banner406
21 Mayıs 2012 Pazartesi 14:11
AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI TÜZÜĞÜ

 AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI

TUZUGU

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

Sendikanın Adı

Madde 1- Sendikanın adı; Aktif Eğitimciler Sendikasıdır.

Kısa adı ise (AKTİF EĞİTİM-SEN)' dir.

Sendikanın Merkezi ve Adresi

Madde 2 — Sendikanın merkezî Ankara'dadır,

Adresi; Cevizlİdcre Mahallesi, Cevizlidere Caddesi, 1239. Sokak, Numara: 2/7-8-9, lîatuhan İş Merkezi Balgat, Çankaya/ANKARA'dır.
Merkezin başka bir yere taşınmasına karar vermeye merkez genel kurulu, il içinde adres değişikliğine karar vermeye, ilgili makamlara bilgi vermek suretiyle, merkez yönetim kurulu yetkilidir.


Sendikanın Amacı

Madde 3 - Sendika;

Büyük millet olma şuurunun bütün fertlerin topyekun katılımıyla gerçekleşeceğine ve büyük hedeflere küçük fakat samimi adımlarla yürüneceğine inanan Aktif Eğitimciler Sendikası, şahsi arzuların yerine millî ruh vc millî düşünccnin; egonun yerine diğergamlık ve kolektif şuurun geçeceği, birbirini tanımayan fertlerin, kendileri gibi kimselerin varlıklarını hissedeceği ve hemen herkesin içtimaî bir varlık olduğunu yeniden duyup yaşayacağı dönem için birleştirici ve yumuşatıcı bir harç olarak çalışmayı amaçlar. Bu amaçla sendika;

a)    Başla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi vc Avrupa Sosyal Şartı olmak üzere, evrensel hukukun öngördüğü kamu çalışanlarının haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde, çalışma bayatına ah kriterlerin düzenlenmesinde, ifade edilen ölçülerin esas alınması için çalışır.

b)    Tüm eğitim sisteminin vc materyallerinin kültür dünyamızın zenginliklerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi için çalışır.

c)    Devlet vc millet kaynaşmasını sağlamak, toplumsal barışı tesis etmek İçin çalışır.

d)    Tüm eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel vc meslekî hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek üzere yasal düzenlemelerin yapılması için çalışır.

e)    Eğitimin her aşamasında, uluslararası kriterlere uygun eğitim ve öğretim yapılabilmesine İmkân sağlanabilmesi amacıyla mevcut yasa vc yönetmeliklerin geliştirilmesini sağlamaya çalışır.

1


 

O Üyelerinin vc eğitim çalışanlarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetlerde bulunur, (kurs, seminer, konferans, tiyatro, yarışma, konser, kitap, dergi, bülten vb.)

g)    Veli ve öğrencilere yönelik, sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetlerde bulunur, (kurs, seminer, konferans, tiyatro, yarışma, konser, kitap, dergi, bülten vb.)

h)    Yüksek öğretim kurumlarında çalışan kamu görevlilerinin: çalışma hayatıyla ilgili tüm haklarının (özlük, sosyal ve mali) geliştirilmesi ve artırılmasını, iş güvencelerinin sağlanmasını, akademik unvan vc kadroların, objektif kriterlere uygun olarak kazanı lab il meşine imkân sağlayacak bir sistemin oluşturulmasını amaçlar.

i)     Genel idare hizmetleri, teknik hizmetler vc yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının çalışma hayatıyla ilgili tüm haklarının (özlük, sosyal vc mali) geliştirilmesini, amaçlar.

Sendikanın Faaliyet Alanı

Madde 4 - Sendika; Türkiye genelinde Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri alanında faaliyet gösterir.

Sendikanın Yetki ve Faaliyetleri

Madde 5 - Sendika, kanun ve diğer mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka;

a)    Hizmet koluna giren işyerlerindeki kamu görevlilerini sendika çatısı alımda teşkilatlandırmaya çalışır.

b)    Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin, çalışmanın toplum hayatındaki rolü ve değeri İle bu konudaki hak ve sorumluluklarını iyi bilen bir üye topluluğu meydana getirmek amacıyla çaba gösterir,

c)    Üyelerine ve faaliyet alanındaki tüm çalışanlara, İş ve İnsanlık haysiyeti île uyumlu özîük hakları, daha iyi çalışma şartları, iş güvenliği ve meslekî saygınlık kazandırmaya çalışır. Hunun içiıı; toplu sözleşme görüşmelerine katılır, görüş ve Öneriler sunar, üyelerinin haklarını korumak maksadıyla her türlü yönelim vc yargı organları önünde Üyelerini temsil eder veya ettirir, dava açar veya açılan davalarda taraf olur.

d)    Üyelerinin ve faaliyet alanındaki tüm çalışanların atanma, yer değiştirme vc meslekle ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemlerin, objektif ve adi i olarak yürütülmesini sağlar.

e)    Üyelerinin vc faaliyet alanındaki tüm çalışanların meslekî yeterliliklerini artıracak vc bu yolla kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltecek çalışmalar yapar. Bu amaçla; kurs, seminer, konferans, panel, açık oturum gibi eğitimler, sosyal vc kültürel etkinlikler düzenler.

t) Üyelerinin ve faaliyet alanındaki tüm çalışanların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını İlgilendiren konularda mevzuat çalışmaları yapar vc yetkili kurumlara öneriler sunar.

g) Üyelerine ve faaliyet alanındaki tüm çalışanlara hizmet sunmak amacıyla;

1) Eğitim, sağlık, kültür, dinlenme, spor tesisleri vb. iktisadi işletmeler kurar ve işletir.

2)    Eğitim hizmetlerine yönelik yazılı ve görsel yayınlar üretir. Bu amaçla web sayfası, basımevi, kütüphane vb. iktisadi işletmeler kurar vc işletir.

3)    Üyelerinin ve faaliyet alanındaki tüm çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda; kooperatif, yardımlaşma sandığı, yüııdüz bakımevi, yuva, huzurevi, yurt ve okul gibi ekonomik, sosyal kuruluşlar vb. iktisadî işletmeler kurar ve işleür.

4)    Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapmak vc bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına aynî vc nakdî yardımda bulunmak

h)    Sendika, kendi adına taşınır vc taşınmaz mal edinir.

i)     Tüm kurullarda sendikayı temsilen katılacak temsilciyi belirler ve toplantılara katılımını sağlar.

j) Ulusal vc uluslararası kuruluşlara üye olabilir, üyelikten ayrılabilir, üyesi bulunduğu tüm kuruluşların toplantılarına delege, temsilci veya gözleme i gönderir. Uluslararası kuruluşların temsilci ve üyelerini Türkiye'ye davet eder.

k) Sendika, tüzel kişilik olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanır.

İKİNCİ KISIM Üyelik

Sendikaya Üye Ohıhileeeklcr

Madde 6 - Sendikaya, ilgili mevzuatındaki hizmet kolunda olduğu belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve sendika iîyesi olma hakkına sahip tüm kamu görevlileri üye olabilir.

Sendika Üyeliğinin Kazanılması

Madde 7 - Sendikaya üyelik, kamıı görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üyelik formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.

Üyelik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddcdilmcdiği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Geçerli bir gerekçe gösterilmeden üyeliği reddedilen kamu görevlisinin ret kararının kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkemede dava açma lıakkı vardır.


Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir Örneğini üyelik ödentisine esas olmak vc dosyasında saklanmak üzere on beş gün İçinde çalıştığı kuruma gönderir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 8 - Sendika üyeliği aşağıdaki şekillerde sona erer;

a)    Üyelikten çekilme,

b)    Üyelikten çıkarılma,

c)    Kamu görevinden emeklilik, İstifa vb. nedenlerle ayrılma,

d)    Sendikanın faaliyet gösterdiği hizmet kolundan başka bir hizmet koluna geçme,

e)    Ölüm

Üyelikten Çekilme

Madde 9 - Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir.

Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derlıal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bîr örneğini onbeş gün içinde sendikaya gönderir.

Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin hu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeııi sendikaya üyeliği, bu sürenin bilim tarihînde kazanılır.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 10 — Üyelikten geçici veya temelli çıkarılma karan, sendika merkez genel kurulunca alınır. Çıkarma kararı, çıkarılan üyeye ve çalıştığı kuruma yazı ile bildirilir. Üye, çıkarma kararına karşı, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde, görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

Üye, aşağıda belirtilen hallerde üyelikten çıkarılır.

a)    Sendikanın tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak ve yönetim kurullarının kararlarına uymamak.

b)    Sendikayı şahsî menfaatleri doğrultusunda kullanmak,

e) Sendikayı borçlandırmak, maddî-manevİ zarara uğratmak,

d)    Sendika yönetim kurulunda görev alan yönetici vc üyeler hakkında asılsız ihbar, şikâyet ve bunları tahkir edici vc küçük düşürücü beyanlarda bulunmak,

e)    Sendikaya ait sırları ifşa etmek,

f)    Sendikanın itibarını zedeleyecek yüz kızartıcı hareketlerde bulunmak.

Üyeliğin Devamı ve Askıya Alınması

Madde 11 - Üyeliğin devamı vc askıya alınması

a)    Sendikaların yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev almalarından dolayı İş yerlerinden ayrılan üyelerin bu göreve getirildikleri anda sendikadaki üyelik sıfatları devam eder.

b)    Askerliği meslek edinmemiş bulunan askeri şahısların üyelikleri silâlı altında bulundukları süre içinde, yurtdışı göreve gidenler ve herhangi bir nedenle aylıksız izine ayrılanların üyelikleri bu süre içinde askıda kalır.

c)    Sendika üyesinin geçici olarak işsiz kalması veya sendikanın faaliyet alanı içinde kalmak şartı ile başka bir yere geçmesi sendika üyeliğini etkilemez.

Konfederasyon ve Uluslararast Kuruluş Üyeliği

Madde 12 - Sendika, amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara merkez gene! kurulu delege tam sayısının salt çoğunluğunun kararıyla serbestçe üye olabilir ya da yürürlükteki üyeliklerinden çekilebilir.

4

Sendikanın herhangi bir konfederasyona üye olması ya da üyelikten ayrılması: merkez genel kurulu delege tam sayısının saîı çoğunluğunun kararına bağlıdır.

Sendika, amaçlarına uvan uluslararası kuruluşlara üye olduğunu veya yürürlükteki bir üyeliğinden ayrıldığını, üve olma veya üyelikten ayrılına tarihini izleyen on beş gün içinde, Çalışma vc Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirir. Üyelik bildirimine, üye olunan kuruluş tüzüğünün bir örneği de eklenir.

Sendika önceden izin almaksızın, serbestçe, yabancı ülkelerde kendi amaçlarma uyan ulusal ve uluslararası kuruluşların üvc veya temsilcilerini Türkiye'ye davet edebilir veya bu kuruluşların yabancı ülkelerdeki toplantılarına kendi üye veya temsilcilerini gönderebilirler.

ÜÇÜNCÜ KISIM Genel Merkez Organları

Genel Merkez Organları

Madde 13 — Genel merkez zorunlu ve istişare organları şunlardır:

         Zorunlu Organlar:

1)   Merkez Genel Kurulu

2)    Merkez Yönetim Kurulu

3)    Merkez Denetleme Kurulu

4)    Merkez Disiplin Kurulu

b)     İstişare Organları

1)   Yüksek İstişare Kurutu

2)    Başkanlar Kurulu

Merkez Genel Kurulunun Oluşması

Madde 14 — Merkez genel kurulu, sendikanın cn yetkili organıdır. Merkez genel kurulu, tüzük hükümlerine göre şube genel kurullarından seçilecek üç yüz(300) delege İle merkez yönetim kurulu ve merkez denetleme kurulu asil üyelerinden oluşur.

Merkez yönetim kurulu ve merkez denetleme kurulu asil üyeleri haricindeki genel kurul delegelerinin şubelere dağılımı, merkez yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir.

