banner406
banner396
05 Mayıs 2015 Salı 00:55
BASK, Partilerin Seçim Beyannamelerini Memurlar Açısından İnceledi
Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK), Siyasi Partilerin seçim beyannamelerini memurlar açısından inceledi. İşte AKP, CHP ve MHP'nin seçim beyannamelerinin incelemeleri...

MEBPERSONEL.COM / ÖZEL

AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİNİN MEMURLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

64.250 kelimelik Beyanamede; Memur kelimesi 15 yerde geçiyor. Kamu görevlisi 2, toplu sözleşme 1, grev hakkı 0 (sıfır), Devlet Memurları Kanunu 1, kamu personeli 2 ve personel 29 yerde geçiyor.
Bu kelimelerin geçtikleri paragraflar -YORUMSUZ OLARAK- aşağıda verilmektedir. 
Diğer partilerin seçim beyannamelerini de açıklandıkları zaman aynı şekilde inceleyeceğiz.

AK Parti seçim beyannamesinden:

1. Memur (15 yerde geçiyor)
• Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin dilinde; esnafımızın, çiftçimizin, köylümüzün, işçimizin, memurumuzun, sanayicimizin kendine güvenen bakışlarında; kadın ve erkek tüm halkımızın gönlündeyiz.

• Çalışanların doğuma bağlı izin ve haklarını güçlendirmek üzere Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda gerekli değişiklikleri yapacağız.

• Memurlarımızın sahip olduğu doğuma bağlı izin ve hakların İş Kanununa tabi çalışanlarla uyumlulaştırılmasını sağlayacak düzenlemeler yapacağız.

• 2002 yılı sonundan 2015 yılı Ocak ayı sonuna kadar enflasyon yüzde 185 oranında artarken; aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı yüzde 435 artarak 2.097 TL’ye yükselmiş ve reel olarak yüzde 88 artmıştır.

• Aile yardımı ödeneği dahil ortalama memur maaşı, yüzde 329 artarak 2.481 TL’ye yükselmiş ve reel olarak yüzde 51 artmıştır.

• İlk defa devlet memuru olarak atanacak engelliler için ayrı ve merkezi bir sınav yapılması uygulamasını getirdik.

• 2002 yılı itibarıyla engelli kontenjanında memur olarak çalışan engelli sayısı 5.777 iken bu rakam 2014 Haziran itibarıyla 34.088’e ulaşmıştır.

• Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesini sağlayacağız.

• İşçi ve memur tüm çalışan kadınlarımıza doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı, tam ücretli çalışma hakkı ve çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı tanıyacağız.

• Bu dönemde ücretlerde de önemli iyileşmeler sağladık. Net asgari ücret reel olarak 2002-2014 yılları arasında yüzde 61,6 oranında artış kaydetti. Net ele geçen ortalama memur maaşlarını ise aynı dönemde reel olarak yüzde 48,3 oranında arttırdık.

• AK Parti olarak, emekliye enflasyonun oldukça üzerinde artışlar sağladık. 12 yılda emekli aylığını reel olarak; memurlarımızda yüzde 23, işçilerimizde yüzde 43, Bağ-Kur’lu esnafımızda yüzde 100, Bağ-Kur’lu çiftçimizde yüzde 238 oranında artırdık.

• Aylıksız izne ayrılan memurlara sağlık güvencesi getirdik.

• Engelli kamu memurları için kolay emeklilik imkânı sağladık

• Vefat eden memurun dul ve yetimlerine aylık bağlanması için aranan 10 yıllık hizmet süresini 5 yıla düşürdük.

• Devlet memurlarına da doğum borçlanması yapabilme imkânı getirdik.

2. Kamu görevlisi (9 yerde geçiyor)
• Kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı getirerek kamu çalışanlarının sendikal haklarını geliştirdik.

• Yüksek Askerî Şûranın ilişik kesme kararlarına, kamu görevlileri hakkında uygulanan uyarma ve kınama cezalarına, hâkim ve savcılar hakkında HSYK’nın verdiği meslekten ihraç kararlarına karşı mahkemeler nezdinde hak aramayı yasaklayan hükümleri Anayasadan çıkardık.

