Yer Değiştirme:
2013 EŞ DURUMU VE SAĞLIK ÖZRÜ TAYİN KLAVUZU AÇIKLANDI

 2013 Şubat Dönemi Özür Durumunda Yer Değiştirmelere İlişkin Açıklamalar İçin Tıklayınız.

Özür Durumunda Yer Değiştirmelere İlişkin Valililere Gönderilen Yazı İçin Tıklayınız.

 

YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin iller arasında eş ve sağlık

durumu ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere (can güvenliği, şehit ve malul gazi

eşi vb.) bağlı yer değişiklikleri 06/05/2010 tarihli 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî

Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri

çerçevesinde yapılacaktır.

 

1. Öğretmenler, sağlık ve eş durumu özrü ile özel hayatını olumsuz etkileyen nedenlere

bağlı olarak 31 Ocak – 03 Şubat 2013 tarihleri arasında yer değiştirme başvurusunda

bulunabileceklerdir.

2. Alanlar itibarıyla  atama yapılacak  norm kadro açığı bulunan  okullar,  Bakanlığın

http://ikgm.meb.gov.tr  internet adresinde ilan edilerek, 04-06 Şubat 2013 tarihleri arasında

öğretmenlerin tercihlerine açılacaktır.

3.  Yer değiştirme  suretiyle atamalar 08 Şubat 2013 tarihinde  iller arasında  bilgisayar

ortamında yapılacaktır.

4.  Başvuruda bulunacaklarda, öğretmenlik ve Devlet memurluğunun her ikisinde de

adaylıklarının kaldırılmış veya Şubat ayı sonu itibarıyla kaldırılabilecek durumda olmaları şartı

aranacaktır.

5.  Öğretmenliğe  2012 yılı içerisinde  atananlardan  şubat  ayının son günü itibarıyla

bulunduğu ilde  en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar, özür durumuna bağlı  yer

değiştirme başvurusunda  bulunabileceklerdir.  Açıktan ve kurumlararası yeniden atananlardan

sağlık durumu  ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlerden dolayı  başvuracaklarda

bulunduğu ilde 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olma şartı aranmayacaktır.

6. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin, sağlık durumu özrü ya da genel ve özel

hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunun uygun bulunması

ve eşinin talebi hâlinde yer değişikliği başvuruları birlikte değerlendirilecektir.

7. Öğretmenler başvurularını, kullanıcı adı ve şifreyle  http://mebbis.meb.gov.tr  veya

http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru

Formunu  doldurmak ve  istenen belgeleri de okul müdürlüğüne teslim etmek suretiyle

yapacaklardır.

8.  Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esastır. Ancak görev yaptığı il ya da ilçe

dışında bulunan öğretmenler, başvuru süresi içinde, kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne

özürlerine ilişkin belgeleri uygun araçlarla gönderecek ve iletişim araçlarıyla okul müdürlüğünü

bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyeceklerdir.  Yöneticiler, başvuruları

süresi içinde onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru Formunun

çıktısı  onay günü  okul müdürlüklerince alınarak öğretmenlere göreve başladıklarında

imzalattırılacaktır.

9. Başvuru Formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından öğretmenler sorumludur.

Öğretmenler başvuruları onaylanmadan önce okul yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabileceklerdir.  Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde

bulunanların başvuruları onaylanmış ise reddedilerek, yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.

10. Birinci aşama özür başvurularının geçerlilik kazanabilmesi için sırasıyla okul, ilçe ve

il millî eğitim müdürlüklerince onaylanması gerekmektedir. İkinci aşama okul tercihi başvuruları

ise sadece okul müdürlüğünce onaylanacaktır.

11. Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli öğretmenler  ile kadroları il/ilçe

millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını, kadrolarının bulunduğu il/ilçe

millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

12.  Öğretmenler, yer değiştirme başvurusundan, başvuru süresi içinde, görevli olduğu

okul ya da kadrosunun bulunduğu ilçe/il millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle

vazgeçebilir. Bu öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda iptal edilir.

13.  Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular ile gerekli şartları

taşımadan, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle, istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden veya

Elektronik Başvuru Formu ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz

sayılacak, geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirme işlemi yapılmayacak, yapılmışsa atamaları

iptal edilecektir.

