontak kapatma eylemi olması nedeniyle Hani Diyarbakır arası yolcu taşımacılığının
yapılmaması ve Diyarbakır il merkezinde ikamet eden davacının bu nedenle Hani ilçesine
güvenli ulaşım imkanının bulunmaması karşısında mazereti nedeniyle görevinin başında
bulunamadığı sonucuna varıldığından davacının 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile
cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.
Açıklanan nedenlerle , d ava konusu işlemin
iptaline, aşağıda dökümü yapılan 87,60 - TL yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret
Tarifesince belirlenen 60 0,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacı ya
verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın
tebliğin i izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak
üzere , 28/09/2012 tarihinde oybirliği yle karar verildi.Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

15 SORUDA KÖY ENSTİTÜLERİ
17 Nisan 1940’ta TBMM’nde Köy Enstitüleri Yasası kabul edildi. Kuruluşlarının 74. yılında Enstitüleri...

Haberi Oku