• Kamu Görevlileri için etik kuralların ve standartların belirlenmesi ve bu ilkelere aykırı davranan üst düzey kamu görevlilerine ilişkin şikâyetlerin incelenmesi için Kamu Görevlileri Etik Kurulu oluşturduk. (Bu paragrafta 3 kez geçiyor)

• Türk Ceza Kanununda Türk veya yabancı kamu görevlileri tarafından işlenebilen rüşvet, irtikâp, zimmet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama gibi yolsuzluk suçlarına ilişkin düzenleme yaptık.

• OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesini,

• Görevinden ayrılan kamu görevlilerinin ve üst düzey bürokratların 2 yıla kadar eski çalıştığı yerle iş yapamamasını ve görevden ayrıldıktan sonra görevleriyle ilgili şirketlerde vazife alamamasını etkili hale getireceğiz.

• Vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve malul olanlara bir istihdam hakkı sağladık.

3. Toplu Sözleşme (1 yerde geçiyor)
• Kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı getirerek kamu çalışanlarının sendikal haklarını geliştirdik.

4. Grev hakkı (hiçbir yerde geçmiyor)

5. Devlet Memurları Kanunu (1 yerde geçiyor)
• Çalışanların doğuma bağlı izin ve haklarını güçlendirmek üzere Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda gerekli değişiklikleri yapacağız.

6. Personel (29 yerde geçiyor, önemli paragraflar ektedir,)
• Devlet personel rejimimizi etkinleştirecek, kamuda insan gücü planlaması yapacağız.

• Kamu Personeli Seçme Sınavında bütün alanlardaki öğretmen adayları için alan sınavı yapacağız.

• Üst yöneticiler başta olmak üzere kamu personelinin gelişimine yönelik etkin eğitim programları uygulayacağız.

• Yabancı dil başta olmak üzere sağlık personelinin donanımını artıracağız.

7. Kamu personeli (2 yerde geçiyor)
• Üst yöneticiler başta olmak üzere kamu personelinin gelişimine yönelik etkin eğitim programları uygulayacağız.

• Kamu Personeli Seçme Sınavında bütün alanlardaki öğretmen adayları için alan sınavı yapacağız.

