banner406
06 Eylül 2016 Salı 19:26
Dershane Öğretmenleri İçin Sözleşmeli Öğretmenliğe Atama Duyurusu
 Mebpersonel.com - MEB'den ''Dershane Öğretmenleri İçin Sözleşmeli Öğretmenliğe Atama Duyurusu''. Dershaneler İle Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Eğitim Personelinin Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Başvuru Ve Atama Duyurusu.

Dershane öğretmenleri arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Atamalarda KPSS'ye girmiş olma şartı aranmayacak. Atamayla ilgili duyuru ve resmi yazı MEB'den yayımlandı.

Dershane öğretmenleri için sözleşmeli öğretmenliğe atama duyurusu ve başvuru kılavuzu Mebpersonel.com'da:
Ek-1 Kontenjan listesi için Tıklayınız

Ek-2 Sözlü sınav merkezleri için Tıklayınız

Ek-3 Sözlü sınav değerlendirme formu için Tıklayınız

Ek-4 Takvim için Tıklayınız


DERSHANELER İLE ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV
YAPAN EĞİTİM PERSONELİNİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İÇİN
BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU
Dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görev yapan eğitim personelinin
Ek 1’de belirtilen alanlardaki sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına başvuru ve atamaya ilişkin
iş ve işlemleri aşağıda belirtilen açıklama çerçevesinde yürütülecektir.
1. Başvuru Şartları
1.1. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren
dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/03/2014 tarihi itibarıyla yönetici,
öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri personel olarak çalışmakta olmak,
1.2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almaya hak kazanmamış olmak,
1.3. 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim
merkezlerinde yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri personel olarak
sigorta primi ödenmiş çalışma süresi, 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az toplam altı yıl (2160 gün)
olmak (Altı yılın hesabında yalnızca dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde çalışılan
sürelerin toplamı esas alınacak, bunun dışındaki hiçbir durum dikkate alınmayacaktır.),
1.4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
1.5. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk
vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
1.6. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların
tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
1.7. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların
ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği
Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
1.8. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt
içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
1.9. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir
ceza almamış olmak,
1.10. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak
çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla
bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.
1.11. KPSS’ye girmiş olma şartı aranmayacaktır.
2. Başvuru
2.1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak
başvuru elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden)
alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen sınav
merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecektir. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine
yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav
merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Başvuru takvimi Ek 4’te belirtilmiştir.
2.2. Başvurular, adayların en son görev yaptıkları dershaneler ile öğrenci etüt eğitim
merkezlerinin bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.
2.3. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana
başvuruda bulunabilecektir.
2.4. Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin
Elektronik Başvuru Formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri
kişiler vasıtasıyla en son görev yaptıkları dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.
2.5. Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.
2.6. Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun
yapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün mesai saatleri
içinde onaylanacaktır.
2.7. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.
2.8. Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler,
bu durumu belirten bir dilekçe ile il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu
iddialar il millî eğitim müdürlüklerince İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Öğretmen
Atama Daire Başkanlığı) faks (0 312 418 03 81) ya da e-posta yoluyla bildirilecektir.
2.9. Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından
sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.
2.10. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî
eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim
programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe
aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek
yapılan başvurular geçersiz sayılacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.
2.11. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek
durumlar ile uygulamalara yönelik açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet
adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına
uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.
2.12.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı
yazısı gereğince Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Selçuk Üniversitesi
Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Ç ocuk Gelişimi Öğretmenliğine
atanma yönündeki başvuruları onaylanmayacaktır.
2.13. 2016 yılı KPSSP10 puanı üzerinden sözleşmeli öğretmen atamasına başvuruda
bulunanlardan sözlü sınava katılanlar ile KPSSP121 puanı üzerinden yapılan sözleşmeli
öğretmen atamasına başvuruda bulunanlar, bu duyuru kapsamında başvuru yapamayacaktır.
2.14. Daha önce Bakanlık Makamının 30.06.2015 tarihli ve 36182 sayılı Onayı
doğrultusunda dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görev yapan eğitim
personelinden 01.07.2015 tarihinde yapılan duyuru kapsamında başvuruda bulunup başvuruları
onaylananların mevcut başvuruları geçerli sayılacak ve bunlardan ayrıca bir belge
istenmeyecektir. Bu konumda olanlar yalnızca sözlü sınav merkezi tercihinde bulunacaktır.
3.Başvuruda İstenecek Belgeler
3.1. Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,
3.2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon
Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, I
̇lköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da
I
̇ngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu
belgenin onaylı örneği,
3.3. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt
içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
3.4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi
sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe,
16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon
belgesi yerine kullanılamaz.).
3.5. 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim
merkezlerinde 14/03/2014 tarihi itibarıyla yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici
veya benzeri personel olarak çalışmakta olduğunu gösterir belge,
3.6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almaya hak kazanmadıklarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili biriminden alınacak
belge,
3.7. 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim
merkezlerinde yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici veya benzeri personel olarak
1/1/2014 tarihi itibarıyla en az toplam altı yıl (2160 gün) sigortalı hizmeti olduğunu gösterir
belge,
3.8. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisi
sertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı tarafından verilmiş belge,
istenecektir.
3.9. Adaylardan sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek,
Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır. Sağlık durumu hariç olmak üzere diğer
belgelerden ilgili kamu kurumlarından elektronik ortamda teyidi mümkün olmayanlar
başvuruda adaylardan istenecektir. Adayın beyanı ile teyit edilen belgeler arasında çelişki
olduğunun tespit edilmesi halinde durum değerlendirilerek başvuruya engel hâli olmadığına
karar verilenlerin başvurusu kabul edilecektir.