Her şube için bir delege ayrılır. Geriye kalan delegelerin lespiti için, toplam üye sayısının (merkez yönetim kurulu ve merkez denetleme kurulu üye sayısı hariç olmak üzere) delege sayısına bölümüyle "bir delegeliğe düşen üye sayısı" belirlenir. Şubelerin üye sayısı hu sayıya bölünerek şubelere düşen delege sayısı belirlenir. Bu işlemlerde kesirler dikkate alınmaz. Bu işlem sonucunda artan delegelik olması halinde bu delegelikler, bölme işlemi sonucunda en yüksek kalana sahip şubeden başlanarak şubelere dağıtılır. Toplam üye sayısının belirlenmesinde Resmi Gazete 'de yayımlanmış sayı, şubelerin üye sayısının belirlenmesinde mutabakat metninde yer verilen sayı esas alınır.

Genel kurul delegelerinin seçimine ilişkin usul vc esaslar merkez yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.
 

Merkez Genel Kurulunun Toplantı Zamanı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 15 — Merkez genel kurulu 3 yılda bir toplanır, İlk merkez genel kurulu sendikanın tüzel kişilik kazanmasından başlayarak altı ay içinde yapılır.

Merkez genel kuruluna çağrı, merkez yönetim kurulu tarafından yapılır. Merkez yönetim kurulu tarafından; toplantının yeri, günü, saati, gündemi ile çoğunluk sağlanamaması halinde en geç 15 gün içinde yapılacak ikinci toplantının günü, saati, yeri İlk toplantıdan 15 gün önce bir gazete İlanıyla veya sendikanın internet sitesi aracılığıyla ilan edilir.

Cıenel kurul toplantı nisabı üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılır. liu toplantıya katılanların sayısı, üye veya delege taııı sayısının üçte birinden az olamaz.

Karar nisabı, toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı, üye veya delege tam sayısının dörtle birinden az olamaz.

İki genel kurul arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gclecck döneme ilişkin bütçe önerisinin, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilmesi zorunludur.

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 16 - Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da genel kurul delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç 60 gün içerisinde toplanır.

Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 17 - Merkez gene! kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)    Organların seçimi,

b)    Tüzük değişikliği,

e) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibra edilmesi,

d)    Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanması,

e)    Sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde belirtilen konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f)    Taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

g)    Sendika vc konfederasyon yönetim kurulu üyelerine verilecek her türlü ücretin vc diğer görevlilerin huzur hakkı ve yolluklarının belirlenmesi,

h)    Sendika şubesi açılması veya bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi, şubelerin birleştirilmesi ya da kapatılması,

i)     Aynı hizmet kolunda bulunmak koşuluyla başka bir sendika ile birleşilmcsi veya söz konusu sendikaya katılma karan alınması,

j) Konfederasyonlara üye olunması veya üyelikten çekilme kararı alınması,

k) Amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara üye olunması veya üyelikten çekilme kararı alınması,


i) Fesih kararı verilmesi,

m) Mevzuatta veya sendika tüzüklerinde genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuların karara bağlanması.

n) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde faaliyet gösteren özel veya resmi kurum ve kuruluşlardan, bankalar vc fînans kurumlarından; borç vc kredi alma vc sair alacakları talep, tahsil ve ahzu kabza, sulh ve ibraya, bu hususlarla ilgili borç vc kredi sözleşmeleri ve taahhütlerini tanzim vc imzalama ve sair işlemleri takip ve neticelendirme, ihtarname, ihbarname vs. evrakı tanzim vc imzalama, İlgili makamlara ibraz, yanlışlıkları düzeltme, banka, banka şubeleri ve özel fınans kurumlan, ilgili diğer kurum vc kuruluşlara müracaatla borç ve kredi taleplerinde bulunma, kredi açma, kredi kapatma, teminat mektubu alma, İlgili banka tarafından talep edilen kredi sözleşmelerini ve taahhütnameleri ile eklerini imzalama, talep, tahsil ve ahzu kabza, bankalarla sulh ve ibraya, borç ve kredi beyan ve taahhütlerinde bulunma, evrak vc belgeleri imzalama, kullanılacak kredilerin teminatı olmak üzere ilgili bankada bulunan her türlü varlıklar ite hesaplan ilgili bankaya rehin verme, rehin sözleşmelerini imzalama, gerektiğinde kcfîl olma, kefalet sözleşmesini imzalama, taşınmazlarını dilediği sıra vc dereceden bankalar lehine ipotek verme, borcu vadesinde ödeme, gerektiğinde tccil. yapılandırma vc taksitiendirme, hu kredi vc kredi sözleşmeleriyle ilgili iş ve işlemleri takip vc neticelendirme, İmzalama hususlarında gerekli bütün iş ve işlemeleri yapma, finansal kiralama sözleşmeleri tanzim vc imzalama, bu suretle taşınır vc taşınmaz mal, hak ve alacak iktisap etme, satın alma ve gerektiğinde bunları adi yada (İnansal kiralama yoluyla kiralama, sendikayı temsil ve ilzam etme ve gerektiğinde bu işlemlerle İlgili gene! yönetim kurulu üyelerinden bir yada birkaçını yetkilendirmek üzere merkez yönelim kuruluna yetki vermek.

Şube genel kurulları sadece yukarıdaki (a), (c) ve (m) bentlerinde belirtilen görevlerini yerine getirirler.

Merkez Yönetim Kurulunun Oluşması

Madde 18 - Merkez yönetim kurulu; genel başkan, genel sekreter, genel mali sekreter, genel teşkilatlanma sekreteri, genel dış ilişkiler ve basın yayın sekreteri, genel eğitim ve sosyal işler sekreteri, genel mevzuat vc toplu sözleşme sekreteri olmak üzere yedi kişiden oluşur ve genel kurul tarafından aday olan sendika üyeleri arasından seçilir. Merkez yönelim kurulu seçimi, serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı tek dereceli olarak gerçekleştirilir. Genel yönetim kurulu seçimlerinde yönetim kurulundaki üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Genel başkan vc genel sekreterliklerin seçimlerinde en çok oyu alan aday seçilmiş olur. Oyların eşitliği halinde, seçimi kazanan aday kurayla belirlenir. Yönetim kurulu sekreterliklerinden herhangi birinin boşalması halinde yedek üyelerden en yüksek oyu alan, ayrılan sekrelerin yerine göreve çağrılır. Yedek üyenin katılımıyla yapılacak ilk merkez yönetim kurulu toplantısında; genel başkan tarafından önerilmek vc genel başkanlık ile genel sekreterlik hariç olmak kaydıyla, merkez yönetim kurulunun diğer üyelikleri için görev dağılımı yeniden yapılabilir. Ancak, görev dağılımının yeniden yapılması yönünde herhangi bir teklifle bulunulmaması halinde çağrı yapılan yedek üye, ayrılan yönetim kurulu üyesinin görevini üstlenir.

Genel başkanının görevinden ayrılması lıalinde, genel başkanlık görevini genel sekreter üstlenir. Çağrı yapılan yedek üyenin katılımıyla yapılacak İlk merkez yönetim kurulu toplantısında diğer üyelerinin görev dağılımı yeniden yapılır.

Merkez yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde seçimleri yapmak ü/crc mevcut merkez yönelim kurulu ve/veva merkez denetleme kurulu tarafından bir ay içinde merkez genci kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.

Merkez yönetim kuruluna seçilenler seçildikleri tarihten itibaren bu görevlerinde kaldıkları sürcce kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar ve aylıksız izinli sayıldıkları dönemdeki emekli kesenekleri sendika tarafından karşılanır.

Çekilme, göreve son verilmesi vb. nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananların üyelikleri ile sendika veya konfederasyon organlarındaki görev ve sorumlulukları sona erer.

Açığa alınma, re'sen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya benzeri hallerde mahkemeye başvuran görevlinin, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki üyeliği vc görevi devam eder.

Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendikadaki üyelik vc görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

Genel başkan ile yönetim kurulu üyelerinin göreve seçildikten sonra takip eden üç ay içinde kendilerinin, eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının mal varlığı bildirimlerini notere verme zorunluluğu vardır.

Merkez Yönetim Kurulunun Toplantı Zamanı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 19 - Merkez yönetim kurulu, en az ayda bir defa genel başkanın, genel başkanın yokluğunda genel sekreterin başkanlığında üye tam sayısının salt çoğunluğu İle toplanır. Olağanüstü toplantılar ise genel başkanın talebi üzere yapılır.

Merkez yönetim kurulu, genel sekreterin hazırladığı gündemdeki konularla uygun gördüğü diğer konuları görüşerek karara bağlar. Merkez yönetim kurulunda kararlar mcvcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış olur. Merkez yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak dört kez üst üste katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği sona erer.

Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 20 - Merkez yönetim kurulu, sendikanın genel kuruldan sonraki en yetkili karar vc yürütme organıdır. Görev vc yetkileri şunlardır:

a)    Sendika ile ilgili çalışma ve faaliyet programını hazırlamak.

b)   Toplu sözleşmeyle ilgili iş vc işlemleri yürütmek üzere yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına yetki vererek toplu sözleşmelerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

e) Toplu sözleşme sonucunda doğan uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık konusunda eylem planı hazırlamak, uyuşmazlığın çalışanların lehine sonuçlanmasını sağlayacak iş ve İşlemleri yapmak.

d) Merkez genel kurulunun verdiği yetki ile taşınır mal satın almak, satmak veya kayıtlardan düşürmek,

8


 

e)    Merkez genel kurulunun verdiği yetki ile taşınmaz mallan satın almak, mevcut taşınmaz malları satmak veya kiraya vermek,

f)    Genel kurulu toplantıya çağırmak,

g)    Merkez yönetim kurulu üyelerini veya şube organlarında görevli üyeleri, gerekli gördüğü hallerde merkez disiplin kuruluna sevk etmek,

h)    Genel kurulun verdiği yetkiyle şube açmak, şubeleri yetkilendirmek, idari ve mali yönden denetimlerini yapmak,

i)     Şubelerin bulunduğu ilin ilçelerinde temsilcilikler açmak vc açılan temsilcilikleri yetkilendirmek, şube oluşturmak için gereken üye sayısına ulaşamayan İ! ve ilçelerde temsilcilik açmak vc açılan temsilcilikleri yetkilendirmek,

j) Gerekli gördüğü hallerde merkez gene! kurulunu, şube genel kurullarını ve

başkanlar kurulunu toplantıya çağırmak, k) Sendikanın tüzükte yer verilen amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli birimleri oluşturmak, elemanları tespit edip çalıştırmak, sendika ve şubelerde çalışacak personeli tespit ederek, ücretlerini ve çalışma şartlarını tespit etmek, 1) Sendikaya üyelik müracaatlarının kabul veya reddine karar vermek, bu hususta

şubelere yetki vermek, m) Gerekli gördüğü hallerde uzmanlar kurulu oluşturmak. Uzmanlar kurulunun

oluşumunu vc çalışmalarını belirlemek, n) Çalışma raporlarını, mali raporlar ile tahmini bütçeyi vc tüzük değişikliğini hazırlayıp yasal süre zarfında(15 gün) genel kurul delegelerine göndermek vc bütçe fasılları veya yıllık bütçeler arasında aktarım yapmak, o) Tüzük değişikliği ile ilgili çalışmaları yapıp genel kurul delegelerine iletmek, p) Merkez denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya genel kurul

delegelerinin beşte birinin isteği üzerine genci kurulu toplantıya çağırmak, q) Üyelerin mesleki, sosyal ve kültürel bilgilerini artıracak faaliyetler (kurs, semîr.cr, konferanslar vb.) tertiplemek, sağlık, spor vc sosyal faaliyet tesisleri ile kütüphane vc basın İşleri için gerekli tesisleri kurmak, r) Sendikanın, kanunlara göre İşleyişini düzenleyecek yönetmelikler İle yönerge vc genelgeleri ilgili kurullarla birlikte hazırlamak, yürürlüğe koymak, değiştirmek veya yürürlükten kaldırmak, s) Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi olduğu yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ile resmi veya özel kuruluşların toplantı, seminer ve gezilerine katılacakları tespit etmek,

t) Kanun, yönetmelik, toplu sözleşme vc uluslararası anlaşma hükümlerine göre

toplanan kurullara girecek üyeler ile temsilcileri seçmek, u) Sendika tüze! kişiliğini vc üyelerini temsilen dava açmak, sulh ve ibra etme konularında merkez yönetim kurulu üyelerini görevlendirmek, avukatlarına vekâlet vermek,

v) Mevzuat ve tüzükte öngörülen görev ile merkez kurulunca verilen diğer görevleri

yerine getirmek ve yetkileri kullanmak, w) Toplu sözleşmede çıkan uyuşmazlıklar için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurmak vc ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesine yönelik her türlü idari ve yargısal başvuruları yapmak ve takip etmek, x) Hizmet koluna bağlı kurum ve kuruluşların yüksek disiplin kuruluna katılacak sendika temsilcisini belirlemek,

y) Bölge koordinatörlerini ve görev alanlarını belirlemek.

