banner406
banner396
27 Şubat 2014 Perşembe 15:26
Eğitim Söz Sen Ders Saati Düşürülen Ve Kaldırılan Dersleri Yargıya Taşıdı

Eğitim Söz Sen Ders Saati Düşürülen Ve Kaldırılan Dersleri Yargıya Taşıdı .14.02.2014 tarihinde MEB'e giderek Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne meslek liselerinde ders saatleri düşürülen ve kaldırılan dersler  için resmi yazı vermişti.Sorunun bir an önce çözülmesini istemiştik.MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 28.01.2014 günü TTK'nın düzenleme yaptığı 23.01.2014  ek karar 2 ve 27.01.2014 tarihli ek karar 6 maddelerine dayanarak 81 il valiliği/il milli eğitim müdürlüklerine yapılan yeni işlemlerle ilgili yazısını göndermişti.Bu işlemlere sendikamız dahil tüm eğitim sendikalarımızdan ve kitle örgütlerinden büyük tepki gelmişti.Bazı sendikalarımızda işleme hemen dava açmıştı.Sendikamızda MEB ile öncelikle görüşme kanallarını gerçekleştirerek durum analizi yapma yolunu seçerek dava açmayı ertelemişti.Yaşanan son süreçlerin olumsuzluklarına dayanarak sendikamız mesleki ve teknik eğitim liselerinden ders saati düşürülen yada kaldırılan derslere ilişkin olarak bugün itibarıyla Danıştay ilgili dairesine gönderilmek üzere davasını açmıştır.İlgili dava dilekçemiz şöyle;

 

 

DANIŞTAY İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE ;

(................ NÖBETÇİ  İDARE MAHKEMESİ SN. BAŞKANLIĞI’NA)

........................

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR.

DAVACI : Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası (EĞİTİM SÖZ- SEN)

Doğanbey Mah.Çankırı Cad.Yiba İş Hanı  No:45/406  Ulus/ANKARA

VEKİLİ          :....................................................

DAVALI : Milli Eğitim Bakanlığı – ANKARA

KONUSU : Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 28.01.2014 gün ve 390264 sayılı genel düzenlemenin,

1-)2. maddesinde yer alan “2 saatlik Beden Eğitimi dersi ile” ibaresinin,

2-)3. maddesinde yer alan “10 uncu sınıflarındaki 2 saatlik Beden Eğitimi Dersi ile” ibaresinin,

3-)4. maddesinde yer alan “1 saatlik beden eğitimi/görsel sanatlar/müzik dersinin ve” ibaresinin,

4-) 5. maddesinde yer alan “ 3 saatlik yabancı dil dersi, 1 saatlik beden eğitimi/görsel sanatlar/müzik dersi ile”ibaresinin

5-) 6. maddesinde yer alan “1 saatlik beden eğitimi/görsel sanatlar/müzik dersinin ve” ibaresinin, öncelikleYÜRÜTÜMÜNÜN  DURDURULMASI ve devamında İPTALİ taleplerinden ibarettir.

T.TARİHİ: Dava konusu işlem MEB tarafından 28 Ocak 2014 günü 81 il valilikleri ve il milli eğitim müdürlüklerine gönderildiğinden davamız süresi içerisindedir.

DAVANIN ÖZÜ VE HUKUKSAL NEDENLER:

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun, 23 Ocak 2014 gün ve 2 sayılı kararı ile 27 Ocak 2014 gün ve 6 sayılı kararlarıyla (EK 1) ortaöğretim kurumlarının ‘Haftalık Ders Çizelgeleri’ değiştirilmiştir.Böylece; MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 28.01.2014 tarih ve 390264 sayılı “Haftalık Ders Çizelgelerinde Yapılan Düzenlemeler” konulu yazısına göre mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında 2014-2015 eğitim öğretim yılında 9. ve 10. sınıflardan başlayarak Meslek, Anadolu Meslek, Teknik ve Anadolu Teknik Liselerinin haftalık ders çizelgelerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliğe göre belirtilen okul türlerinin 10 uncu sınıflarına 6 saat Matematik, 2 saat Fizik, 2 saat Kimya ve 3 saat Biyoloji dersleri eklenmiş, Beden eğitimi dersleri ise kaldırılmıştır. Dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığından iptali gerekmektedir.