CHP SEÇİM BİLDİRGESİNİN MEMURLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ
15 Nisan günü AK Parti’nin seçim beyannamesini bazı anahtar kelimelerle memurlar açısından inceleyip dikkatlerinize sunmuştuk.
19 Nisan 2015 tarihinde CHP Seçim Bildirgesi açıklandı.
Aynı anahtar kelimeleri kullanarak CHP Seçim Bildirgesini inceledik.
34 000 kelimeyi aşkın Bildirgede; memur kelimesi 9 yerde geçiyor.
Kamu görevlisi 16 yerde, toplu sözleşme 6 yerde, grev hakkı 8 yerde, Devlet Memurları Kanunu 1 yerde, kamu personeli 3 yerde ve personel kelimesi 35 yerde geçiyor.
Bu kelimelerin geçtikleri paragraflar –YORUMSUZ OLARAK- aşağıda verilmektedir.
MHP’nin 3 Mayıs 2015 tarihinde açıklanacağı belirtilen seçim bildirgesini de açıklandığında aynı şekilde inceleyeceğiz.
1. Memur kelimesi (9 yerde geçiyor)
• Memurların siyasi partilere üye olma yasağını kaldıracağız.
• Kurum ve kuruluş kanunlarına dayanılarak yaşama geçirilen her türlü geçici ve güvencesiz istihdam biçimlerine, 4/B kapsamında düzenlenen sözleşmeli personel ve 4/C kapsamında düzenlenen geçici personel uygulamalarına son vereceğiz. Bu kapsamdaki kamu personelini memur ve işçi kadrolarına geçireceğiz.
• Sendikalı işçi ve memurların, iş yeri sendika temsilcisi ve sendika yöneticilerinin çalışma hakları ve koşullarını güvence altına alacağız.
• Taban aylıklarındaki dengesizliği, memur emeklilerini temel alarak gidereceğiz.
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu sadeleştireceğiz.
• İstisnai memurluk uygulamasını kaldıracağız.
• Aday öğretmenlerin, devlet memurlarının yararlandığı tüm haklardan yararlanmasını sağlayacağız.
• Aile hekimlerini yeniden devlet memuru olarak atayacağız.
2. Kamu görev(lisi) (16 yerde geçiyor)
• Seçimlerde sandıkların ve verilerin güvenliğini sağlayacak tarafsız ve bağımsız mekanizmaları kuracağız. Kamu görevlilerinin etki altında bırakılmasını engelleyeceğiz.
• Kamu görevlisine direnme ve hakaret suçunun, yurttaşların haklarını ihlal edecek şekilde kötüye kullanılmasına izin vermeyeceğiz.
• Kamu görevlilerinin yargı denetiminden kaçırılmasına izin vermeyeceğiz. 
• AİHM’in hükmettiği tazminatları kötü muameleyi yapan kamu görevlilerine rücû ettireceğiz.
• Kamu görevlilerinin nefret suçu kapsamındaki uygulamalarına yasal yaptırım getireceğiz.
• MİT Yasası’nın kamu görevlilerine mutlak dokunulmazlık kazandırmasına son vereceğiz.
• Mağdurlarla ilgilenen kamu görevlilerinin, kadınlara yönelik şiddet konusundaki tutum ve davranışlarını iyileştirmek için eğitimler düzenleyeceğiz. Bu alandaki denetim mekanizmalarını geliştireceğiz.
• Devlet ve kamu görevlileri dünya tarihinde benzerine az rastlanan büyük yolsuzluklara alet edilmeyecek, kamu yönetimi tümüyle gün ışığına çıkartılacaktır. 
• Tüm kamu görevlilerinin yetki ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlayacağız.
• Üst düzey atamalar dışındaki tüm kamu görevlerine girişi merkezi sınava tabi tutacağız.
• Üst düzey kamu görevlerine yapılacak atamalarda, yöneticilik eğitimi almış olmayı ön koşul yapacağız.
• ILO Sözleşmeleri ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nda öngörülen istisnai haller dışında, kamu görevlilerinin sendikal hak ve özgürlüklerinin önündeki tüm kısıtlamaları kaldıracağız.
• Emekli maaşları ve ikramiyelerinin belirlenmesinde kamu görevlilerine yapılan tüm ek ödemeleri hesaba katacağız.
• Yetki karmaşasından kaynaklanan yolsuzlukları önlemek amacıyla, kamu görevlilerinin görev ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlayacağız.
• İran’la yürütülen ticari ilişkileri kendi kişisel çıkarları için suistimal eden ve kamu görevlileriyle rüşvet ilişkisine giren şahısların tüm karanlık ilişkilerini aydınlatmak ve bu şahısları yargı önüne çıkarmak için gerekli adımları atacağız.