9


 

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 21 - Genel başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a)    Sendikayı yönetmek, sendikayı yurt içi ve yurt dışında, mahkemelerde ve idari merciler nc/dİnde merkez yönelim kurulu adına temsil etmek, gerekliğinde sendikayı temsil etme adına yönetim kurulu üyelerine yetki vermek, dava açma vc takip etme adına avukata/avukatlara vekâlel vermek,

b)    Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapmak,

e) Genel merkez ve şube yöneticileri tarafından yapılan harcamaları kontrol etmek. Gerekli hallerde rutin harcamalar dışında herhangi hir karar aranmaksızın sendika genel merkezinin aylık gelirinin %3'ünü geçmemek kaydıyla harcama yapmak. Merkez yönetim kurulunun ilk toplantısında yapılan harcamaları kurula bildirmek ve harcamaya ilişkin belgeleri sunmak,

d)    Sendika yazışmalarını ilgili birim sekreteriyle müşterek imza etmek, İlgili sekreterin olmadığı durumlarda merkez, yönetim kurulu üyelerinden biriyle imza etmek. Lüzumu halinde genel merkez giden evrak defterine kaydım yaptırmak sureliyle tek başına imzalayarak sendika adına yazışmalar yapmak,

e)    Gerekli gördüğü hallerde sendika içinde kurulan tüm komisyon ve çalışmalara başkanlık elmek,

f)    Sendikanın banka hesaplarından genel mali sekreter veya yetki verilen merkez yönetim kurulu üyesi ile birlikle para çekmek ve takibini yapmak,

g)    Sendikanın adına hazırlanan yayın organlarının sahibi olmaktan kaynaklanan görevleri yapmak, yetkileri kullanmak.

h)    Genel merkez, şubeler ve temsilcilikler dâhil olmak üzere yürütülen her tür İş vc işlemi incelemek ve denetimini yapmak,

İ) Merkez yönetim kurulunun diğer üyelerinin faaliyet alanlarıyla ilgili inceleme vc denetleme yapmak, gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili olarak sekreterliklerden rapor istemek,

j) Sendika adına basın toplantısı yapmak vc yanlış haberleri tekzip etmek, k) Mevzuata uygun olarak mali harcamaları kontrol etmek vc banka çeklerini İmzalamak,

1) Merkez yönetim kurulunun ilk toplantısına merkez denetleme kurulunun raporunu

getirmek ve İncclemek, m) Hizmet kolunun problemlerini ilgili mercilere iletmek ve çözüm Önerileri sunmak, n) Hizmet kolu ile ilgili oluşturulan her türlü kurullarda ve toplantılarda sendikayı

temsil etmek veya yerine temsilci görevlendirmek, o) Gerekli gördüğü hallerde, bazı yetkilerini diğer merkez yönetim kurulu üyelerine devretmek.

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri

Madde 22 - Genel sekreterin görev vc yetkileri şunlardır:

       Genel başkana vekâlet etmek,

       Genel başkanın görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olmak.

       Hizmetlerin yapılabilmesi adına uzman personelin İstihdamına yönelik olarak merkez yönetim kuruluna teklifte bulunmak,

       Genel merkez bünyesinde oluşturulan veya oluşturulacak araştırma, mevzuat, hukuk, toplu sözleşme vb. kurulların çalışmalarını kontrol etmek,

       Merkez yönetim kurulunun onayına sunmak kaydıyla sendika bünyesinde görev yapan personelin, İstihdam şekli, görev alanları, mesai saatleri, sorumlu olacağı

10


amirler İie çalışma hukukuna ilişkin konuları düzenleyen yönetmelikleri hazırlamak veya hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak ve uıkip etmek, 0 Merkez yönetim kurulu toplantısının gündemini hazırlamak, toplantının sekretarya işlemlerini yürütmek,

g)    Genel merkezin idarî iş ve işlemlerini genel başkan adına yürütmek, gerektiğinde genel haşkana sunulmak üzere rapor hazırlamak,

h)    Öncelikle sendika üyelerinin olmak üzere kamu çalışanlarının sorunlarının çözümüne yönelik AR-G1I çalışmaları yapmak, bu maksatla oluşturulan kurul ve komisyonlarda yönetim kurulu adına görev yapmak ve yetki kullanmak,

İ) Sendikanın, hizmet kolunda bulunan kurum vc kuruluşlarla ilişkilerini düzenlemek vc ilgili kurum vc kuruluşlarla üyelerin istekleri doğrultusunda yazışmalar yapmak vc yürütmek, j) Merkez yönetim kurulunca planlanan ve onaylanan programların uygulanmalarını

sağlamak ve takip etmek, k) Hizmet koluna ait teşkilat birimlerine ilişkin olarak üyelerden gelen şikâyetlerle

ilgili iş vc işlemleri yürüterek gereken görüşme ve yazışmaları yapmak, 1) Görev alanı İle İlgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırlamak ve takip etmek, m) Merkezin gelen-giden evrakla ilgili iş ve işlemlerini takip etmek ve arşivlemc

işlerini yürütmek, n) Merkez yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını takip etmek,

0)    Merkez çalışanlarıyla ilgili mevzuat ve kanunları uygulamak,

p) Çalışmalarını ilgili sekreterliklerle koordineli bir şekilde yürütmek. q) Kendisine bağlı birimlerin çalışmalarını düzenlemek,

r) Genel başkan, merkez yönetim kurulu ve sendika yetkili organlarının görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yürütmektir.

Genel Mali Sekreterin Görev ve Yetkileri Madde 23 - Genel mali sekreterin görev ve yetkileri:

a)    Sendikanın muhasebe İle İlgili iş ve işlemlerinin yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütmek, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlamak,

b)    Sendikanın mali durumu ile ilgili rapor hazırlamak vc her ayın sonunda yönetim kuruluna sunmak,

e) Sendikanın muhasebe kayıtlarının bütçe esaslarına göre tutulmasını sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek,

d)    Sendika adına tahakkuk eden vergilerle, çalışanların sigorta primleri vc aylıksız İzne ayrılan yönetim kurulu üyelerinin emekli sandığı kesintilerinin zamanında ödenmesini sağlamak,

e)    Şubelerin giderlerinin gözetim vc denetimini yapmak, şubelere ödenccek gider avanslarının zamanında gönderilmesini sağlamak,

f)    Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığıyla ilgili iş ve işlemlerin kanunlara ve mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak,

g)    Sendikanın alacağı mal ve hizmetlerle ilgili olarak; piyasa araştırması yapmak, gerektiğinde pazarlık yapmak ve kanunlara uygun ihale düzenlemek, mal alım vc satımlarına ilişkin protokol ve sözleşmeleri genel başkanla birlikte imzalamak, yetki verilmesi halinde tek başına imzalamak,

h)    Sendika tarafından kurulacak yardımlaşma sandığının sendikayla mali ilişkilerini düzenlemek,

1)    Sendika hesaplarının, her an iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak,

11


j) Sendikaya ait taşınmaz ma! vc araçları merkez yönelim kurulunun kararıyla

sigorta ettirmek ve sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlamak, k) Giderler vc bütçe fasılları arasında aktarma yapmak hususunda alınacak kararlara İlişkin genel kurulun oluruyla merkez yönetim kuruluna teklif hazırlamak ve sunmak,

î) Tahsil, tediye, mahsup gibi muhasebe İş vc işlemlerine ait belgeleri ve yazışmaları genel başkanla birlikte imza etmek, başkanın yokluğunda tüzükte belirlenen hükümlere göre yetkili merkez yönetim kurulu üyesi ile imza etmek, m) Genel kurula sunulacak tahmini bütçeyi vc bilançoları hazırlamak, merkez

yönetim kuruluna sunmak ve takip etmek, n) Sendika gelirlerini, merkez yönetim kurulunca belirlenecek bankalara veya özel (lııans kurumlarına elde edildikleri tarihten itibaren takip eden 30 gün içinde yatırmak,

o) Merkez yönetim kurulu üyelerinin bilgisi ve oluruyla, zorunlu giderler için sendika kasasında azami gelirlerinin 10 brüt asgarî ücret tutarım gcçmeyecek kadarını nakit bulundurmak, p) Sendika merkez yönetim kurulu üyelerinin noterden aldıkları mal bildirimine ait belgeleri, merkez yönetim kurulu karar defterine yazmak ve bu belgeleri denetçilere vererek, merkez yönetim kurulu karar defterini denetçilere imzalatmak vc kontrolünü yapmak, q) Kanunlar çerçevesinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmesi

gereken bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak vermek, r) Görev alanı İle İlgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırlamak ve takip etmek, s) Gerektiği hallerde toplu sözleşme görüşmeleri İle ilgili hazırlık yaparak

çalışmalara katılmak, t) Çalışmalarını ilgili sekreterliklerle koordineli bir şekilde yürütmek, u) Kendisine bağlı birimlerin çalışmalarım düzenlemek,

v) Genel başkan, merkez yönetim kurulu ve sendika yetkili organlarının görev alanı ile İlgili vercceği diğer görevleri yürütmektir.

Genel Teşkilatlanma Sekreterinin Görev ve Yetkileri Madde 24 - Genel teşkilatlanma sekreterinin görev ve yetkileri:

a)    Tüzüğün dördüncü maddesinde belirtilen sendikanın bağlı olduğu hizmet koluna ait işyerlerinde teşkilatlanmayı sağlamak,

b)    Şubelerin tüzükte belirtilen amaç ve İlkeler doğrultusunda sendikal faaliyetlerini yapmaları hususunda yardımcı olmak ve takip etmek,

e) Üyelerin sendika ile ilgili iş ve işlcmlcrini{üyeliğe kayıt, üyelikten ayrılma vb.) düzenlemek vc yürütmek, şahsi ve görev yerleriyle İlgili bilgi envanterini oluşturmak ve üyelik arşivini düzenlemek.

d)    Üyeliği kesinleşen üyelerin, üye kayıt belgelerinin bir nüshasını şube aracılığıyla 15 gün içinde çalıştığı kuruma göndermek,

e)    Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması, şube birleştirilmesi ve bazı şubelerin kapatılmasıyla ilgili konularda incelemelerde bulunarak, yetkili organlarca karar alınması için merkez yönetim kuruluna rapor sunmak,

f)    Şube genel kurullarının ve delege seçimlerinin İlgili mevzuata uygun ve zamanında yapılmasına yardımcı olmak,

g)    Sendika temsilcilerinin atanması, görevden alınması vb. konularda şube başkanları ile görüşerek merkez yönetim kurulunu bilgilendirmek,

12


h)    Teşkilatlanma hususunda hazırlanan kitap, broşür, bildiri vb yayın organlarının dağıtılmasını sağlamak, teşkilatlanmanın önemini şube ve temsilciliklere anlatmak üzere hizmet içi eğilim faaliyetleri düzenlemek, alınan kararların uygulanmasını takip etmek vc bu hususta başkanla birlikte çalışmak,

i)     Yeni stratejiler geliştirerek teşkilatlanma çalışmalarının hızlandırılmasını ve üye sayısının artmasını sağlamak, bu konuda yönetim kuruluna teklifle bulunmak,

j) Genel kuru! toplantısı yapılmadan önce delegelere gönderilmesi gerekli olan evrakların hazırlanmasını ve raporların oluşturulmasını ilgili birimlerden İstemek, gönderilmesi gerekli olan raporların delegelere iletilmesini sağlamak, k) Genel kurul çağrısıyla İlgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, l) Şube ve temsilciliklere verilecek yetkilerle ilgili iş vc işlemleri yürütmek, m) Sendikanın teşkilatlanma vc üyelik işlemleriyle ilgili olarak yönetim kurulundan aldığı yetkiye dayanarak Çalışma vc Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilişkileri düzenlemek vc yürütmek, n) Kurulması halinde teşkilatlanma bürosunu yönetmek, bu büroda çalışacak personel için yönetim kuruluna teklif sunmak,

0)    Görev alanı ile İlgili kısa, orta vc uzun vadeli planlar hazırlamak ve takip etmek, p) Çalışmalarını ilgili sekreterliklerle koordineli bir şekilde yürütmek,

q) Kendisine bağlı birimlerin çalışmalarını düzenlemek,

r) Genel başkan, merkez yönetim kurulu ve sendika yetkili organlarının görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yürütmektir.