Talim Terbiye Kurulu’nun, 23 Ocak 2014 gün ve 2 sayılı kararıyla mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin ders saatleri arttırılmıştır. Talim Terbiye Kurulu kararıyla bazı ders saatlerinin arttırılması üzerine Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, bütün ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan ve ortak dersler arasında yer alan yabancı dil, beden eğitimi/müzik/görsel sanatlar derslerini bazı sınıflar için kaldırmıştır (EK 2). Buna göre; meslek liseleri ve Anadolu meslek liselerinin 10 uncu sınıflarındaki 2 saatlik Beden Eğitimi dersi, teknik lise ve Anadolu teknik liselerinin 10 uncu sınıflarındaki 2 saatlik Beden Eğitimi dersi, Anadolu sağlık meslek liselerinin acil sağlık hizmetleri, anestezi ve reanimasyon, çevre sağlığı, diş protez, sağlık hizmetleri sekreterliği, tıbbi laboratuar ve radyoloji alanlarının 10 uncu sınıflarındaki 1 saatlik beden eğitimi/görsel sanatlar/müzik dersi, Anadolu sağlık meslek liselerinin ortopedik protez ve ortez alanının 10 uncu sınıflarındaki 3 saatlik yabancı dil dersi ile 1 saatlik beden eğitimi/görsel sanatlar/müzik dersi, Anadolu sağlık meslek liselerinin hemşirelik alanının 10 uncu sınıflarındaki 3 saatlik yabancı dil dersi ile 1 saatlik beden eğitimi/görsel sanatlar/müzik dersi kaldırılmıştır. Ayrıca bu sınıflarda okutulmakta olan seçmeli dersler de kaldırılmıştır. Bütün ortaöğretim kurumlarında okutulmayan ve ortak dersler arasında yer almayan seçmeli derslerle birlikte, bütün ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan ve ortak dersler arasında yer alan yabancı dil, beden eğitimi/müzik/görsel sanatlar derslerinin kaldırılması, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, haksız ve hukuka aykırı olduğundan bu davanın açılması zorunlu olmuştur.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanun’un “Türk Milli Eğitiminin Amaçları” başlıklı;I – Genel amaçlar:

1. Madde 2-)de  milli eğitimin temel amaçları sayılmıştır. Buna göre milli eğitimin temel amaçlarından biri “Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek” bir diğeri “İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktır. Demektedir.

Aynı Yasanın 3 üncü maddesi uyarınca;’ Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenecek ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak belirlenecektir.’

Yine belirtmek gerekirse:T.C. ANAYASASI’NIN;  A. “Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması” başlıklı;

MADDE 56-“ Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

’Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.’’Şeklindedir.

7 Eylül 2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘İlkeler’ başlıklı 5 inci maddesinde; “Ortaöğretim kurumları işlevlerini Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun; öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik kurum kültürü anlayışıyla yerine getirir.” hükmüne yer verilmiştir. Aynı Yönetmeliğin ‘Ortaöğretim kurumlarının amaçları’ başlıklı 7/1-a maddesinde de “Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmek, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmak, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlamak” ortaöğretim kurumlarının ortak amaçları arasında sayılmıştır.

Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişilik ve karaktere sahip nesiller yetiştirilmesinde, Beden eğitimi, müzik ve resim/görsel sanatlar derslerinin yaşamsal öneme sahip olduğuna kuşku yoktur. Dava konusu düzenleme ile bu dersler kaldırıldığından, milli eğitimin temel amaçları da gerçekleştirilmemiş olacaktır.

Davalı yönetim uzunca bir süredir bu derslerin ders saatini azaltmakta, öğrencileri bu derslerden yalnızca birini seçmeye zorlamaktadır. Dava konusu düzenleme ile davalı yönetim bir adım daha ileri giderek, bazı eğitim kurumları ve bu eğitim kurumlarının bazı sınıflarında bu dersleri tamamen ortadan kaldırmıştır.

Meslek liselerinde beden eğitimi derslerinin kaldırılması kesinlikle kabul edilebilecek bir durum değildir.Meslek liseleri aynı zamanda işyeridir ve hizmet üretim yerleridir.Buradaki öğrenciler aynı zamanda ülkenin üreten ve hizmet veren işçileri gibidir.Ancak bu öğrencilere işçi gözüyle değil,bireyler olarak bakmak,sosyal aktivite sağlayacak alanlar yaratmak gerekir.Haftanın her günü çalışan ve üreten bu öğrencilere;haftada 2 saat beden eğitimi dersi ile deşarj olup ayrıca rahatlamaya ihtiyaçları olduğu gibi ders ve iş yükünü atmayı,grupla oynamayı,sportif kültür kazanmayı,sağlığını korumayı,spor yoluyla kendini ifade etmeyi,en önemlisi sosyalleşmeyi sağlar.Meslek lisesi öğrencilerinin sosyalleşeceği,spor kültürünü geliştirecekleri,kendilerini ifade edebilecekleri,sağlıklarını koruyabilecekleri alanlar çok sınırlıdır ya da hiç yoktur.Bu nedenle daha aksi bir düzenleme yapılması yerine var olan durumun daha da geliştirilmesi gerekir.

