banner406
banner396
10 Şubat 2014 Pazartesi 08:10
Eğitim iş kolundaki sendikalar hangi kurul ve komisyonlarda görev alabilirler
 Eğitim İş Kolundaki Sendikalar Hangi Kurul Ve Komisyonlarda Görev Alabilirler
İl İnsan Hakları Kurulu

23.11.2003/25298 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin "İl Kurulu" başlıklı 5. maddesi (i) bendi; "Valilik tarafından belirlenecek diğer meslek odaları veya sendikalardan bir temsilci, oluşur" ve (m) bendi; "Sivil Toplum Kuruluşlarından başvuranlar arasından valilik tarafından belirlenecek en az üç temsilciden, oluşur" hükümlerine göre İl İnsan Hakları Kurulunda görev alırlar.

İlçe İnsan Hakları Kurulu

23.11.2003/25298 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin "İlçe Kurulu" başlıklı 6. maddesi (h) bendi; "Kaymakamlık tarafından belirlenecek meslek odalarından veya sendikalardan bir temsilci, oluşur" ve (l) bendi; "Sivil Toplum Kuruluşlarından başvuranlar arasından kaymakamlık tarafından belirlenecek en az iki temsilciden, oluşur" hükümlerine göre İlçe İnsan Hakları Kurulunda görev alırlar.

İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu

18.11.2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin "İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu" başlıklı 24. maddesindeki "(1) İl milli eğitim danışma komisyonu, valinin başkanlığında, eğitimden sorumlu vali yardımcısı, il milli eğitim müdürü, belediye başkanı, il özel idaresi genel sekreteri, rektör, varsa eğitim fakültesi dekanı, bir il milli eğitim müdür yardımcısı, il eğitim denetmenleri başkanı, ilçe milli eğitim müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci, il genel meclisince seçilen iki üye, il idare şube başkanlarından vali tarafından seçilecek iki müdür, ilde en fazla üyeye sahip işçi ve kamu çalışanları sendikalarının başkanları, en fazla üyeye sahip meslek ve sanayi odaları başkanları, dışarıdan bitirme sistemine kayıtlı öğrenciler hariç öğrenci sayısı en fazla olan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki iki okulun müdürleri ve öğretmenler kurulunca seçilecek ikişer öğretmen, aynı okulların okul disiplin kurulunca seçilecek ikişer öğrenci ve okul aile birliği yönetim kurulunca seçilecek ikişer öğrenci velisi, bir halk eğitim merkezi müdürü, rehberlik ve araştırma merkezi müdürü, öğrenci sayısı en fazla olan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel lise düzeyindeki birer okulun müdürü ve bu okulların öğretmenler kurulunca seçilecek birer öğretmen, aynı okulların okul disiplin kurulunca seçilecek birer öğrenci ve okul aile birliği yönetim kurulunca seçilecek bir öğrenci velisinden oluşur. Seçimle belirlenen üyeler, her öğretim yılı için Eylül ayında belirlenir. Üyeliği sona erenler, yeni üye seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. Komisyon, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır, oy çokluğu ile karar alır ve kararları tavsiye niteliğindedir.

(2) İl milli eğitim danışma komisyonu, eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar hakkında milli eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda çözüm önerileri hazırlar ve eğitim ve öğretim hizmetlerinin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirilmesine esas olacak ilke ve yöntem önerilerinde bulunur.

(3) İl milli eğitim danışma komisyonu, il milli eğitim müdürünün teklifi ve başkanın çağrısı üzerine biri öğretim yılı başında, diğeri de öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Komisyon toplantısı öncesinde il milli eğitim müdürü, komisyon toplantısı sonrasında ise komisyon başkanı gerekli gördüğü konuların birimlerce incelenmesini isteyebilir. Toplantı gündemi il milli eğitim müdürünce tespit edilir ve toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere gönderilir. Komisyon, toplantı sırasında üye tam sayısının üçte birinin yazılı isteği üzerine yeni gündem maddeleri görüşebilir." hükümlerine göre biri öğretim yılı başında, diğeri de öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre o ilde eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi yönetmeliğin "ilde en fazla üyeye sahip işçi ve kamu çalışanları sendikalarının başkanları," hükmü gereği İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda görev alırlar.