Genel Dış İlişkiler ve liasın Yayın Sekreterinin Görev vc Yetkileri Madde 25 - Genel dış İlişkiler ve basın yayın sekreterinin görev vc yetkileri:

a)    Sendikanın program vc amaçlarına uygun olarak görsel ve yazılı (kitap, dergi, gazete, broşür, bülten vb.) yayınların çıkarılmasını sağlamak, bu yayınlarla ilgili resmi İş ve işlemleri takip etmek,

b)    Yayın faaliyetleri için gerekli teknik donanımları (kamera, fotoğraf makinesi, bilgisayar vb.) temin etmek amacıyla bütçeye ödenek konulması için yönetim kuruluna teklifte bulunmak,

c)    Sendika faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması için ulusal ve uluslararası basın ve yayın organları ile iletişimi sağlamak,

d)    Sendikanın web sitesini hazırlamak vc bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek,

e)    Sendika tarafından çıkarılacak yayın organlarının ve hazırlanan web sitelerinin denetimini gerçekleştirmek,

f)    Sendikanın yazılı ve görsel yayınları ile İlgili arşiv oluşturmak,

g)    Basm-yayın komisyonu kurarak komisyon çalışmalarını düzenlemek, gerektiğinde komisyon çalışmalarıyla ilgili başkana ve yönetim kuruluna rapor sunmak,

h)    Sendikanın tanıtımını sağlamak amacıyla bülten ve broşürler hazırlamak,

1)    Ulusal ve uluslararası diğer sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişimi sağlamak,

j) Görev alanı ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırlamak vc takip etmek, k) Çalışmalarını ilgili sekreterliklerle koordineli bir şekilde yürütmek, 1) Kendisine bağlı birimlerin çalışmalarını düzenlemek,

m) Genci başkan, merkez yönetim kurulu ve sendika yetkili organlarının görev alanı İle ilgili vereceği diğer görevleri yürütmektir. 

Gene! Eğitini ve Sosyal İşler Sekreterinin Görev ve Yetkileri

Madde 26 - Genel eğitim ve sosyal işler sekreterinin görev ve yetkileri:

a)    Merkez yönetim kurulunun oluruyla, üyelerin ve kamu çalışanlarının ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim almalarını sağlamak, onaylanan eğitim programlarının yürütülmesini sağlamak,

b)    Hizmet kolunda yer alan kurum ve kuruluşların uygulamaları hakkında AR-GE çalışmaları yapmak,

c)    Türk millî eğitim sisteminin geliştirmesine yönelik çalışmalarda bulunmak (yayın hazırlamak, konferans, seminer vb. düzenlemek) ve komisyonlar kurmak,

d)    Öğrencilerin beklenti ve sorunları ile ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşmak,

e)    Eğitimde sorunlara çözüm üretmek için Öğretmen, öğrenci vc velileri bir araya getirecek etkinlikler organize etmek,

0 Yazılı vc görsel medyada yer alan sendika ile ilgili haberleri eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim materyali haline getirmek ve bu amaçla arşiv oluşturmak,

g) Önemli gün ve haftalarda sendikanın amaçlarına uygun sosyal vc kültürel

faaliyetler düzenlemek, lı) Toplumu ilgilendiren önemli sosyal olaylarla ilgili olarak merkez yönetim

kuruluna rapor hazırlamak, i) Üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yardımlaşma sandığı kurmak, j) Üyelere hizmet vermek amacıyla sosyal, kültürel vc sportif amaçlı (sağlık tesisi, huzurevi, kreş vb) tesisler kurulmasına yönelik çalışmalar yaparak yönelim kuruluna sunmak,

k) Üyelerin konul edinmesi iç İn kooperatifler kurmak, projeler hazırlamak ve

çalışmalar hakkında yönetim kuruluna bilgi sunmak, 1) Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapmak ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunmak için rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sunmak, yardım için gerekli hazırlıkları yapmak, m) Görev alanı ile İlgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırlamak ve takip etmek, n) Çalışmalarını ilgili sekreterliklerle koordineli bir şekilde yürütmek, o) Kendisine bağlı birimlerin çalışmalarını düzenlemek,

p) Genel başkan, merkez yönetim kurulu ve sendika yetkili organlarının, görev alanı İle İlgili vereceği diğer görevleri yürütmektir.

Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreterinin Görev ve Yetkileri Madde 27 - Genel mevzuat vc toplu sözleşme sekreterinin görev vc yetkileri;

        Toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilecek konularla ilgili en az bir ay önce çalışına raporu hazırlayarak yönelim kuruluna sunmak.

        iş kolu ile ilgili kanun ve mevzuat değişikliklerini takip etmek ve yapılan değişiklikler hakkında yönetim kuruluna bilgi sunmak,

        Toplu sözleşme görüşmeleri ile İlgili şube ve temsilciliklerin görüş ve önerileri doğrultusunda rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sunmak,

        İlgili mevzuata yönelik olarak sendikadan istenen görüş ve öneri taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmaları yürüLmek, 

e) İlgili mevzuat gereği sendikanın temsilci bulundurduğu kurul ve komisyonlarda

görev yapacak sendika yönetici vc üyelerine Inilgi vc belge desteği vermek, 0 Şube, temsilcilik ve üyelerden gelen hukuki yardım taleplerinin karşılanmasını sağlamak,

g)    Şube, temsilcilik ve üyeler tarafından genel merkeze aktarılan sorunların çözümüne yönelik idari işlem sürecini başlatmak, bu doğrultuda İlgili kamu kurumlarının merkez ve taşra teşkilatı nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak,

h)    Uluslararası sözleşmelerde yer alan çalışma ve personel hukuku ile sendikal haklara yönelik hükümlerin iç hukuk düzenlemelerine etkisi hakkında çalışma yapmak ve merkez yönetim kuruluna bilgi vermek,

i)     Mevzuat konusunda eğitim programları düzenleyerek şube ve temsilcilik yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesini sağlamak,

j) tş kolundaki kanun ve mevzuatla ilgili yasal ve idari düzenlemeler hakkında

üyeleri ve sendika yetkili organlarını bilgilendirmek, k) Sendika tarafından toplu sözleşme görüşmelerinde sunulacak teklif ve talepleri ve

bunlarla ilgili gerekçeleri hazırlamak, 1) Toplu sözleşmeleri takip etmek ve sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesine ilişkin İş vc işlemleri yapmak, anlaşmazlıkla sonuçlanması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuru metnini hazırlamak,

m) İş kolunda çalışanların sorun ve taleplerini belirlenmesine yönelik çalışma

yapmak, problemlere, aksaklıklara vc şikâyetlere çözüm bulmak, n) Toplu sözleşme ve çalışma havalından doğan anlaşmazlıklarda, İdare ile doğacak ihtilaflarda, üyelerini ve mirasçılarını, her türlü yönetim vc yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve açılan davalarda taraf olmak, o) Görev alanı ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırlamak vc takip etmek, p) Çalışmalarım ilgili sekreterliklerle koordincli bir şekilde yürütmek, q) Kendisine bağlı birimlerin çalışmalarını düzenlemek.

r) Genel başkan, merkez yönetim kurulu ve sendika yetkili organlarının görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yürütmektir.

Merkez Denetleme Kurulunun Oluşması Madde 28 - Merkez denetleme kurulu;

a)    Merkez genel kurulu tarafından seçilir.

b)    Serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına davalı olarak seçilir.

c)     Sendika üyeleri arasından seçilen beş kişiden oluşur.

d)    Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Merkez denetleme kurulu, ilk toplantısını en çok oyu alan üyenin (oyların eşit olması halinde en yaşlı üyenin) başkanlığında yaparak bir başkan ve sekreter seçer ve görev dağılımı yapar. Denetleme kurulu asil üyeliklerinden ayrılma olması halinde, yedek Üye göreve çağrılır (en çok oyu alandan başlamak üzere), görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır. 

Merkez Denetleme Kurulunun Toplantı Zamanı ve Karar Yeler Sayısı

Madde 29 - Merkez denetleme kurulu, en az akı ayda bir toplanır ve çalışmaları denetler. Kurul olağan denetleme dışında, genel kurulun, merkez yönetim kurulunun ve yürütülen bir soruşturmaya bağlı oiarak merkez disiplin kurulunun başvurusu üzerine de toplanarak denelim yapar. Merkez denetleme kurulunun iki denetimi arasındaki süre 6 aydan kısa olamaz. Bu şart merkez disiplin kurulunun başvurusu üzerine yapılacak denetimlerde uygulanmaz.

Merkez denetleme kurulu ve üyeleri; denetim sırasında, bilgi, belge, evrak, cd, ses ve görüntü kaydı vb. (çoğaltmak yoluyla edinilen örnekleri dâhil) materyalleri ilgili birimin dışına çıkaramaz ve denetleme dışında herhangi hİr amaçla kullanamaz. Bu hükme aykırı lıarcket eden kurul üyesi yönetim kurulunun önerisiyle merkez disiplin kuruluna sevk edilir.

Merkez denetleme kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Merkez denetleme kurulunda kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış olur.

Merkez denetleme kurulu vc şube denetleme kurulunun çalışma usulleri merkez denetleme kurulu üyelerinin katılımıyla merkez yönelim kurulu tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Merkez. Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 30 - Merkez denetleme kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

a)    Merkez yönetim kurulu faaliyetlerinin tüzüğe ve genel kurulda alınan kararlara uygun olup olmadığını denetlemek,

b)    Sendika tüzüğüne göre idari ve mali denetim yapmak ve hazırladıkları denetleme raporunu merkez yönetim kuruluna sunmak,

c)    Sendika tüzüğü vc mevzuat gereği tutulan defter ve kayıtları incelemek.

d)    Çalışma vc Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmek üzere, ait oldukları dönemi İzleyen üç ay içinde, her hesap veya bütçe dönemine ait bilanço ve hesapların denetleme raporlarını yönetim kuruluna sunmak. Sendika bilançosunun ait olduğu dönem içindeki; gelirleri ve kaynakları, giderleri ve harcanan yerleri, yönetim kurulu üyelerine ve geçici olarak görevlendirilenlere verilen ücretler, harcırahlar ve ödenekler, çalışan personele ödenen ücreller, para ve menkul kıymetler miktarı ve taşınmaz mevcudunu bu bilanço hesaplarında belirtmek,

e)    Merkez yönetim kurulunun isteğiyle şubelerin denetimini gerçekleştirmek ve hazırlanan denetleme raporunu merkez yönetim kuruluna sunmak,

f)     Merkez, yönetim kurulunun, genel kurulu toplantıya çağırmasını talep etmek,

g)    Denetleme sırasında görülen usulsüzlük vc yolsuzlukların gereklerinin yapılması için merkez yönetim kuruluna ve merkez disiplin kuruluna öneride bulunmak,

h)    11er dönem sonu denetim raporu hazırlayıp genel kurula sunmak,

i)     Görev alanına ilişkin diğer görevleri yapmak.

Merkez Disiplin Kurulunun Oluşması

Madde 31 - Merkez disiplin kurulu;

a)    Merkez genel kurulu tarafından seçilir,

b)    Serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı olarak seçilir.c)    Sendika Üyeleri arasından seçilen beş kişiden oluşur,

d)    Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Merkez disiplin kurulu, ilk toplantısını en çok oyu alan üyenin (oyların eşit olması halinde en yaşlı üyenin) başkanlığında yaparak bir başkan ve sekreter seçer ve görev dağılımı yapar. Disiplin kurulu asıl üyeliklerinden ayrılma olması halinde, yedek üye göreve çağrılır (en çok oyu alandan başlamak üzere), görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.