Ayrıca bu okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin çoğunun norm fazlası haline geleceği,bunun sonucunda ise içinden çıkılmaz yeni mağduriyetler doğuracağı aşikardır.

Yine belirtilmek gerekirse beden eğitimi öğretmenliği bölümlerinden mezun olmuş 20 binden fazla öğretmenimiz ilk atama yoluyla kadrolarında istihdam beklemektedirler.Bu durum onları da 1.derecede etkileyecek bir durumdur.

2. Spor Bilimleri Fakülteleri, sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen, antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresine uyumları kavrayabilen, sporun toplum üzerinde etkilerini izleyip değerlendirebilen, spor teşkilatının yapı ve işleyişini tanıyan, eğiticilik niteliği çerçevesinde ve alacağı uygulamalı derslerle sportif beceriyi geliştirecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır (Ankara Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi).

Beden eğitim ve spor programının amacı, insanın fizyolojik ve psikolojik kapasitesini sporda en yüksek verim elde edebilmek üzere yönlendirebilen ve kapasiteyi geliştirici teknikleri uygulayabilen sporcuları ve spor eğiticilerini yetiştirmektir (Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu).

Gelişmiş ülkeler ve bu ülkelerin ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarının, sahip oldukları çok amaçlı spor salonları, spor sahaları, yüzme havuzları ve yürüttükleri sportif etkinliklerle kendilerini tanıttıkları bilinmektedir. Hatta elde ettikleri sportif başarılar göz önünde bulundurularak öğrenciler, en seçkin orta ve yükseköğretim kurumlarına kaydedilmektedir. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden öğrencilerimizin akademik başarılarının arttırılması amacıyla matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerin ders saatlerinin arttırılması anlayışla karşılanabilir. Ancak, öğrencilerimizin bedensel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki bakımdan da gelişmiş bireyler olarak yetiştirilmeleri ve bu konudaki yetenek ve becerilerinin açığa çıkarılarak geliştirilmesi de en az bunun kadar önem taşımaktadır. Bu nedenle davalı konusu düzenlemeyle bazı eğitim kurumları ve bu eğitim kurumlarında okutulmakta olan beden eğitim derslerinin kaldırılmasının, 1739 sayılı Yasanın 2 ve 3 üncü maddeleri ile kamu yararıyla bağdaştırılmasına olanak yoktur.

3. Davalı konusu düzenlemeyle yalnızca bazı eğitim kurumları ve bu eğitim kurumlarında okutulmakta olan beden eğitim dersleri kaldırılmamış, müzik ve resim/görsel sanatlar dersleri de kaldırılmıştır.

MÜZED Müzik Eğitimcileri Derneği de daha önce 03.09.2013 tarihinde MEB’in 2013 yılı için yapılan ilk atamaya dair  40 bin atamaya dair bir açıklama yaparak Müzik alanına yapılan 192 atama kontenjanına dair tepkisini basın açıklaması ile kamuoyuna duyurmuştur.Yapılan açıklamada özetle;1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirlenen Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları;Türk milletinin bütün fertlerinin ‘’Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı;Türk Milletinin milli,ahlaki,insani,manevi ve kültürel değerlerini benimseyen,koruyan ve geliştiren(…)yurttaşlar olarak’’yetiştirmeyi;’’Beden,zihin,ahlak,ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere,hür ve bilimsel düşünme gücüne,geniş bir dünya görüşüne sahip(…)kişiler olarak’’yetiştirmeyi;’’ilgi,istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi,beceri,davranışlar(…)kazandırmayı’’öngörür.Bu amaçların gerçekleşebilmesi,her derecedeki eğitim kurumunda BİLİMSEL,SOSYAL,KÜLTÜREL DERSLER İÇİNDE güzel sanatlar eğitimine ve özellikle müzik eğitimine gereken önemin,ağırlığın verilmesiyle ve bunun gereği olarak yeterli sayıda/donanımda müzik eğitimcisi istihdam edilmesiyle olanaklıdır.MÜZED ayrıca  MEB’in 2012 yılı alan dışı atamalara karşı Danıştay 2.dairesi nezdinde açılan Esas no:2012/11775 dava dosyamıza da müdahil olarak MEB’in yanlışlıklarına bir sanatsal eğitimci derneği olarak endişelerini dile getirmiştir.Diğer yandan 27-28 Eylül 2013 tarihinde yaptığımız Eğitim Çalıştay’ ınada katılarak sanatsal görüşlerini dile getirmişlerdir.Bunun yanında beden eğitimi öğretmenleri platformu da görüşlerini çalıştayda belirtmişlerdir.