4. Öğretmenliğe Atamaya Kaynak Programlar
4.1. Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine
atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki
Ç izelgeyle belirlenmiştir. Başvuru yapacak adaylar, http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinden
öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebilecektir.
4.2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yüksek öğreniminin
ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya
programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması
gerekmektedir.
4.3. Hoca Ahmet Yesevı̂Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.
4.4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 23.01.2012 tarihli ve 581 sayılı görüşü
doğrultusunda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi
Fen- Edebiyat Fakültesi Ç ağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Anabilim Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına
başvuru yapabilecektir.
4.5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı
doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre
kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:
4.5.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı
bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak
denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları
bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek; belge ibraz edemeyen adaylar
ise başvuruda bulunamayacaktır.
4.5.2. 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik
belgesi istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları
yükseköğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Millı̂Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.
4.6. I
̇braz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi
bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
4.7. I
̇ş Eğitimi (I
̇ş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)” alan öğretmenliğine,
Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı kararı eki çizelgede kaynak
gösterilen yükseköğretim programlarında 2009-2010 öğretim yılı ve daha önce öğrenim görüp
mezun olanlar ile 2009-2010 öğretim yılından önce Resim-I
̇ş Öğretmenliği bölümünden mezun
olanlar ile bu öğretim yılında adı geçen bölüme kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar
“Teknoloji ve Tasarım” alanına başvuru yapabilecektir.
4.8. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik
(Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık Teknolojisi
Mühendisliğinden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihten önce adı geçen
bölümde kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Yönetimi alanına birinci
öncelikli olarak başvuruda bulunabilecektir.
4.9. Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında
Denizcilik/Gemi Makineleri alanına kaynaklık eden Motor Öğretmenliği, Otomotiv
Öğretmenliği/Eğitimi ve Otomotiv Teknolojisi Eğitimi Bölümünden Mart 2014 tarihinden önce
mezun olanlar ile bu tarihte adı geçen bölümlerde öğrenim görmekte olup daha sonra mezun
olanlar, Denizcilik/Gemi Makineleri alanına birinci öncelikli olarak başvuruda
bulunabilecektir.
4.10. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümünün adının Geleneksel Türk Sanatları olarak
değiştirildiğine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14/07/2008 tarihli ve 18140 sayılı
yazısı ile 05/06/2010 tarihli ve 15769 sayılı yazısı doğrultusunda, alanlara kaynaklık etmede
Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları gibi kabul edilecektir.
5. Pedagojik Formasyon
5.1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,
5.2. En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (1993–1994 öğretim yılı ve daha
öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),
5.3. I
̇lköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),
5.4. I
̇ngilizce Öğretmenliği Sertifikası,
5.5. Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu
sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesi,
olmak üzere, adayların bu belgelerden herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir.
5.6. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer
alanlar için de geçerli sayılacaktır.
5.7. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik
formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği
sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik formasyon
eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.
5.8. Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini
başarı ile tamamlayan; ancak, formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı
olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları belge ile başvuru yapabilecektir. Bu durumda
olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne,
aldıkları bu belgenin tarih ve sayısını girecektir.