Merkez Disiplin Kurulunun Toplantı Zamanı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 32 - Merkez disiplin kurulu, merkez yönetim kurulunun çağrısı veya yapılan denetim sonucunda usulsüzlük ve yolsuzluk tespit etmesi hallerinde merkez denetleme kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

Merkez disiplin kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Merkez disiplin kurulunda kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış olur.

Merkez Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 33 - Merkez disiplin kurulunun görev ve yetkileri;

a)    Sendika tüzüğü ve amaçlarına aykırı hareket eden üyeler hakkında soruşturma yapmak, tüzükte belirtilen disiplin eczalarını vermek (üyelikten çıkarma hariç) vc sonucunu yönetim kuruluna bildirmek,

b)    Soruşturma sonucunda üyelikten çıkarılması gerektiği sabit olan üye hakkındaki soruşturma raporunu ve eklerini genel kurula sunarak, üyelikten çıkarılması için teklifte bulunmak,

c)    Şube disiplin kurullarının verdiği kararları inceleyerek karara bağlamak. İnceleme sonucunda alman kararları onaylamak, değiştirmek ya da İptal etmek,

d)     Tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yüksek İstişare Kurulu

Madde 34 - Merkez yönelim kurulunun çalışmalarına destek vermek, ülke ve dünya gündemini takip ederek gelişmeler hakkında sendikanın yaklaşımlarını belirlemek ve stratejiler üretmek amacıyla yüksek istişare kurulu oluşturulur.

Yüksek istişare kurulunun üye sayısı en az 10 kişiden oluşacak şekilde, merkez yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Yüksek istişare kurulu sendikanın genel stratejileri ile ülke vc dünya gündemini değerlendirmek üzere şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, konusunda uzman, bürokrat, sendikacı, gazelcci, yazar, akademisyen, STK temsilcileri vb. arasından yönelim kurulunca belirlenir.

Yüksek İstişare kurulu merkez yönetim kurulu tarafından ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanır.

Yüksek istişare kurulu çalışmalarına genel başkan ya da genel başkanın uygun göreceği bir kişi başkanlık eder. Kurul üyeleri arasından bir sekreter ve bir yazman seçilir. Üyelerden çalışma komisyonları kurulabilir ve bu komisyonlara dışarıdan uzmanlar vc yardımcılar çağırabilir. Yüksek istişare kurulu, çalışmalarını sö/lü olarak veya yazılı rapor


haline getirerek gene! başkana sınıar. Kurulda alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup merkez yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

Başkanlar Kurulu

Madde 35 — Başkanlar kurulu; merkez yönetim kurulu, merkez denetleme kurulu, merkez disiplin kurulu asıl üyeleri ve şube başkanlarından oluşur. Başkanlar kuruluna genel başkan, yokluğu halinde genel sekreter başkanlık eder.

Başkanlar kurulu, istişare organıdır ve merkez yönetim kurulunun çağrısıyla toplanır. Kurulda alman kararlar tavsiye niteliğinde olup merkez yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

Sendika Yöneticilerinde Aranacak Şartlar

Madde 36 - Sendika yöneticisi olmak için sendikaya üye olmak gerekir.

Genel merkez yöneticiliğine vc şube mali sekreterliklerine seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde notere mal bildiriminde bulunurlar.

DÖRDÜNCÜ KİSİM Şubeler ve Temsilcilik

Şubelerin Açılması

Madde 37 - 40ü ve üzerinde üyeye sahip İl vc ilçelerde genel kurul kararıyla veya yetki verilmiş olması halinde merkez yönetim kurulu kararı İle şube kurulabilir. Bir İlde birden fazla şube kurulabilir. İl. İlçe temsilcilikleri birleştirilmek suretiyle de şube kurulabilir. Yeni kurulan şubenin ya da istifa eden şubenin yönetim kurulu, merkez yönetim kurulu tarafından belirlenir vc atanan şube yönetim kurulu atandığı tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde şube genel kurulunu gerçekleştirir.

Açılan, birleştirilen ve kapatılan şubeler, 30 gün içerisinde sendika şubesinin bulunduğu ilin valiliğine, Devlet Personel Başkanlığına vc Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.

Şube Organları

Madde 38 - Sendika şubesinin zorunlu ve istişare organları şunlardır:

a) Zorunlu Organları:

1)   Şube Genel Kurulu

2)    Şube Yönetim Kurulu

3)    Şube Denetleme Kurulu

4)           Şube Disiplin Kurulu b) İstişare Organları

1) Şube İstişare Kurulu

Şube Genel Kurulunun Oluşması

Madde 39 - Şubenin en yüksek organı şube gene) kuruludur. Şube üye sayısı 2000'e kadar olan yerlerde 100 delegeden, üye sayısı 2000Mn ü/erindeki şubelerde toplam üye sayısının %5'i kadar delegeden oluşur (küsuratlar en yakın yüzlük rakama yuvarlanır ). Şube yönetim ve denetleme kurulu üyeleri bu sıfatla kendi gene! kurullarına delege olarak katılırlar, şube genel kurulundaki diğer delegelerin seçimi serbest, eşit, gizli oy. açık tasnif esasına uygun ve tek dereceli olarak şube genel kurulundan bir ay önce yapılır. Delege seçimi ile ilgili esaslar merkez yönetim kurulu tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

Şube Genel Kurulunun Toplantı Zamanı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 40 — Şube genel kurulu olağan toplantısı, ilgili mevzuatta belirtilen süreyi aşmamak vc sendika gene! kurulunun toplantı tarihinden en az iki ay önce tamamlanmak kaydıyla merkez yönetim kurulu tarafından hazırlanan şube genel kurul toplantıları takviminde belirtilen tarihte yapılır. Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç aitmiş gün içinde toplanır

Şube genel kurulu yapılması çağrısı şube yönetim kurulu tarafından yapılır. Genel kurul toplantısı çağrısı gündemi İle birlikte en az 15 gün önceden o bölgede yayınlanan bir gazetede veya şubenin internet sitesinde ilan edilir. İlanda, toplantının yeri. günü, saati ve gündemi İle salt çoğunluk sağlanamaması halinde en geç 15 gün içinde gerçekleştirilecek ikinci toplantının yeri. günü vc saati belirtilir. Gündemde seçim olması halinde toplantı seçim kuruluna da bildirilir. Olağanüstü genel kurul toplantılarında sadece gündem maddeleri görüşülür, gündem değişikliği teklifedilemcz.

Şube genci kurulunun toplantı yeter sayısı delege lam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamaz ise, ikinci toplantı en çok 15 gün sonraya bırakılabilir. Bu toplantıya katılanların sayısı, delege tam sayısının üçte birinden az, olamaz.

Karar yeter sayısı toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 4] - Şube genel kurulunun görev ve yetkileri:

a)    Şube zorunlu organlarında görev alacakları seçmek,

b)    Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşmek vc İbra etmek,

c)    Sendika genel kurulu delegelerini seçmek,

d)    Tüzükte verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Şube Yönetim Kurulunun Oluşması

Madde 42 - Şube yönetim kurulu; başkan, sekreter, mali sekreter, teşkilatlanma sekreteri, dış ilişkiler ve basm yayın sekreteri, eğitim ve sosyal İşler sekreteri, mevzuat ve toplu sözleşme sekreteri olmak üzere yedi üyeden oluşur ve şube genci kurulu tarafından; aday olan şube genel kurulu delegeleri veya delegelerin I/5'ince aday gösterilen üyeler arasından serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı olarak tek dereceli ve unvanlı olarak gerçekleştirilecek seçimle belirlenir. Aynı seçimde, şube yönelim kurulu asil üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. Şube yönetim kurulu üyeliklerinden birisinin boşalması halinde cn çok

19


 

oy alandan başlanarak vcdck üveye çağrı yapılır. Yönelim kurulu yedek üyenin katılımıyla yapılacak İlk toplantıda görev dağılımını yeniden yapabilir,

Şube başkanının görevinden ayrılması halinde, çağrı yapılan yedek üyenin katılımıyla toplanan yönetim kurulunda salt çoğunluğun oyu ile şube başkanı seçimi yapılır. Şube başkanının belirlenmesinden sonra yönetim kurulunun diğer üyelikleri için görev dağılımı yeniden yapılır.

Şube Yönetim Kurulunun Toplantı Zamanı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 43 - Şube yönetim kurulu, ayda en az bir kez toplanır. Olağanüstü durumlarda şube başkanının davetiyle toplanır.

Şube yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Şube yönetim kurulunda kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış olur.

Şube yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak dört kez üst üste katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği sona erer.

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 44 - Şube yönelim kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

a)    Şubenin çalışma programını hazırlamak,

b)    Şube harcamalarının tüzükte belirtilen usullere uygun yapılmasını sağlamak,

e) Şube genel kurulunu toplantıya çağırmak ve şube faaliyet raporunu hazırlayarak genel kurula sunmak,

d)    Üyelik başvurusunda bulunan kamu çalışanlarının üye kayıt formlarını genel merkeze İletmek,

e)    Şube merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde yer alan ilçe, belde ve işyeri temsilcilerini belirlemek,

f)    Şube üyelerinin sorunlarıyla ilgilenmek, çözüm önerileri sunmak, konuyla İlgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapmak,

g)    Sendikanın faaliyetlerinin duyurulması adına sosyal ve kültürel faaliyetler (konser, sergi, seminer, konferans vb.)organize etmek, yazılı ve görsel basın kuruluşlarıyla iletişime geçerek tanıtım faaliyetleri yapmak,

h)    Sendika yetkili organlarının ve şube genel kurutunun verdiği diğer görevleri yapmak.

Şube Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 45 - Şube başkanı aşağıda belirtilen görevleri yürütür ve yetkileri kullanır.

         Şubeyi yönetmek ve temsil etmek,

        Şube yönetim kuruluna ve kurulacak komisyonlara başkanlık etmek,

        Şube bünyesindeki çalışmaları incetemck ve denetlemek,

        Şubeyi temsilen basın açıklaması yapmak.

         İlgili sekreterle şube yazışmalarını vc muhasebe evraklarını imzalamak,

        Şube harcamalarının ilgili mali mevzuata uygun yapılmasını sağlamak, 

g) Şube denetleme kurulunun denetleme raporlarını ilk toplantıda yönetim kuruluna sunmak,

lı) Şubenin banka hesabından şube mali sekreteri veya yetki verilen yönetim kurulu

üyesiyle birlikte çift İmzayla para çekmek, i) Şube adına çıkarılan görsel vc yazılı organların sahibi olmak ve bu yayın

organlarının hukuki sorumluluğunu üstlenmek, j) Şube sekreterlerinin çalışmalarını incelemek, kontrol etmek vc denetlemek,

gerektiğinde İlgili sekreterlerden rapor istemek, k) Merkez yönelim kurulu ve şube genel kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

Şube Sekreterinin Görev ve Yetkileri Madde 46 - Şube sekreterinin görev ve yetkileri;

a)    Şubedeki büroları yönetmek ve çalışmalarını düzenlemek,

b)    Yönetim kurulu gündemlerini hazırlamak,

c)    Şube başkanına vekâlet etmek,

d)    Şubenin gelcn-gİdetı evrak İşlerini yürütmek,

e)    Üyelerinin sorunlarının çözümüne yönelik işlemleri yürütmek,

f)     Şubede çalışanlarına mevzuat hükümlerini uygulamak,

g)    Şube yönetim kurulunun aldığı kararların uygulanmasını kontrol etmek ve takibini yapmak,

h)    Şube başkanı ile yönetim kurulu üyeleri arasındaki ilişkileri koordine etmek, İ) Şubenin faaliyetleriyle ilgili planlama yaparak takip etmek,

j) Şube yönetim kurulu ve şube başkanının vcrecek olduğu diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

Şube Mali Sekreterinin Görev ve Yetkileri Madde 47 - Şube mali sekreterinin görev ve yetkileri;

a)    Şubenin muhasebe işlerini kanun ve tüzük hükümlerine göre yürütmek, devre bütçelerinin takibini ve uygulanmasını sağlamak,

b)    Şubenin mali durumu hakkında rapor hazırlayarak her ayın sonunda yönetim kuruluna sunmak,

c)    Şube gclİr-giderlerinİ bütçe esaslarına göre düzenlemek, muhasebe kayıtlarını gerektiği gibi tutmak,

d)    Şube çalışanlarına ait sigorta primlerini ve şubeye tahakkuk eden vergileri zamanında ödemek,

e)    Şubeye ait giderlerin denetimini yapmak ve gider avanslarının zamanında gönderilmesini sağlamak,

f)    Şubenin demirbaş iş ve işlemlerini usulüne uygun olarak tutmak,

g)    Genel merkeze gönderilecek mali evrakları ve raporları süresi içerisinde göndermek.

h)    Şubenin alacağı mal ve hizmetlerle ilgili olarak usulüne uygun ihaleler düzenlemek, ilgili sözleşmeleri şube başkanıyla ya da yetki verildiğinde tek başına imzalamak,

i)     Şube üyelerine hizmet vermek amacıyla yardımlaşma sandığı oluşturulması ve konut vb kooperatifi kurulması için saha çalışması yapmak,

j) Şube hesaplarını, her an denetime hazır bulundurmak, 

k) Alınan kararlar gereği giderler ve bıHçe fasılları arasında aktarma yapmak, bu

konuda yönetim kuruluna teklifsunmak, I) Şube giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri için rapor hazırlamak ve şube

yönetim kuruluna tekliflerde bulunmak, m) Üye aidatlarının genel merkez banka hesaplarına aktarılmasını sağlamak ve şubeye aktarılması gereken payın şube hesabına aktarılmasına ilişkin iş ve işlemleri kontrol etmek ve takibini yapmak, n) Görev alanına giren konularla ilgili planlama yapmak ve takip etmek,

0)    Şube başkanı vc yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.