Aynı durum görsel sanatlar ve resim dersi içinde geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu M.Kemal ATATÜRK; ‘’Sanatsız kalan bir milletin,hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’’Sözün de sanatın bir ülke için ne kadar önemli olduğu noktasında özenle durulması gereken bir nokta olduğu görülmektedir.

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Neriman Aral tarafından “Sanat eğitimi alan ve almayan ergenlerin yaratıcılık boyutlarında sanat eğitimi alıp almamasının, cinsiyetin, devam ettikleri sınıfın ve sanat eğitimi dallarının etkilerinin olup olmadığının incelenmesi” amacıyla yapılan ve ‘Sanat Eğitimi-Yaratıcılık Etkileşimi’ başlığıyla Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinde yayımlanan (Yıl 1999, Sayı 15) makalede şu sonuca ulaşılmıştır:

“Araştırmaya dahil edilen sanat eğitimi alan ergenlerin yaratıcılık boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının sanat eğitimi almayan ergenlerin puanlarından anlamı bir şekilde yüksek olduğu, yaratıcılık boyutlarının cinsiyete göre farklı olmadığı, lise ikinci sınıfa devam eden ergenlerin puan ortalamalarının diğer sınıflara devam eden ergenlerin puan ortalamalarından önemli derecede yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırmaya dahil edilen ergenlerin yaratıcılık boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının sanat dallarına göre fark yarattığı özellikle müzik eğitimi alan ergenlerin bale eğitimi alanlarla sanat eğitimi almayan ergenlerin puan ortalamalarından yüksek olduğu görülmektedir. Yine de en düşük puanı sanat eğitimi almayan ergenlerin aldığı belirlenmiştir.

Sanat eğitimi bireylerin kişilik gelişimlerini, davranışlarını, dikkatlerini yoğunlaştırmalarını ve gözlem yeteneklerini olumlu yönde etkilemektedir. Bunların dışında sanat eğitimi yaşamı algılama, yorumlama, yaratıcılık, düşünme sistemlerini geliştirme, iletişim becerilerini artırmada da etkili olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı bireylerin yaratıcılıklarının geliştirilmesi için okulöncesi dönemden başlayarak yaşamın her döneminde sanat eğitiminin verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

Yaratıcılık sadece sanatçılara özgü bir yetenek değildir. Doğuştan gelen bir yetenek olan yaratıcılığın gelişmesi ve ilerlemesi için uygun ortam ve çevre koşullarının sağlanması gerekmektedir. Yaratıcı bir ortam kısıtlayıcı, otoriter ve aşırı derecede yapılandırılmış olmamalıdır. Yaratıcılığın açığa çıkarılmasında önemli role sahip olan öğretmen kendine güvenen, bilgili, doğal, içten ve coşku dolu olmalıdır. Çocukların yaratıcı ve üretici olmaları için ilk şart onların serbest olmaları ve ellerindeki araçları çekinmeden ve korkmadan kullanabilmeleridir. Bu da sanat eğitimiyle sağlanabilir.

Anne-baba ve eğitimcilerin yaratıcılık, yaratıcı düşünme, sanat eğitimi ve bunların yararları konusunda bilgilendirilmesi, eğitimin her kademesinde sanat eğitimine önem verilmesi, çocukların ezbercilikten kurtarılması, çocukların ilgi ve yeteneklerine uygun programların hazırlanması, anne-baba ve eğitimcilerin işbirliği içinde çalışması önerilebilir.”