Disiplin Kurulları

24.10.1982 tarih ve 17848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin "Kurulların Kuruluşuna İlişkin Esaslar" başlıklı 4. maddesindeki "(Ek fıkra: 21.07.2005 tarihli ve 25882 sayılı R.G.) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir." hükmü gereğince 2005 yılından beri Sendikalar disiplin kurullarında temsilci bulundurma hakkı elde etmişlerdir.

Yukarıdaki değişikliğe göre; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5. maddesine göre "Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri" kolunda faaliyette bulunan tüm kamu görevlileri sendikalarınca, Milli Eğitim Bakanlığı merkezinde bulunan "Yüksek Disiplin Kurulu" ile ayrıca her ilde kurulmuş "İl Disiplin Kurulu" ve "İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu"nda görevlendirilecek temsilcinin Sendika tarafında yetkililere bildirilmesi gerekmektedir.

Yönetmeliğin "Kurulların görev alanları" başlıklı 8. maddesindeki; "(Değişik: 13.1.1986 - 86/10286 K.) Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bunların bağlı kuruluşlarında görevli memurların kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işleri memurların bağlı oldukları kurumların disiplin kurullarınca karara bağlanır. Ancak, bu kurumların illerde görevli memurlarından Bakanlar Kurulu kararı veya ortak kararlar atananlar dışındakilerin aynı disiplin cezası ile ilgili işleri hakkında karar verme yetkisi ilgili İl Disiplin Kuruluna; illerde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı teşkilatta görevli öğretmen, yönetici, uzman ve uzman yardımcısı ile gezici öğretmenlerin kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işleri hakkında karar verme yetkisi ise ilgili İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Disiplin Kuruluna aittir. Yukarıda sayılan memurların Devlet Memurluğundan çıkarma cezaları hakkında bunların bağlı bulundukları kurumların Yüksek Disiplin Kurullarınca karar verilir.

İl özel idarelerinde, belediyelerde, bu kurumların kurdukları birliklerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda görevli memurların kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işleri ilgisine göre özel idare, belediye veya birlik disiplin kurulunca incelenip karara bağlanır.

İkinci fıkrada sayılan kurumlarda görevli memurların Devlet Memurluğundan çıkarma cezası ile ilgili işleri İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunca görülür. Büyük Şehir Belediyelerinde çalışan memurlar hakkında Devlet Memurluğundan çıkarma cezası verme yetkisi Büyük Şehir Belediyesi Yüksek Disiplin Kuruluna aittir.

Başbakan, Bakanlar ve en üst disiplin amirlerince doğrudan verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı ilgili memurlarca yapılan itirazlar, cezayı veren amirin esas görev yerindeki Disiplin Kurulunca karara bağlanır.

İllerde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı teşkilatta çalışan öğretmen, yönetici, uzman ve uzman yardımcısı ile gezici öğretmenlerin, kaymakam ve valilerce verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itirazları, İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Disiplin Kurullarınca karara bağlanır.

Devlet Bakanlıklarında görevli memurların disiplin işleri, Başbakanlığın yetkili Kurulunca görülür.

Kefalet sandıkları, döner sermayeli kuruluşlar ve kanunlarla kurulan fonlarda görevli memurların disiplin işlerinde, bu kuruluşların bağlı veya ilgili oldukları kurumlardaki kurullar yetkilidir." hükümlerince Disiplin Kurullarının karara bağlayacakları cezalar ve itirazların nereye yapılacağı açıklanmıştır.

Yönetmeliğin "Kurulların toplantı ve çalışmalarına ilişkin esaslar" başlıklı 9. maddesindeki "Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, Kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Başkan tarafından sağlanır.