Şube Teşkilatlanma Sekreterinin Görev ve Yetkileri Madde 48 - Şube teşkilatlanma sekreterinin görev ve yetkileri;

a)    Şubenin kapsamına giren hizmet kolundaki işyerlerinde teşkilatlanmayı sağlamak,

b)    Şubenin ve ilgili temsilciliklerin sendikal faaliyetlerini takip etmek ve tüzükteki amaçlar doğrultusunda şube vc temsilciliklere yardımcı olmak,

c)    Üyelerin sendika ile ilgili iş ve işlemlerini (üyeliğe kayıt, üyelikten ayrılma vb.) düzenlemek ve yürütmek, şahsi vc görev yerleriyle ilgili bilgi envanterini oluşturmak ve üyelik arşivini düzenlemek,

d)    Üyeliği kesinleşen üyelerin, üye kayıt belgelerinin bir nüshasını şube aracılığıyla 15 gün içinde çalıştığı kuruma göndermek,

e)    Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması, şube birleştirilmesi ve bazı şubelerin kapatılmasıyla ilgili konularda incelemelerde bulunarak, yetkili organlarca karar alınması için merkez yönetim kuruluna rapor sunmak,

f)    Şube genel kurullarının ve delege seçimlerinin ilgili mevzuata uygun ve zamanında yapılmasına yardımcı olmak,

g)    Sendika temsilcilerinin atanması, görevden alınması vb. konularda şube başkanları ile görüşerek merkez yönetim kurulunu bilgilendirmek,

h)    Teşkilatlanma hususunda kitap, broşür, bildiri vb yayın organları hazırlayarak, dağıtılmasını sağlamak, teşkilatlanmanın Önemini şube vc temsilciliklere anlatmak üzere hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlemek, alınan kararların uygulanmasını takip etmek ve bu hususta başkanla birlikte çalışmak,

1)    Yeni stratejiler geliştirerek teşkilatlanma çalışmalarının hızlandırılmasını ve üye sayısının artmasını sağlamak, bu konuda yönetim kuruluna teklifte bulunmak,

j) Genel kurul toplantısı yapılmadan önce delegelere gönderilmesi gerekli olan evrakların hazırlanmasını vc raporların oluşturulmasını ilgili birimlerden İstemek, gönderilmesi gerekli olan raporların delegelere iletilmesini sağlamak, k) Genel kıırul çağrısıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 1) Şube vc temsilciliklere verilecek yetkilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, m) Temsilciliklere verilecek yetkilerle ilgili İş vc işlemleri yürütmek, ilçe teşkilatlarının sendikal çalışmalarına yardımcı olmak, ilçe teşkilatlarının çalışma raporlarını aylık olarak düzenleyip şube başkanlığına sunmak, n) Kurulması halinde teşkilatlanma bürosunu yönetmek, bu büroda çalışacak

personel için yönetim kuruluna teklifsunmak, o) Görev alanı ile ilgili kısa. orta ve uzun vadeli planlar hazırlamak ve takip etmek, p) Çalışmalarını ilgili sekreterliklerle koordiııcÜ bir şekilde yürütmek, q) Kendisine bağlı birimlerin çalışmalarını düzenlemek,

r) Şube başkanı, şube yönetim kurulu ve sendika yetkili organlarının görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yürütmektir.


 

Şube Dış İlişkiler ve Basın Yayın Sekreterinin Görev ve Yetkileri Madde 49 — Şube dış ilişkiler ve basın yayın sekreterinin görev vc yetkileri;

a)    Sendikanın program vc amaçlarına uygun olarak görse! vc yazılı (kilap. dergi, gazete, broşür, bülten vb. ) yayınların çıkarılmasını sağlamak, bu yayınlarla ilgili resmi iş ve işlemleri takip etmek,

b)    Yayın faaliyetleri için gerekli teknik donanımları (kamera, fotoğraf makinesi, bilgisayar vb.) temin etmek amacıyla bütçeye ödenek konulması İçin yönetim kuruluna teklifte bulunmak,

c)    Sendika faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması İçin ulusal ve uluslararası basın vc yayuı organları ile iletişimi sağlamak,

d)    Şubeye ait web sitesini hazırlamak vc bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek.

e)    Sendika tarafından çıkarılacak yayın organlarının vc hazırlanan web sitelerinin denetimini gerçekleştirmek,

f)    Sendikanın yazılı ve görsel yayınları ile ilgili arşiv oluşturmak,

g)    Basın-yayın komisyonu kurarak komisyon çalışmalarını düzenlemek, gerektiğinde komisyon çalışmalarıyla ilgili başkana ve yönetim kuruluna rapor sunmak,

h)    Sendikanın tanıtımını sağlamak amacıyla bülten ve broşürler hazırlamak,

İ) Hizmet koluna bağlı İşyerlerinde sendika panolarım oluşturmak, kontrolünü yapmak,

j) Görev alanı ile ilgili kısa, orta vc uzun vadeli planlar hazırlamak ve takip etmek, k) Çalışmalarım ilgili sekreterliklerle koordincli bir şekilde yürütmek, I) Kendisine bağlı birimlerin çalışmalarını düzenlemek,

m) Şube başkanı, şube yönetim kurulu vc sendika yetkili organlarının görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yürütmektir.

Şube Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterinin Görev ve Yetkileri Madde 50 — Şube eğitim vc sosyal işler sekreterinin görev ve yetkileri;

a)    Genel yönetim kurulunun oluruyla, şube üyelerin ve diğer kamu çalışanlarının ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim almalarını sağlamak, onaylanan eğilim programlarının yürütülmesini sağlamak,

b)    Şubenin alanına giren ve hizmet kotunda yer alan kurum ve kuruluşların uygulamaları hakkında AR-GE çalışmaları yapmak,

c)    Türk milli eğitim sisteminin geliştirmesine yönelik çalışmalarda bulunmak (yayın hazırlamak, konferans, seminer vb düzenlemek) ve komisyonlar kurmak,

d)    Öğrcncİlcrin beklenti ve sorunları ile ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, sonuçlarını ilgili kurumlarla paylaşmak,

e)    Eğitimde sorunlara çözüm üretmek için öğretmen, öğrenci vc velileri bir araya getirecek etkinlikler organize etmek,

0 Yazılı ve görsel medyada yer alan sendika iie ilgili haberleri eğitim faaliyetlerinde kullanılmak Üzere eğitim materyali haline getirmek ve bu amaçla arşiv oluşturmak,

g) Şube alanına giren yerlerde, önemli gün ve haftalarda sendikanın amaçlarına

uygun sosyal vc kültürel faaliyetler düzenlemek, lı) Toplumu ilgilendiren önemli sosyal olaylarla ilgili olarak genel yönetim kuruluna rapor hazırlamak,

i)     Şube üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yardımlaşma sandığı kurmak,

23


 

j) Şube üyelerine hizmet vermek amacıyla sosyal, kültürel ve sportif amaçlı (sağlık tesisi, sosyal merkez, lıuzurcvi. kreş vb) tesisler kurulmasına yönelik çalışmalar yaparak yönetim kuruluna sunmak, k) Şube üyelerin konul edinmesi İçin kooperatifler kurmak, projeler hazırlamak ve

çalışmalar hakkında yönelim kuruluna bilgi sunmak, 1) Şube eğitim faaliyetlerinin yapılması için gerekli harcamalara mali kaynak

ayrılması hususunda öneride bulunmak, m) Şube sahasındaki öğretmen vc eğitim çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik eğİlim- öğretim fırsatları oluşturmak vc şube üyelerinin değişen mevzuatlara adapte olmalarına yönelik hizmetiçi eğilim uygulamaları düzenlemek, n) Şube coğrafi alanında eğitim vermekle olan yükseköğretim kurumlarının çalışmaları hakkında rapor hazırlamak vc yönelim kuruluna sunmak.

0)    Görev alanı ile ilgili kısa. orta ve uzun vadeli planlar hazırlamak ve takip etmek, p) Çalışmalarını ilgili sekreterliklerle koordineli hir şekilde yürütmek,

q) Kendisine bağlı birimlerin çalışmalarını düzenlemek,

r) Şube başkam, şube yönetim kurulu ve sendika yetkili organlarının görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yürütmektir.

Şube Mevzuat vc Toplu Sözleşme Sekreterinin Görev ve Yetkileri Madde 51 - Şube mevzuat ve toplu sözleşme sekreterliğinin görev ve yetkileri;

a)    Şubenin sahasında yer alan ve hizmet koluna giren ilgili kurum ve kuruluşlarla kanun ve mevzuat kapsamında oluşturulan kurul ve komisyonlarda şubeyi temsil edeceklerin tespitini yapmak ve şube yönetim kuruluna sunmak,

b)    Hizmet kolu ile ilgili üyelerden gelen dilek ve şikâyetleri almak ve çözüm önerileri sunmak,

c)    Şube üyelerinin özlük hakları ile ilgili kanun ve mevzuatları takip etmek, görüş ve öneriler sunmak,

d)    Mevzuattaki değişiklikler hakkında şube yönetim kuruluna bilgi sunmak,

e)    Yerel mahkemelere açılan davaları şube adına takip etmek ve sonuçlan şube yönetim kurulu ile genel merkezi bilgilendirmek,

f)    Toplu sözleşme görüşmelerine katkı sağlamak üzere, üyelerin görüş vc düşüncelerini alarak rapor hazırlamak vc genel merkeze göndermek,

g)    Çalışmalarını İlgili sekreterliklerle koordineli bir şekilde yürütmek,

h)    Kendisine bağlı birimlerin çalışmalarını düzenlemek,

1)    Şube başkanı, şube yönetim kurulu ve sendika yetkili organlarının görev alanı İle ilgili vereceği diğer görevleri yürütmektir.

Şuhc Denetleme Kurulunun Oluşması Madde 52 — Şube denetleme kurulu;

a)    Şube genel kurulu tarafından seçilir.

b)    Serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı olarak seçilir, e) Sendika üyeleri arasından seçilen beş kişiden oluşur.

d) Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Şube denetleme kurulu, İlk toplantısını en çok oyu alan üyenin (oyların eşit olması halinde en yaşlı üyenin) başkanlığında yaparak bir başkan ve sekreter seçer ve görev dağılımı yapar. Denetleme kurulu asil üyeliklerinden ayrılma olması halinde, yedek üye göreve çağrılır

(en çok oyu alandan başlamak üzere), görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.

f>ııbe Denetleme Kurulunun Toplanma ve Karar Yeter Sayısı

Madde 53 - Şube denetleme kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Şube denetleme kurulunda kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış olur.