6. Onay İşlemleri
6.1. İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür
yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında; “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır.
İl millî eğitim müdürlüğünce öğretmenlik başvurularının kabul edilmesi ve onaylanmasına
yönelik işlemler için ilçe millî eğitim müdürlüklerinde de Başvuru Onay Komisyonu
oluşturulabilecektir.
6.2. Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince alınacaktır.
6.3. Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan
belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi
zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından uyarıların okunduğu
anlamını taşımakta olup evrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara dikkat edilmesi
gerekmektedir.
6.4. Elektronik Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile “üniversiteye
kayıt tarihi”nin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda,
kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay
ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.
6.5. Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı,
eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon Belgesi var
mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve
sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.”
ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi
aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin “tarih” ve
“sayı”sını girmeleri zorunludur.
6.6. Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan ancak formasyon belgesi
düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve
sayısını elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne
girecektir. Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır.
Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.
6.6. Pedagojik formasyon belgesinde belge “sayısı”nın olmaması durumunda ekranda
sayı alanına 0 (sıfır) girilecektir.
6.7. Elektronik Başvuru Formunda, adayların fotoğraflarının Başvuru Formuna
yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğraflarının, tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek
üzere taranarak onay işlemi sürecinde Forma aktarılması sağlanacaktır.
6.8. Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun üç adet
çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalatılacaktır.
Onaylanan Başvuru Formunun iki nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer
nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza
edilecektir.
6.9. Onaylanmış Başvuru Formunu yanlış doldurduğunu sonradan beyan ederek
yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların belgeleri yeniden
incelenecek; isteklerinin uygunluğu hâlinde başvuruları reddedilerek yeniden başvuruda
bulunmaları sağlanacak ve uygun başvurular onaylanacaktır.
6.10. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il/ilçe millî eğitim müdürleri dâhil
olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya il/ilçe
şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.
6.11. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, tarayıcıdan
geçirilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta
ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır. 
6.12. Adayların başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014
tarihli ve 9 sayılı öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarının geçici maddeleri de
dâhil olmak üzere ilgili maddeleri ve eki Ç izelge ile bu Ç izelgede mezun olunan yükseköğretim
programları/fakültelere göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.
7. Sözlü Sınav
7.1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları
onaylananlar, yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır.
7.2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav
Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
7.3. Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme
gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere
açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.
7.4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il
millı̂eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.
7.5. Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek;
sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe
atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.
7.6. Sözlü sınava alınacak adaylar http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr
adreslerinden duyurulacaktır.
8. İtiraz
8.1. Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millı̂ eğitim müdürlüğü aracılığıyla
sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.
8.2. I
̇tirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere
bildirilecektir.
9. Tercihler
9.1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim
kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
9.2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen
öncelikte yapılabilecektir.
9.3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millı̂eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.
9.4. Adaylar il veya ilçe millı̂ eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih
değişikliği yapabilecektir.
9.5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;
9.5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”
9.5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”
seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
9.6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen
kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere
değerlendirmeye alınacaktır.
9.7. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak
üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği,
matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi
bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü
mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih
edecektir.
10. Atamalar 
10.1. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, öncelikle Adıyaman, Ağrı, Ardahan,
Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars,
Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illeri olmak üzere
kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerdeki boş sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına
tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda
gerçekleştirilecektir.
10.2. Adayların puanlarının eşitliği halinde atanacak aday bilgisayar kurası ile
belirlenecektir.
10.3. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlar, sözleşmeli olarak dört yıl, kadrolu
olarak da iki yıl olmak üzere altı yıl süreyle başka bir yere atanmayacaktır.

11. Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Başlama
11.1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın
http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
11.2. Atama kararnameleri, il millı̂ eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda
gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201
sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.
11.3. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi
esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:
11.3.1. Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,
11.3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
11.3.3. Mal bildirimi (il millı̂eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
11.3.4. Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
11.3.5. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmı̂ yazı ibraz
edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.
11.3.6. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu
olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
11.4. Ataması yapılanlar, bu bölümün “11.3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte
atandıkları il millı̂ eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır.
I
̇stenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak;
belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.
11.5. Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il
millı̂eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecektir.
11.6. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millı̂
müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve
başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere I
̇nsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.
11.7. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait
sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek I
̇nsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında
Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
11.8. Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu
olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik
görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp;
adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam
teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecektir.
11.9. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve
başlayacaktır.
12. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler
12.1. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve
başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı
aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.
12.2. Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına
atanmak üzere başvuruda bulunamayacaktır.
12.3. Atama şartlarının taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaları iptal edilenler
ile süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten
itibaren altı aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecektir.
13. Atama Süreci
Sözleşmeli öğretmenliğe atama süreci Ek 4 takvime uygun olarak gerçekleştirilecektir.
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

DERSHANELER İLE ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV
YAPAN EĞİTİM PERSONELİNİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İÇİN
BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

MEBPERSONEL.COM / ÖZEL

www.mebpersonel.com

Son Güncelleme: 06.09.2016 20:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yazık! 2016-09-06 20:33:21

edebiyata 850 kontenjan verenlerin,kpss siz atama yapıp binlerce insanın umuduyla oynayan,yetmiyormuş gibi normal zamanda edebiyata açık yok diye kontenjan vermeyip dersanecilere 5bin atamada 850 kontenjan verenlerin Allah belasını versin.haram zıkkım olsun hakkım! bulun Allahınızdan!

Avatar
PDR 2016-09-06 20:05:07

bu ne ya??? önce işsiz bekleyen ögretmenler atanmali.adamlar zaten hayatladini kurmuslar..!!! artik su siralamalarda aciklanmali. zaten puanlar netlere gore az geldi. hi birey anlamadim!!

Avatar
mağdur 2016-09-06 20:21:01

daha daha ne sanki şaka gibi Allah bunun hesabını sormaz mı

Avatar
Misafir 2016-09-06 20:22:09

Yillardir ucretli ogretmenlik yapanlarda sozlesmeye alinsin.

Avatar
Aleyna 2016-09-06 20:14:09

Bi siz eksiktiniz tam oldu

Avatar
tarihci 2016-09-06 20:36:25

biz bugün sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yaptık.ama koşullarda sözleşmeli öğretmenliğe başvuran dershane öğretmenleri başvuramaz diyor bu nasıl iş?

Avatar
anlamsız 2016-09-06 20:54:05

15000 sözleşmelide 98 tarihçi 5000 dershaneden alımda 300 tarihçi

Avatar
Yemilmez 2016-09-06 21:26:50

Biz yıllarca KPSS ve ÖABT ye çalıştık parasız kaldık yalnız kaldık kimi Zaman aç kaldık tek başımıza ağlaya ağlaya ders çalıştık evlenemedik hayat kuramadık her gün yeni bir tuzakla sarsıldık yıkıldık ancak bakıyorum bizim ana sütü gibi Hakkı'mız olan bu kadroları yıllardır KPSS ve ÖABT ye çalışmayı göze alamayan hayatı Kuran para kazanan evi eşi arabası bankada parası olanlara KPSS ve ÖABT ye girmeden veriyorlar ayrıca bu düzenleme 2015 MAYIS ayında Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa'ya açıkça aykırı olduğu için iptal edilmişti şimdi tekrar getirdiler ben Hakkıımı haram ediyorum o 325 kişi bizim hakkımızdı Ahirette Allah soracak bunun hesabını size haram olsun