3. Toplu sözleşme (6 yerde geçiyor)
• Sendikaya üyelik hakkı, toplu sözleşme hakkı ve grev hakkını bir bütün olarak ele alacağız. Bu hakların kullanılmasında ILO sözleşmelerini asgari norm kabul edeceğiz.
• İşçilerin sendikalarda örgütlenmelerinin ve hak arama yollarının önünü açacak, toplu sözleşme ve grev hakkının kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracağız.
• Sendikal hakların kullanım koşullarını, iş kolu ve iş yeri barajlarıyla, toplu sözleşme yetki şartlarıyla, ESK üyeliğiyle ve benzeri hükümlerle şarta bağlayan kısıtlayıcı düzenlemelere son vereceğiz.
• Kamu çalışanlarına grevli toplu sözleşme hakkı tanıyacağız.
• Grev hakkını, toplu sözleşmelerle sağlanan hakların uygulanmasının bir güvencesi olarak değerlendireceğiz.
• Kamu çalışanlarının ücretlerinin hem iş yeri, hem ülke düzeyinde toplu sözleşmeler yoluyla belirlenmesinin önündeki tüm kısıtlamaları kaldıracağız.
4. Grev hakkı (8 yerde geçiyor)
• Sendikaya üyelik hakkı, toplu sözleşme hakkı ve grev hakkını bir bütün olarak ele alacağız. Bu hakların kullanılmasında ILO sözleşmelerini asgari norm kabul edeceğiz.
• İşçilerin sendikalarda örgütlenmelerinin ve hak arama yollarının önünü açacak, toplu sözleşme ve grev hakkının kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracağız.
• Kamu çalışanlarına grevli toplu sözleşme hakkı tanıyacağız.
• Grev hakkını, toplu sözleşmelerle sağlanan hakların uygulanmasının bir güvencesi olarak değerlendireceğiz.
• "Hak Grevi", "Dayanışma Grevi" gibi eylem biçimlerinin de gerektiğinde kullanılabilmesinin önünü açacağız.
• "Genel grevi" suç olmaktan çıkaracak yasal düzenlemeler yapacağız.
• Bakanlar Kurulu tarafından grevlerin ertelenmesi olanak veren düzenlemeleri iptal edeceğiz.
5. Devlet Memurları Kanunu (1 yerde geçiyor)
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu sadeleştireceğiz.
6. Personel (35 yerde geçiyor) (kamu görevlilerini ilgilendirebilecek önemli başlıklar)
• Personel yönetimini, özerklik, katılımcılık ve yönetişim ilkeleri doğrultusunda düzenleyecek ve denetleyecek merkezi bir birim kuracağız.
• Oluşturulacak yeni personel rejiminde, yerel birimlerin, kendilerinde çalışan ve çalışacak personel konusunda özerk olabilmelerini sağlayacağız.
• Kamu personelinin dokunulmazlıklarını kaldıracağız.
• Kamu personeli atamalarında etik değerler ve mesleki liyakati esas alacağız.
• Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanlarının ve idari personelin maaşlarını iyileştirecek ve özlük haklarını AB standartlarına yükselteceğiz.
• Akademik personelin araştırma ve eğitim faaliyetlerini gelecek kaygısı yaşamadan, siyasi baskı altında kalmadan sürdürebilmelerini sağlayacağız.
• Mahrumiyet bölgelerinde çalışan hekim ve sağlık personelinin ücretlerini ve sosyal haklarını iyileştireceğiz.
• Sağlık personeline yönelik şiddeti yasal düzenlemelerle önleyeceğiz.
• Sağlık personeline eğitimlerine uygun kadrolar vereceğiz.
• Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında çalışan personelin tamamının 40 yaşın altında olmasını sağlayacağız.
• Zor şartlarda görev yapan KGM personelinin çalışma ve ücret koşullarını iyileştireceğiz.
7. Kamu personeli (3 yerde geçiyor)
• Kurum ve kuruluş kanunlarına dayanılarak yaşama geçirilen her türlü geçici ve güvencesiz istihdam biçimlerine, 4/B kapsamında düzenlenen sözleşmeli personel ve 4/C kapsamında düzenlenen geçici personel uygulamalarına son vereceğiz. Bu kapsamdaki kamu personelini memur ve işçi kadrolarına geçireceğiz.
• Kamu personelinin dokunulmazlıklarını kaldıracağız.
• Kamu personeli atamalarında etik değerler ve mesleki liyakati esas alacağız.