Şube Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 54 — Şube denetleme kurulu, şube yönetim kurulunun faaliyetlerinin mevzuat, tüzük ve İlgili kanunlar çerçevesinde ve genel kurul kararlarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetler.

Şube denetleme kurulu, denetlemeler sonucunda hazırlanan ön raporunu yönetim kuruluna, dönem sonu hazırlayacağı raporu ise şube genel kuruluna sunar.

Şube Disiplin Kurulunun Oluşması

Madde 55 - Şube disiplin kurulu;

a)    Şube genel kurulu tarafından seçilir.

b)    Serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı olarak seçilir.

e) Sendika üyeleri arasından seçilen beş kişiden oluşur.

d) Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

Şube disiplin kurulu, İlk toplantısını en çok oyu alaıı üyenin (oyların eşit olması halinde en yaşlı üyenin) başkanlığında yaparak bir başkan ve sekreter seçer vc görev dağılımı yapar. Disiplin kurulu asil üyeliklerinden ayrılma olması halinde, yedek üye göreve çağrılır (en çok oyu alandan başlamak üzere), görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.

Şube Disiplin Kurulunun Toplanma ve Karar Yeter Sayısı

Madde 56 - Şube disiplin kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Şube disiplin kurulunda kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış olur.

Şube Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 57 — Şube disiplin kurulu, sendika tüzüğüne vc amaçlarına aykırı hareket eden üyeler hakkındaki disiplin soruşturmalarım yapar. Disiplin soruşturması neticesinde uyarı ve kınama cezası verebilir. Verdiği eczalara ilişkin kararlan merkez yönetim kuruluna ve merkez disiplin kuruluna ilgilisine tebliğ etmek üzere şube yönetim kuruluna gönderir. Tüzükte belirtilen diğer disiplin cezalarını gerektiren suçlarla ilgili disiplin soruşturmasına ait raporları merkez yönelim kuruluna iletmek üzere şube yönetim kuruluna sunar.

Şube disiplin kurulu çalışma vc faaliyetlerini disiplin yönetmeliğine göre yürütür.

25


 

Şube İstişare Kurulu

Madde 58 — Şube yönelim kurulunun çalışmalarına destek vermek ve stratejiler üretmek amacıyla şube istişare kurutu oluşturulur.

Şube istişare kurulunun üye sayısı en az 10 kişiden oluşacak şekilde, şube yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Şube İstişare kurulu şube başkanı, yönetim kurulu üyeleri, konusunda uzman, bürokrat, sendikacı, gazeteci, yazar, akademisyen, STK temsilcileri vb, arasından şube yönetim kurulunca belirlenir.

Şube istişare kurulu şube yönetim kurulu tarafından ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanır.

Şube istişare kurulu çalışmalarına şube başkanı ya da şube başkanın uygun görcceği bir kişi başkanlık eder. Kurul üyeleri arasından bir sekreter vc bir yazman seçilir. Üyelerden çalışma komisyonları kurulabilir ve bu komisyonlara dışarıdan uzmanlar ve yardımcılar çağırabilir. Şube istişare kurulu, çalışmalarını sözlü olarak veya yazılı rapor haline getirerek şube başkanına sunar. Kurulda alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup şube yönelim kurulu tarafından değerlendirilir.

II, İlçe ve işyeri Temsilciliği

Madde 59 - Merkez yönetim kurulu; şube açılmasına imkân olmayan il ve ilçelerde temsilcilikler açabilir, gerektiğinde açılan bu temsilcilikleri birleştirebilir veya kapatabilir.

İl ve ilçe temsilcileri, üyeler arasından seçilerek, şube yönelim kurulunun teklifi ile merkez yönetim kurulu tarafından görevlendirilir.

İşyerlerinde İse üyeler arasından bir genel kurul dönemi için işyeri temsilcileri seçilir. Sendikanın bulundurabileceği temsilci sayısı İşyerindeki kamu görevlisi sayısına göre şu şekilde düzenlenir. Kamu görevli sayısı; 20-100 arasında ise en fazla bir, 101-500 arasında ise en fazla iki, 501-1000 arasında ise en fazla üç, 1001-2000 arasında ise en fazla beş, 2000'den çok İse en fazla yedidir. Temsilcilerden biri sendika tarafından baş temsilci olarak görevlendirilebilir.

İşyeri sendika temsilcilerinin görev ve yetkileri;

a)    Sendika İle üyeleri arasındaki ilişkiyi koordine etmek ve her türlü iş ve işlemin düzenli şeküde yürütülmesini sağlamak,

b)    Ayda en az bir kez, kendi aralarında toplanarak iş yerlerinin ve üyelerin problemlerini görüşerek, yetkili organlara teklif ve önerilerde bulunmak,

e) Üyelerden gelen şikâyet ve problemlere çözüm yolları bulmaya çalışmak, çözemedikleri konuları İlgili sendika organlarına İletmek,

d) Kanun ve tüzükle kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Bölge Koordinatörlüğü

Madde 60 - Merkez yönetim kurulunun kararı ile istenilen illerde, şube başkanları ya da şube yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri, sınırları merkez yönetim kurulunca belirlenecek bölgelerde, sendika çalışmalarını koordine etmek üzere bölge koordinatörü olarak görevlendirilebilir. 

BEŞİNCİ KISIM Ödül ve Disiplin Cezaları

Ödüller

Madde 61 - Sendika, sendikaya vc eğilim hizmetine katkıda bulunanlara maddi- matıevi ödül verebilir.

Disiplin Cezaları Madde 62 - Disiplin cezaları;

a)    Uyarı,

b)    Kınama.

e)  Görevden uzaklaştırma,

d)    Üyelikten geçici çıkarma,

e)     Üyelikten çıkarmadır.

Cezalarla ilgili şu hususlara dikkat edilir;

1)   Savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Savunma süresi yedi (7) günden az olamaz.

2)    Verilen her türlü cezaya İtiraz edilebilir. Merkez disiplin kurulu kararının tebliğinden itibaren yedi (7) gün içinde merkez yönetim kuruluna itiraz edilmemesi halinde karar kesin leş îr.

3)    İtiraz üzerine yönetim kurulu tarafından verilen kararlar kesindir.

4)    Üyelikten geçici çıkarma cezasının süresi üç aydan fazla olamaz, bu süre içerisinde üyelik kesintisi yapılmaya devam edilir. Bu eczanın zorunlu organ üyelerinden birisine verilmesi halinde bu süreyle sınırlı olmak üzere ilgili kişi organ toplantılarına vc kararlarına katılamaz.

5)    Üyelikten temelli çıkarma eczası merkez disiplin kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile verilir. Merkez genel kurulu, şahsın isteği halinde sözlü savunma hakkı verir.

Üyelikten geçici ve temelli çıkarılma cezası hariç olmak üzere disiplin soruşturması sonucunda üyenin hangi cezayla tecziye edileceğine, işlenmiş olan fiilin veya gerçekleşen halin ağırlığına göre karar verilir. Aynı fiili işleyenler hakkında farklı cezaya hükmedilemez. Hangi fiil ve hallere hangi disiplin eczasının veriicceğİ, cczanın kim tarafından vcrİleceğİ, disiplin cezalarına itiraz vc itirazın karara bağlanacağına İlişkin usul ve esaslar merkez disiplin kurulu üyelerinin katılımıyla merkez yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

ALTINCI KISIM

Mali Konular

Bütçe

Madde 63 - Bütçe, merkez yönetim kurulunca hazırlanarak merkez genel kurulunun onayına sunularak kesin şeklini alır.

Bütçe, merkez ve şubeler içine alacak şekilde üç yıllık dönem için vc her yıl ayrı olmak üzere ayrıntılı olarak hazırlanır. I lesap dönemi takvim yılıdır.


 

Riitçcde;

a)    Gelirler ve gelir kaynakları,

b)    Giderler ve sarf yerleri.

c)    İler kademedeki yönetici vc görevlilerin giderleri(ücrctler, sosyal yardımlar, yolluk, gündelikler İle diğer ödenekler),

d)    Merkez ve şubelerde çalışan personel giderleri (üeret vc sosyal yardımlar),

e)    Para, menkul kıymetler vc mal varlıkları {demirbaş ve taşınmaz olarak),

ayrı ayrı belirtilir.

Bütçede şubeler için öngörülen ödenekler, giderlerini karşılamak üzere şube adına açılan banka hesabına şube avansı olarak gönderilir. Temsilcilik giderleri şubeler taralından karşılanır.

Sendika Gelirleri

Madde 64 - Sendika gelirleri;

a)    Üye aidatlarından,

b)    Kanun, mevzuat vc tüzüğe göre yapabilecek ber türlü faaliyetlerden elde edilecek gelirlerden,

c)    Bağış ve yardımlar yoluyla elde edilen gelirlerden,

d)    Mal varlığından elde edilen gelirlerden.

oluşur.

Sendikanın bütün gelirleri genel merkezde toplanır. Gelirler, merkez yönetim kurulunca belirlenen, bir kamu bankası, özel banka veya öze! fir.ans kurumlarında sendika adına açılan hesaba yatırılır.

Üyelik ödentisi

Madde 65 -Üyeler; kanun, tüzük ve yönetmeliklcrdcki amaçların gerçekleştirilmesi için yapılacak harcamalara karşılık olmak üzere; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutad olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelirleri toplamının binde beşi ( % 05)?i nispetinde üyelik ödentisi öderler. Bu oran, merkez yönetim kurulunca 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun damga vergisine tabi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olmayacak şekilde belirlenebilir.

Merkez yönetim kurulu, üyelerden alınan sendika üyelik aidatlarının %60 *ını ilgili şube veya il temsilciliğinin banka hesabına avans olarak aktarır.

Sendika Giderleri

Madde 66 - Merkez genel kurulunca kabul edilen bütçe dâhilinde, merkez ve şubelerin harcamalarına karar vermeye merkez yönetim kurulu yetkilidir.

Sendika, gelirlerini amaçları dışında kullanamaz ve bağışta bulunamaz.

Sendika, gelirlerinin cn az yüzde onunu üyelerinin meslekî gelişimini artırmak için kullanmak zorundadır.


 

Sendika, yardımlaşma sandıkları dışında üyeleri, yöneticileri ve çalıştırdığı kişiler dâhil diğer kişi veya kuruluşlara her ne sebeple olursa olsun borç para veremez ve elde ettiği gelirleri dağıtamaz. Genel merkez çalışanlarına maaşlarından mahsuben yapılacak avans Ödemeleri bu kapsamın dışındadır. Ancak, avans ödemesi miktarı ödeme yapılacak İlgilinin maaşının %25 'İnden fazla olamaz.

Sendika zorunlu organlarına seçilenler ile başkanlarına verilecek ücrct, huzur hakkı ve yolluklar, merkez genel kurulu tarafından tespit edilir. Sendika tarafından gcçici olarak görevlendirilecekler için de bu hüküm uygulanır.

Şubeler, merkez genel kurulunda kabul edilen bütçe esaslarına ve mevzuata göre muhasebe ederek her türlü giderlerini usulüne uygun belgeleyerek, her ay genel merkeze göndermek zorundadır.

Sendika giderleri:

                       Sendika            organlarına seçilen yönetici ve üyelerle, sendika tarafından geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele Ödenecek; maaş, ek ders ücreti, yol ve yemek giderleri, yolluk, yevmiye ve tazminat giderleri, sosyal güvenlik primleri,

                    Gencl       merkez, şube, il, üniversite, ilçe, belde temsilciliklerinin vc bürolarının masrafları,

                                 Yardımlaşma        sandığı giderleri, sosyal hizmet giderleri.

                  Üycsi         olduğu yurtiçi vc yurtdışı kuruluşlara ödenen aidat giderleri,

                   Tüzük       ve mevzuata uygun diğer giderlerdir.

Merkez yönetim kurulu, bu konularda harcama yapmak üzere genel kuruldan yetki

alır.

Kasa Azami Nakit Mevcudu

Madde 67 - Zorunlu giderler için genel merkez kasasında, sendika azami gelirlerinin 10 bürüt asgari ücret tutarını gcçmcyecck kadarı nakit bulundurulabilir.