14.Yer değiştirme iş ve işlemlerinden ve başvuruların onaylanması ya da

reddedilmesinden  okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri yöneticileri görevli, yetkili ve

sorumludur.

15. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda

bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan başvuruları onaylayan sorumlular

hakkında yasal işlem yapılacaktır.

16. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce

giderilecek, bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.

17. Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında başvuruların son günü, hizmet süresinin

hesaplanmasında ise 2013 yılı Şubat ayının son günü esas alınacaktır.

18. 2012 yılında özür durumundan yer değişikliği yapılamaması  sebebiyle memur

kadrosuna atanan öğretmenler ile aynı kapsamda aylıksız izne ayrılan öğretmenler göreve

başlama şartı aranmadan  başvuruda bulunacaklardır. Diğer sebeplerle aylıksız izne ayrılan

öğretmenler ise başvuru süresi içinde göreve başlamak kaydıyla başvuruda bulunabileceklerdir.

19.Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr

internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

 

SAĞLIK DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

 

Öğretmenlerin sağlık durumu özründen yer değiştirebilmeleri için ibraz edecekleri sağlık

kurulu raporunda;

a) Öğretmenin görev yaptığı yerde kalması hâlinde, kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık

durumlarının tehlikeye gireceğinin belirtilmiş olması kaydıyla tedavi olmak istediği,

b) Anne, babası ya da yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi

için “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar ise

anne, baba veya kardeşinin  Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu

ilçedeki/ildeki okullara atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Kendi hastalığı nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin ibraz ettiği

sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel  teşkil etmeyeceğinin ayrıca

belirtilmesi gerekir.

Özel eğitim  alması gereken çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma

merkezlerince çocukları için verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve il millî eğitim

müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği

resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme başvurusunda

bulunabileceklerdir.

Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:

a)  Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde, resmî  ve özel sağlık kurum ve

kuruluşlarından alınan yukarıda açıklanan muhtevada sağlık kurulu raporu,

b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,

c) Çocuğu özel eğitim alması gerekenlerden, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve

görev yaptığı il  millî eğitim müdürlüğü tarafından verilecek bulunduğu ilde özel eğitim

alabileceği eğitim kurumunun bulunmadığına dair belge.

Sağlık kurulu raporunun eş, anne – baba, çocuk ve kardeşine ait olması veya vasi tayini

hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir  vukuatlı  nüfus kayıt örneği,

onay birimlerince elektronik ortamda temin edilerek uygunluğu kontrol edilecektir.

 

EŞ DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

 

Öğretmenlerden eşi;

a) Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan ve başvuruların son günü itibarıyla son

iki yıl içinde 360 gün sigortası bulunduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini

belgelendirenler,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddesi kapsamında çalışanlar,

c)  506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel

emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,

ç) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar (TOBB, Odalar vb.),

d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olanlar

eşlerinin görev yaptığı ile/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

e)  2012 yılında eşinin emekliliğinden dolayı yer değiştirmemiş olmaları kaydıyla son

başvuru tarihi itibarıyla son 6 (altı) ay içinde  eşi  emekli olan öğretmenler, bir defaya mahsus

olmak üzere eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Eş durumu özrü kapsamında yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a)  Eşi yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde

belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel

Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802

sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli

personel statüsünde çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve

kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan,

eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Kamu kurum ve

kuruluşlarında çalışan ve  birinci aşama son başvuru tarihi itibarıyla  başka bir ile atamasının

yapıldığını belgelendirenlerden görev yeri belgesi aranmadan atama kararları yeterli kabul

edilecektir),

b)  Eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri

kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

1. Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

2. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin

faaliyette olduğunu gösterir belge,

3. Başvuruların son günü itibarıyla geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün

sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

4.  Eşi ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi belli bir ilde yerleşik olan

şirketlerde çalışan öğretmen  eşlerinin şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş yerinde

çalışıyor olmaları hâlinde, öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği

yerde eşinin iş yerinin faaliyette olduğuna dair belge (Anonim şirketlerde çalışanlar bu belgeyi

kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya

ilgili meslek kuruluşundan alacaklardır.).

5. Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan 360 gün

sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel

Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte

değerlendirilecektir.

6. Eşi emekli olan öğretmenlerden, eşinin emekli olduğuna dair belge istenecektir.

7. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, eşlerinin

sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla son iki yıllık süre

içinde askerlikte geçen süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

8. Öğretmenlerden;

a) Kendisi ya da memur eşi yurt dışı görevde bulunanlar,

b) Eşleri geçici görevli olanlar,

c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar

yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

 

GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI YER

DEĞİŞTİRMELER

 

Öğretmenlerden;

a) Eşi ölenler, eşlerinin ölüm tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde,

b) Eşlerinin şehit ya da malul gazi olmaları durumunda, olayın meydana geldiği tarihten

itibaren 6 (altı) ay içinde,c) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle kardeşlerinden ya da kanunen bakmakla yükümlü

olduğu çocukları ile anne ve babasından birinin şehit ya da malul gazi olması durumunda olayın

meydana geldiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde,

ç)  Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay olduğunu

belgelendirenler,

d)  Görevli olduğu  yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezî sınavla

kazanan çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığını

belgelendirenler

yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Bu kapsamda başvuruda bulunacaklardan;

a)  Öğretmenlerin görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturduğuna

ilişkin belge ile birlikte görev yaptığı ilin en üst mülki amirinin teklifi,

b) Eşinin öldüğünü gösterir belge,

c) Eşinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,

ç)  Çocuğunun merkezî sınavla kazandığı yeri gösterir belge ile çocuğunun öğrenim

göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığına dair belge

istenecektir.

 

YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, OKUL, İLÇE VE İL MİLLÎ EĞİTİM

MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

 

Yer değiştirme başvuruları, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen tarihlerde istenilen

belgeler teslim edilmek suretiyle elektronik ortamda açılan başvuru sayfası kullanılarak şahsen

yapılacaktır.

Elektronik Başvuru Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr

adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ulaşılacaktır.

Öğretmenler yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra özür durumuna ilişkin

belgeleri onay için kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Görevli

olduğu il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri kadrolarının bulunduğu  okul

müdürlüğüne  süresi içinde ulaştıracaklardır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden

öğretmenler sorumlu olacaklardır.

Okul  müdürlüklerince ibraz edilen  belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik

ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak başvurular

onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir.

Okul müdürlükleri, özür durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay

için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır. Başvurular, ilçe/il millî

eğitim müdürlüklerince de onaylanacaktır.

Onay birimlerinin onay işlemlerini süresi içinde tamamlamalarından sonra, başvurular

değerlendirmeye alınacaktır. Öğretmenler başvuru ve onay işleminin aşamalarını, internet

aracılığıyla takip edebileceklerdir.

Başvuruların onaylama işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde okul, ilçe

ve il milli eğitim müdürlüklerinde yeterli personel bulundurulacak ve gerekli tedbirlerin alınarak

başvuruların onaylanması sağlanacaktır.BAŞVURU VE TERCİHLER

Başvurular

Özür sebebiyle ayrılacak öğretmenlerin yerine de atama yapılabilmesi için başvurular, yer

değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak kabul edilecektir.

Birinci aşamada, öğretmenler özürlerine uygun Elektronik Başvuru Formunu

doldurduktan sonra, özür durumuna ait belgelerdeki bilgilere dayalı olarak atanmak istediği il ve

ilçeyi seçerek başvuru formlarını onaylatacaklardır. İkinci aşamada ise öğretmenin atanmak

istediği il ve  ilçede boş norm kadrosu bulunan okullar ile öğretmenlerin yer değiştirmesi

nedeniyle  muhtemelen  boşalacak  okulların  listesi Bakanlığımızın  http://ikgm.meb.gov.tr

internet adresinde yayımlanacak, birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenlerin atanmak

istedikleri okullara tercihleri alınacaktır. Öğretmenler, atanmak istedikleri okul kodlarını, tercih

önceliklerini dikkate alarak işaretleyeceklerdir.