4. Özetle beden eğitimi, müzik, resim/görsel sanatlar derslerinin kaldırılması, Milli Eğitim Temel Yasası ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde belirtilen milli eğitimin temel akaç ve ilkelerine aykırı olduğu gibi, öğrencilerimizin, çocuklarımızın bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden gelişmelerine de ket vurulmuş olacaktır. Böylece geri dönülmez çıkmaz bir sokağa girilmiş olunacaktır.Takdir yüce mahkemenindir.

5. Dava konusu düzenlemeyle yukarıda  ayrıca belirttiğimiz üzere çok sayıda beden eğitimi, resim, müzik/görsel sanatlar öğretmeni norm kadro fazlası durumuna düşecek, alan öğretmenlerinin moral ve motivasyonları düşecektir.Bu durum okulların monoton ve dört duvarla çevrili  ruhsuz bireylerin yetiştiği konumda yerler olacaktır.Özellikle resim, müzik ve beden eğitimi derslerinin, öğrencilerin yaratıcılık ve yeteneklerinin farkına varmasına ve geliştirmesine imkan sağladığı muhakkaktır.  Yükseköğretime geçişte öğrencilerin yeteneklerinin esas alınması ve bu yeteneklerin geliştirilmesi gerekmekte iken, eğitim stratejilerinde sanat ve spor derslerinin arka plana itilmesi, bu derslerin hiçbir önemi yokmuş gibi tamamen kaldırılması, milli eğitim sistemimizin temel amaçlarına ters düşmektedir.

6.Ayrıca yabancı dil dersi saatlerinin de düşürülmesi ülkemizin AB uyum sürecinde AB  Eğitim Komisyonuyla imzaladığı uluslar arası antlaşmalara da ters düşecektir.Bu durum zaten ders saati kısıtlı olan yabancı dil dersinin 4 temel unsurundan(reading,writing,speaking,listening)yoksun bırakacak özellikle meslek liselerinde daha etkin olması gereken yabancı dil derslerinin ders saatlerinin düşürülmesi büyük talihsizliktir.Bu durumun uluslar arası arena da iş gücüne dayalı ülke rekabetinde ve kendimizi hem tanıtmada hem de  iş portföyünde gençlerimizi geri durumuna düşürecektir.Bu yönüyle de ilgili maddenin yürütümünün durdurulması son derece önemlidir.

6. Dava konusu düzenleme hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için 2577 sayılı Yasanın 27/2. maddesinde sayılan koşullar birlikte gerçekleşmiştir. Yukarıdaki açıklamalar dava konusu Yönetmelik hükümlerinin açıkça hukuka aykırı olduğunu göstermektedir. Uygulanması durumunda eğitim yöneticileri, öğretmen ve bir bütün olarak eğitim dizgesinin yaşayacağı olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, Yüce mahkemeden yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini istememiz telafisi güç durumlar yaratacağından zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : T.C. Anayasası,  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu vs. ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER            : Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 28.01.2014 tarih ve 390264 sayılı “Haftalık Ders Çizelgelerinde Yapılan Düzenlemeler” konulu yazısı vs.. ve  mahkemenizce  gözetilecek her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan sebepler ve yüce mahkemece doğrudan göz önünde bulundurulacak nedenlerle;

A-)Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 28.01.2014 gün ve 390264sayılı genel düzenlemenin,

a) 2. maddesinde yer alan “2 saatlik Beden Eğitimi dersi ile” ibaresinin,

b) 3. maddesinde yer alan “10 uncu sınıflarındaki 2 saatlik Beden Eğitimi Dersi ile” ibaresinin,

c) 4. maddesinde yer alan “1 saatlik beden eğitimi/görsel sanatlar/müzik dersinin ve” ibaresinin,

ç) 5. maddesinin,

d) 6. maddesinde yer alan “10 uncu sınıflarındaki 3 saatlik yabancı dil dersi ile 1 saatlik beden eğitimi/görsel sanatlar/müzik dersinin ve” ibaresinin İPTALİNE,

B-)Öncelikle YÜRÜTÜMÜNÜN DURDURULMASINA,

C-)Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini sendikayı temsilen ,saygılarımla arz ve talep ederim.

26.02.2014

VEKİLİ

...............................

 

 

 

EKLER:

1. Talim Terbiye Kurulu Kararlarının örneği;(23.01.2014 TTK 2 sayılı karar ve 27.01.2014 tarihli 6 sayılı karar)

2. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan  28.01.2014 gün ve 390264 sayılı genel düzenlemenin Bakanlığın resmi internet sitesinden alınan örneği,

3.MÜZED görüşleri,

Son Güncelleme: 27.02.2014 15:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.