MHP SEÇİM BEYANNAMESİNİN MEMURLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ
15 Nisan günü AK Parti’nin, 20 Nisan günü CHP’nin seçim beyannamesini bazı anahtar kelimelerle memurlar açısından inceleyip dikkatlerinize sunmuştuk.
3 Mayıs 2015 tarihinde MHP Seçim Beyannamesi açıklandı.
Aynı anahtar kelimeleri kullanarak MHP Seçim Bildirgesini inceledik.
43 000 kelimeyi aşkın beyannamede; memur kelimesi 12 yerde geçiyor.
Kamu görevlisi 17 yerde, toplu sözleşme 0 (sıfır) yerde, grev hakkı 0 (sıfır) yerde, Devlet Memurları Kanunu 0 (sıfır) yerde, kamu personeli 0 (sıfır) yerde ve personel kelimesi 21 yerde geçiyor.
Bu kelimelerin geçtikleri paragraflar –YORUMSUZ OLARAK- aşağıda verilmektedir.
1. Memur kelimesi (12 yerde geçiyor)
İnfaz koruma memurlarına, çalışma sürelerinin her bir yılı için 90 gün fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) hakkı verilecektir.
Memur ve diğer kamu görevlilerinin tanımı yeniden yapılarak devletin asli ve sürekli hizmetlerini yerine getiren daraltılmış memur tanımı içine girenler ile belli özellik arz eden görevleri yürütenlerin dışında kalan kamu görevlilerine, uluslararası normlara uygun sendikal haklar ve siyasi partilere üye olma hakkı getirilecektir.
Kamuda çalışan müdürler, müdür yardımcıları, şef, memur ve yardımcı hizmetlilerin mali ve sosyal hakları ile ilgili mağduriyetleri giderilecektir.
Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında verilmiş olan disiplin cezaları, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ve yolsuzluk suçları ile ilgili olanlar hariç olmak üzere bütün sonuçları ile affedilecektir.
Memur ve diğer kamu görevlilerinden bir derece hakkından daha önce yararlanmamış olanlara bir derece verilerek eşitsizlik giderilecek ve yeni göreve başlayacak olanların da derece ve kademelerine bir derece ilâve edilmesine yönelik düzenleme yapılacaktır.
Ziraat Bankası’nın kredi desteklemelerinde yaşanan ipotek sorunu¬na çözüm getirilecektir. Üreticiden ipotek için ev, arsa, araba gibi başka varlıklar istenmesinin, ya da memur, emekli gibi kredibilitesi olan kefil aranması uygulamasının önüne geçilecektir
Sendikal haklar çağdaş normlara uygun hale getirilecektir. Memur kavramının yeniden tanımlanması ve daraltılmış bir memur kavramı dışındaki çalışanların çağdaş sendikal haklara kavuşturulması temin edilecektir.
Özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları iyileştirilecek, vasıf sahibi olan ve ceza hukuku uygulamasında devlet memuru sayılan bu personelin aylık ücretleri standarda bağlanacak ve en düşük aylığın net asgari ücretin yüzde elli fazlasından az olmaması sağlanacaktır.
2. Kamu görev(lisi) (17 yerde geçiyor)
Kamu görevlilerinin, işe ve iş sahiplerine karşı tutum ve davranışla¬rını etkileyecek, ayrıcalık ve öncelik tanımasına yol açacak hediye kabul etmeleri etkin hukuki müeyyidelerle engellenecektir.
Yolsuzluk yapan kamu görevlilerine, tüketiciyi aldatanlara ve vergisini vermeyenlere ağır cezalar getirilmesinin yanı sıra, bunların kamuoyuna duyurulması sağlanacaktır.
İstihdamda bölgesel dengesizlik giderilecek, ülkemizin her yerinde yeterli nicelik ve nitelikte kamu görevlisi istihdamı sağlanacaktır.
Memur ve diğer kamu görevlilerinin tanımı yeniden yapılarak devletin asli ve sürekli hizmetlerini yerine getiren daraltılmış memur tanımı içine girenler ile belli özellik arz eden görevleri yürütenlerin dışında kalan kamu görevlilerine, uluslararası normlara uygun sendikal haklar ve siyasi partilere üye olma hakkı getirilecektir.
Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında verilmiş olan disiplin cezaları, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ve yolsuzluk suçları ile ilgili olanlar hariç olmak üzere bütün sonuçları ile affedilecektir.