Tercih aşamasında “muhtemelen boşalacak okul” olarak ilan edilen ancak bu okullardan

ayrılacak öğretmenlerin istedikleri yere atanamaması nedeniyle boşalmayan okulları tercih eden

öğretmenlerin tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tercihler

Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki  okullar arasından  en fazla  40

(kırk) tercihte bulunabileceklerdir.  Tercihlerine atanamadığı takdirde ayrıca 41 inci seçenek

olarak il genelinde boş kalan okullara atanmak isteyip istemediklerini mutlaka belirteceklerdir.

Tercihine sunulan  okullardan daha az sayıda tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak

istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacaktır.

Büyükşehir statüsünde olmayan illere atanmak isteyenler, özrünün bulunduğu il

merkezindeki/ilçedeki (belde ve köyler dâhil) okulları tercih edeceklerdir.

İstanbul,  Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Büyükşehir belediyeleri hariç, büyükşehir

statüsünde olan illerin büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçelerinden birine atanmasını

gerektiren özrü bulunanlar, büyükşehir belediyesi kapsamında bulunan tüm ilçelerdeki;

büyükşehir belediyesi sınırları dışına atanmasını gerektiren özrü bulunanlar ise sadece özrünün

bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dâhil) okulları tercih edeceklerdir.

İstanbul’a atanma talebinde bulunanlar;

a) İstanbul’un Anadolu yakasında Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik,

Ümraniye ve Üsküdar,

Avrupa yakasında Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu,

Fatih, Şişli ve Zeytinburnu  ilçelerinden birine atanmalarını gerektiren özrü bulunanlar bu

ilçelerde bulunan okulları tercih edeceklerdir.

b) İstanbul ilinde yukarıda sayılan ilçeler dışında kalan diğer ilçelere atanmaları gereken

özrü bulunanlar, özürlerinin giderileceği ilçedeki okulları tercih edeceklerdir.

Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana illerine atanma talebinde bulunanlar;

a) Diğer illerden Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki Altındağ,

Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle  ilçelerine

atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,

b)  Diğer illerden İzmir Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki Balçova,

Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve

Narlıdere ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,c)  Diğer illerden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi merkez ilçe konumundaki  Körfez,

Derince, İzmit, Kartepe ve Başiskele  ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu

ilçelerdeki,

ç) Diğer illerden Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki Çukurova,

Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,

okulları tercih edebileceklerdir.

d) Yukarıda sayılan illerin büyükşehir belediyesi merkez ilçeleri dışındaki ilçelere

atanmasını gerektiren özrü bulunanlar, özürlerinin bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler  dâhil)

okulları tercih edeceklerdir.

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerinde kadrolu olarak görev yapanlar,

güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları ile bilim

ve sanat merkezleri hariç tüm okulları,

Güzel sanatlar ve spor liseleri görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri,

bilim ve sanat merkezleri hariç bu alanlarda tüm okulları,

Güzel sanatlar ve spor liselerine uygulama sınavı sonucu atanarak belirli bir süre görev

yaptıktan sonra fen liselerine, sosyal bilimler liselerine ya da Anadolu liselerine atanan ve hâlen

görev yapan beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim alan öğretmenleri, yer

değiştirmelerinde bilim ve sanat merkezleri hariç güzel sanatlar ve spor liselerini ve diğer

okulları,

Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenler fen liseleri, sosyal

bilimler ve Anadolu liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve

beden eğitimi alanları dışında bilim ve sanat merkezlerini ve diğer okulları

tercih edebileceklerdir.

Öğretmenlere, Bakanlıkça tanınan tercih haklarının ve seçeneğinin tamamını

kullanmalarına rağmen hizmet puanı yetersizliğinden dolayı atanamamaları ve istekleri hâlinde

aylıksız izin kullandırılacaktır.

YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin özür gereklerinin karşılanabileceği yerlerdeki  okullara

tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Yer değiştirme sonuçları, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer

Değiştirme Takviminde belirtilen süre içinde tamamlanacaktır.

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

I. AŞAMA

Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci                31 Ocak – 3 Şubat 2013

II. AŞAMA

Tercihlerin yapılması ve onay süreci                           04 – 06 Şubat 2013

Bilgisayar ortamında yerleştirmelerin yapılması         08 Şubat 2013

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri                               11 Şubat 2013’ten itibaren

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Yardımcılardan biri Başbakan olabilir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olması...

Haberi Oku