banner406
banner396
30 Nisan 2014 Çarşamba 12:23
KYK Nisan 2014 Çalışma Raporu İmzalandı

 Eğitim-Bir-Sen ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürlüğü arasında yapılan Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2014 Çalışma Raporu imzalandı.

 
YURTKUR Genel Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda, kurula sunulan talepler görüşülerek, karara varıldı. Eğitim-Bir-Sen’in Kurum İdari Kurulu toplantısının gündemine taşıdığı taleplerden mutabakata varılanlar şunlar:
 
 
Talep: 31/8/2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliğiyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’te gerçekleştirilen değişiklikler dikkate alınarak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde gerekli değişiklikler gerçekleştirilmelidir.
 
Karar: 30/01/2000 tarihli ve 23949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin dayanağı olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’te Bakanlar Kurulu’nun 2013/4957 sayılı kararıyla değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklilere uygun olarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
 
Talep: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde gerekli değişiklikleri müteakiben zaman kaybetmeksizin, asaleten atama yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme sınavı açılması sağlanmalıdır.
 
Karar: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmaların tamamlanmasını müteakip belirlenecek bir plan dahilinde görevde yükselmeye tabi kadrolar için sınav açılmasının uygun olacağı öngörülmektedir.
 
 
Talep: Yurt yönetim memurlarına olağan mesai saati haricindeki özel ve gece hizmetlerinde geçen çalışma sürelerine karşılık, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ve MEB’e bağlı yurt ve yatılı okullarda görev yapanlara ödenen miktarda bir ödeme yapılması için girişimlerde bulunulması sağlanmalıdır.
 
Karar: Kuruma bağlı yurt müdürlüklerinde özel ve gece hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili hususular 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 101. maddesinde yer alan, “Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir...” hükmü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nin 37. maddesinde yer alan, “Yurtlarda; Genel Müdürlükçe düzenlenecek talimata göre özel ve gece hizmetleri verilir. Bu hizmeti yürütmek üzere gerekli personel bulundurulur. Özel ve gece hizmeti, hizmetin devamıdır” hükmüne istinaden Özel ve Gece Hizmetleri Talimatıyla düzenlenmiş bulunmaktadır. Mezkur Talimat; özel hizmetin normal günlerde 17.30-24.00, hafta sonu ve diğer resmi tatil günlerinde 08.30-24.00, yarım çalışılan günlerde ise 13.00-24.00 saatleri arasında yürütülen hizmetler olduğunu ve bu hizmet karşılığında personele fazla çalışma ücretinin ödeneceğini (Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2014 yılı için saat başı 1.54 TL olarak belirlenmiştir); gece hizmetinin de 24.00-08.30 saatleri arasında yürütülen hizmetler olduğunu ve bu hizmet karşılığında bir gün süreyle izin verileceğini öngörmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim vb. hizmetleri yürütenlere; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan (SHÇEK) ise kuruluşlarda barınanların yeme, yatma, dinlenme veya etüt saatlerindeki denetim ve gözetim hizmetlerini yürütenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Ders Görevi” başlıklı 89. maddesinde yer alan, “Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda vb. kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir. Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu’nun kararı ile tespit olunur” hükmü gereğince ek ders ücreti ödenmektedir. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, kurumda görev yapan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 89. maddesine göre ek ders ücretinin ödenmesinin bu maddenin amacıyla tam olarak örtüşmediği düşünülmektedir. Bununla birlikte, kurum yurtlarında özel ve gece hizmetlerini yürüten personel için özel bir düzenlemeye (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu/Kuruluş Kanunu/diğer kanunlar) gidilmesinin, bunun mümkün olamaması halinde ise ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunmak suretiyle Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’yla belirlenen fazla çalışma ücretinin artırılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.
 
 
Talep: “Kredi ve yurt hizmetleri uzman yardımcılığı” kadrolarına atamalarda kurum çalışanlarına, atamaya esas kadro adedinin belli bir oranında kontenjan ayrılmalıdır.
 
Karar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Geçici 39. maddesine istinaden Kurumumuza 05/12/2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile genel idari hizmetler sınıfında 9. dereceden 75 adet Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir. Mezkûr kanunun Ek 41. maddesinin 6. fıkrasında ise uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı tez hazırlama ve yeterlilik sınavı ile uzman ve uzman yardımcıları ile ilgili diğer hususların Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü alınarak kurumlarca hazırlanacak yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hüküm gereğince, Kurumumuzca yönetmelik taslağı hazırlanması aşamasında Kurum bünyesinde görev yapan nitelikli personelden daha etkin ve verimli hizmet almak amacıyla Kurumumuza tahsis edilen uzman yardımcısı kadro sayısının dörtte birini aşmamak üzere ilgili kurumlara yaptırılacak sınav sonuçlarına göre uzman yardımcılığına atanmalarına ilişkin düzenleme yapılması hususunda Devlet Personel Başkanlığı’ndan uygulamaya esas olacak görüş istenmiştir.
 
Devlet Personel Başkanlığı’ndan gelen görüş yazısında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 41. maddesinde uzman yardımcılığına atanmanın usul ve esasları ayrıntılı bir şekilde düzenlendiği, Kurum personelinin uzman yardımcılığına atanmasına yönelik özel bir hükme yer verilmediğinden Kurum personelinin uzman yardımcılığına giriş açısından ayrıksı bir yöntemle uzman yardımcılığı kadrolarına atanması, ilgili mevzuatça belirlenen kariyer meslek sisteminin özüne aykırılık teşkil edeceğinden, söz konusu personelin genel hükümler çerçevesinde uzman yardımcılığı sınavına girmelerinin uygun olacağından bahisle özel bir kanuni düzenleme bulunmaksızın Kurum personeline yönelik yapılacak özel bir sınavla veya başka bir yöntemle uzman yardımcılığına atanmasının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 41. maddesi ile 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil edeceği bildirilmiştir.
 
Bu itibarla, 06/11/2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliği’nde bu hususla ilgili bir düzenleme yapılamamıştır.
 
 
Talep: Yurt yönetim memurlarının 3. dereceye kadar yükselebilmeleri veya “veri hazırlama ve kontrol işletmeni” kadrosu verilmesi için ilgili makamlar nezdinde girişimde bulunulmalıdır.
 
Karar: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır. Merkez teşkilatı; ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinden, taşra teşkilatı ise bölge ve yurt müdürlüklerinden teşekkül etmektedir. Merkez teşkilatı hizmet birimleri ile bölge müdürlüklerinde hiyerarşik yapılanma; memurluk/veri hazırlama ve kontrol işletmenliği, şeflik ve şube müdürlüğü, yurt müdürlüklerinde ise yurt yönetim memurluğu, yurt müdür yardımcılığı ve yurt müdürlüğü şeklindedir. Bu hiyerarşik yapıya göre kadrolar 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre ihdas ya da dolu/boş kadro değişikliği şeklinde temin edilmektedir. 2014 yılı Nisan ayı itibarıyla merkez teşkilatında 258 dolu, 15 boş; bölge müdürlüklerinde ise 286 dolu, 50 boş veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu bulunmaktadır. Yurt müdürlüklerinde ise 2.753 dolu, 263 boş yurt yönetim memuru kadrosu bulunmaktadır.
 
Kurum hiyerarşik yapısı ve kadro durumu dikkate alındığında gerekli niteliklere sahip yurt yönetim memurlarının öncelikli olarak üçüncü dereceye yükseltilmesine ilişkin çalışmaların Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve diğer ilgili kurumlar nezdinde yürütülmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir. 

Son Güncelleme: 30.04.2014 12:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.