Kurullarda raportörlük görevi Başkanın görevlendireceği bir üye tarafından yürütülür. Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde incelerler." hükmü gereği "Yüksek Disiplin Kurulu", "İl Disiplin Kurulu" ve "İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu"nda görevlendirilecek Sendika temsilcisinin dosyaları 7 gün inceleme hakları bulunmaktadır.

6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun "İtiraz" başlıklı 135. maddesi; "(Yeniden düzenlenen madde: 25.02.2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/113 md.)

Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir." şeklinde değiştirilerek itiraz makamı olarak üst disiplin amiri yerine disiplin kurulu belirlendiğinden ve 24.10.1982 tarih ve 17848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğinin "Kurulların görev alanları" başlıklı 8. maddesi 5. fıkrasındaki; "İllerde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı teşkilatta çalışan öğretmen, yönetici, uzman ve uzman yardımcısı ile gezici öğretmenlerin, kaymakam ve valilerce verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itirazları, İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Disiplin Kurullarınca karara bağlanır." hüküm gereğince sendika üyelerinin itiraz ettikleri tüm cezaların görüşüldüğü Disiplin Kuruluna Sendika Temsilcisi de katılmaktadır.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2.Dönem Toplu Sözleşmenin ikinci kısım birinci bölümündeki "Yükseköğretim kurumu disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması" başlıklı 19. maddesinde; "(1) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen kamu görevlisinin üyesi olduğu sendika temsilcisi, yükseköğretim kurumları disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır." hükmü uyarınca toplu sözleşmenin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren sendika temsilcisinin disiplin kurullarında yer alacağı ifade edilmiştir.

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin

"Tanım ve kısaltmalar" başlıklı 3. maddesinde; "Disiplin Kurulları: c-Yükseköğretim Kurumlarında: Bu kurumların yönetim kurullarını, ifade eder." şeklinde tanımlanmış olup, bu tanım uyarınca rektörlüğe bağlı tüm akademik birimlerde yönetim kurulu oluşturulan birimler aynı zamanda o birimin disiplin kurulu anlamına gelmektedir.

Ayrıca, disiplin kurullarına sendika temsilcisinin katılımının sağlanması ile sendika üyesi personelin hak ve menfaatlerinin sendika temsilcisi tarafından savunularak üyenin hak ve menfaatlerinin korunması amaçlanmıştır.

Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu

Kasım 1999 tarihli ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesinin "Eğitim Bölgesi Danışma Kurulunun Oluşumu ve Görevleri" başlıklı 17. maddesindeki; "(1) Eğitim bölgesi danışma kurulu koordinatör müdürün başkanlığında;

a) Eğitim bölgesinde bulunan eğitim kurumları müdürlerinin,

b) Eğitim bölgesi zümre başkanları kurulunun kendi aralarından seçecekleri iki öğretmenin,

c) Her derecedeki eğitim kurumunu temsilen koordinatör rehber öğretmenlerin kendi aralarından seçecekleri birer öğretmenin,

d) Rehberlik Araştırma Merkezi müdürünün veya temsilcisinin,

e) Yürürlükten kaldırıldı.( Aralık 2006/2591 TD)

f) Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi müdürünün veya temsilcisinin,

g) Sivil Savunma Uzmanının,

h) Bölgede yer alan mahalle ve köy muhtarlarını temsilen birer muhtarın,

i) İlde faaliyet gösteren kamu çalışanları sendikalarından en çok üyeye sahip sendika temsilcisinin,

j) Yerel yönetimi temsilen il genel ve belediye meclisinden birer üyenin,

k) İlde faaliyette bulunan Esnaf ve Sanatkar Odaları Başkanlığınca seçilecek bir temsilcinin,

l) Eğitim bölgesi müdürler kurulu tarafından belirlenen ve bölgede faaliyet gösteren özel ya da kamu kurumu temsilcilerinin,

m) Bölgede faaliyet gösteren ve eğitim bölgesi müdürler kurulunca seçilen gönüllü kuruluşlardan bir temsilcinin,

n) İldeki Yüksek Öğretim Kurumu tarafından görevlendirilecek bir temsilcinin,

o) Bölgede bulunan eğitim kurumlarının okul öğrenci kurulu, okul koruma derneği ve okul aile birliği başkanlarının kendi aralarında seçecekleri birer temsilcinin katılımı ile oluşur.