Demirbaşların alışı, satışı ve terkininde uygulanacak usul ve esaslar

Madde 68 - Değeri tedavüldeki cn büyük banknottan daha fazla olan demirbaşların alımı, satışı vc düşümü, aralarında genel mali sekreter bulunmak kaydıyla merkez yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır. İler tür bakım onarım, tadilat vb. işlemler bu komisyonun sorumluluğunda yürütülür. Komisyon, merkez yönetim kurulu kararıyla oluşturulur. Komisyon kararları, merkez yönetim kurulunun onayıyla uygulanır.

Mali ve Sosyal Haklar, Ücret ve Tazminatlar

Madde 69 - Merkez yönetim kurulu üyelerine; her sekreter için eşit belirlenmek, genel başkan için sekreterler için belirlenen maaşın %10'u fazla olmak kaydıyla her tiîrlü zam vc tazminatlar dâhil olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan genel müdüre ödenmekte olan maaş ve ücret toplamını aşmamak ve bunlarda yapılan artışlar aynen yansıtılmak üzere genci kurul tarafından belirlenen tutarda maaş ödenir.


 

Merkez yönetim kurulu üyelerine, maaşlarıyla birlikte kamu görevlilerine ilgili mevzuatına göre ödenmekle olan eş ve çocuk yardımı da ödenir. Merkez yönetim kurulu üyelerine birinci fıkra ve bu fıkrada belirtilenler ve görevleri sırasında belge ibraz etmek kaydıyla konaklama giderleri ile sendikal çalışmaları nedeniyle yapmak zorunda olduğu giderler dışında başka hir ad allında bir ödeme yapılamaz.

Görevden ayrılan merkez yönetim kurulu üyelerine son maaşları ikî maaş olarak ödenir. Ayrılma nedeninin ölüm olması halinde söz konusu ödeme, İlgilinin ailesine yapılır.

Sendika genel kurul toplantısına iştirak eden ve sendika zorunlu organlarında görev alan üye veya delegelerin yol masrafları sendika tarafından ödenir. Genel merkezin bulunduğu il dışından gelen zorunlu organ üyeleriyle genel kurul delegelerinin barınma ve yemek giderleri sendika tarafından karşılanır.

Sendika şube yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine bağlı olarak aylıksız izne ayrılan şube yönetim kurulu üyelerine; her türlü zam ve tazminatlar dâhil olmak üzere maaş ve diğer ücretlerin toplamını geçmemek vc bunlarda yapılan artışlar aynen yansıLılmak üzere İl milli eğitim müdürünün aylık maaş ve ücrelini geçmemek kaydıyla genel kurul tarafından belirlenecek tutarda maaş ve ücret ödenir. Aylıksız izne ayrılan şube yönetim kurulu üyelerinin maaş ve ücretleri şube avanslarından, sosyal güvenlik primleri ise genel merkez bütçesinden ödenir.

Aylıksız izne ayrılmayan sendika şube yönetim kurulu üyelerine vc temsilcilere sendika faaliyetleri ve etkinliklerine katılmalarına bağlı olarak uğramış oldukları ck ders ücreti ve benzeri mali kayıpları, kaybın gerçekleştiği ödeme dönemi içerisinde şube geri dönüşümünden şube yönelim kurulu kararıyla ödenir.

Merkez yönetim kurulu tarafından ayrıca bir karar alınmamış olmak kaydıyla üye sayısı 2000'i aşan şubelerde bir. üye sayısı 5000'İ aşan şubelerde 2, 7500'ü aşan şubeler için 3 yönetim kurulu üyesi şube yönetim kurulu tarafından önerilmek ve merkez yönetim kurulu tarafından kabul edilmek şartıyla aylıksız izne ayrılabilir.

Sendika üyeliğinden istifa edenler hariç olmak üzere aylıksız İzne ayrılan sendika ve şube yönetim kurulu üyelerine görev yaptıkları her yıl için, ödemenin yapılacağı larih itibarıyla eş ve çocuk yardımı hariç olmak üzere birinci dcreccnİn dördüncü kademesinden maaş alan başöğretmene ödenen en son nel maaş üzerinden hizmet tazminatı ödenir. Yıldan az süreler için yapılacak ödemenin tutarı, kıstelyevm yöntemiyle belirlenir.

Sendikal çalışma sırasında vefat eden veya çalışamayacak durumda malul kalan genel merkez, il vc ilçe yönetim kurullarında görev alan asil üyelerle sınırlı olmak kaydıyla yönelim kademesinde görevli olanlara, genel merkez bütçesinden karşılanmak üzere tazminat ödenir. Ödenecek tazminat, olay tarihi itibariyle cn yüksek devlet memuruna ödenen net maaşın vefat durumunda 8 katı, maluliyet durumunda ise 5 kalı oranında belirlenir. Söz konusu tazminatın ödenebilmesi için, yürütülen çalışmanın ilgili yönetim kurulu kararma bağlı olarak yürütülmesi ve yönetim kurulu kararında çalışmaya katılacak yönetici ve üyelerin isimlerinin belirtilmiş olması şarttır.

Aylıksız izne ayrılmayan ya da ayrılamayan şube başkanlarına, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere gündüz katsayısı üzerinden Ödenen nel ek ders ücrcti tutarı esas alınmak kaydıyla genel kurul tarafından belirlenecek saat vc esaslara göre temsil gideri ödenir. Ancak ödenecek temsil gideri, üye sayısı;

400-1000 olan şubeler için 60, 1001 - 2000 olan şubeler için 70,


2001-3000 olan şubeler için 80,

3001 ve üzerinde olan şubeler için 100 saatten fazla olamaz.

Ödenecek temsil giderinin belirlenmesine esas üye sayısının tespitinde, ilgili mevzuatında sendikaların üye sayılarının tespitine yönelik olarak kurumlarca düzenlenen toplantı sonunda düzenlenen en son resmi tutanakta yer alan üye sayıları dikkate alınır.

YEDİNCİ KISIM Çeşitli ve Son Hükümler

Sendika ve Konfederasyonların katılma ve birleşmesi

Madde 70 — Sendikanın başka bir sendikaya ya da konfederasyona katılması veya başka bir sendikanın sendikaya katılması için sendika merkez genel kurulu delege tam sayısının salt çoğunluğunun kararı gereklidir. Birleşme ya da katılmanın gerçekleşmesi, diğer sendika ve konfederasyonun genel kurullarında bu yönde bir karar verilmiş olmasına bağlıdır.

Birleşen sendikaların bütün bak, borç, yelkî ve menfaatleri birleşme sonucu meydana getirdikleri yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçmiş olur.

Sendika ve Şube Personeli

Madde 71 - Sendikanın genel merkezinde, şube ve temsilciliklerde sendikal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla tam ve kısmi zamanlı çalıştırılmak üzere personel istihdam edilebiiir. Bu şekiide istihdam edilecek personelin mali ve sosyal haklan, hak vc sorumlulukları, görev tanımları ve bağlı bulunacakları amirler, merkez yönetim kurulu tarafından oluşturulacak yönetmelikle belirlenir.

Sendikal faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında yardımcı olabilecek danışman unvanıyla personel İstihdam edilebilir. Danışman unvanıyla istihdam edilecek personel, genel başkana bağlı olarak çalışır. Bu unvanla görev yapan personele ödcnecek maaş, merkez yönelim kurulu üyelerine ödenen maaşı aşmamak kaydıyla merkez yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Sendika vc şubelerinde görev yapanlar ile danışman statüsünde çalışan personelin sosyal güvenlik kurumlarına ödenmesi gereken primleri sendika tarafından ödenir.

Birleşmeyecek Görevler

Madde 72 - Sendika faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulacak kurul ve organlara seçilme şu şekilde olur; şube zorunlu organlarından birine seçilen, şube genel kurulu üyeliği hariç diğer şube zorunlu organlarına, genel merkez zorunlu organlarından birine seçilen, genel kurul üyeliği hariç diğer genel merkez zorunlu organlarına seçilemez.

Sendika üyeleri, merkez yönetim kurulu, şube yönetim kurulu vc il/ilçe temsilciliklerinden sadecc birine seçilebilir. Birden çok yönetim kuruluna seçilmesi halinde seçilenin ilk görevi kendiliğinden düşer.


 

Yetkilendirme

Madde 73 - Taşra teşkilatlarında görevlendirmeler seçimle olur. Şubenin kuruluş aşamasındaki görevlendirmeler seçimle yapılamayacakça merkez yönetim kurulunca doğrudan görevlendirme yapılabilir ve görevlendirilenlere merkez yönetim kurulunca yetki belgesi verilir.

Yıllık İzin

Madde 74 — Merkez ve şube yönetim kurulu Üyeliğine seçilenlerden aylıksız izinli olanlar, isteğe bağlı olarak her yıl 30 gün ücretli izin kullanabilirler.

Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar

Madde 75 - Sendika aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutmak vc fişleri düzenlemek zorundadır.

a)    Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirimi,

b)    Genel kurul, merkez yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu kararlarının numara vc tarilı sırasıyla yazılmasına mahsus karar defteri.

c)    Gelen giden evrakın, tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri, ayrıca seyahatlerde merkez yönetim kurulu üyelerince kullanılan geçici giden evrak defteri.www.mebpersonel.com

d)    Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen vc giden evrak dosyalan,

e)     Demirbaş eşya defteri.

f)    Cici i r makbuzları ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosya ve defterler, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve aidat defteri.

Yukarıda yazılı defterler, her olağan genel kurul veya defterlerin bitimini izleyen 15 gün içinde notere tasdik ettirilir. Sendika, tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de tutabilir.

Sendika, defterler vc belgeleri ilgili bulundukları yılı takiben takvim yılından başlayarak on yıl süre ile saklamak zorundadır.

Sendika her hesap ya da bütçe dönemine ait bilanço ve hesaplarıyla çalışma ve denetleme raporlarının ait oldukları dönemi izleyen üç ay içinde Çalışma vc Sosyal Güvenlik Bakanlığına, sendikalar ayrıca bağlı bulundukları konfederasyona gönderirler.

Sendika genel merkezi ve şubeleri tarafından tutulması gereken defterler, defterlerin tutulma şekli, mali İşlere İlişkin belge ve evrakın tanzim şekli vc usulleri, genel merkez vc şubelerin mali denetiminin usul ve esasları merkez yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Fesİlı, İnfisah ve Kapatma Halinde Malların Devri

Madde 76— Sendika genel kurulu, fesih hâlinde, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak, bu toplantıya katılan üye veya delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararı, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte İki çoğunluğuyla alınır.

 

Fesih, infisah ve kapatma hallerinde, mal varlıkları 2821 sayılı Sendikalar Kanununun ■16. maddesindeki hükümler çerçevesinde tasfiye edilir.

Ancak, tasfiye sonucunda kalacak para ve mallar, merkez genel kurulunca kararlaştırılan sendika veya konfederasyona devredilir.

Yönetmelikler

Madde 77 - Tüzükle belirtilen yönetmelikler ile tüzükte açıklık olmayan konularda, merkez yönetim kurulu tarafından gerekli yönetmelikler hazırlanır vc yürürlüğe konur.

Tüziik Değişikliği

Madde 78 - Sendika genci kurulu, tüzük değişikliği hâlinde, katılma hakkı bulunan üyelerin üçle ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak, bu toplantıya katılan üye veya delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararı, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

Tüzük değişikliği merkez genel kurulu tarafından kabul edildiği tarihten İtibaren yürürlüğe girer ve İlgili iş ve işlemler hakkında uygulanır.

Sendikanın Kurucuları

Madde 79 - Sendika kurucularının adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, baba adı, ana adı, görevi vc adresi aşağıya çıkarılmıştır.

Yürürlük

Madde 80 - Bu tüzük, kuruluş dilekçesi İle birlikte valiliğe verildiği gün yürürlüğe

girer.

Yii rütnıe

Madde 81 - Bu tüzük hükümlerini AKTİF EĞİTİM-SFN Merkez Yönetim Kurulu yürütür. 

www.mebpersonel.com

Son Güncelleme: 21.05.2012 14:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.