Memur ve diğer kamu görevlilerinden bir derece hakkından daha önce yararlanmamış olanlara bir derece verilerek eşitsizlik giderilecek ve yeni göreve başlayacak olanların da derece ve kademelerine bir derece ilâve edilmesine yönelik düzenleme yapılacaktır.
Makamların nüfuz ve güç yeri olmaktan çıkarılarak hizmet yeri olmalarının sağlanması, yolsuzluk ve adam kayırmanın önlenmesi, kamu görevlilerinin yaptıklarının yanında ihmallerinden de sorumlu tutulmaları temin edilecektir.
Kamu görevlilerinin yargılanmaları sürecini sekteye uğratan ve doku¬nulmazlık olarak nitelendirilen hükümler kaldırılacak, etkin bir yargılama süreci tesis edilecektir.
Kamu görevlilerinin, vatandaşla ilişkilerde baskı, cebir, şiddet ve benzeri yöntemlere başvurması ve kamu gücünü kötüye kullanması engellenecektir.
Görevi ihmal ve görevi kötüye kullanmak suretiyle kamu kaynaklarının istismarına ve kamu zararına yol açan kamu görevlilerinin cezai müeyyideleri artırılacak, yolsuzluklara ilişkin cezalarda zaman aşımı kaldırılacaktır.
Belde ve köylerde, üretim yapısı ve potansiyeli dikkate alınarak tarım, hayvancılık, sağlık, turizm, orman, maden ve diğer alanlarda kamu görevlileri görevlendirilecektir.
Kırsal kalkınmanın en önemli unsurlarından olan köylerin ekonomik ve sosyal hayatını desteklemeye yönelik olarak her köye tarım, orman ve hayvancılıkla ilgili kamu görevlileri atanacaktır.
Başbakan, bakan ve kamu görevlilerinin vatandaşı azarladığı, kötü muamelede bulunduğu, çirkin sözler sarf ettiği halka tepeden bakan çağ dışı anlayışa son verilecek, insanı önceliğine alan bir anlayış, kamuoyunu aydınlatma politikamızın da esasını oluşturacaktır
3. Toplu sözleşme (Beyannamenin hiçbir yerinde geçmiyor)
4. Grev hakkı (Beyannamenin hiçbir yerinde geçmiyor)
5. Devlet Memurları Kanunu (Beyannamenin hiçbir yerinde geçmiyor)
6. Personel (21 yerde geçiyor) (kamu görevlilerini ilgilendirebilecek önemli başlıklar)
Personel rejimi, liyakati esas alan ve performansı değerlendiren anlayışla yeniden düzenlenecektir.
Az gelişmiş yörelerimizde kilit konumda bulunan kadrolar için nitelikli personelin bölgede çalışmasını özendirici ilave mali ve sosyal haklar sağlanacaktır.
Öğretmenlerin, ek ders ücretleri ile eğitim ve öğretim tazminatları yükseltilecek, eğitime hazırlık ödeneği artırılarak eğitim kurumlarında çalışan tüm personele de yansıtılacaktır.
Hastanelerde muayene, laboratuvar hizmetleri ve ameliyat randevuları bilgisayar ortamında verilecek ve sağlık personelinin randevu sis¬temine müdahalesi kesinlikle önlenecektir.
İlaç takip sistemi geliştirilerek “akıllı ilaç kullanımı” hususunda sağlık personeli için bir ilke ve hastalar için davranış kalıbının oluşması sağlanacaktır.
Tıp eğitiminin çağdaş standartlara göre yapılması, sağlık personelinin mesleğe hazırlık amacıyla donanımlı sağlık tesislerinde belirli süreler¬le hizmet vermesini müteakip ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendirilmesi sağlanacaktır.
Güvenlik güçlerinin saygınlığının tesisi için tedbirler alınacak, mali ve sosyal hakları görev ve sorumlulukları ile uyumlu hale getirilecek, güvenlik personelinin atama ve terfilerinde liyakat esas olacaktır.
Güvenlik personelinin çalışma şartları iyileştirilecek, çalışma saatleri kısaltılacaktır.
Emniyet hizmetleri sınıfında çalışan yönetici personelin ek gösterge¬leri yeniden düzenlenecek, üniversite veya yüksek okul mezunu emniyet mensuplarının ek göstergesi 3600’e yükseltilecektir.
Özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları iyileştirilecek, vasıf sahibi olan ve ceza hukuku uygulamasında devlet memuru sayılan bu personelin aylık ücretleri standarda bağlanacak ve en düşük aylığın net asgari ücretin yüzde elli fazlasından az olmaması sağlanacaktır.
7. Kamu personeli (Beyannamenin hiçbir yerinde geçmiyor)

BASK

www.mebpersonel.com

Son Güncelleme: 05.05.2015 00:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.