(2) Kurul öğretim yılı başında, ikinci yarıyıl başında, ders yılı sonunda olmak üzere yılda üç kez toplanır. İhtiyaç duyuldukça koordinatör müdürün çağrısı üzerine toplanabilir. Kurulun seçimle gelen üyeleri bir yıllığına görev yapar. Kurul oy çokluğu ile karar alır. Kurulun sekreterya işlerini yürütecek personeli koordinatör müdür belirler.

(3) Kurulun Görevleri:

Eğitim bölgesi danışma kurulu;

a) Örgün ve yaygın eğitimin, bölgenin istek ve ihtiyaçlarına, istihdam durumuna ve özelliklerine göre ilgili kurullarla iş birliği yaparak yönlendirilmesi, planlanması ve yürütülmesine,

b) Eğitim ve öğretimin kesintisiz ve eksiksiz yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınmasına,

c) Bölgedeki eğitim kurumları arasında gerekli iş birliği ve koordinasyonun gerçekleştirilmesine,

d) Eğitim bölgesinde Yüksek Öğretim Kurumlarıyla iş birliği yapılacak konuların belirlenmesine,

e) Eğitim bölgesi içinde ve eğitim bölgeleri arasında dayanışma ve rekabeti sağlamak suretiyle eğitimde kalitenin yükseltilmesine,

f) Eğitim kurumları dışında, bölgenin eğitime ayrılacak tüm potansiyel kaynaklarının seferber edilmesine,

g) İlgili komisyonlarla iş birliği yaparak, öğrencilerin eğitim kurumlarına dengeli dağılımının sağlanmasına,

h) Başta insan kaynağı olmak üzere diğer kaynakların eğitim kurumları arasında ayrım yapılmaksızın verimli, etkili ve ortak kullanımının sağlanmasına,

i) Bölgenin eğitimine katkıda bulunacak okul ile toplum bütünleşmesinin sağlanmasına,

j) Öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitiminin sağlanmasına,

k) Taşımalı eğitim vb. konularla ilgili önlemlerin alınmasına

ilişkin olarak görüş ve önerilerde bulunur.

(4) Bu kurul ayrıca, bölgenin ihtiyaç duyduğu bir konuda çalışma yapmak, kurula gerekli bilgi ve dokümanı sunmak, proje yapmak ve kurulun karar almasını kolaylaştırmak vb. amaçlarla öğretmenler, okul müdürleri ve diğer alan uzmanlarından proje ekipleri ve komisyonlar kurulmasına ilişkin de görüş bildirebilir." hükümlerine göre kurulmakta ve ilgi de ki yönergenin "Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulunun Oluşumu ve Görevleri" başlıklı 18. maddesindeki; "Eğitim bölgesinin yönetiminde, koordinatör müdüre yardımcı olmak üzere koordinatör müdürün başkanlığında, bölgede bulunan eğitim kurumlarının müdürlerinin katılımı ile oluşur. Eğitim bölgesi müdürler kurulu, öğretim yılı başında, ikinci yarıyıl başında ve ders yılı sonunda toplanır. Toplantılarda kararlar oy çokluğu ile alınır. İhtiyaç duyuldukça koordinatör müdürün çağrısı üzerine toplanabilir. Kurulun sekreterya işlerini yürütecek personeli koordinatör müdür belirler.

(2) Kurulun Görevleri:

Eğitim bölgesi müdürler kurulu;

a) Eğitim kurumlarına öğrenci alınacak çevrelerin belirlenmesine,

b) Merkez okulların oluşturulmasına,

c) Bölgede eğitime ayrılacak kaynakların tespiti ile bunların bölgede ortak, etkili ve verimli kullanımı için program hazırlanmasına,

d) Bölgede eğitim öğretimin kesintisiz ve eksiksiz yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına,

e) Milli bayramların bölgede bütünlük içinde kutlanması için gerekli organizasyonun yapılmasına ilişkin,

Bu Yönerge kapsamında kurulan kurullar ile ilgili diğer kurul ve komisyonlara eğitim bölgesi danışma kurulunun görüşlerini de dikkate alarak önerilerde bulunur.

(3) Ayrıca; eğitim bölgesi danışma kurulunun önerileri doğrultusunda eğitim bölgesi uygulama plan ve programını düzenler, ders yılı sonunda ise uygulamanın değerlendirme raporunu hazırlar." hükümlerine göre öğretim yılı başında, ikinci yarıyıl başında ve ders yılı sonunda toplanmaktadır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre o ilde eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi ilgi de ki yönergenin "İlde faaliyet gösteren kamu çalışanları sendikalarından en çok üyeye sahip sendika temsilcisi Eğitim Bölgesi Danışma Kurulunda görevlendirilir." hükmü gereği Eğitim Bölgesi Danışma Kurulunda görev alırlar.

İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu (Öğretmen Atama Komisyonu)

06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğin "İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu" başlıklı 8. maddesindeki " (1) İllerde il milli eğitim müdürünün veya görevlendireceği milli eğitim müdür yardımcısının başkanlığında;

a) Atamadan sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün,

b) Özlük şubesinden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün,

c) İl milli eğitim müdürünün uygun göreceği sayıda ilçe milli eğitim müdürünün,

ç) Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS)'nden sorumlu bilgisayar ve ağ sistemleri yöneticisinin,

d) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre o ilde eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisinin yer aldığı il eğitim personeli planlama kurulu oluşturulur." hükümlerine göre kurulan ve yönetmeliğin "İl eğitim personeli planlama kurulunun görevleri" başlıklı 9. maddesindeki; "(1) İl eğitim personeli planlama kurulu; atama ve yer değiştirmelere ilişkin her türlü iş ve işlemlerin bu Yönetmelik hükümleri ve Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun kararları çerçevesinde yerine getirilmesini sağlar.

(2) İl genelinde öğretmen ihtiyacı veya fazlalığı bulunan eğitim kurumlarını tespit eder. Öğretmen dağılımında alanlar itibarıyla denge kurulabilmesi amacıyla atama ve yer değiştirmelere açılacak eğitim kurumlarını belirleyerek Bakanlığa bildirilmesini sağlar.

(3) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulması halinde gerekçelerine de yer verilmek suretiyle hizmet bölgeleri ile hizmet alanlarında yapılması istenilen değişiklik önerilerini Personel Genel Müdürlüğüne bildirir.

(4) İllerindeki eğitim kurumlarının norm kadro durumu, öğretmen ihtiyacı veya fazlalığı ile öğretmen atama ve yer değiştirmelerine ilişkin uygulamada karşılaşılan tereddütler ve zorlukların tespitini yaparak çözüm önerileriyle birlikte Personel Genel Müdürlüğüne bildirir.

(5) Kurul, atama ve yer değiştirme dönemleri ile gerekli görülen hallerde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Sekretarya hizmetleri başkanın uygun gördüğü hizmet birimlerince yürütülür." hükümlerine göre görev yapan İl eğitim personeli planlama kurulunda 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre o ilde eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi İl eğitim personeli planlama kurulunda görev alırlar.

İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama Ve İş Birliği Komisyonu

21.05.2010 tarih ve 27587 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğin "İlçe hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve iş birliği komisyonu " başlıklı 58. maddesindeki; "(1) İlçe hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve iş birliği komisyonu; ilçedeki resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları ile hayat boyu öğrenme kapsamında yaygın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması, ortaya çıkan güçlüklerin değerlendirilmesi ve merkezler arası da iş birliği ve koordinasyon sağlanması, etkinliklerin birlikte planlanması ve uygulamaya konulması, hizmet tekrarı ve kaynak israfının önlenmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla kaymakamın başkanlığında belediye başkanı veya temsilcisi, askeri birlik temsilcisi, yüksek öğretim kurumlarından temsilci, cumhuriyet başsavcısı veya temsilcisi, emniyet müdürü, özel idare müdürü, milli eğitim müdürü, yaygın eğitimden sorumlu şube müdürü, gençlik ve spor müdürü, tarım ilçe müdürü, sosyal hizmetler ilçe müdürü, varsa Türkiye iş kurumu temsilcisi, çevre ve orman müdürü, kültür ve turizm müdürü, vakıflar müdürlüğü temsilcisi, meslek odaları temsilcileri, sendika temsilcileri, ilköğretim müfettişi, ilköğretim, ortaöğretim ve her türdeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını temsilen birer müdür, merkez müdürleri ve uygun görülen diğer resmi, özel sivil toplum kuruluş temsilcilerinden oluşur.

(2) Komisyon, ağustos ve ocak aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Komisyon başkanının çağrısıyla gerektiğinde olağanüstü de toplanabilir. Sekretarya işleri ilgili şube müdürü tarafından yürütülür. Komisyonun gündemi, merkez halk eğitimi ve hayat boyu öğrenme planlama komisyonlarının görüşü alınarak oluşturulur. Alınan kararlar kaymakamın onayından sonra uygulanır. " hükümleri göre kurulan ve ağustos ve ocak aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanan İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama Ve İş Birliği Komisyonunda ilçe temsilcileri görev alırlar.

İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama Ve İş Birliği Komisyonu

21.05.2010 tarih ve 27587 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğin "İl hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve iş birliği komisyonu" başlıklı 59. maddesindeki; "(1) Komisyon; ildeki resmi, özel ve sivil toplum kuruluşları ile hayat boyu öğrenme alanında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, etkinlikleri birlikte planlamak ve uygulamaya koymak, hizmet tekrarı ve kaynak israfını önlemek, verimliliği artırmak amacıyla valinin başkanlığında büyükşehirlerde belediye başkanı veya temsilcisi ve gerektiğinde büyükşehirdeki ilçe belediye başkanları veya temsilcileri, diğer illerde belediye başkanı veya temsilcisi, askeri birlik temsilcisi, yüksek öğretim kurumlarından temsilci, cumhuriyet başsavcısı veya temsilcisi, il emniyet müdürü, il özel idaresi temsilcisi, il milli eğitim müdürü, gençlik ve spor il müdürü, tarım il müdürü, sosyal hizmetler il müdürü, Türkiye iş kurumu il müdürü, çevre ve orman il müdürü, kültür ve turizm müdürü, vakıflar bölge müdürü veya il müdürü, meslek odaları temsilcileri, sendika temsilcileri, ilköğretim müfettişleri başkanı, ilköğretim, ortaöğretim ve her türdeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını temsilen birer müdür, iki merkez müdürü ve uygun görülen diğer resmi, özel sivil toplum kuruluş temsilcilerinden oluşur.

(2) İl hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve iş birliği komisyonu, her yıl ilçe hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve iş birliği komisyonu toplantılarından sonra eylül ve şubat aylarında toplanır. İlçe hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve iş birliği komisyonlarından gelen görüş ve önerileri göz önünde bulundurarak önceki yıla ait çalışmaları değerlendirir ve ilin yıllık hayat boyu öğrenme ve halk eğitimi planlama çalışma programını hazırlar, kararlar valinin onayından sonra yürürlüğe girer. İl hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve iş birliği komisyonu kararlarından Bakanlığın yapacağı iş ve işlemleri ilgilendirenler Bakanlığa gönderilir.

(3) İl hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve iş birliği komisyonunun sekretarya işleri, illerde oluşturulan Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon ve Bilgi Merkezi tarafından yürütülür." hükümlerine göre kurulan İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama Ve İş Birliği Komisyonunda 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre o ilde eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi İl eğitim personeli planlama kurulunda görev alırlar.

Not tarafımla irtibata geçildiğinde konu ile ilgili resmi yazışma örnekleri maila dreslerinzie gönderilecektir.

Ahmet KANDEMİR
Son Güncelleme: 10.02.2014 08:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.